Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Matematik


Tarikh : 27 September 2018
Hari : Khamis
Masa : 9.45 pagi – 10.15 pagi
Kelas : 2 Merah
Bilangan Murid : 29 orang
Bidang : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Ruang
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
7.3 (i) Penyelesaian masalah.
Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
7.3.1 (i) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
situasi harian iaitu bentuk 3D dengan
bimbingan.
(ii) Membandingkan bentuk 3D melalui
penerokaan dan aktiviti hands-on.
(iii) Mengimbas kembali ciri-ciri bentuk 3D
dengan penggunaan model 3D.
Kriteria Kejayaan : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan
bentuk 3D berdasarkan soalan yang diberikan.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui:
i) Mengenalpasti bentuk asas bagi bentuk tiga
dimensi. (Tahun 2)
ii) Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga
dimensi. (Tahun 2)
Bahan Bantu Mengajar :
(i) Slaid
(ii) Laptop
(iii) Lembaran aktiviti
(iv) Model 3D
Istilah Matematik :
(i) Kubus
(ii) Kuboid
(iii) Piramid
(iv) Kon
(v) Sfera
(vi) Silinder
(vii) Bentuk 3D

Kemahiran Berfikir :
(i) Menjana idea
(ii) Menaakul
(iii) Menganalisis
(iv) Mengaplikasi
(v) Mengimbas kembali

Elemen Merentasi Kurikulum :


(i) Kreativiti
(ii) TMK

Nilai Murni :
(i) Teliti
(ii) Bersungguh
(iii) Peka
(iv) Bekerjasama
FASA / ISI KANDUNGAN DAN CADANGAN CADANGAN
CATATAN
MASA AKTIVITI KOMUNIKASI

Mengenalpasti bentuk 3D Strategi Mengajar


Aktiviti: Memerhatikan video 1) Apakah bentuk  Berpusatkan
tiga dimensi Murid
yang wujud di Kaedah Mengajar
dalam video  Penyoalan
tersebut?  Pemerhatian
Jawapan Kemahiran Berfikir
1. Murid ditayangkan dengan
sebuah video berkaitan dengan
dijangka:  Menganalisis
Kubus, kuboid, Sikap / Nilai Murni
Persediaan bentuk 3D.
sfera dan  Teliti
(±5 minit) 2. Murid diminta untuk
silinder.  Peka
memerhatikan bentuk 3D dalam
video tersebut. Emk
3. Guru mengaitkan jawapan  Kreativiti
murid dengan tajuk pelajaran  TMK
hari ini. Istilah Matematik
 Kubus
 Kuboid
 Sfera
 Silinder
Mengimbas kembali bentuk 3D Strategi Mengajar
1. Guru menunjukkan slaid 1) Adakah murid-  Berpusatkan
animasi untuk menunjukkan murid masih Guru
Perkemban
setiap bahagian ciri-ciri bentuk ingat bentuk 3D  Berpusatkan
gan 3D. yang telah Bahan
(±10 minit) dipelajari  Berpusatkan
sebelum ini? murid
Kaedah Mengajar
2) Cuba  Penerangan
mengimbas  Pemerhatian
kembali ciri-ciri Resos / BBB
bentuk 3D.  Slaid
 LCD
Ciri-ciri bentuk kubus 3) Murid boleh
 Model bentuk
memerhatikan
3D
bentuk
Kemahiran Berfikir
permukaan
 Menganalisis
bentuk 3D
 Mengaplikasi
daripada slaid.
Sikap / Nilai Murni
Ciri-ciri bentuk kuboid
 Teliti
 Peka
Emk
 TMK
 Kreativiti
Ciri-ciri bentuk piramid Istilah Matematik
 Kubus
 Kuboid
 Piramid
 Kon
Ciri-ciri bentuk silinder  Silinder
 Sfera

Ciri-ciri bentuk kon

Ciri-ciri bentuk sfera

2. Murid-murid cuba mengimbas


kembali ciri-ciri bentuk 3D
sambil menjawab soalan guru.

3. Guru menunjukkan bentangan


bentuk tiga dimensi supaya
murid dapat memerhatikan
bentuk permukaan dengan
jelas.
Penerokaan perbandingan bentuk 3D Strategi Mengajar
 Berpusatkan
1. Murid dibahagikan kepada 3 1. Sila mendengar Murid
Tindakan orang satu kumpulan. arahan guru  Berpusatkan
2. Setiap kumpulan akan dengan teliti Bahan
(±13 minit)
mendapat lembaran aktiviti sebelum Kaedah Mengajar
(Rujuk Lampiran) dan dua menjalankan  Perbincangan
model bentuk 3D. aktiviti.  Penerokaan
Resos / BBB
3. Guru memberi arahan dan 2. Guru sentiasa  Model bentuk
membimbing murid dengan memantau murid 3D
memberi contoh supaya murid dan membimbing  Lembaran
memahami kehendak soalan. murid yang aktiviti
4. Setiap kumpulan dikehendaki memerlukan  Slaid
menbandingkan perbezaan dan bantuan.  LCD
persamaan dua model bentuk  Laptop
3D tersebut dengan 3. Marilah kita Kemahiran Berfikir
mengaplikasikan peta minda i- membincangkan  Menjana idea
think. jawapan bersama-  Menganalisis
sama. Sikap / Nilai Murni
Perbandingan kubus dan kuboid
 Bersungguh
4. Cuba
 Kerjasama
mengaplikasikan
Emk
peta i think untuk
 Kreativiti
menyatakan
 TMK
persamaan dan
Perbandingan silinder dan kon Istilah Matematik
perbezaan bentuk
 Kubus
3D untuk kumpulan
masing-masing.  Kuboid
 Piramid
5. Bahagian tengah  Kon
peta i think  Silinder
Perbandingan kubus dan sfera  Sfera
menunjukkan
persamaan dan
bahagian anak
panah
menunjukkan
Perbandingan piramid dan kon perbezaan antara
dua bentuk 3D.

5. Guru membincangkan jawapan


dengan murid-murid.
Penutup kognitif Strategi Mengajar
1. Rumusan Pelajaran. Guru mengajukan  Berpusatkan
2. Guru menguji kefahaman murid. soalan KBAT: Murid
Penutup sosial Kaedah Mengajar
Penutup 1. Kertas
1. Guru memberi pujian kepada
merupakan  Penyoalan
(±2 minit) semua murid. bentuk 3D atau  Pemerhatian
tidak? Kemahiran Berfikir
 Merumus
Sikap / Nilai Murni
 Teliti
 Jujur
Emk
 Kreativiti
Istilah Matematik
 Bentuk 3D
Jawapan: ya.
Sebab ia
mempunyai
panjang, lebar
dan tinggi.
Refleksi:
27 September 2018 (2M)
Berdasarkan PdP hari ini selama 30 minit, antara kekuatan yang dapat saya
kenalpasti ialah saya menyediakan permulaan yang baik dan dapat mewujudkan
kesediaan murid untuk mengikuti PdP pada hari ini. Seterusnya, sumber bahan bantu
mengajar yang banyak dapat menjadikan PdP telah berkesan dan berjalan lancer.
Guru juga berjaya menghubungkaitkan bentuk-bentuk 3D dengan bentangan yang
ditunjukkan di depan kelas. Kelemahan yang dapat kenalpasti ialah terdapat beberapa
murid yang tidak dapat melaksanakan tugasan aktiviti berkumpulan. Cadangan
penambahbaikan saya ialah saya perlu memberi bimbingan untuk murid mengisi
jawapan dalam peta minda i-think. Ini penting supaya murid dapat menguasai
kemahiran dengan sepenuhnya.