Anda di halaman 1dari 36

Fungsi Pancasila di negara kita adalah sebagai

e. agama
a. Ideologi negara
jaw:d
b. Dasar Negara
Perbedaan pokok antara Pancasila dengan
c. Sumber segala sumber hukum agama adalah ….

d. Pegangan hidup a. Pancasila tidak mengajarkan


penghormatan kepada orang lain
e. Semua jawaban A, B, C, dan D benar
b. Pancasila tidak mengajarkan
jaw:e penghormatan kepada orang tua

Pancasila di negara kita merupakan sumber c. Pancasila tidak mengajarkan tata cara
dari segala hukum di Indonesia. Penjelasan penyembahan kepada Tuhan Yang
seperti tersebut tercantum pada …. Maha Esa

a. TAP MPR NO IV/MPR/1973 d. Pancasila tidak mengajarkan perilaku


hidup tidak boros
b. TAP MPR NO IV/MPR/197
e. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan
c. TAP MPR NO V/MPR/1973 baik

d. TAP MPR NO V/MPR/1978 Jaw:c

e. TAP MPR NO VI/MPR/1978 Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai


lambang negara berdasarkan ….
jaw:b
a. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
Pancasila yang benar adalah …. 1951 tanggal 17 Agustus 1951
Pancasila dapat dipertanggungjawabkan, baik
secara yuridis konstitusional maupun obyektif b. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
ilmiah. 1951 tanggal 17 September 1951

a. Pancasila dalam pembukaan Undang- c. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun


Undang Dasar 1945. 1951 tanggal 17 Oktober 1951

b. Pancasila dalam Piagam Jakarta d. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun


(Jakarta Charter). 1951 tanggal 17 November 1951

c. Pancasila yang lahir berdasarkan sidang e. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun


pertama Badan Penyelidik Usaha- 1951 tanggal 17 Desember 1951
Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Jaw:c
Mei 1945 – 1 Juni 1945.
d. Pancasila dalam pembukaan Undang- Sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi
Undang Dasar Sementara 1950. seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan
dengan ….
jaw:a
a. Padi berwarna hijau dan kapas
Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, berwarna merah-putih
Indonesia adalah negara yang menganut teori
kedaulatan …. b. Padi berwarna kuning emas dan kapas
berwarna hijau-putih
a. negara
c. Padi berwarna kuning emas dan kapas
b. hukum berwarna merah-putih

c. sosial d. Padi berwarna kuning emas dan kapas


berwarna hitam-putih
d. rakyat
e. Padi berwarna merah dan kapas d. Sekelompok besar manusia yang
berwarna hijau tua-hijau muda merasa sejiwa dan hidup bersama untuk
mencapai tujuan bersama.
jaw:b
e. Sekelompok besar manusia yang
Rantai baja berwarna kuning emas mempunyai pandangan yang sama
melambangkan sila Pancasila, yaitu …. perihal norma dan hukum sehingga
dapat hidup bersama dalam sebuah
a. Ketuhanan Yang Maha Esa wilayah.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab jaw:d

c. Persatuan Indonesia Makna norma hukum bersifat memaksa adalah


….
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat a. Hukum dibuat untuk ditaati, apabila
kebijaksanaan dalam melanggar maka pelakunya akan
permusyawaratan/perwakilan mendapatkan sanksi atas pelanggaran
tersebut.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia b. Hukum dibuat untuk ditaati, siapapun
juga tidak diperbolehkan untuk
jaw:b melanggarnya.

Pada leher Garuda tergantung dengan rantai c. Hukum dibuat untuk ditaati, jika
sebuah perisai berupa jantung, di mana di dilanggar dan pelanggaran tersebut
tengah perisai terdapat garis tebal. belum tercantum, maka hukum akan
Melambangkan apakah garis tebal tersebut? dilakukan revisi.

a. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang d. Hukum dibuat untuk ditaati dengan
bersatu dan tidak terpisahkan pengecualian atas sanksi untuk
pelanggaran yang terbilang kecil.
b. Semua sila dalam Pancasila bersatu
padu e. Semua warga negara dipaksa untuk
mematuhi hukum yang dibuat.
c. Kedaulatan Indonesia akan
dipertahankan dengan sikap tegas jika jaw:a
ada pihak asing yang mencoba
merongrongnya Tujuan utama dibentuknya hukum adalah
untuk .…
d. Indonesia adalah negara kepulauan a. menciptakan keseragaman pendapat
dalam masyarakat
e. Indonesia dilalui garis khatulistiwa
b. menciptakan masyarakat yang tertib
jaw:e dan aman

Yang dimaksud dengan bangsa adalah …. c. menciptakan masyarakat yang patuh


pada penguasa
a. Sekelompok besar manusia yang
berasal dari satu keturunan. d. menciptakan masyarakat yang adil dan
sejahtera
b. Sekelompok besar manusia yang
mempunyai adat istiadat, budaya, e. menciptakan masyarakat yang dapat
sosial, dan politik yang sama yang memahami hukum secara benar
hidup bersama dalam sebuah wilayah
dan mempunyai pemerintahan yang b
sah.
Selain kerukunan intern beragama dan
c. Sekelompok besar manusia yang kerukunan antar umat beragama, satu hal
mempunyai kesamaan dalam sifat, lainnya yang termasuk dalam Tri kerukunan
watak, semangat, dan bersatu padu umat beragama lainnya adalah .…
untuk mencapai tujuan bersama.
a. kerukunan antara umat beragama a. menerima perkembangan teknologi,
dengan tokoh adat dan budayawan ilmu pengetahuan, dan perkembangan
masyarakat untuk diterapkan demi
b. kerukunan antara umat beragama kemajuan rakyat Indonesia.
dengan kekuatan sosial dan politik di
Indonesia b. menerima perkembangan teknologi,
ilmu pengetahuan, dan perkembangan
c. kerukunan antara umat beragama masyarakat sesuai dengan keperibadian
dengan cendekiawan dan ilmuwan bangsa.

d. kerukunan antara umat beragama c. menerima perkembangan teknologi,


dengan pemerintah ilmu pengetahuan, dan perkembangan
masyarakat sesuai dengan cita-cita
e. kerukunan antara umat beragama nasional.
dengan umat beragama lainnya di dunia
internasional d. menerima perkembangan teknologi,
ilmu pengetahuan, dan perkembangan
jaw:d masyarakat sesuai dengan undang-
undang yang ditetapkan pemerintah.
Ancaman terhadap suatu wilayah pada
dasarnya merupakan ancaman bagi bangsa dan e. menerima perkembangan teknologi,
negara. Pengertian tersebut merupakan ilmu pengetahuan, dan perkembangan
pengertian Wawasan Nusantara dalam bidang masyarakat sesuai dengan semangat
…. untuk menjaga ketertiban dunia.
a. pertahanan dan keamanan
jaw:b
b. politik
Selain norma kesusilaan dan norma kesopanan,
c. hukum dua norma lainnya yang termasuk dalam empat
macam norma dalam masyarakat adalah ….
d. kebudayaan
a. norma agama dan norma hukum
e. sosial
b. norma agama dan norma sosial
jaw:c
c. norma hukum dan norma sosial
Pengamalan sila Persatuan Indonesia di
antaranya adalah dengan sikap …. d. norma sosial dan norma budaya
menempatkan kepentingan bersama sebagai
tujuan utama melalui musyawarah untuk e. norma hukum dan norma budaya
mufakat
jaw:a
a. menunjukkan keunggulan bangsa dan
negara di antara bangsa-bangsa lain di Hak warga negara yang terdapat dalam pasal
dunia 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah

b. membaur dengan adat dan kebiasaan a. kemerdekaan berserikat dan berkumpul


yang berlaku di daerah lain untuk serta mengeluarkan pikiran
menciptakan kerukunan di Indonesia
b. persamaan kedudukan dalam hukum
c. tidak mencampuri adat dan kebiasaan dan pemerintahan
yang berlaku di daerah lain
c. mendapatkan perlindungan dari
d. menempatkan kepentingan bangsa dan kekerasan dan diskriminasi
negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan d. mendapatkan pendidikan yang
memadai
jaw:e
e. mendapatkan pekerjaan dan
Makna fungsi Pancasila sebagai ideologi penghidupan yang layak
terbuka adalah ….
jaw:e
Pengertian hak milik berfungsi sosial adalah e. ketua-ketua lembaga tertinggi dan
tinggi negara dijadikan menteri-menteri
a. dalam harta kita terdapat hak orang negara
lain, terutama fakir miskin
jaw:e
b. dalam harta kita terdapat hak keluarga
dan kerabat Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya
azas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa,
c. dalam harta kita terdapat hak untuk dan bernegara bertujuan untuk ….
digunakan oleh orang lain
a. menghindarkan terjadinya perpecahan
d. dalam harta kita terdapat hak untuk antarsesama warga negara
digunakan secara hemat dan sederhana
b. menyatukan tekad dan semangat untuk
e. dalam harta kita terdapat hak untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama
siapapun juga yang membutuhkannya
c. mewujudkan rasa syukur segenap
jaw:a rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
Pengertian Pancasila sebagai jiwa dan
kepribadian adalah …. d. menyatukan suku-suku di Indonesia
yang berbeda-beda adat, kebiasaan, dan
a. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang bahasanya
menunjukkan keunggulannya
dibandingkan dengan bangsa lain e. memberikan kesadaran dan pemahaman
kepada segenap rakyat Indonesia akan
b. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang keluhuran dan kebesaran leluhur bangsa
membedakan dengan bangsa lain Indonesia pada masa lampau

c. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang jaw:a


membedakannya dengan paham-paham
lainnya yang dianut bangsa-bangsa lain Manusia perlu bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Alasan keperluan tersebut adalah
d. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang sebagai berikut, kecuali ….
menunjukkan keutuhan Indonesia
sebagai bangsa dan negara a. menyadari bahwa Tuhan adalah Maha
Pencipta alam semesta berikut seluruh
e. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang isinya
menjadi pemersatu segenap rakyat
Indonesia b. menyadari bahwa segala sesuatu yang
terjadi di alam semesta ini akan
jaw:b berpulang kepada Tuhan Yang Maha
Esa
Pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai
terjadi banyak penyimpangan terhadap c. menyadari bahwa Tuhan Yang Maha
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esa menciptakan agama yang berbeda-
Salah satu di antaranya adalah .… beda

