Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 11 Jun 2019

Hari : Selasa

Masa : 12.10 tengah hari – 1.10 petang

Kelas :5

Bilangan Murid : 14 orang

Bidang : Sukatan dan Geometri

Tajuk : Masa dan Waktu

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:


14.1 (i) Perkaitan dalam masa.
.
Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
14.1.1 (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad

Kriteria Kejayaan : Murid dapat melakukan operasi penambahan hingga tiga masa
melibatkan tahun dan dekad serta tahun dan abad.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui:


(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan, tanpa dan dengan penukaran
unit. (Tahun 4)
Bahan Bantu Mengajar :
(i) Komputer riba
(ii) LCD projektor
(iii) Skrin tayangan
(iv) Persembahan powerpoint

Istilah Matematik :
(i) Hari
(ii) Jam
(iii) Bulan
(iv) Tahun
(v) Dekad
(vi) Abad
Kemahiran Berfikir :
(i) Menjana idea
(ii) Menghubung kait
(iii) Menaakul
(iv) Menganalisis
(v) Merumus
(vi) Mengimbas kembali

Elemen Merentasi Kurikulum :


(i) Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
(ii) Kreativiti

Nilai Murni :
(i) Teliti
(ii) Bersungguh
(iii) Peka
(iv) Berhati-hati
(v) Jujur
ISI KANDUNGAN DAN
FASA / MASA CADANGAN KOMUNIKASI CATATAN
CADANGAN AKTIVITI

Mengimbas kembali Strategi Mengajar


penukaran tahun, abad dan  Berpusatkan
dekad. Murid
1. Murid diminta untuk  Berpusatkan
mengimbas kembali Bahan
pengetahuan yang
1. Ada berapa jam dalam Kaedah Mengajar
dipelajari pada tahun
satu hari?  Pemerhatian
4.
Jawapan dijangka: 24 jam.  Penyoalan
2. Murid dibimbing untuk Resos / BBB
menjawab dengan  Slaid
2. Ada berapa hari dalam
betul.  LCD
seminggu?
3. Murid dibimbing untuk  Laptop
Jawapan dijangka: 7 hari.
mengaitkan induksi Kemahiran Berfikir
Persediaan dengan tajuk
3. Apakah 7 hari tersebut?  Mengimbas
(±5 minit) pembelajaran hari ini.
Jawapan dijangka: Ahad, kembali
Isnin, Selasa, Rabu,  Analisis
Khamis, Jumaat, Sabtu. Sikap / Nilai Murni
 Teliti
4. Ada berapa bulan dalam  Bersungguh
setahun?  Peka
Jawapan dijangka: 12 Emk
bulan.  Kreativiti
 TMK
Istilah Matematik
 Hari
 Jam
 Bulan
Memperkenalkan konsep Strategi Mengajar
tahun, dekad dan abad 1. Ada berapa tahun dalam  Berpusatkan
1. Murid diperkenalkan satu dekad? Guru
Perkembanga
dengan tahun, dekad Jawapan dijangka: 10  Berpusatkan
n
dan abad. tahun Bahan
(±30 minit)
2. Murid diajar untuk  Berpusatkan
memahami konsep 2. Ada berapa tahun dalam murid
satu abad? Kaedah Mengajar
tahun, abad dan Jawapan dijangka: 100  Penyoalan
dekad. tahun  Penerangan
3. Murid diminta untuk  Pengajaran
melihat buku teks 3. Dalam satu abad, ada Resos / BBB
pada muka surat 142 berapa dekad?  Laptop
dan 143. Jawapan dijangka: 100  Slaid
4. Murid dikaitkan untuk dekad  LCD
menjawab soalan- Kemahiran Berfikir
soalan yang  Menaakul
berkaitan. Sikap / Nilai Murni
 Teliti
 Bersungguh
 Peka

