Anda di halaman 1dari 3

MAKALAH PATOLOGI

DIARE
Dosen Pembimbing : Dwi Arimurti Widigdo, MN

Disusun Oleh:
1. Alif Fathin Bahaja (P1337420718001)
2. Achmad Helmi Al-Furqon (P1337420718003)
3. Shella Lailla Fadlillah (P1337420718005)
4. Vivia Ayu Anggraeni (P1337420718007)
5. Anik Tri Subekti (P1337420718008)
6. Revi Nur Ristanti (P1337420718009)
7. Felly Tri Yuliana (P1337420718010)
8. Wisnu Guntur Prakoso (P1337420718029)
9. Latifah Candrawati (P1337420718034)

FLORENCE NIGHTINGALE

POLTEKKES KEMENKES SEMARANG


PRODI DIV KEPERAWATAN MAGELANG

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, dan hidayah-Nya,

kelompok kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Patologi dengan

membahas mengenai “Diare” dalam bentuk makalah.

Dalam penulisan makalah ini kelompok kami merasa masih banyak

kekurangan-kekurangan, baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat

kemampuan yang dimiliki kelompok. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak

sangat diharapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan

makalah ini kelompok kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-

rekan yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini.

Kelompok kami berharap bahwa makalah ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan berguna bagi semuanya.

Penulis

ii
DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 2

C. Tujuan .............................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................... 3

A. Pengertian Diare ................................................................................. 3

B. Patofisiologi Diare ............................................................................. 3

C. Pathways ............................................................................................ 5

D. Menifestasi Klinik .............................................................................. 5

E. Penyebab Diare .................................................................................. 6

F. Jenis Diare .......................................................................................... 8

G. Gejala Diare ....................................................................................... 9

H. Pengobatan Diare ............................................................................... 9

BAB III PENUTUP ....................................................................................... 13

A. Kesimpulan ........................................................................................ 13

B. Saran ................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 14

iii