a. terjadinya pemisahan kekuasaan dan d. menyadari bahwa Tuhan Yang Maha


keadilan Esa adalah satu-satunya sandaran bagi
hidup manusia
b. Presiden menyatakan konfrontasi
dengan Malaysia e. menyadari bahwa sesungguhnya
manusia berasal dari Tuhan Yang Maha
c. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Esa dan menjadi penanggung jawab
Angkatan Udara sepenuhnya berada kebenaran mutlak
dalam kekuasaan Presiden
jaw:c
d. sila-sila dalam Pancasila tidak lagi
diakui dan tidak pula diterapkan dalam Selaku ideologi, Pancasila bukan ideologi yang
kehidupan berbangsa dan bernegara statis, beku, dan kaku, melainkan ideologi yang
mampu mengembangkan pemikiran baru, tetapi satu jua. Makna lebih jauh dari Bhinneka
segar, dan berkualitas sesuai dengan tuntutan Tunggal Ika adalah ….
jaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka
Pancasila merupakan ideologi yang …. a. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
bermacam-macam suku, adat istiadat,
a. dinamis agama, bahasa daerah, kesenian, namun
tetap merupakan satu kebudayaan
b. terbuka nasional meski dengan bahasa-bahasa
daerah yang berbeda-beda
c. persuasif
b. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
d. transparan bermacam-macam suku, adat istiadat,
agama, bahasa daerah, kesenian, namun
e. progresif tetap merupakan satu kebudayaan
nasional dengan satu bahasa nasional
jaw:b
c. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila bermacam-macam suku, adat istiadat,
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. agama, bahasa daerah, kesenian, namun
Penjelasan tersebut tertulis di dalam Undang- tetap merupakan satu kesatuan dalam
Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen , bernegara
yaitu pasal ….
d. Bangsa Indonesia yang terdiri dari
a. 35 bermacam-macam suku, adat istiadat,
agama, baha… Read more
b. 36
jaw:b
c. 36A
Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali
d. 36B yang berkedudukan sebagai pembantu Presiden
adalah ....
e. 36C
a. senat
jaw:c
b. menteri
Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan
nasional? c. komite nasional

a. Kebudayaan daerah yang ternama d. perdana menteri


hingga dikenal meluas secara nasional
e. DPR
b. Kebudayaan daerah asli yang
benarbenar berasal dari nenek moyang jaw:c
bangsa Indonesia
Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet
c. Kebudayaan daerah yang dikenal parlementer dimana kebijakan dan
meluas secara nasional karena tidak tanggungjawab kekuasaan pemerintahan
tercampur dengan kebudayaan dari berada ditangan menteri baik secara bersama
daerah lain maupun individual. Pada masa ini juga dikenal
sistem bikameral, yaitu ....
d. Kebudayaan daerah yang mudah Pilihan jawaban
berkembang hingga pada gilirannya
dikenal meluas secara nasional a. Presiden dan DPR

e. Kebudayaan daerah yang sudah berbaur b. Senat dan DPR


dengan kebudayaan dari daerah lain
c. Presiden dan Senat
jaw:e
d. DPR dan MPR
Makna yang dimaksudkan dengan kalimat
Bhinneka Tunggal Ika adalah berbedabeda e. MPR dan Presiden
jaw:b b. Merupakan salah satu wujud partisipasi
masyarakat dalam mengembangkan
Keputusan MPR mengenai pemberhentian demokrasi
Presiden atau wakil Presiden harus disetujui
sekurang-kurangnya.... c. Terbukti bahwa dengan adanya partai
Pilihan jawaban politik negara menjadi demokrasi

a. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir d. Melalui partai politiklah masyarakat
dapat memilih presiden dan wakil
b. 50% + 1 dari jumlah anggota yang presiden.
hadir
e. Partai politik merupakan satu-satunya
c. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir wadah untuk menyalurkan aspirasi.

d. 50% dari jumlah anggota yang hadir jaw:b

e. 25 % dari jumlah kehadiran Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat


terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …
jaw:c Pilihan jawaban

Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia a. Pancasila diterapkan sebagai satu-


sedunia dimuat dalam dokumen …… satunya azas
Pilihan jawaban
b. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi
a. Universal Declaration of Human Rights dan nepotisme

b. Decralation of Independence c. Indonesia dilanda krisis moneter dan


moral
c. Freedom of Independence
d. Indonesia sering menerima kritikan dari
d. The Forteen Points luar negeri

e. The Four Freedom e. Indonesia tidak mampu bersaing di


pentas dunia
jaw:a
jaw:b
Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam
sidang, dan memberikan usulan rumusan Demonstrasi berskala nasional dengan basis
Pancasila …… kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang
Pilihan jawaban dilandasi oleh muatan politik penggulingan
presiden Soeharto yang telah berkuasa selama
a. Sultan Mahmud Syah 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal....
Pilihan jawaban
b. Moh. Yamin a. 2 Mei 1998

c. Sutan Takdir Alisyahbana b. 20 Mei 1998

d. Setiabudi Danudirjo c. 5 Oktober 1998

e. Ki Hadjar Dewantara d. 28 Oktober 1998

jaw:b e. 1 Juni 1998

Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang jaw:b


Partai Politik menyatakan bahwa partai politik
perlu diadakan karena …… Keputusan MPR atas usus pemberhentian
Pilihan jawaban presiden dan/atau wakil presiden harus diambil
dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri
a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan
membentuk partai politik. disetujui sekurang-kurangnya …… dari jumlah
anggota yang hadir.
Pilihan jawaban
a. 3/4
Sistem produksi yang berusaha meningkatkan
b. 2/3 hasil dengan cara melakukan peningkatan
kualitas di dalam proses produksi dinamakan
c. 2/3+1 dengan ……
Pilihan jawaban
d. 50%+1 a. Intensifikasi

e. 50% b. Ekstensifikasi

jaw:b c. Eksplorasi

Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara d. Industrialisasi


yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dimaknai dengan …… e. Kontruktif
Pilihan jawaban
Retribusi jaw:a

a. Pajak Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti


prinsip ……
b. Sumbangan Pilihan jawaban
a. Sepadan
c. Pembayaran resmi
b. Selaras
d. Kontraprestasi
c. Setara
jaw:b
d. Seimbang
Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas
tarif dan hambatan perdagangan internasional e. Berimbang
adalah ……
Pilihan jawaban jaw:e
a. PO
Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1
b. WTO Juni 1945 berfokus pada perumusan ...
Pilihan jawaban
c. IFC a. Strategi perjuangan kemerdekaan

d. APEC b. Dasar negara Indonesia

e. AFTA c. Teks proklamasi kemerdekaan

jaw:b d. Sistem kenegaraan Indonesia

Tujuan dari kebijakan moneter adalah …… e. Visi dan misi Republik Indonesia
Pilihan jawaban
a. Menjaga stabilitas moneter untuk jaw:b
meningkatkan kesejahteraan
Dalam rangka merebut kembali Irian Barat
b. Menjaga stabilitas moneter untuk Presiden Sukarno yang dirinya
meningkatkan income percapita mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat”
telah menyerukan komando rakyatnya yang
c. Menjaga stabilitas moneter untuk dikenal dengan nama ....
meningkatkan pajak
Pilihan jawaban
d. Menjaga stabilitas moneter untuk a. Dwi Komando Rakyat
meningkatkan ekspor
b. Tri Komando Rakyat
e. Menjaga stabilitas moneter untuk
menekan impor c. Tri Tuntutan Rakyat

jaw:b d. Komando Gabungan Rakyat


e. Komando Rakyat d. DPA

jaw:b e. Hakim agung

Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum jaw:b


pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah
untuk …… Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan
Pilihan jawaban kasasi dalam sistem peradilan di negara RI
a. Membuktikan Indonesia sebagai negera adalah ……
demokrasi Pilihan jawaban
a. DPA
b. Memilih presiden dan wakil presiden
b. Badan Peradilan
c. Memilih anggota DPR dan Konstituante
c. Mahkamah Militer
d. Memilih anggota MPR
d. Mahkamah Agung
e. Menyalurkan aspirasi rakyat
e. Peradilan Tinggi
jaw:c
jaw:d
Komponen utama dalam sistem pertahanan
negara Republik Indonesia adalah …… Jika presiden dan wakil presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan atau tidak dapat
Pilihan jawaban melaksanakan kewajibannya dalam masa
a. Rakyat jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan
tugas kepresidenan adalah ……
b. Pemerintah Pilihan jawaban
a. Ketua MPR, Ketua DPR
c. TNI Polri
b. Ketua MPR, Ketua DPR dan para
d. Polri Menteri

e. Hansip c. MA dan Menteri Dalam Negeri

jaw:c d. MA, Jaksa Agung dan para Menteri

Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab e. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar
atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Negeri dan Menteri Pertahanan
Indonesia adalah ……
Pilihan jawaban jaw:e
a. Kepala Staf Angkatan
Pengangkatan dan pemberhentian anggota
b. Panglima ABRI Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden
dengan persetujuan …
c. Kodam Pilihan jawaban
a. MA
d. Menhankam
b. DPA
e. Presiden
c. DPR
jaw:e
d. MPR
Dalam memberikan amnesti dan abolisi
Presiden memperhatikan pertimbangan …… e. Hakim Agung
Pilihan jawaban
a. MPR jaw:c

b. DPR 1.Negara menghendaki persatuan


2.Negara hendak mewujudkan keadilansosial
c. MA bagi seluruh rakyat
3. Negara yang berkedaulatan rakyat Undang-Undang Dasar 1945 masih terdapat
4. Negara Beketuhanan Yang Maha Esa. masalah yang bisa mengganggu persatuan
Urutan empat pokok pikiran yang terkandung rakyat Indonesia, terutama pada alinea ke-4
dalam pembukaan UUD 1945 adalah .... tentang perumusan lima asas falsafah negara
Indonesia Merdeka, dimana asas pertama
a. 1,2,3 dan 4 menyebutkan: Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
b. 1,3,2 dan 4 pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam
memberikan pandangan dan pendapatnya
c. 4,2,3 dan 1 hingga asas pertama falsafah negara tersebut
akhirnya berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.
d. 4,3,1 dan 2 Salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut
adalah .…
e. 4,3,2 dan 1 a. Haji Abdul Malik Karim Amrullah

jaw:a b. Ki Hajar Dewantara

Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab c. Ki Bagus Hadikusumo


tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Apa
nama kitab tersebut dan siapakah d. Tengku Daud Beureuh
pengarangnya?
Pilihan jawaban e. Umar Said Cokroaminoto
a. Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular
jaw:c
b. Kitab Sutasoma karangan Mpu Kanwa
Tata urutan perundang- undangan menurut
c. Kitab Hariwangsa karangan Mpu TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah
Panuluh Pilihan jawaban
a. UUD 1945, TAP MPR,Undang-
d. Kitab Bharatayuddha karangan Mpu Undang, UU / Perpu, Peraturan
Sedah Pemerintah,, Keppres, Peraturan Daerah

e. Kitab Negarakertagama karangan Mpu b. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan


