Anda di halaman 1dari 5

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA UPT SDA

SIBUNDONG BATANG TORU DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 760 / / SDA-SBT / 2017

T E NTAN G :
PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI
URAIAN TUGAS,WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEGIATAN
O & P JARINGAN IRIGASI , E&P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI
DAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
PADA UPT SDA SIBUNDONG BATANG TORU DINAS SDA,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA UPT SDA SIBUNDONG


BATANG TORU DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

MENIMBANG : 1. bahwa untuk kelancaran Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 dilingkungan UPT SDA
Sibundong Batang Toru Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Utara, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi Uraian Tugas, Wewenang dan
Tanggungjawab.

2. bahwa para pelaksana kegiatan yang namanya tercantum pada lampiran ini dipandang
mampu, cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sesuai ketentuan yang berlaku.
3. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Utara.

MENGINGAT : 1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 4 Tahun Tahuin 2017 tentang Penjabaran APBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 147 / KPTS/ 2017 tanggal, 6
April 2017, tentang Pengguna Anggaran / Barang ,Kuasa Pengguna Anggaran /Barang,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PSDA Provinsi
Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas SDA, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Utara No. 954/062/I/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Dinas
SDA, CK & TR Provinsi Sumatera Utara.
4. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 tanggal
8 Pebruari 2017
M E M UTU S KAN :
MENETAPKAN
PERTAMA : Menetapkan/menunjuk Para Pelaksana Kegiatan pada UPT SDA Sibundong Batang Toru yang
namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Bagan Struktur Organisasi Kegiatan sebagaimana diatur dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas, Wewenang dan Tangung Jawab sebagaimana diatur dalam lampiran III Surat
Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada
DPA-SKPD UPT SDA Sibundong Batang Toru Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2017.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a n d a n
Pada Tanggal : 29 September 2017

Disetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala UPT SDA Sibundong
Batang Toru Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi SumateraUtara

Ir. Hanafi Kadir


Pembina
NIP. 19610624 199303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Bapak Gubernur Sumatera Utara di - Medan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Prov. Sumatera Utara di - Medan.
3. Bapak Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Sumatera Utara di - Medan.
4. Bapak Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara di - Medan.
5. Pemegang Kas Dinas SDA SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara di – Medan
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPT SDA Sibundong Batang Toru di - Pandan
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan di - Tempat.
8. Masing-masing Perusahaan yang bersangkutan di - Tempat.
9. Pertinggal.
Lampiran II : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala UPT SDA Sibundong Batang Toru
Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Utara.
Nomor : 760 / / SDA-SBT / 2017
Tanggal : 27 September 2017

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB


KEGIATAN PADA UPT SDA SIBUNDONG BATANG TORU
DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala UPT SDA Sibundong Batang Toru mempunyai Tugas, wewenang dan
tanggung jawab sebagai berikut :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Kegiatan yang dipimpinnya;
c. malakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
e. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab kegiatan yang dipimpinnya;
g. mengelola barang milik daerah yang menjadi tangggung jawab kegiatan yang dipimpinnya;
h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kegiatan yang dipimpinnya;
i. mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dipimpinnya;
j. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
k. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD Dinas PSDA Prov.Sumatera Utara;
l. melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) mempunyai Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai
berikut :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan ( ROK );
b. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dengan menggunakan format laporan realisasi fisik dan
keuangan proyek APBD Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor : 954/1847/K/Tahun 2004 tentang petunjuk Teknis Penata Usahaan
Keuangan Daerah;
c. Menyiapkan kelengkapan Dokumen SPP – LS berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa melalui pihak
ketiga;
d. Mendatangani Dokumen SPP – LS;
e. Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk menyiapkan Administrasi maupun teknis
pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
f. Hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) sebagai bahan pertimbangan
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
g. Mengajukan SPP UP, GU, TU dan LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk diajukan ke kepada Pengguna
Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
h. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegaiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Mengelola Tata Usaha Keuangan, dan mengelola Kas berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas
PSDA Prov. Sum. Utara;
b. Menyusun dokumen pengajuan SPP untuk disetujui KPA melalui PPTK;
c. Mendistribusikan uang kerja kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atau persetujuan KPA melalui PPTK;
d. Mengoreksi dokumen tanda bukti pengeluaran secara tertib dan teratur;
e. Menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada KPA melalui
PPTK;
f. Meminta kepada KPA untuk menutup Kas setiap akhir bulan;
g. Meminta kepada KPA untuk melaksanakan pemeriksaan Kas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
h. Bendahara Pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas
Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas bisa diterima;
i. Melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
j. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pembantu bertanggung jawab kepada KPA melalui PPTK.

