Anda di halaman 1dari 4

Arahan: Jawab semua soalan

1. Mengapakan Rancangan Intergrasi 5. Piala Monsun telah dijadikan


Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) sebagai acara tahunan sejak tahun
diperkenalkan? 2005. Acara ini dianjurkan di…

A. Untuk memberikan aktiviti kepada A. Stadium Merdeka, Kuala Lumpur


murid dan guru B. Pulau Duyung, Terengganu
B. Untuk kita mendapat bantuan C. Pulau Langkawi, Kedah
kewangan D. Sepang, Selangor
C. Untuk memudahkan urusan sekolah
D. Untuk meramaikan kawan berbilang 6. Apakah sumbangan yang telah
bangsa diberikan oleh Dato’ Sieh Kok Chi
kepada negara?
2. Mengapakah Sekolah Sukan Bukit Jalil
diwujudkan? A. Presiden Persatuan Sukan SEA
B. Presiden Persatuan Hoki Malaysia
A. Supaya murid dapat belajar dalam C. Membimbing sukan bola sepak
suasana aman negara ke Sukan Olimpik 1972
B. Supaya bakat sukan murid dapat D. Ketua Kontinjen Malaysia ke
dikembangkan Sukan SEA di Brunei pada tahun
C. Supaya dapat bersekolah jauh 1999
D. Supaya dapat belajar
7. Antara berikut, manakah
3. Bilakah sukan SEA diperkenalkan? kejohanan sukan permotoran yang
telah diadakan di Putrajaya pada
A. Tahun 1957 tahun 2014?
B. Tahun 1967 A. Formula 1
C. Tahun 1977 B. Formula E
D. Tahun 1987 C. Grand Prix Motorcycle
Racing
4. Sukan Komanwel mula diperkenalkan D. Superbike World
pada tahun 1930. Negara manakah yang Championship
menyertai sukan tersebut?
A. Negara-negara Asia 8. Pada tahun berapakah negara kita
B. Negara-negara Asia Tenggara mula menganjurkan sukan di
C. Negara-negara di seluruh dunia peringkat antarabangsa?
D. Negara-negara bekas tanah jajahan A. 1965
British B. 1996
C. 2002
D. 2010

1
9. Dimanakah Piasa Monsun 13. Berikut merupakan salah satu
diadakan? industri hiliran daripada pokok
A. Pulau Tioman getah dalam industri pembuatan
B. Pulau Duyung
C. Pulau Langkawi A. Menghasilkan makanan
D. Pulau Perhentian yang bermutu tinggi
B. Menghasilkan perabot seperti
kerusi dan meja
C. Menghasilkan bahan bakar untuk
kenderaan
D. Menghasilkan sarung tangan yang
bermutu tinggi

14. Berikut adalah pertanian secara


10.Le Tour de Langkawi adalah tradisional
kejohanan lumba….
A. Kereta A. Diusahakan secara perladangan
B. Basikal B. Memerlukan modal yang besar
C. Motosikal C. Menggunakan peralatan yang mudah
D. Kapal layar D. Menggunakan teknologi yang moden

11.Apakah kepentingan penganjuran 15.Berikut merupakan kelebihan


sukan antarabangsa ini terhadap pertanian secara komersial
negara?
A. Dapat melihat dunia luar A. Mendapat hasil yang banyak
B Membantu memperkembangkan B Memerlukan modal yang besar
ekonomi negara C. Mewujudkan peluang pekerjaan
C. Membantu rakyat untuk D. Produk yang dihasilkan dapat
melihat sukan dengan lebih dipasarkan secara lebih meluas
dekat
D. Merapat dan mengeratkan 16.Siapakah yang mencetus idea industri
hubungan rakyat Malaysia automotif negara?

12. Berikut adalah kegiatan ekonomi A. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
negara kita pada masa dahulu B. Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein
A. Industri petroleum C. Tun Dr Mahathir bin Mohamad
B. Industri pelancongan D. Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul
C. Industri perhutanan Razak
D. Ladang lada hitam

2
17.Petroleum merupakan sumber 22.Buah-buahan tempatan amat disukai
tenaga utama negara. Apakah para pelancong. Antara buah di
syarikat yang bawah, manakah yang dikategorikan
bertanggungjawab memajukan buah tempatan?
industri petroleum negara kita? A. Anggur
B. Mangga
A. Shell C. Laici
B. Mobil D. Strawberi
C. Petron
D. Petronas 23.Berikut ialah makanan tempatan
yang menjadi tarikan para pelancong,
18.Berikut adalah antara kegunaan hasil kecuali
petroleum A. Nasi lemak
A. Untuk membuat kereta B. Roti canai
B. Untuk membuat perabot C. Nasi kandar
C. Untuk membuat tar jalan D. Steak
D. Untuk membuat bahan kosmetik
24. Manakah antara haiwan berikut
19. Bangunan di bawah adalah adalah haiwan yang dilindungi dan
tinggalah sejarah di negara kita terancam?
A. Kuala Lumpur City Centre (KLCC) A. Tapir
B. Bangunan Sultan Abdul Samad B. Kerbau
C. Istana Kehakiman, Putrajaya C. Burung unta
D. Masjid Putra, Putrajaya D. Burung Hantu

20. Pulau-pulau di bawah terkenal 25.Apakah yang akan berlaku sekiranya


sebagai pusat peranginan kecuali alam sekitar kita tidak dijaga?
A. Pulau Perhentian A. Alam sekitar akan musnah
B. Pulau Ketam B. Alam sekitar akan terpelihara
C. Pulau tioman C. Alam sekitar tidak penting untuk
D. Pulau Kapas kita
D. Alam sekitar akan diganti dengan
21. Penganjuran sukan ini dapat Pembangunan
menarik pelancong asing ke negara
kita setiap tahun.
A. Piala Suzuki
B. Piala Monsun
C. Piala Thomas
D. Piala Malaysia

3
26. Universiti Teknologi Petronas mula 29. KOMENWEL dianggotai oleh ….buah
beroperasi pada tahun 1997. Antara negara.
kesan daripada penubuhan A. 52 C. 53
universiti ini ialah… B. 54 D. 55

A. Mewujudkan peluang 30. Berikut merupakan satu daripada


pekerjaan industri hiliran daripada pokok getah
B. Kepada generasi muda dalam industri pembuatan.
C. Melahirkan warganegara A. Menghasilkan makanan yang
berilmu dan berkemahiran bermutu tinggi
tinggi B. Menghasilkan perabot seperti
D. Melahirkan warganegara kerusi dan meja
yang bercita-cita tinggi dan C. Menghasilkan bahan bakar untuk
berwawasan kenderaan
D. Menghasilkan sarung tangan
yang bermutu tinggi
27. Dalam sukan pemotoran, Karamjit
Sigh telah mengharumkan nama
negara dalam kategori ….
A. motor C. basikal
B. formula 3 D. pemandu rali

28. Semua negeri berikut tidak


mempunyai raja, kecuali
A. Pulau Pinang C. Melaka
B. Sabah D. Perlis