Prapanca Pemerintah, Undang- Undang, UU
Perpu, Keppres, Peraturan Daerah
jaw:e
c. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini Pemerintah, Undang- undang, Kepres,
muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya UU / Perpu, Peraturan Daerah
sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) d. UUD 1945, TAP MPR,UU / Perpu,
pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Undang- Undang, Peraturan
Terdapat 3 tokoh Nasional Indonesia ketika itu Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah
yang memaparkan Asas Dasar Negara
Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan e. UUD 1945, TAP MPR, Peratura
Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya Pemerintah, Undang- Undang, UU
adalah …. Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah
Pilihan jawaban
a. Prof. Dr. Soepomo jaw:a

b. Dr. Buntaran Martoatmodjo Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan


mengadakan sidang dan menghasilkan
c. Mr. A.D. Cokronegoro keputusan yang lebih dikenal Piagam Jakarta
(Jakarta Charter), istilah ini dimunculkan
d. Mr. Syafruddin Prawiranegara oleh ....
a. Ir. Soekarno
e. Mr. Mohammad Roem
b. Mr. Moh Yamin
jaw:a
c. Muhamad Hatta
Pada Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang
akan ditetapkan serta disahkan sebagai d. Radjiman Wideodiningrat
e. K.H Mansur d. Nanggroe Monitoring Mission

jaw:b e. Peace Monitoring Mission( PMM )

Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah jaw:a


Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945
dilakukan... Diukur dari garis pangkal laut terluar, Zona
Pilihan jawaban Ekonomi Ekslusif Indonesia ditatapkan
a. Presiden selebar.....
Pilihan jawaban
b. Presiden dengan persetujuan DPA a. 350 mil laut

c. Presiden dengan persetujuan MA b. 300 mil laut

d. Presiden dengan persetujuan DPR c. 200 mil laut

e. Hakim Agung d. 20 mil laut

jaw:e e. 12 mil laut

Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi jaw:c


terpimpin di Indonesia dilakukan dengan cara
sebagai berikut .... Pancasila merupakan ideologi terbuka, disatu
Pilihan jawaban pihak kita harus mempertajam kesadaran akan
a. merangkul golongan komunis nilai- nilai yang bersifat abadi. Nilai – nilai
yang bersifat abadi itu terdapat pada ...
b. merangkul angkatan udara Pilihan jawaban
a. Pembukaan UUD 1945
c. menyingkirkan Masyumi dan PSI
b. Batang Tubuh UUD 1945
d. merangkul Muhammadiyah
c. Penjelasan UUD 1945
e. merangkul angkatan darat
d. Setiap pasal dalam batang Tubuh UUD
jaw:a 1945

Penyelesaian konflik RI- GAM dilakukan e. Amandemen UUD 1945


perundingan yang dimediatori asing,
dilaksanakan di ..... jaw:a

Pilihan jawaban Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang


a. Washington DC, AS disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin
bertujuan untuk....
b. London Inggris Pilihan jawaban
a. Memberantas masalah kemiskinan
c. Helsinky, Finlandia
b. Meringankan beban ekonomi
d. Swedia masyarakat akaibat kenaikan harga
BBM
e. Austria
c. Mensubsidi rakyat secara langsung
Jaw:c
d. Meminimalisir resistansi dalam
Pengawas internasional perjanjian RI – GAM masyarakat terhadap kenaikan harga
yang telah disepakati adalah....
Pilihan jawaban BBM
a. Aceh Monitoring Mission( AMM)
e. Mengatasi dampak krisis ekonomi
b. Non Government Organisation( NGO )
jaw:b
c. United Nation
Susunan kebijakan Pemerintah Daerah Otonom d. Doktrin
Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri dari....
Pilihan jawaban e. Cita-cita
a. Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas –
dinas jaw:a

b. Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku
Eksekutif Daerah bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas,
merupakan kedudukan pancasila sebagai …
c. Kepala Daerah dan dinas – dinas Pilihan jawaban
a. Dasar Negara
d. Kepala Daerah dan Muspida
b. Ideologi bangsa
e. Kepala Daerah dan DPRD
c. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
jaw:e
d. Way of life
Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
Pilihan jawaban e. Kepribadian Bangsa Indonesia
a. Presiden , Wakil presiden, DPR, MPR
dan MA jaw:e

b. Presiden , Wakil presiden, dan Menteri kebangkitan Nasional Indonesia di tandai


dengan berdirinya organisasi . . .
c. Presiden , Wakil presiden Pilihan jawaban
a. serikat dagang
d. Presiden , Wakil presiden, dan Menteri,
DPR b. perhimpunan indonesia

e. Presiden , Wakil presiden, dan DPR c. tiga serangkai

jaw:b d. budi utomo

Sebagai ideologi terbuka, maka pancasila e. taman siswa


sebaiknya ...
Pilihan jawaban jaw:d
a. Disesuaikan dengan ideologi lain
badan yang merancang UUD 1945 adalah . . .
b. Dipadukan dengan ideologi lain Pilihan jawaban
a. PPKI
c. Dibuatkan penafsiran resmi
b. KNIP
d. Ditafsirkan ulang
c. Panitia Sembilan
e. Dikontraskan dengan ideologi lain
d. BPUPKI
jaw:a
e. KNI
Di dalam ideologi terdapat tiga unsur esensial,
salah satunya adalah bahwa setiap ideologi jaw:d
selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital
yang sudah diyakini kebenarannya untuk dekrit Presiden 5 juli 1959 bertujuan untuk . . .
dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya Pilihan jawaban
tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini a. menghapus pembentukan RIS
dinamakan...
Pilihan jawaban b. kembali pada UUd 1945
a. Keyakinan
c. gagalnya dewan konstituante dalam
b. Mitos membuat undang-undang

c. Loyalitas d. pelaksaan UUDS tidak sesuai dengan


pancasila
contoh pengamalan Pancasila sebagai
e. dibubarkan dewan konstituante pandangan hidup bangsa berdasarkan sila
keempat adalah . . .
jaw:b Pilihan jawaban
a. memperlakukan sesama secara adil dan
nama "Piagam Jakarta" dari hasil rumusan beradab
Panitia Kecil dalam sidang BPUPKI dicetuskan
oleh . . . b. saling menghormati antar pemeluk
Pilihan jawaban agama
a. Ir. Soekarno
c. menumbuhkan sikap hidup tolong
b. Muh. Hatta menolong

c. K.H. Wakhid Hasyim d. menjungjung tinggi asa kerakyatan

d. Ahmad Subardjo e. menempatkan kepentingan umum di


atas kepentingan pribadi
e. Mr. Mohammad Yamin
jaw:e
jaw:a
Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan
badan yang bertugas menyiapkan proklamasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
kemerdekaan Indonesia adalah . . . dalam hal ini Pancasila memiliki makna
Pilihan jawaban sebagai . . .
a. Dokuritsu Junbi Inkai Pilihan jawaban
a. kristalisasi nilai
b. komite Nasional Indonesia
b. ciri-ciri warga negara
c. Dokuritsu zumbi Cosakai
c. kepribadian bangsa
d. Badan Keamanan Rakyat
d. karakteristik bangsa
e. Komite Van Aksi
e. pedoman hidup
jaw:a
jaw:e
Menurut Sila Pertama Pancasila, dalam
kehidupan kita sehari-hari haruslah Pancasila sebagai sumber segala sumber
memperhatikan dan melaksanakan ajaran hukum tercantum dalam . . .
agama yang kita yakini. beberapa pernyataan Pilihan jawaban
berikut adalah kewajiban-kewajiban moral atau a. TAP MPRS NO XI/MPR 1999
tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina
dan dikembangkan, kecuali . . . b. TAP MPRS NO XX/MPRS 1966
Pilihan jawaban
a. membina kerjasama antar sesama c. TAP MPR NO XI/MPR 1999
pemeluk agama
d. TAP MPRS NO XII/MPRS 1967
b. mengembangkan sikap saling
menghormati dalam pergaulan e. TAP MPR NO XIII/MPR 1966

c. meningkatkan kesadaran bahwa kita jaw:b


semua makluk ciptaan-Nya
Pancasila di sahkan sebagai Dasar Falsafah
d. menciptakan suasana penuh kerukunan Negara . . .
dimanapun kita berada Pilihan jawaban
a. tanggal 17 agustus 1945
e. meneruskan kebiasaan merayakan hari
besar agama bersama-sama b. tanggal 18 agustus 1945

jaw:e c. tanggal 11 juli 1946

d. tanggal 1 juni 1946


e. tanggal 1 oktober 1965 e. 23

jaw:b jaw:c

batas laut teritorial suatu negara yang diakui hak DPR untuk mengajukan RAPBN di
secara hukum internasional pada saat ini adalah sebut . . .
... Pilihan jawaban
Pilihan jawaban a. inisiatif
a. 1 mil
b. angket
b. 2 mil
c. budget
c. 3 mil
d. amandemen
d. 4 mil
e. petisi
e. 12 mil
jaw:c
jaw:e
wilayah laut yang berada dibawah pengolahan
hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap wilayah daerah provinsi adalah . . .
rancangan undang-undang disebut . . . Pilihan jawaban
Pilihan jawaban a. sejauh 12 mil laut yang diukur dari
hak angket garis pantai ke arah laut lepas dan/atau
arah perairan kepulauan
a. hak interpelasi
b. sejauh 200 mil laut dan sebatas
b. hak inisiatif kemampuan tiang pancang pengebor
minyak di lepas pantai
c. hak petisi
c. batas zona ekonomi eklusif (ZEE) yang
d. hak amandemen dipandang dapat menghasilkan
tangkapan ikan bagi nelayan pantai
jaw:e
d. sebatas 100 meter kedalaman laut lepas
jika presiden dan wakil presiden mangkat, pantai sehingga dapat dilayani oleh
berhenti atau diberhentikan, pelaksanaan tugas pelayaran perdagangan antar pulau
kepresidenan di pegang oleh . . .
Pilihan jawaban e. seluruh pantai produktif merupakan
a. jaksa agung batas wilayah yang disepakati dengan
daerah perbatasan terdekat
b. ketua MPR
jaw:a
c. menlu, mendagri, menhakan
siapa yang berwenang memberi gelar, tanda
d. ketua DPR jasa, dan lain-lain tanda kehormatan . . .
Pilihan jawaban
e. MA presiden

jaw:c a. DPR

lembaga kenegaraan, yaitu MK di atur dalam b. MPR


UUD 1945 pasal . . .
Pilihan jawaban c. MA
a. 23 E
d. semua jawaban benar
b. 24 A
jaw:a
c. 24 C

d. 24 B
yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi Memperkuat sistem check and balance
adalah . . . merupakan fungsi dari wewenang dari ...
Pilihan jawaban Pilihan jawaban
MPR DPR RI

a. MA a. MPR RI

b. Presiden b. DPRD RI

c. WAKIL Presiden c. DPD RI

d. DPR d. Presiden RI

jaw: c jaw:a

MPR dapat mengubah UUD. hal ini sesuai Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri atas ...
dengan UUD 1945 pasal . . . Pilihan jawaban
Pilihan jawaban a. 16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat
a. 2, 3 dan 36
b. 16 Bab, 36 Pasal, 65 Ayat
b. 2 dan 36
c. 17 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat
c. 2 dan 37
d. 16 Bab, 37 Pasal, 66 Ayat
d. 3 dan 37
e. 18 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat
e. 3 dan 36
jaw:a
jaw:d
Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai
Menurut pasal 23F UUD NRI 1945 Anggota falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan ...
Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR Pilihan jawaban
dengan memperhatikan pertimbangan dari . . . a. Pegangan hidup bangsa
Pilihan jawaban
a. DPR b. Keyakinan yang memiliki kebenaran

b. DPD c. Petunjuk, penuntun, dan pegangan


hidup
c. MPR
d. Sikap mental, tingkah laku, dan amal
d. MA
e. Pandangan hidup
e. Presiden
jaw:b
jaw:b
Sikap tidak membedakan warna kulit
Berdasarkan titik berat yang menjadi merupakan salah satu contoh dari pengamalan
perhatiannya, terdapat demokrasi yang sila Pancasila pada sila ke ...
menitikberatkan pada upaya menjunjung tinggi Pilihan jawaban
persamaan dalam bidang politik adalah ... Pertama
Pilihan jawaban
a. Demokrasi Liberal a. Kedua

b. Demokrasi Material b. Ketiga

c. Demokrasi Perlementer c. Keempat

d. Demokrasi Gabungan d. Kelima

e. Demokrasi Fiskal jaw:b

jaw:a
Sebelum UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada jaw:b
tanggal 18 Agustus 1945, terjadi perubahan
pasal pada batang tubuh UUD 1945 yaitu ... Undang-Undang No 15 Tahun 2004 berisi
Pilihan jawaban tentang ...
Pasal 6 ayat 1 Pilihan jawaban
a. Keuangan negara
a. Pasal 8 ayat 2
b. Perbendaharaan negara
b. Pasal 10
c. Pengelolaan Bank Indonesia
c. Pasal 12 ayat 1
d. Pemeriksaan pengelolaan dan
d. Pasal 15 tanggung jawab keuangan negara

jaw:a e. Pengurus keuangan negara

Salah satu Organisasi Boedi Utomo dibentuk jaw:d


pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh ...
Pilihan jawaban Pada saat diselengarakannya Konferensi Asia
a. K.H Agus Salim Afrika, yang bertindak sebagai Ketua
Konferensi adalah ...
b. Douwes Dekker Pilihan jawaban
a. Ir. Soekarno
c. Muhammad Hatta
b. Moh. Hatta
d. Muhammad Yamin
c. Ali Sastroamidjojo
e. dr Wahidin Sudirohusodo
d. Ruslan Abdulgani
jaw:e
e. Muh. Yamin
Belanda mengakui kekuasaan defacto
Indonesia (Jawa, Madura, dan Sumatera) dan jaw:c
Daerah yang dikuasai Belanda dan Sekutu akan
dikembalikan berangsur-angsur merupakan Fungsi dari wawasan nusantara dalam
salah satu isi dari ... penentuan segala kebijakan, tindakan,
Pilihan jawaban perbuatan, dan keputusan bagi
a. Perjanjian Linggarjati penyelenggaraan negara di pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
b. Perjanjian Renville kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara adalah sebagai berikut, kecuali ...
c. Persetujuan Roem Royen Pilihan jawaban
a. Pedoman
d. Konferensi Meja Bundar
b. Dorongan
e. Konvensi Den Haag
c. Motivasi
jaw:a
d. Semangat
Memutuskan sengketa lembaga negara dan
pembubaran parpol merupakan fungsi dari ... e. Rambu-Rambu
Pilihan jawaban
a. Mahkamah Agung jaw:d

b. Mahkamah Konstitusi Pemerintah daerah dalam menjalankan


pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan
c. Komisi Yudisial hukum yang berlaku. hal ini di karenakan
pemerintah daerah juga harus melaksanakan
d. MPR asas pemerintahaan, yaitu ...
Pilihan jawaban
e. DPR a. Asas Proporsionalitas
b. Asas Kepastian Hukum a. Kalimantan

c. Asas Kepentingan Umum b. Maluku

d. Asas Profesionalitas c. Sunda Kecil

e. Asas Akuntabilitas d. Jawa

jaw:b e. Papua

Pengaruh kemajemukan masyarakat terhadap jaw:e


kehidupan sosial menghasilkan dua proses
yaitu ... Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pertahanan
Pilihan jawaban dan Keamanan Negara dalam UUD 1945
a. Persatuan dan Kesatuan mengalami perubahan pada amandemen
yang ...
b. Konflik dan Integrasi Pilihan jawaban
a. Pertama
c. Interseksi dan Konsolidasi
b. Kedua
d. Asimilasi dan Akomodasi
c. Ketiga
e. Konflik dan Persatuan
d. Keempat
jaw:b
e. Kelima
RUU APBN diajukan oleh presiden untuk
dibahas bersama DPR harus memperhatikan jaw:b
pertimbangan ...
Pilihan jawaban Yang termasuk penyimpangan UUD 1945 pada
a. MPR masa orde lama kecuali ...
Pilihan jawaban
b. DPD Hak budget tidak berjalan

c. BPK a. Anggota MPRS ditunjuk dan ditetapkan


oleh presiden
d. Presiden
b. Kekuasaan presiden sangat dominan
e. Menteri Keuangan
c. Presiden mengeluarkan penetapan
jaw:b presiden tanpa persetujuan DPR

Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan d. Presiden membubarkan anggota DPR


termuat pada pembukaan UUD 1945 alinea ... hasil pemilu dan membentuk DPR
Pilihan jawaban Gotong-Royong
a. 1 dan 3
jaw:c
b. 4
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di
c. 2 dan 4 Indonesia diatur dalam ...
Pilihan jawaban
d. 3 dan 2 a. UU No 12 Tahun 2011

e. 1 dan 4 b. UU No 7 Tahun 2017

jaw:a c. UU No 20 Tahun 2003

PPKI membentuk sebanyak 12 kemetrian d. UU No 22 Tahun 2007


untuk membantu kerja presiden dari hasil
putusnya. PPKI juga membagi wilayah e. UU No 25 Tahun 2009
Indonesia menjadi 8 provinsi, yang termasuk
wilayah pembagiannya kecuali ... Jaw:a
Nasionalisme atau semangat kebangsaan c. Liberty
merupakan cerminan dari sila Pancasila yang…
Pilihan jawaban d. Equality
a. Pertama
jaw:a
b. Kedua
Salah satu faktor penting utama yang berperan
c. Ketiga pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di
Indonesia adalah…
d. Keempat Pilihan jawaban
a. Budaya
jaw:c
b. Bahasa
Salah satu contoh ancaman disintegrasi dari
keutuhan suatu masyarakat di lingkungan c. Pendidikan
pelajar adalah…
Pilihan jawaban d. Lagu Kebangsaan
a. Tindakan korupsi
jaw:b
b. Tawuran antar sekolah
Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan
c. Tindak kriminalitas lagi pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia sejak tahun…
d. Aksi demonstrasi Pilihan jawaban
a. 1946
jaw:c
b. 1959
Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945
mengandung semangat nasionalisme di c. 1966
bidang…
Pilihan jawaban d. 1969
Budaya
jaw:e
a. Sosial
Salah satu penghambat integrasi nasional
b. Ekonomi adalah adanya suku bangsa yang menilai
budaya suku bangsa lain berdasarkan standar
c. Politik budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain
terlihat buruk. Paham ini disebut dengan…
jaw:a Pilihan jawaban
a. Primordialisme
Nasionalisme dapat diklasifikasikan ke dalam
jenis-jenis berikut, kecuali… b. Chauvinisme
Pilihan jawaban
a. Nasionalisme yacobin c. Etnosentrisme

b. Nasionalisme tradisional d. Nonintegralistik

c. Nasionalisme integral jaw:c

d. Nasionalisme doktriner Pembukaan Asian Games 2018 merupakan


salah satu momen yang menunjukkan rasa
jaw:e nasionalisme yang tinggi. Salah satunya adalah
dengan ditampilkan budaya tari asal Indonesia,
Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yaitu…
yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai Pilihan jawaban
berikut, kecuali… a. Tari Kecak
Pilihan jawaban
a. Cognitive b. Tari Saman

b. Unity c. Tari Seudati


Salah satu syarat keberhasilan integrasi
d. Tari Ratoeh Jaroe nasional adalah terciptanya kesepakatan
bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai
jaw:e sosial yang dilestarikan dan dijadikan…
Pilihan jawaban
Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal a. Dasar negara
perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah
Pemuda merupakan kesepakatan Kongres b. Pedoman hidup
Pemuda II yang diketahui oleh…
Pilihan jawaban c. Pandangan hidup
a. Ir. Soekarno
d. Semboyan berbangsa
b. Sugondo Joyopuspito
jaw:b
c. Ki Hajar Dewantara
Segala macam masalah yang terjadi dalam
d. W.R Supratman keanekaragaman dapat ditemukan dan dicapai
titik temunya apabila terdapat sifat dan sikap
jaw:b berikut, kecuali ...
Pilihan jawaban
Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan a. Toleran
nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme
dan… b. Saling percaya
Pilihan jawaban
a. Komunisme c. Sectarian

b. Liberalisme d. Inklusif

c. Etnosentrisme jaw:c

d. Imperalisme Nasionalisme di mana negara memperoleh


kebenaran politik dari budaya asal atau etnis
jaw:e sebuah masyarakat merupakan nasionalisme
bentuk…
Prinsip - prinsip nasionalisme, kedudukan Pilihan jawaban
hukum serta hak dan kewajiban warga negara a. Kewarganegaraan
diatur berdasarkan prinsip…
Pilihan jawaban b. Budaya
a. Cognitive
c. Etnis
b. Unity
d. Identitas
c. Liberty
jaw:c
d. Equality
Peristiwa yang sangat besar pengaruhnya
jaw:c terhadap berkembangnya gagasan nasionalisme
di dunia adalah…
Ancaman nasionalisme dari dalam negara, baik Pilihan jawaban
yang bersifat ideologis maupun politis banyak a. Revolusi Perancis
terjadi dalam kurun waktu tahun…
Pilihan jawaban b. Perang Dunia I
a. 1908 - 1945
c. Perang Dunia II
b. 1945 - 1949
d. Perang Saudara di Amerika
c. 1950 - 1965
jaw:a
d. 1966 - 1995
Nasionalisme dapat dibedakan ke dalam
jaw:c bentuk-bentuk berikut, kecuali…
Pilihan jawaban
a. Nasionalisme Etnis b. Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura, dan Thailand
b. Nasionalisme Budaya
c. Indonesia, Malaysia, Filipina,
c. Nasionalisme Romantik Singapura, dan Laos

