Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-

Nya sehingga Laporan Asuhan Kebidanan Komprehensif ini dapat di selesaikan sebagai salah

satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi DIII Kebidanan Politeknik Kesehatan

Kemenkes Makassar dengan judul “Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Pada Ny. R P1 A0 dengan

Bendungan Saluran Air Susu Ibu (ASI) di BPS Hj. Ernawati Tanah Tinggi Tahun 2018”

Dalam penulisan Laporan ini berbagai hambatan di hadapi oleh penulis dari tahap

persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan kerja

sama dengan berbagai pihak maka hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Dan akhirnya atas segala bantuan, penulis tidak dapat berbuat apapun sebagai imbalan

kecuali ucapan terima kasih dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga jasa dan

bantuan yang telah di berikan mendapat balasan yang setimpal.

TERNATE, 20 MEI 2018

Penulis

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................ii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................................1

B. Rumusan Masalah .............................................................................................2

C. Tujuan ...............................................................................................................3

D. Manfaat .............................................................................................................4

BAB II. TINJAUAN TEORI

1. Masa Nifas ........................................................................................................6

2. Bendungan Saluran Asi ...................................................................................18

3. Teori Manajemen Kebidanan ..........................................................................21

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Laporan Kasus .................................................................................................40

B. Lokasi Dan Waktu ...........................................................................................40

C. Subyek Laporan Kasus ....................................................................................40

D. Instrumen Laporan Kasus ...............................................................................40

E. Tehnik Pengumpulan Data ..............................................................................40

F. Bahan Dan Alat ...............................................................................................41

ii
BAB IV. TINJAUAN KASUS .............................................................................42

BAB V. PENBAHANSAN ...................................................................................77

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan .....................................................................................................82

B. Saran ................................................................................................................83

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................84

DOKUMENTASI .................................................................................................85

iii