Anda di halaman 1dari 7

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS (VERSI PELAJAR)

1. Nama Murid dan Pembelajaran


Kursus/Modul Learning and the Learner
2. Kod Kursus EDUP3033

3. Nama Staf
Dr.Mohd Nordin bin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami perbezaan individu dalam melalui
Kursus/Modul proses pembelajaran dan bagaimana guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan
dalam Program pembelajaran yang bersesuaian dengan murid.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
132
P= Pentaksiran
30 15 - 3 30 37 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran; dan proses pembelajaran dalam
Outcomes, CLO) pendidikan. (C2, LO1)
2. Menghuraikan kepentingan perbezaan individu dan implikasi terhadap pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah berdasarkan sumber rujukan yang relevan. (C4, LO3,
LO6, LL1, CTPS3)

3. Menganalisis teori-teori pembelajaran dan model pengajaran, dan implikasi terhadap


pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. (C4, LO3, CTPS3)

4. Membentang perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan


pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. (C6, LO3, LO4, CTPS3, CS3)

5. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan


motivasi murid untuk belajar (C6, LO3, CTPS3)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X

4 X X

5 X X

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
Kemahiran Berkomunikasi (CS3), Pengurusan maklumat (LL1), Pemikiran Kritis dan
(Transferable Skills,
Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial dan Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada penulisan akademik dan pembentangan. Kerja kursus digubal
dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan adalah berbentuk
ujian bertulis yang digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

LO1 – Pengetahuan Kuliah Ujian bertulis

LO3 – Kemahiran saintifik, Ujian bertulis


Kuliah, Tutorial dan
kemahiran berfikir dan Penulisan akademik
Perbincangan
menyelesaikan masalah Laporan PBS
Tutorial
LO4 - Berkomunikasi Pembentangan
Perbincangan

Ujian bertulis
LO6 – Kemahiran pengurusan Kuliah, Tutorial dan
Penulisan Akademik
maklumat Perbincangan
Laporan PBS

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep pengajaran dan pembelajaran; proses pembelajaran;
perbezaan individu; teori-teori pembelajaran; model, pendekatan dan strategi pengajaran;
kaedah dan teknik pengajaran dalam abad ke-21; dan motivasi dalam pembelajaran

This course encompasses the concept of teaching and learning; learning processes;
individual differences; learning theories; teaching models, approaches and strategies;
teaching methods and techniques in the 21st century; and motivation in learning.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Penulisan Laporan PBS 15


Tugasan
Penulisan Akademik 25
Pembentangan 10

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Konsep pengajaran dan pembelajaran
 Pengertian pengajaran dan pembelajaran 2 1 2 1 6
 Prinsip-prinsip pembelajaran

2. Proses pembelajaran
 Kesediaan Belajar
 Persepsi dan Penanggapan 4
4 2 2 12
 Ingatan dan Lupaan
 Pemindahan Pembelajaran
 Implikasi proses pembelajaran terhadap pengajaran
dan pembelajaran

3. Perbezaan individu dan pembelajaran


 Aspek-aspek perbezaan individu:
- Fizikal
- Kognitif
- Sosial emosi
- Latar belakang murid
- Murid berkeperluan pendidikan khas 2 1 2 1 6
 Kecerdasan
- Teori Kecerdasan Sternberg
- Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner
- Teori Kecerdasan Emosi Goleman
 Implikasi perbezaan individu terhadap
pengajaran dan pembelajaran termasuk murid
berkeperluan pendidikan khas

4. Perbezaan individu dan pembelajaran


 Gaya kognitif
- Field dependent/Field independent
- Habits of Mind
 Gaya Pembelajaran
2 1 2 1 6
- Dunn & Dunn
- Model Kolb
- Honey & Mumford
 Implikasi perbezaan individu terhadap
pengajaran dan pembelajaran termasuk murid
berkeperluan pendidikan khas.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
5. Teori-teori pembelajaran
 Teori Pembelajaran Behaviouris
- Pavlov
- Thorndike
- Skinner
 Teori Pembelajaran Kognitif
- Kohler
- Piaget
- Gagne
- Bruner
- Ausubel
6 3 6 3 18
 Teori Pembelajaran Konstruktivis
- Piaget
- Vygotsky
 Teori Pembelajaran Sosial
- Albert Bandura
 Teori Pembelajaran Humanistik
- Carl Rogers
- Maslow
Implikasi Teori-teori pembelajaran
 Implikasi teori-teori pembelajaran terhadap
pengajaran dan pembelajaran termasuk kanak-
kanak berkeperluan pendidikan khas.