d. Nasionalisme Sosial d. Indonesia, Malaysia, Filipina,


Singapura, dan Myanmar
jaw:e jaw:b

Dalam tahap awal perkembangannya, Ibukota negara Indonesia, Malaysia, Filipina,


nasionalisme di Indonesia berperan sebagai Singapura, dan Laos secara berurutan adalah...
strategi untuk … Pilihan jawaban
Pilihan jawaban a. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila,
a. Menghormati HAM Singapura, dan Vientiane

b. Melawan penjajah b. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila,


Singapura, dan Bangkok
c. Mempererat semangat persatuan
c. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila,
d. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam Singapura, dan Hanoi
pembangunan
d. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila,
jaw:b Singapura, dan Manila
jaw:a
Dengan kondisi masyarakat yang majemuk di
Indonesia, nasionalisme Indonesia menjadi ASEAN merupakan ....
sebuah paham yang bersifat … Pilihan jawaban
Pilihan jawaban a. Organisasi geopolitik dan ekonomi dari
a. Integral negara dikawasan Asia Tenggara

b. Liberal b. Organisasi geopolitik dan ekonomi dari


negara dikawasan Asia
c. Analog
c. Organisasi geopolitik dan ekonomi di
d. Individu Asia afrika

jaw:a d. Organisasi berisikan negara yang


sedang berkembang
Melaksanakan keputusan bersama dengan jaw:a
penuh tanggung jawab dan itikad baik
merupakan salah contoh pengamalan Pancasila Asean dibentuk di Kota .....
sila ke ... Pilihan jawaban
Pilihan jawaban a. Bandung
a. Lima
b. Manila
b. Empat
c. Kuala lumpur
c. Tiga
d. Bangkok
d. Dua
jaw:e
e. Satu
Berikut ini pengaruh kerjasama ASEAN di
jaw:b bidang sosial budaya
Pilihan jawaban
Sebutkan 5 negara pemrakarsa berdirinya a. Meningkatkan saling pengertian antar
ASEAN ialah... negara lewat kesenian
Pilihan jawaban b. Dapat meningkatkan kualitas SDM
a. Indonesia, Malaysia, Filipina, c. Mampu menyelesaikan sengketa
Singapura, dan Vietnam wilayah
d. Salah semua
jaw:a
d. Lokasi Geografis
Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko
menerangkan rencana pemerintahan Presiden e. Lokasi Geologis
Jokowi membentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR) guna mengungkap pelaku jaw:a
pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kasus
pelanggaran HAM berat di Indonesia tecermin Obyek material geografi meliputi hal-hal di
dalam peristiwa . . . . bawah ini, kecuali ….
Pilihan jawaban Pilihan jawaban
a. Kasus Munir a. Antroposfer

b. Bom Bali I dan II b. Astenosfer

c. Kasus etnik Rohingya c. Atmosfer

d. Pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo d. Hidrosfer


(Lapindo)
e. Biosfer
e. Perampasan lahan di Gunung Balak,
Lampung jaw:b
jaw:e
Angin puting beliung yang melanda wilayah
Pancasila hadir bersamaan dengan adanya Solo dan Yogyakarta beberapa waktu yang
bangsa Indonesia pada abad XIV (Kerajaan lalu, merusak rumah-rumah warga dan
Nusantara), maka Pancasila merupakan . . . . perkantoran di daerah tersebut. Pendekatan
Pilihan jawaban geografi yang digunakan untuk mengkaji
ciri kepribadian bangsa Indonesia fenomena tersebut adalah ...
Pilihan jawaban
a. jiwa bangsa a. Pendekatan ekologi

b. ideologi bangsa b. Pendekatan keruangan

c. dasar negara c. Pendekatan kompleks wilayah

d. dasar pancasila d. Pendekatan korologi

jaw:b e. Pendekatan regional

Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Berarti


kedudukan pancasila sebagai.. jaw:b
Pilihan jawaban
a. Dasar negara Ibu Kristya adalah pejabat pada Kementerian
Hukum dan HAM, di lingkungan kantornya.
b. Kepribadian bangsa Bu Kristya adalah pejabat yang sangat
disegani, hal ini karena integritas yang selalu
c. Jiwa bangsa Indonesia dipegang teguh oleh Bu Kristya, selama
menjalani dua puluh tahun masa kerjanya Bu
d. Ideologi negara Kristya selalu menegakkan kebenaran dan
keadilan, tidak sekalipun hal-hal yang
e. Cita cita dan tujuan bangsa melunturkan integritas dilakukan oleh Bu
jaw:d Kristya. Kutipan wacana dimaksud
mencerminkan nilai Pancasila yang dipegang
Indonesia terletak di antara 60 LU - 110 LS teguh, khususnya…
dan 950 BT - 1410 BT. Konsep yang berkaitan Pilihan jawaban
dengan fakta tersebut adalah ... a. Sila Pertama
Pilihan jawaban
a. Lokasi Absolut b. Sila Kedua

b. Lokasi Relatif c. Sila Ketiga

c. Lokasi Strategis d. Sila keempat


a. Kelima
e. Sila Kelima
b. Keempat

jaw:b c. Ketiga

Mengamalkan Pancasila untuk mengatur d. Pertama


penyelenggaraan pemerintahan negara
Republik Indonesia, merupakan pengamalan e. Kedua
Pancasila sebagai . . . .
Pilihan jawaban
a. sumber segala sumber tertib hukum jwb:a

b. dasar negara Hari ini hari sabtu, dirumah pak Bams akan
diadakan resepsi pernikahan anak bungsunya
c. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Mba Rosy dan Opi, yang akad Nikahnya sudah
dilakukan Minggu lalu. Rencananya di acara
d. falsafah bangsa Indonesia resepsi akan diadakan kesenian tradisional khas
jawa barat yaitu jaipongan malam harinya.
e. ideologi bangsa namun ternyata siang hari pak Bams mendapat
kabar bahwa tetangga dekatnya meninggal
dunia. Dan ia pun memutuskan membatalkan
jaw:b kesenian jaipong tersebut untuk menghormati
keluarga yang sedang berduka. sikap Pak imran
Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah termasuk pengamalan sila.....
nasionalisme Barat, melainkan nasionalisme of Pilihan jawaban
humanity yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno a. Ke- 1
yang berarti bahwa.....
Pilihan jawaban b. Ke - 2
a. Kemanusiaan adalah satu
c. Ke - 3
b. Kemanusiaan merupakan perbedaan
yang harus dipertahankan d. Ke - 4

c. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan e. Ke- 5

d. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan


jwb:b
e. Kemanusiaan adalah sebuah karakter
Mentri Luar Negeri Filipina yang
jaw:a menandatangani Deklarasi bangkok adalah ....
Pilihan jawaban
Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan a. N. Ramos
dan lahan yang menyebabkan kabutasap terjadi
diberbagai wilayah di Indonesia. Presiden b. Tun Abdul Razak
Jokowi telah memerintahkanmenteri terkait
untuk mengambil langkah penanggulangan dan c. Thanat Khoman
pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi
dimasa yag akan datang. Peristiwa ini amat d. S. raja ratnam
menganggu kegiatan sehari hari masyarakat
dan menyebabkan sekolah diliburkan jaw:a
dibeberapa tempat, penundaan penerbangan
dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri ternyata Berikut ini adalah tujuan dibentuknya ASEAN,
banyak kebakaran yang terjadi tidak kecuali ...
disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan Pilihan jawaban
ulah tangan manusia khususnya perusahaan a. mempercepat pertumbuhan, kemajuan
perusahaan sawit yang ingin mengambil sosial dan perkembangan kebudayaan
langkah cepat untuk melancarkan bisnis di kawasan asia tenggara.
mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang
sangat bertentangan dengan Pancasila b. memelihara perdamaian dan stabilitas
khususnya sila ke... dengan menjunjung tinggi hukum dan
Pilihan jawaban
hubungan antara negara-negara di asia Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang
tenggara antara individu dan masyarakat dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila, yaitu..
c. meningkatkan kerja sama yang aktif Pilihan jawaban
dan saling membantu dalam bidang a. sila pertama
ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan
administrasi b. sila kedua

d. menjadikan negara-negara ASEAN c. sila kedua


disegani dan dihormati oleh bangsa
barat. d. sila keempat

jaw:d e. sila kelima

Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan


kepada Negara merupakan pencerminan dari jaw:b
ideology yang dinamakan ...
Pilihan jawaban Beribadah dan menganut suatu agama atau
a. Otoriterisme kepecayaan adalah merupakan asasi.
Pilihan jawaban
b. Sosialisme a. pribadi

c. Marxisme b. sosial

d. Nasionalisme c. politik

jaw:d d. sosial budaya

Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila e. hankam


sebagai dasar negara ternyata tetap tegak
walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun jaw:a
kekuatannya terletak pada:
Pilihan jawaban Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan
a. masing-masing sila Pancasila adalah.......
Pilihan jawaban
b. dasar negara a. Keamanan dan kemampuan
mengadakan tuntutan dan kebutuhan
c. Keyakinan bangsa Indonesia akan masyarakat moden
kebenaran Pancasila
b. Kemauan dan kemampuan
d. Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya mengembangkan pertengkaran antar
umat beragama
e. TNI yang mengawasinya
c. Kemauan dan kemampuan manusia
jaw:b Indonesia dalam mengendalikan diri

