Anda di halaman 1dari 10

NOTA SERAH TUGAS

NAMA : LIOW SHI CHIN


NO. KP : 890822 - 01 -6026
NO. FAIL PERIBADI :

1
KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT


1. Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah Tugas 3
2. Senarai Tugas Jawatan 4
3. Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat 5
4. Kedudukan Kewangan/Akaun dan Lain-Lain 5
5. Fail Meja 6-7
6. Manual Prosedur Kerja 8
7. Lampiran Senarai Serahan Tugas 9

2
1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya Liow Shi Chin yang memegang jawatan Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Gred DG41 di SJKC MACHAP dari tarikh 16 November 2017 hingga 20 Jun
2019 bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan
Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 Julai 1985.
Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja *

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: Nama:
(Pegawai yang akan bertukar) (Ketua Bahagian/Unit/)*

(b) Adalah saya ______________________yang mengambilalih tugas jawatan Penolong


Kanan Pentadbiran di SJKC MACHAP mengaku telah menerima satu (1) salinan
Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.*

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: Nama:
(Pegawai yang akan mengambilalih tugas) (Pengetua)

3
2. Senarai Tugas Jawatan

i) Guru mata pelajaran Bahasa Cina Tahun 2


ii) Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1
iii) Guru mata pelajaran Sejarah Tahun 4 dan Tahun 5
iv) Guru mata pelajaran Pendidikan Muzik Tahun 1
v) Guru Penasihat Kelab Rukun Negara
vi) Guru Kelas Tahun 2
vii) Ketua Panitia Sejarah
viii) Setiausaha LDP
ix) Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah
x) Guru Penasihat Rukun Negara

4
3. Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat

Bil Tugas / Jawatan Harta benda /Peralatan Catatan


1 Guru mata pelajaran BI Tahun 1, i) Fail rekod mengajar Pn Cha Yoke Li
4,6 ii) Buku teks BI Tahun 4
iii) Buku teks BI tahun 6
iv) Anthology Poem & 4 short
stories

2 Ketua Panitia Bahasa Inggeris i) Fail rekod mengajar Cik Khoo Kwee Lan
ii) Fail induk panitia
iii) 7 Fail sokongan panitia
iv) 2 Dictionaries
v) Scrabbles 4 set
vi) Fail HIP
vii) Bank Soalan 3 Fail
3 Guru mata pelajaran Muzik i) Fail rekod mengajar Pn. Cha Yoke Li
Tahun 4, Pendidikan kesihatan ii) Buku teks Pendidikan
Tahun 4, Pendidikan Moral Kesihatan Tahun 4
Tahun 6 iii) Buku teks Pendidikan Moral
Tahun 6

4 Guru Penasihat Kelab Bola i) Fail Kelab Bola Keranjang GPK KOKO (En. Lum)
Keranjang
5 Guru Kelas Tahun 4 i) Kunci Smartboard Pn. Low Meei Juang

5
4. Kedudukan Kewangan/Akaun dan Lain-Lain
(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

- TIDAK BERKENAAN -

5. Fail Meja

Bil Tugas Senarai tanggungjawab


1 Guru mata pelajaran Bahasa Cina Tahun 1. Merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran.
2
2. Menyediakan persediaan mengajar (RPH)
3. Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
4. Membimbing pelajar memperolehi ilmu dan menguasai kemahiran
serta mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap yang positif.
5. Membuat penilaian dan tindak susul.
6. Menjalankan inovasi
7. Mengendalikan kelas bimbingan & kelas tambahan
8. Mencatat perekodan PBD

1. Merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran.


2. Menyediakan persediaan mengajar (RPH)
3. Membimbing pelajar memperolehi ilmu dan menguasai kemahiran
serta mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap yang positif.
4. Mengendalikan Pdpc yang menarik dan berkesan

6
5. Membuat penilaian dan tindak susul.
6. Menjalankan inovasi
7. Mengendalikan kelas bimbingan
8. Mencatat perekodan PBD

2 Ketua Panitia Sejarah 1. Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan.


2. Merancang dan menyelaraskan strategi program peningkatan akademik.
3. Mengurus dan mengemaskini fail panitia.
4. Menyediakan Pelan Operasi, Pelan Taktikal dan Pelan Strategik bagi
Panitia Sejarah.
5. Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan ujian dan skema
pemarkahan.
6. Mengemaskini moderator mata pelajaran.

3 Guru mata pelajaran Sejarah Tahun 4 dan 1. Merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran.
5, Pendidikan Muzik Tahun 1
2. Menyediakan persediaan mengajar
3. Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
4. Membimbing pelajar memperolehi ilmu dan menguasai kemahiran
serta mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap yang positif.
5. Membuat penilaian dan tindaksusul.
9. Mencatat perekodan PBD
6. Melengkapkan pelaporan PBS dan KSSR
7. Membimbing pelajar menjalankan amali atau kerja projek serta
merekodkannya

7
4 Guru Kelas Tahun 2 i) Merekod kedatangan pelajar dalam sistem E-kehadiran.
ii) Menyimpan data pelajar dan mengemaskini data murid dalam sistem
APDM.
iii) Memantau perkembangan akademik pelajar dalam semua mata
pelajaran
iv) Melibatkan pelajar dalam menghiaskan bilik darjah.
v) Memantau rekod kehadiran pelajar semasa PDPC serta rekod
keberadaan guru dalam kelas (buku kawalan kelas)

5 Guru penasihat Kelab Rukun Negara i) Mengadakan sesi perjumpaan


ii) Memberikan ilmu pengetahuan dan pendedahan latihan permainan bola
keranjang dan sebagainya.
iii) Menyediakan Perancangan Strategik, Taktikal & Operasi Kelab Bola
keranjang

6. Manual Prosedur Kerja

-Rujuk Buku Panduan Staf -

8
LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS

Bil Bahan / Peralatan Penerima Tandatangan


1 Buku teks dan DSKP Bahasa Cina Tahun 2
2 Buku teks dan DSKP Bahasa Melayu Tahun 1
3 Buku teks Sejarah Tahun 4
4 Buku teks Sejarah Tahun 5
5 Buku teks Pendidikan Muzik
6 Fail rekod mengajar
7 Fail Panitia Sejarah (6 Fail)
8 Fail Rukun Negara
9 Fail LDP ( Fail 1 dan Fail 2)
10 Kunci Smartboard Tahun 2
11 Kunci Almari Peribadi dlm Bilik Guru

9
10

Anda mungkin juga menyukai