4. Asisten Bidang Teknis membantu PPTK sesuai bidang tugasnya sebagai berikut :
a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program
kerja;
b. Melakukan pembinaan / pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan demi lancarnya kegiatan sesuai
dengan rencana yang diprogramkan serta mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan / menyusun laporan tengah bulanan triwulan dan tahunan atau
laporan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan;
d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termyn, mengadakan pemeriksaan pengujian terhadap kuantitas
dan kualitas pekerjaan serta membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
e. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Utama dan Pengawas Lapangan beserta unsur pelaksanaan
pekerjaan;
f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelaksana Bidang Teknis bertanggungjawab kepada PPTK.

5. Asisten Bidang Administrasi membatu PPTK sesuai bidang dan tugasnya sebagai berikut :
a. Melaksanakan dan mengatur tugas-tugas administrasi umum;
b. Mengatur pelaksanaan distribusi surat-surat, mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat /dokumen
kegiatan;
c. Menyelenggarakan tata usaha personil pelaksana kegiatan;
d. Menyusun/membuat laporan inventaris barang dan alat tulis kantor lainnya;
e. Mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangga kegiatan;
f. Melaksanakan pembinaan kepada staf-staf yang menjadi pembantunya;
g. Membantu memeriksa hasil mutual chek contruction drawing dan asbuilt drawing bersama- sama dengan
Asisten Teknik serta pelaksanaan pekerjaan;
h. Melaksanakan pembinaan terhadap staf- staf yang menjadi pembantunya;
i. Melaksanakan tugas- tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Asisten Bidang Administrasi bertanggungjawab kepada PPTK.

6. Pengawas Utama mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Melaksanakan rangkaian kegiatan Pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan
bimbingan, petunjuk kepada Pelaksana Kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta kelancaran
kegiatan;
b. Mengkoordinasi aktif terhadap Unit / Instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya Pengawas Utama dibantu oleh Pengawas Lapangan serta mempedomani
petunjuk dan peraturan yang berlaku;
c. Memonitor dan mengevaluasi serta menyusun dan membuat laporan yang diperlukan sesuai dengan bidang
dan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
d. Memberikan pengarahan dam bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup / areal pekerjaan yang
bermanfaat, sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan.
e. Melaksanakan pembinaan terhadap Pengawas Lapangan yang menjadi pembantunya.
Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Utama bertanggung jawab kepada Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

7. Pengawas Lapangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehari – hari untuk mendapatkan hasil
pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam kontrak;
b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan;
c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan dicatat
setiap hari dalam buku laporan harian yang ditandatangani bersama dengan pelaksanaan kegiatan;
d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh Pelaksana Kegiatan;
e. Memeriksa jumlah pekerjaan dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
f. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas –
tugas pengawasan pekerjaan di lapangan;
g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengawas Utama yang berkaitan dengan tugas – tugas
pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
i. Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Lapangan bertanggung jawab kepada Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan melalui Pengawas Utama;
j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,dan tidak
dibenarkan meninggalkan lokasi pekerjaan saat proses pelaksanaan berlangsung.

Penutup.

1. Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab ini adalah bagi para pelaksana kegiatan, sedangkan untuk tugas
dan tanggungjawab masing-masing staf akan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Demikian Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan
dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas pada UPT SDA Sibundong Batang Toru Dinas SDA, Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara guna pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala UPT


SDA Sibundong Batang Toru Dinas SDA,
Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi SumateraUtara

Ir. Hanafi Kadir


Pembina
NIP. 19610624 199303 1 001