Dalam sumber tata hukum di Indonesia, d. Kemauan dan kemampuan manusia


Pancasila dijadikan sebagai Indonesia mengembangkan kebudayaan
Pilihan jawaban asing
a. Sumber dari segala sumber hukum
e. Saling gotong royong
b. Hukum tertinggi di Indonesia
jaw:d
c. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
Di bawah ini merupakan kewenangan dari
d. Setingkat dengan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi, kecuali ...
Pilihan jawaban
e. Pedoman dalam kehidupan a. Menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara
jaw:a Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan a. Posisi negara yang terdiri dari pulau-
lembaga negara yang kewenangannya pulau yang terpisah oleh laut
diberikan oleh UUD 1945;
b. Keyakinan bangsa Indonesia akan
c. Memutus pembubaran partai politik; kebenaran Pancasila
dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. c. Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya

d. Memutus sengketa peradilan pidana dan d. Kekuatan TNI


perdata
jaw:b
jaw:e
Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan
Proklamasi 17 Agustus tahun 45 memiliki Pancasila adalah ..........
makna yang tentunya amat mendalam seluruh Pilihan jawaban
rakyat Indonesia. Proklamasi bersejarah a. Keamanan dan kemampuan
tersebut memiliki makna seperti berikut ini, mengadakan tuntutan dan kebutuhan
kecuali. masyarakat modern
Pilihan jawaban
a. Proklamasi merupakan puncak dari b. Kemauan dan kemampuan
perjuangan republik Indonesia yang mengembangkan pertengkaran antar
telah berlangsung selama berabad-abad. umat beragama

b. Proklamasi merupakan sebuah c. Kemauan dan kemampuan manusia


instrumen hukum Internasional untuk Indonesia dalam mengendalikan diri
mengungkapkan kepada dunia bahwa
Indonesia telah sah menjadi bangsa d. Kemauan dan kemampuan manusia
yang merdeka, berdaulat, serta dapat Indonesia mengembangkan kebudayaan
disejajarkan derajatnya dengan bangsa asing
lainnya didunia.
jaw:d
c. Proklamasi merupakan momentum
penjebolan tata hukum kolonial dan Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU
penyusunan tata hukum nasional, yakni no. 24 tahun 2003 adalah ...
tata hukum Indonesia. Pilihan jawaban
a. Surat atau tulisan
d. Proklamasi merupakan akhir
perjuangan bangsa Indonesia bagi b. Keterangan saksi
terbentuknya negara Republik
Indonesia. c. Keterangan ahli

jaw:d d. Semua jawaban benar

Yang merupakan bagian dari langkah jwb:e


pembinaan untuk persatuan republik Indonesia,
adalah: Kapolres Garut AKBP Budl Satrla Wiguna
Pilihan jawaban mengungkapkan, dart 2.658 pelanggaran yang
a. Wawasan Nusantara ditindak, 2.328 di antaranya dikenal sanksi
tilang. Sementara 330 di antaranya diberi
b. Nasionalisme Indonesia sanksi teguran. "Kebanyakan pelanggaran yang
ditindak adalah yang menyangkut keselamatan
c. Sumpah Pemuda pengendara dari mulai sabuk pengaman, helm
hingga berkendara bertiga," katanya. Selain itu,
d. Bhinneka Tunggal Ika pelanggaran yang ditindak ada juga yang
menyangkut kelengkapan surat menyurat
jaw:d kendaraan yang tldak lengkap, termasuk due
mobil dines pemerintah milik Pemkab Garut
Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila dan satu mobil dinas milik Provinsi Jawa Barat.
sebagai dasar negara ternyata tetap tegak "Mobil dinas yang dari provinsi bantuan ke
walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun sekolah kejuruan untuk bahan praktik,
kekuatannya terletak pada...... harusnya dibongkar untuk beledar, jadl tidak
Pilihan jawaban ada pelat nomornya, inl malah dipasangi pelat
nomor merah dan dipakai; jelas Bud'.… Read Pada Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad
more Yamin mengusulkan dasar Negara indonesia
adalah
jwb:e Pilihan jawaban
a. Persatuan, Kekeluargaan,
Istilah “Pancasila” ditemukan pada zaman keseimbangan lahir batin,
kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab musyawarah/mufakat/demokrasi dan
Pilihan jawaban keadilan rakyat
a. Sutasoma
b. Kebangsaan Indonesia,
b. Negarakertagama Internasionalisme/peri kemanusiaan,
Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan
c. Tripitaka sosial, ketuhanan Yang Maha Esa

d. Weda c. Nasionalisme, Ketuhanan YME,


perikebangsaan, kebangsaan Indonesia,
e. Mangkunegara mufakat dan kesejahteraan sosial

jaw:b d. Internasionalisme, Nasionalisme,


mufakat, demokrasi, dan ketuhanan
Kitab yang memuat istilah Pancasila ditulis gotong royong, kerakyatan
pada tahun 1365 oleh
Pilihan jawaban e. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan,
a. Empu Prapanca Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan
Kesejahteraan rakyat
b. Max Havelar
jaw:e
c. Empu Tantular
Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo
d. Empu Gandring mengusulkan dasar Negara Indonesia adalah
Pilihan jawaban
e. Ki Hajar Dewantoro a. Persatuan, Kekeluargaan,
keseimbangan lahir batin,
jaw:a musyawarah/mufakat/demokrasi dan
keadilan rakyat.
Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama 1
Juni 1945, mengusulkan rumusan Pancasila b. Kebangsaan Indonesia,
yaitu Internasionalisme/perikemanusiaan,
Pilihan jawaban Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan
a. Persatuan, Kekeluargaan, sosial, keTuhanan Yang Maha Esa
keseimbangan lahir batin,
musyawarah/mufakat/demokrasi dan c. Nasionalisme, Ketuhanan YME,
keadilan rakyat perikebangsaan, kebangsaan Indonesia,
mufakat dan kesejahteraan sosial
b. Kebangsaan Indonesia,
Internasionalisme/peri kemanusiaan, d. Internasionalisme, Nasionalisme,
Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan mufakat, demokrasi, dan ketuhanan
sosial, ketuhanan Yang Maha Esa gotong royong, kerakyatan

c. Nasionalisme, Ketuhanan YME, e. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan,


perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan
mufakat dan kesejahteraan sosial Kesejahteraan rakyat

d. Internasionalisme, Nasionalisme, jaw:a


mufakat, demokrasi, dan ketuhanan
gotong royong, kerakyatan Pancasila secara etimologis artinya
Pilihan jawaban
e. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, a. Lima aturan kebangsaan
Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan
Kesejahteraan rakyat b. Dasar yang memiliki lima sendi

jaw:b c. Dasar yang Satu


Badan yang merancang Undang-undang Dasar
d. Semua Salah 1945 pada tanggal 29 April 1945 adalah….
Pilihan jawaban
e. Semua Benar a. Dokuritu Zyunbi Tyoosakai

jaw:b b. Dokuritu Zyunbi Inkai

Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk c. Ntherlands Indie Civil Administration
tunggal. Artinya
Pilihan jawaban d. Volksraad
a. Seluruh lima sila yang ada adalah satu
kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat e. Verenigde Oost Indische Compagnie
berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
jaw:a
b. Urutan sila-sila dalam Pancasila
menunjukkan suatu rangkaian tingkat Berapa kali amademen UUD 1945
dalam luas dan isi sifatnya dilakukan….
Pilihan jawaban
c. Sila-sila dalam pancasila bersifat saling a. 1 Kali
mengisi antara satu dengan yang
lainnya b. 2 Kali

d. Sila-sila dalam pancasila bersifat saling c. 3 Kali


mengkualifikasi antara satu dengan
yang lainnya d. 4 Kali

e. Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 e. 5 Kali


meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila
Pancasila berjenjang (bertingkat) Sila jaw:d
pertama mendasari sila berikutnya (2-
5),dan seterusnya Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan
amandemen UUD 1945 adalah…
jaw:a Pilihan jawaban
a. Pasal 31 dan pasal 21
Pancasila memiliki sifat hierarki piramida
artinya b. Pasal 3 dan pasal 37
a. Seluruh lima sila yang ada adalah satu
kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat c. Pasal 22E dan Pasal 26
berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
d. Pasal 24C
b. Urutan sila-sila dalam
Pancasilamenunjukkan suatu rangkaian e. Pasal 37
tingkat dalam luas dan isi sifatnya
jaw:b
c. Sila-sila dalam pancasila bersifat saling
mengisi antara satu dengan yang Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus
lainnya dihadiri oleh setidaknya :
Pilihan jawaban
d. Sila-sila dalam pancasila bersifat saling a. 2/3 dari jumlah anggota MPR
mengkualifikasi antara satu dengan
yang lainnya b. 1/3 dari jumlah anggota MPR

e. Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 c. 2/5 dari jumlah anggota MPR
meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila
Pancasila berjenjang (bertingkat). Sila d. 1/4 dari jumlah anggota MPR
pertama mendasari sila berikutnya (2-
5),dan seterusnya e. 2/4 dari jumlah anggota MPR
jaw:e
jaw:a
Syarat mengubah UUD harus disetujui oleh e. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32,
MPR minimal sejumlah: 33, 34, dan 38
Pilihan jawaban
a. 51 persen jaw:c

b. 50 persen Istilah Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan


secara lengkap dalam kitab….
c. Kurang lebih 50 peresen Pilihan jawaban
a. pararaton
d. 50 peresen plus 1
b. Negarakretagama
e. 51 peresen plus 1
c. Sutasoma
jaw:d
d. Arjunawiwaha
Badan yang mengesahkan UUD 1945 sebagai
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia e. Kresnayana
adalah….
Pilihan jawaban jaw:c
a. BPUPKI
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan
b. PPKI pemakaiannya sebagai lambang negara pertama
kali pada....
c. MK Pilihan jawaban
a. Sidang BPUPKI ke-2
d. DPR
b. Sidang Kabinet Republik Indonesia
e. MPR Serikat

jaw:b c. 18 Agustus 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini d. Bersamaan dengan lahirnya Piagam
tercantum dalam UUD 1945 pasal…. Jakarta
Pilihan jawaban
a. Pasal 1 ayat 1 e. 1 Juni 1945

b. Pasal 1 ayat 2 jaw:b

c. Pasal 1 ayat 3 Sistem pemerintahan dimana sistem


pemerintahan dimana segala kekuasaan
d. Pasal 2 ayat 1 dipusatkan di pemerintah pusat adalah….
Pilihan jawaban
e. Pasal 2 ayat 2 a. Asas kemakmuran

jaw:c b. Asas sentralisasi

Pasal berapa saja UUD 1945 keempat kali di c. Asas desentralisasi


amandemen….
Pilihan jawaban d. Asas dekonsentrasi
a. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32,
33, 34, dan 30 e. Asas tugas pembantuan

b. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, jaw:b


33, 34, dan 35
Latar belakang timbulnya Konferensi Asia
c. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, Afrika adalah….
33, 34, dan 37 Pilihan jawaban
a. Adanya kesamaan nasib Negara-negara
d. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, di Asia dan Afrika yang bergolak untuk
33, 34, dan 36 mencapai kemerdekaan
b. Negara Asia dan Afrika belum tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-
bergabung dengan PBB upacara resmi ditetapkan pada :
Pilihan jawaban
c. Adanya korupsi di negara Asia dan a. TAP MPR RI No. ll/ MPR/ 1978
Afrika
b. INPRES No.12 Tahun 1968
d. Adanya politik apharteid
c. UU No.5 Tahun 1985
e. Sistem liberalisme mengalahkan
komunisme d. TAP MPR No.l/MPR/1983

jaw:a jaw:d

Dalam kehidupan bernegara, Pancasila Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang
berperan sebagai... antara individu dan masyarakat dijiwai oleh
Pilihan jawaban nilai-nilai Pancasila,yaitu
a. Dasar negara Pilihan jawaban
a. Sila kedua
b. Dasar kenegaraan
b. Sila ketiga
c. Dasar beragama
c. Sila keempat
d. Dasar ketatanegaraan
d. Sila kelima
jaw:a
jaw:a
Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam
Pilihan jawaban Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai
a. Pidato Bung Karno bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena
itu dikembangkan sikap hormat-menghormati
b. Prolamasi 17 Agustus 1945 dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini
adalah penjabaran..
c. Pembukaan UUD 1945 Pilihan jawaban
a. Sila pertama
d. Piagam Jakarta
b. Sila kedua
jaw:c
c. Sila ketiga
Dalam sumber tata hukum di Indonesia,
Pancasila dijadikan sebagai d. Sila kelima
Pilihan jawaban
a. Sumber dari segala sumber hukum jaw:b