6. Model-model pengajaran

 Model Pemprosesan Maklumat


 Model Behavioural
2 1 2 1 6
 Model Sosial
 Model Personal
 Implikasi model-model pengajaran terhadap
pengajaran dan pembelajaran.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
7. Pendekatan, strategi pengajaran dan kaedah
pengajaran

 Pendekatan pengajaran
- Pendekatan Induktif
- Pendekatan Deduktif
- Pendekatan Eklektik
- Pendekatan Bersepadu
- Pendekatan Tematik

 Strategi pengajaran
- Strategi berpusatkan guru
- Strategi berpusatkan murid
- Strategi berpusatkan bahan
4 2 4 2 12
- Strategi berpusatkan tugasan

 Kaedah pengajaran
- sumbangsaran
- perbincangan
- belajar sambil bermain
- demonstrasi
- simulasi
- main peranan
- penyelesaian masalah

 Modifikasi kaedah dan teknik pengajaran dan


pembelajaran untuk kanak-kanak berkeperluan
pendidikan khas.
8. Pedagogi masa kini
 Kerangka kemahiran Pedagogi
-Kemahiran pembelajaran dan Inovasi
-Kemahiran Maklumat, Media dan Teknologi
-Kemahiran Kehidupan dan Kerjaya

 Ciri-ciri pedagogi masa kini


- Komunikasi dan kolaborasi
- Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi
(TMK)
- Kemahiran berfikir aras tinggi
- Penyelesaian Masalah
- Pembelajaran berasaskan projek 6 3 6 3 18
- Kreativiti dan inovasi
- Pembelajaran kontekstual

 Kaedah dan teknik pengajaran masa kini


- Flipped Classroom
- Blended learning
- Project Based Learning
- Problem Based Learning
-Inquiry Based Education

 Implikasi pedagogi masa kini dalam pengajaran


dan pembelajaran

9. Motivasi dan Pembelajaran


 Perspektif Behavioris
 Perspektif Kognitivis 2 1 2 1 6
 Perspektif Humanistik
 Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan
pembelajaran

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


22 3 25

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Kerja Kursus 0.5 6.5 7

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 3 30 37 17 132

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 15

Pengalaman
- 22
Berasaskan Sekolah

Penulisan Laporan
PBS (500 patah - 3
perkataan)

Penulisan Akademik
(800 patah - 5
perkataan)

Pembentangan 0.5 1.5

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48 84

Jumlah Jam
Pembelajaran 132
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3
th
18. Rujukan Asas Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective. (6 ed.). Boston:
Pearson Education, Inc.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for life in our times. San
Francisco: Jossey-Bass.

th
Woolfolk, A.E. (2012). Educational psychology (12 ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
Rujukan Tambahan Bill Rogers. (2015). Classroom behaviour. A practical to effective teaching, behaviour
management and colleague support. SAGE Publication (London).

th
Borich, G. (2011). Effective teaching methods: Research-based practice. (7 ed.). Boston:
Pearson Education,Inc.

Evertson, C. M. & Emmer, E. T. (2012). Classroom management for elementary teachers.


th
(9 ed.). New Jersey. Pearson.

Joyce, B., & Weil, M., Calhoun, E. (2011). Models of teaching. Boston: Pearson.

Malchiodi, C.A. (2013). Creative arts and play therapy for attachment problems. New York:
Guilford.

Noriati, Boon, Sharifah.(2012). Murid dan alam belajar. (kemaskini). Shah Alam: Oxford
Fajar Sdn Bhd.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai