Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 12 Jun 2019

Hari : Rabu

Masa : 11.40 pagi – 12.40 tengah hari

Kelas :2

Bilangan Murid : 8 orang

Bidang : Nombor dan Operasi

Tajuk : Wang

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:


4.1 (i) Wang kertas dan duit syiling.

Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
4.1.1 (i) Mengenal pasti mata wang Malaysia hingga RM100
dengan menyatakannya dengan betul.
4.1.2 (ii) Menentu nilai wang hingga RM100 dengan tepat.

Kriteria Kejayaan : (i) Murid dapat memahami dan menyatakan mata wang
Malaysia hingga RM100 dengan betul.
(ii) Murid dapat menjawab soalan dalam menentu nilai wang
hingga RM100 dengan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui:


i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling
dan wang kertas. (Tahun 1)
ii) Mewakilkan nilai wang dalam sen dan ringgit hingga
RM10. (Tahun 1)
iii) Menukar wang dalam syiling dan ringgit hingga RM10.
(Tahun 1)

Bahan Bantu Mengajar :


(i) Komputer riba
(ii) LCD projektor
(iii) Skrin tayangan
(iv) Persembahan powerpoint
(v) Dadu
(vi) Contoh kertas wang dan syiling
(vii) Abacus

Istilah Matematik :
(i) Wang
(ii) Syiling

Kemahiran Berfikir :
(i) Menjana idea
(ii) Menghubung kait
(iii) Menganalisis
(iv) Mengimbas kembali

Elemen Merentasi Kurikulum :


(i) Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
(ii) Kreativiti

Nilai Murni :
(i) Teliti
(ii) Bersungguh
(iii) Peka
(iv) Bekerjasama
(v) Toleransi
ISI KANDUNGAN DAN
FASA / MASA CADANGAN KOMUNIKASI CATATAN
CADANGAN AKTIVITI

Aktiviti menghubungkait Strategi Mengajar


kehidupan seharian dengan  Berpusatkan
tajuk wang. Murid
 Berpusatkan
1. Murid diminta untuk Bahan
menyatakan nama Kaedah Mengajar
1. Adakah gambar ini
gambar dalam slaid  Pemerhatian
yang ditunjukkan?
powerpoint yang
Jawapan dijangka:  Penyoalan
ditayangkan. Resos / BBB
Tabung
2. Murid diminta untuk  Slaid
memberi pendapat  LCD
2. Bagaimana murid-
tentang cara mereka  Laptop
murid menyimpan duit
menabung. Kemahiran Berfikir
sendiri?
3. Murid dibimbing untuk
Persediaan Jawapan dijangka:  Menghubung
(±5 minit) memahami kepentingan
Tabung, bank. (mana- kait
wang dalam kehidupan
mana jawapan yang  Menjana idea
seharian.
munasabah)  Menganalisis
4. Murid dibimbing untuk
Sikap / Nilai Murni
mengaitkan induksi
3. Siapa yang beri duit?  Teliti
dengan tajuk
Jawapan dijangka: ibu  Peka
pembelajaran hari ini.
bapa.  Berjimat-
cermat
4. Adakah duit itu Emk
penting? Kenapa?  Kreativiti
Jawapan dijangka:  TMK
Ya. Kebanyakkan Istilah Matematik
aktiviti seharian  wang
memerlukan duit.
Mengimbas kembali Strategi Mengajar
pengetahuan 1. Perhatikan apakah  Berpusatkan
1. Murid dibimbing untuk duit kertas ini? Guru
mengimbas kembali  Berpusatkan
Imaginasi
pengetahuan pada tahun 2. Apakah kesamaan Murid
(±13 minit)
1. yang terdapat pada  Berpusatkan
semua wang kertas? Bahan
2. Murid diminta untuk
menyatakan wang kertas 3. Apakah ketaksamaan Kaedah Mengajar
dan syiling dengan betul. yang terdapat pada  Penyoalan
3. Murid dibahagikan semua wang kertas?  Permerhatian
kepada 2 orang satu  Penerokaan
kumpulan. Resos / BBB
4. Setiap kumpulan diberi  Wang kertas
contoh wang. dan syiling
5. Murid dibimbing untuk  Slaid
mengenalpasti ciri-ciri  LCD
setiap wang kertas.  Laptop
6. Melalui pemerhatian, Kemahiran Berfikir
murid-murid dapat
 Menjana idea
mengenalpasti
 Menghubung
kesamaan dan
kait
ketidaksamaan kertas
wang.
Sikap / Nilai Murni
 Bersungguh
 Bekerjasama
Emk
 Kreativiti
 TMK
Istilah Matematik
 Wang
 Syiling
Aktiviti menentu nilai wang Strategi Mengajar
1. Murid diminta untuk 1. Tolong tunjukkan nilai  Berpusatkan
mengeluarkan abacus wang ini dengan Guru
masing-masing. menggunakan contoh  Berpusatkan
2. Murid dibimbing untuk kertas wang yang Bahan
memahami nilai pada diberikan.  Berpusatkan
abacus. murid
3. Murid ditayangkan Kaedah Mengajar
dengan slaid  Penyoalan
penerangan.  Penerangan
4. Dalam kumpulan, murid  Perbincanga
dibimbing untuk n
mengenalpasti nilai Resos / BBB
wang dengan betul.  Laptop
 Slaid
Perkembanga
 LCD
n
 Wang dan
(±20 minit)
Syiling
Kemahiran Berfikir
 Menaakul
 Menganalisis
Sikap / Nilai Murni
 Bekerjasama
 Bersungguh
 Peka
Emk
 Kreativiti
 TMK

Istilah Matematik
 Wang
 Syiling
Memperkukuhkan 1. Guru memberi arahan Strategi Mengajar
pengetahuan melalui aktiviti yang jelas kepada murid  Berpusatkan
Tindakan
kumpulan mengenai aktiviti Murid
(±20 minit)
kumpulan yang  Berpusatkan
dijalankan. Bahan
1. Murid dikekalkan dalam
kumpulan yang 2. Guru membimbing dan Kaedah Mengajar
diagihkan. membetulkan kesalahan  Penerokaan
2. Setiap kumpulan diminta murid.  Perbincanga
membuka buku teks n
muka surat 19 dan 3. Guru dan murid sama-  Permainan
memahami peraturan sama memeriksa jawapan Resos / BBB
permainan. tersebut.  Dadu
3. Setiap kumpulan diberi  Wang kertas
dadu dan beberapa Kemahiran Berfikir
contoh wang kertas.  Analisis
4. Setiap ahli kumpulan  Menghubung
bergilir-gilir melambung kait
dadu.
 Mengimbas
5. Nombor pada dadu
kembali
mewakili murid perlu
Sikap / Nilai Murni
berjalan berapa langkah.
 Bekerjasama
6. Murid dikehendaki
 Jujur
mewakili nilai wang
 Teliti
tersebut dengan
 Toleransi
menggunakan contoh
Emk
wang kertas.
 Kreativiti
7. Murid dalam kumpulan
Istilah Matematik
saling berbincang
 Wang
jawapan dan guru hanya
 Syiling
membimbing.
8. Kumpulan yang dapat
menjawab soalan
dengan betul dan tepat
akan diberikan pujian.
Penutup kognitif Strategi Mengajar
1. Rumusan Pelajaran 1. Apakah unit yang  Berpusatkan
2. Guru mengemukakan telah kamu pelajari? Murid
Penutup soalan Jawapan dijangka: Kaedah Mengajar
(±2 minit) 3. Murid dirangsang untuk Wang dan Syiling.  Penyoalan
menjawab dengan betul.  Pemerhatian
Kemahiran Berfikir
Penutup sosial  Menaakul
1. Guru memberi pujian  Merumus
kepada semua murid. Sikap / Nilai Murni
 Jujur
Emk
 Kreativiti
Istilah Matematik
 Wang
 Syiling
Refleksi:
12 Jun 2018
Hari ini merupakan hari pertama saya memasuki kelas tahun dua ini. Terlebih dahulu saya
telah memperkenalkan diri dan juga meminta murid-murid untuk memperkenalkan diri supaya dalam
proses pengenalan diri saya dapat lebih memahami murid-murid saya. Saya juga telah
menerangkan sedikit peraturan semasa dalam kelas saya termasuk tidak boleh bercakap semasa
saya sedang mengajar dan mesti menghantar kerja rumah pada tepat masanya.
Dalam pengajaran dan pembelajaran saya pada kali ini, pada fasa induksi saya mengaitkan
dengan kehidupan seharian mereka iaitu menayangkan gambar tabung. Saya juga berpeluang
menerapkan nilai-murni iaitu berjimat-cermat semasa menggunakan duit dan mesti mengamalkan
sikap menabung. Dalam sesi seterusnya, saya telah membahagikan murid-murid kepada kumpulan
dan mengedarkan contoh wang kertas kepada mereka. Ini memberi peluang kepada mereka untuk
meneroka wang kertas tersebut. Saya juga mengunakan slaid penerangan untuk mengajar supaya
dapat mengekalkan perhatian murid-murid semasa dalam sesi pengajaran.
Terdapat sedikit kelemahan dalam sesi pengajaran kali ini. Antaranya, saya mempunyai
kesuntukan masa dalam menghabiskan fasa tindakan di mana murid-murid menjalankan aktiviti
berkumpulan. Hal ini kerana kebanyakan murid-murid mempunyai kefahaman yang rendah
terhadap topik ini. Mereka mengambil masa yang agak lama dalam menyelesaikan satu soalan.
Cadangan penambahbaikan bagi masalah ini ialah saya perlu mengukuhkan lagi kefahaman
mereka pada kelas yang seterusnya dan memberi lebih banyak latihan kepada mereka supaya
mereka membiasakan diri dalam topik ini sebagai langkah pengukuhan pada peringkat yang lebih
tinggi. Saya juga perlu memberi perhatian kepada beberapa orang murid yang lebih lemah supaya
mereka dapat mengikut apa yang saya ajar.