b. Hukum tertinggi di Indonesia Dengan dicabutnya ketetapan MPR RI


No.11/MPR/1978 berarti
c. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia Pilihan jawaban
a. Bebas menafsirkan Pancasila
d. Setingkat dengan UUD 1945
b. Pancasila menjadi idak bemakna
jaw:a
c. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan: dilaksanakan
Pilihan jawaban
a. Pandangan hidup d. Pancasila tinggal sejarah

b. Falsafah dan dasar negara jaw:c

c. Sumber hukum Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila


sebagai dasar negara ternyata tetap tegak
d. Semua benar walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun
kekuatannya terletak pada:
jaw:a Pilihan jawaban
a. Posisi negara yang terdiri dari pulau- Keseimbangan antara hak dankewajiban
pulau yang terpisah oleh laut mengandung pengertian bahwa
Pilihan jawaban
b. Keyakinan bangsa Indonesia akan a. Mengaur batas hak asasi manusia
kebenaran Pancasila
b. Mengatur kepentingan bersama
c. Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya
c. Sesuai dengan harkat dan martabat
d. Kekuatan TNI manusia

jaw:b d. Hak asasi manusia setiap manusia

Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta jaw:c


diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya
tercantum dalam: Dalam mempertahankan kehidupan serta
Pilihan jawaban mengupayakan kehidupan yanglebih baik,
a. Pembukaan UUD 1945 manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup
bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian
b. Konstitusi RIS hubungan antar manusia dan ketertiban
masyarakat itu sendiriUntuk itu perlu sikap dan
c. TAP MPR RI No. ll/ MPR/ 1978 perbuatan ...
Pilihan jawaban
d. Buku Sutasoma a. Meghormati hak-hak orang lain

jaw:a b. Semangat perjuangan yang tinggi

Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan c. Tekad yang bulat


Pancasila adalah
Pilihan jawaban d. Pengendalian diri
a. Keamanan dan kemampuan
mengadakan tuntutan dan kebutuhan jaw:a
masyarakat modern
Berani membela kebenaran dan keadilan
b. Kemauan dan kemampuan adalah pedoman pengamalan untuk sila
mengembangkan pertengkaran antar Pilihan jawaban
umat beragama a. Sila pertama

c. Kemauan dan kemampuan manusia b. Sila kedua


Indonesia dalam mengendalikan diri
c. Sila ketiga
d. Kemauan dan kemampuan manusia
Indonesia mengembangkan kebudayaan d. Sila empat
asing
jaw:b
jaw:c
Pancasila sebagai Dasar Negara kita tedapat
Dalam rangka membina rasa nasionali di dalam pembukaan UUD 1045 yang ditetapkan
kalanganmasyarakat Indonesia hendaknya pada tanggal..
dilakukan dengan menghindari hal-hal dibawah Pilihan jawaban
ini, kecuali a. 1 Juni 1945
Pilihan jawaban
a. Patriotisme b. 22 Juni 1945

b. Sukurisme c. 18 Agustus 1945

c. Chauvimisme d. 17 Agustus 1945

d. Ekstrimisme jaw:b

jaw:a Pembahasan dasar Negara dikaji pada dua


bada,yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk d. MPR
pada
Pilihan jawaban jaw:c
a. 9 Agustus 1945
Landasan idiil negara kita adalah ..
b. 1 Juni 1945 Pilihan jawaban
a. UUD 1945
c. 17 Agustus 1845
b. Tap MPR
d. 18 Agustus 1945
c. Pancasila
jaw:a
d. Proklamasi Kemerdekaan
Beribadah dan menganut suatu agama atau
kepecayaan adalah merupakan asasi . jaw:c
Pilihan jawaban
a. Pribadi Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-
nilai budaya dan agama bangsa Indonesia,
b. Perlakuan dan perlindungan dengan demikian Pancasila memenuhi syarat
empat kausalitas, sebagai mana tercantum
c. Politik dibawah ini, kecuali causa ...
Pilihan jawaban
d. Sosial budaya a. Prima

jaw:a b. Materialis

Secara formal Pancasila disallkan sebagai dasar c. Formalis


negara republik Indonesia pada tanggal:
Pilihan jawaban d. Efisien
a. 1 Juni 1945
jaw:b
b. 17 Agustus 1945
Sebelum secara resmi disahkan pada tahun
c. 18 Agustus 1945 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur
Pancasila telah dimiliki dan telah meleKat pada
d. 20 Agustus 1945 bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-
istiadat, kebudayaan dan rekigius yang
jaw:c teranhgkum pada
Pilihan jawaban
Sebelum amandemen. Kekuasaan Negara yang a. Ma Lima
tertinggi berada di tangan ...
Pilihan jawaban b. Sutasoma
a. Presiden
c. TripaKara
b. Presiden dan wakil presiden
d. Gotong royong
c. Dewan Perwakilan Rakyat
jaw:e
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bangsa Indonesia melakukan hubungandan
jaw:e kerjasama yang baik dengan negara lain di
dunia. Hal ini merupakan cerminan
Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh Pilihan jawaban
suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara a. Sila pertama
Jepang pada tahun 1945, yaitu
Pilihan jawaban b. Sila kedua
a. PPKI
c. Sila ketiga
b. DPR
d. Sila keempat
c. BPUPKI
jaw:b
Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan Kapan pertama kali amandemen pertama
dan ketangguhan, yang mengandung dilakukan
kemampuan mengembangkan kekuatan Pilihan jawaban
nasional dalam menghadapi dan mengatasi a. 19 Oktober 1998
segala tantangan, ancaman, hambatan serta
gangguan baiK yang datang dariluar maupun b. 19 Oktober 1999
dari dalam yang rangsung maupun
tidaklangsung membahayakan integritas, c. 19 Oktober 2000
identitas, kelangsungan hidup bangsa dan
negara serta perjuangan mengejar tujuan d. 19 Oktober 2002
nasional, disebut dengan ..
Pilihan jawaban jaw:b
a. Ketahanan nasional
Pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang
b. Keuletan nasional Parlemen Jepang diumumkan bahwa daerah
Hindia Timur (Indonesia) kelak akan
c. lntegritas nasional diperkenankan merdeka. Pengumuman itu
disampaikan oleh perdana mentri Jepang
d. ldentitas nasional yaitu....

jaw:a a. Yamamoto

Berikut ini merupakan asas pengembangan b. Kuniaki Koiso


ketahanan nasional bangsa Indonesia,
kecuali .... c. Kumakici Harada
Pilihan jawaban
a. Kesejahteraan dan keamanan d. Hirorito

b. Memperkuat rasa keadilan e. Jenderal Terauchi

c. Kekeluargaan jaw:b

d. Mawas diri Letnan Jenderal Kumakici Harada


jaw:b mengumumkan pembentukan D okuritsu Junbi
Cosakai (BPUPKI) pada tanggal....
Keseluruhan cara hidup masyarakat yang Pilihan jawaban
perwujudannya tampak pada tingkah laku para a. 31 Maret 1945.
anggotanya disebut dengan
b. 1 Maret 1945.
a. Kebudayaan
c. 29 April 1945
b. Kepercayaan
d. 9 April 1945.
c. ldeologi
e. 7 Mei 1945.
d. Struktur sosial
jaw:b
jaw:a
Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut
Tujuan pembangunan nasional adalah serta dalam upaya pembelaaan Negara, hal
mewujudkan suatu masyarakat adil dan tersebut ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
makmur yang merata materiil dan spirituil Pilihan jawaban
berdasarkan .. a. Pasal 30 ayat 1
Pilihan jawaban
a. TAP MPR b. Pasal 30 ayat 2

b. Keputusan presiden c. Pasal 30 ayat 3

c. Pancasila dan UUD 1945 d. Pasal 30 ayat 4

d. Wilayah lndenesia e. Pasal 30 ayat 5


jaw:c
jaw:a e. Presiden, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya
Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan
Negara Republik antara lain mempunyai
makna sebagai... jaw:b
Pilihan jawaban
a. Pernyataan tentang hak hak asasi Pasukan garuda 1 sebagai pasukan perdamaian,
manusia di negara....
Pilihan jawaban
b. Deklarasi terbentuknya bangsa dan a. Gaza (sinei)
negara
b. Zaire
c. Peraturan perundang undangan
tertinnggi c. Kongo

d. Pernyataan kemerdekaan yang d. Vietnam


terperinci
e. Myanmar
e. Pernyataan pengusaan atas wilayah
hindia Belanda jaw:a

jaw:e Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi


(iptek) dewasa ini sangat pesat. Hal ini ditandai
Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri dengan munculnya internet. Akan tetapi,
sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri kemunculan internet sering disalahgunakan
sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah oleh oknum tertentu, misalnya pencurian data
satu organisasi yang bersikeras untuk penting perusahaan oleh para peretas. Agar
memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI pengembangan iptek dapat lebih beradab dan
dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika bermoral harus dilandasi dengan nilai-nilai
daerah mereka tidak ada hubungannya dengan Pancasila terutama sila …..
bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran Pilihan jawaban
sila ke berapa.... a. Ketuhanan yang Maha Esa
Pilihan jawaban
a. 1 b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

b. 2 c. Persatuan Indonesia

c. 3 d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat


Kebijaksanaan dalam
d. 4 Permusyawaratan/Perwakilan

e. 5 e. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat


Indonesia
jaw:c
jaw:e
Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan
keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK Peranan Badan Usaha Milik Negara
diserahkan kepada… (BUMN) dalam pembangunan ekonomi di
Pilihan jawaban Indonesia adalah ….
a. Presiden, DPR, dan DPRD sesuai a. menurunkan jumlah pengangguran
dengan kewenangannya yang senantiasa bertambah dari tahun
ke tahun
b. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya b. mengelola cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat
c. DPR, MPR, dan DPRD sesuai dengan hidup orang banyak
kewenangannya
c. mendapatkan nilai tambah dari produksi
d. Presiden, DPR, dan DPD sesuai dengan yang dihasilkan
kewenangannya
d. mengurangi ketergantungan dari luar
negeri
Pasal 30 UUD 1945 mengatur hak dan
e. memperluas sektor lapangan kerja kewajiban warga negara dalam hal ….
Pilihan jawaban
jaw:b Bela negara

