Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Baliqin


Umur : 22 Tahun
No. KTP/SIM : 1802070409960005
Alamat : Dusun IV, Rt/Rw , 003/004 Kel. Terbanggi Besar , Kec. Terbanggi Besar ,
Lampung Tengah , Lampung
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ( Pemberi Kuasa )

Dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada :

Nama : Suci Oktavia


Umur : 23 Tahun
No. KTP/SIM : 1802076508950007
Alamat : Lk. IV , Rt/Rw, 012/004, Kel. Bandar Jaya Timur , Kec. Terbanggi Besar ,
Lampung Tengah , Lampung
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ( Penerima Kuasa )

Dengan ketentuan sebagai berikut


Pihak Pertama Memberi kuasa penuh kepada pihak kedua untuk melakukan :
 Mengurus ATM BANK BRI di Unit Poncowati, Cabang Bandar Jaya yang telah terblokir atas
nama IMAM BALIQIN 1 dengan No Rekening 5596 01 007699 53 5
 Pengurusan kepentingan lainya , apabila ada , sehubungan dengan proses pengurusan ATM
yang terblokir.
Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari
pihak manapun. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terbanggi Besar, 20 November 2018

Penerima kuasa pemberi kuasa

Anda mungkin juga menyukai