Emk
 Kreativiti
 TMK
Istilah Matematik
 abad
 dekad
 tahun

Memperkenalkan konsep 1. Guru memberi arahan yang Strategi Mengajar


tahun, dekad dan abad jelas kepada murid mengenai  Berpusatkan
soal jawab yang dijalankan. Murid
Aktiviti : Latihan Soal Jawab  Berpusatkan
Tindakan 1. Murid diberi soalan- 2. Guru membimbing dan Bahan
(±20 minit) soalan yang berkaitan membetulkan kesalahan Kaedah Mengajar
dengan tajuk. murid.  Latihan
2. Murid yang dapat  Perbincangan
menjawab soalan 3. Guru dan murid sama-sama Resos / BBB
dengan betul dan memeriksa jawapan tersebut.  Laptop
tepat akan diberikan  Slaid
ganjaran.  LCD
 Lembaran
aktiviti
Kemahiran Berfikir
 Analisis
 Menghubung
kait
 Menaakul
Sikap / Nilai Murni
 Bersungguh
 Jujur
Emk
 Kreativiti
 TMK
Istilah Matematik
 abad
 dekad
 tahun
Penutup kognitif Strategi Mengajar
1. Rumusan Pelajaran 1. Apakah unit yang telah  Berpusatkan
2. Guru mengemukakan kamu pelajari? Murid
soalan dan meminta Jawapan dijangka: tahun, Kaedah Mengajar
murid untuk abad dan dekad.  Penyoalan
memahami konsep.  Pemerhatian
3. Murid dirangsang Kemahiran Berfikir
untuk menjawab  Menaakul
Penutup dengan betul.  Merumus
(±5 minit) Sikap / Nilai Murni
Penutup sosial  Teliti
1. Guru memberi pujian  Jujur
kepada semua murid. Emk
 Kreativiti
Istilah Matematik
 abad
 dekad
 tahun
Refleksi:
11 Jun 2018
Dalam pengajaran dan pembelajaran saya pada kali ini, dalam fasa set induksi saya telah
berjaya mengimbas kembali pengetahuan murid-murid tahun 4. Saya juga mengaitkan
pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian seperti bangunan dan dinasour. Murid-murid
dapat mengaplikasikan tajuk masa dengan kehidupan seharian. Penggunaan teknologi maklumat
dan komunikasi telah berjaya menarik minat murid dalam bilik darjah. Mereka dapat melibatkan diri
dengan aktif dalam pembelajaran. Murid-murid menjadi sangat aktif dan berusaha memberi
respons yang baik.
Namun begitu terdapat sedikit kelemahan dalam pengurusan masa. Saya tidak
membiasakan diri dengan kelas 1 jam kerana pada praktikum fasa 1 setiap kelas saya hanya 30
minit. Ini telah menyebabkan saya tidak menyediakan bahan yang tidak memcukupi dan pengajaran
terpaksa dihabiskan dengan awal. Masa yang selebihnya saya menyuruh murid-murid untuk
membuat kerja rumah masing-masing. Di sini terdapat murid yang suka bercakap dan berlari ke
tempat duduk orang lain. Seterusnya, terdapat beberapa malay dalam kelas yang tidak begitu faham
dengan Bahasa cina yang digunakan. Mereka asyik tanya kawan sebelahnya makna perkataan
yang saya ajar.
Antara langkah penambahbaikan ialah saya mesti menyediakan bahan pengajaran yang
sesuai dengan masa supaya tidak berlakunya pembaziran masa. Setiap rancangan pengajaran
harian perlu disediakan dengan teliti dengan mengambil kira pelbagai faktor yang wujud supaya
ilmu pengetahuan dapat disampaikan kepada murid-murid secara maksimum. Seterusnya, saya
perlu menterjemahkan perkataan cina yang susah difahami supaya murid malay dapat
memahaminya dengan lebih baik. Dalam keadaan ini, saya perlu banyak memberi perhatian
kepada murid-murid malay.