Perlunya transparasi kinerja agar terhindar dari a. Pendidikan


konflik kepentingan dan cara terbaik untuk
menghindar dari tindakan penyuapan b. Mendapatkan pelayanan kesehatan
merupakan kegiatan untuk membentuk ...
Pilihan jawaban c. Perlindungan HAM
a. Sistem antikorupsi
d. Melindungi anak terlantar
b. Budaya organisasi
jaw:a
c. Pengelolaan sumber daya manusia
Tata urutan peraturan perundang-undangan
d. Pengelolaan anggaran berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 yang benar
adalah ….
e. Karakter pegawai instansi Pilihan jawaban
a. UUD 1945 - Tap MPR - UU/Perppu -
jaw:a PP - Perpres - Perda

Penggunaan iptek haruslah demi kesejahteraan b. UUD 1945 - UU/Perpu - PP - Perpres -


seluruh bangsa Indonesia. Semangat seperti itu Perda
adalah semangat Pancasila yang lebih
menekankan pada asas…. c. UUD 1945 - Tap MPR - UU- Perpu -
Pilihan jawaban PP - Keppres - Perda
Persatuan Indonesia
d. UUD 1945 - Tap MPR - UU/Perppu -
a. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat PP - Keppres - Peraturan Pelaksana
kebijaksanaan dalam permusyawaratan lainnya
perwakilan
e. Pancasila - UUD 1945 - Tap MPR -
b. Ketuhanan Yang Maha Esa UU/Perppu - PP - Perpres - Perda

c. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat jaw:a


Indonesia
Rancangan undang-undang yang sah menjadi
d. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab undang-undang dan harus diundangkan bila
Presiden tidak segera mengesahkan dalam
jaw:d waktu ....
Pilihan jawaban
Sistem semi presidensiil adalah sistem yang a. 40 hari setelah disetujui bersama.
membagi tanggung jawab serta hak dalam
menjalankan pemerintahannya antara Presiden b. 35 hari setelah disetujui bersama.
atau gelar lain serta Perdana Menteri. Perdana
Menteri yang membentuk Kabinet, ditunjuk c. 30 hari setelah disetujui bersama.
dan di pilih Presiden sendiri. Negara berikut
yang menggunakan sistem semi Presidensiil d. 20 hari setelah disetujui bersama.
sebagai sistem Pemerintahannya, kecuali...
Pilihan jawaban e. 10 hari setelah disetujui bersama.
a. Oman
jaw:c
b. Taiwan
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1,
c. Rusia Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan…
d. Filipina Pilihan jawaban
a. Mahkamah Agung
e. Prancis
b. Mahkamah Konstitusi
jaw:a
c. Mahkamah Militer jaw:d

d. DPR Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang


Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
e. MPR Polhukam) Wiranto, SA memiliki harapan
ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut
jaw:a karena perekrutnya, AZ, pimpinan Jamaah
Ansharut Dhaulah (JAD) ditangkap polisi. Hal
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, ini termasuk pengamalan pancasila ke …
Presiden memberikan amnesty dan abolisi Pilihan jawaban
dengan memperhatikan pertimbangan …. a. Pertama
Pilihan jawaban
a. DPA b. Kedua

b. DPR c. Ketiga

c. MPR d. Keempat

d. Mahkamah Agung e. Kelima

e. Jaksa Agung jaw:c

jaw:b Andi seorang pelamar CPNS di salah satu


daerah, kemudian setelah mengikuti tes ia lolos
Berkendara melawan arah dan tidak dilengkapi PG dan dinyatakan lanjut ke SKB. Andi
dengan surat kendaraan merupakan kemudian mencari cara bagaimana langkahnya
pelanggaran terhadap sila Pancasila, khususnya mulus untuk menjadi CPNS. Andi kemudian
sila ke? mendatangi salah satu pejabat untuk diminta
Pilihan jawaban dibantu dalam tes SKB bahkan Andi siap
Pertama memberikan dana puluhan juta kepada pejabat
itu. Kemudian, pejabat itu menyetujui dan
a. Kedua berusaha akan membantu andi. Apa yang
dilakukan pejabat itu bertentangan pada sila
b. Ketiga ke ....
Pilihan jawaban
c. Keempat a. Pertama

d. Kelima b. Kedua

jaw:e c. Ketiga

Rapat RW dalam rangka pembagian jadwal d. Keempat


ronda malam telah selesai dilakukan dan semua
warga yang hadir menyetujui hasil rapat. Pak e. Kelima
Beni kebagian jadwal Ronda pada Senin
malam. Namun pada Senin malam tersebut Pak jaw:e
Beni tidak ikut ronda dengan alasan ingin
pindah sift ronda menjadi Kamis malam. Sikap Dalam seleksi CPNS 2019 Bunga ditawari
Pak Beni yang tidak menghargai hasil rapat bantuan oleh seorang yang mengaku bisa
RW tersebut merupakan pelanggaran Pancasila membuat Bunga lulus menjadi CPNS dengan
khususnya sila ke ? memberikan sejumlah uang. Bunga tertarik dan
Pilihan jawaban memberikan uang tersebut sebagai imbalan
a. Pertama atas niat orang tersebut meluluskan Bunga
menjadi CPNS . Sikap Bunga merupakan
b. Kedua pelanggaran terhadap Pancasila , khususnya
sila ke?
c. Ketiga Pilihan jawaban
a. Pertama
d. Keempat
b. Kedua
e. Kelima
c. Ketiga
a. Tulisan tangan Soekarno yang belum
d. Keempat ditandatangani

e. Kelima b. Tulisan tangan Soekarno yang sudah


ditandatangani
jaw:e
c. Naskah ketikan yang belum
Nilai nilai berikut yang termasuk nilai ditandatangani
integritas anti korupsi pada etos kerja adalah ...
Pilihan jawaban d. Naskah ketikan yang sudah
a. Jujur, bertanggung jawab, dan adil ditandatangani

b. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri e. Naskah yang tercantum dalam UUD
1945
c. Kerja keras, mandiri, dan sederhana
jaw:d
d. Adil, berani, dan peduli
Tokoh yang dianggap sebagai penghubung
Jujur, disiplin, dan tanggung jawab antara golongan tua dan golongan pemuda, dan
sering disebut tokoh penyelamat dalam
jaw:c peristiwa Rengasdengklok adalah ....
Pilihan jawaban
Perhatikan informasi berikut ! a. Rajiman Widiodiningrat
Presiden Joko Widodo mengabulkan pengajuan
Grasi yang di ajukan oleh Antasari Azhar yang b. Agus Salim
di ajukan pada 8 Agustus 2016. keputusan
pemberian grasi tersebut diambil presiden c. Ahmad Subarjo
setelah mendengarkan pertimbangan yang
diberikan Mahkamah Agung. d. Moh. Hatta
Tindakan Presiden seperti dalam berita
menunjukan pelaksanaan urusan .... e. Sukarni

a. Yustisi jaw:c

a. Keamanan Penculikan atau pengamanan Soekarno dan


Hatta ke Rengasdengklok di bawah pimpinan
b. Pertahanan Sutan Sjahrir

c. Politik luar negeri a. Sukarni

d. Moneter dan fiskal nasional b. Cudanco Subeno

jaw:a c. Yusuf Kunto

Belanda mengakui secara de facto wilayah d. Scudanco Singgih


Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura
merupakan isi perjanjian .... jaw:b
Pilihan jawaban
a. Renville Sebelum diubah menjadi Ketuhanan Yang
Maha Esa, Moh. Hatta melakukan konsultasi
b. KMB dengan empat tokoh Islam. Yang tidak masuk
dalam empat tokoh tersebut adalah ....
c. Konferensi Inter Indonesia Pilihan jawaban
a. Ki Bagus Hadikusumo
d. Roem-Royen
b. Muh. Natsir
e. Linggarjati
c. Wachid Hasyim
jwb:e
d. Kasman Singodimejo
Naskah proklamasi yang otentik adalah ....
Pilihan jawaban e. Teuku Moh. Hasan
jaw:b b. Menyederhanakan partai-partai politik

Tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan c. Mengangkat anggota DPR Gotong
konsep dasar negara Indonesia adalah .... Royong
Pilihan jawaban
a. Ir. Soekarno d. Menjadikan DPR sebagai badan
pembantu presiden
b. Mr. Soepomo
e. Menjadikan ketua partai politik sebagai
c. Moh. Hatta menteri kabinet
jaw:b
d. Agus Salim
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret
e. Mr. Muh. Yamin Presiden 5 Juli 1959 karena ....
Pilihan jawaban
jaw:e a. Meningkatkan stabilitas politik

Salah satu cara mendapatkan status b. Mengoptimalkan peran partai poltik


kewarganegaraan di Indonesia adalah dengan dalam parlemen
cara naturalisasi, yaitu ....
Pilihan jawaban c. Menggairahkan organisasi masyarakat
a. Pemberian status kewarganegaraan di dalam negeri
berdasarkan orang tua.
d. Meningkatkan kesejahteraan dan
b. Pemberian status kewarganegaraan kemakmuran masyarakat
karena kelahiran.
e. Mengetahui adanya kegagalan
c. Pemberian status kewarganegaraan konstituante dalam menetapkan
berbatas waktu. undang-undang dasar

d. Pemberian status kewarganegaraan jaw:e


setelah menetap selama 1 tahun.
Berikut ini yang bukan merupakan variasi dari
e. Pemberian status kewarganegaraan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
melalui permohonan dan prosedur yang adalah ….
ditentukan. Pilihan jawaban
a. Presiden sewaktu-waktu dapat
jaw:e diberhentikan MPR atas usul dan
pertimbangan dari DPR
Lembaga yang bertugas untuk mewadahi setiap
pendapat dan keluhan masyarakat terhadap b. Menteri negara adalah pembantu
pelayanan yang dilaksanakan pemerintah presiden dan tidak bertanggung jawab
adalah .... terhadap DPR
Pilihan jawaban
Partai Politik c. Presiden dalam mengangkat pejabat
negara perlu pertimbangan dan/atau
a. LSM persetujuan DPR

b. Ombudsman d. Presiden dalam mengeluarkan


kebijakan tertentu perlu pertimbangan
c. DPRD dan/atau persetujuan DPR

d. MPR e. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih


besar dalam hal membentuk undang-
jaw:c undang dan hak budget (anggaran)

Presiden Soeharto berusaha menciptakan jaw:b


stabilitas di bidang politik pada masa Orde
Baru yaitu .... Kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga
Pilihan jawaban Mahkamah Konstitusi adalah ....
a. Membubarkan DPR hasil pemilu Pilihan jawaban
a. Memberikan grasi
b. Membubarkan partai politik

c. Mengusulkan pengangkatan hakim


agung

d. Mengadili tingkat kasasi

e. Memberikan keputusan atas pendapat


DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum, atau perbuatan tercela, atau
tidak memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945.

jaw:b

Kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga


Komisi Yudisial adalah ....
a. Memberikan amnesti

b. Membubarkan partai politik

c. Mengadili pada tingkat kasasi

d. Memutuskan perselisihan hasil pemilu

e. Mengusulkan pengangkatan hakim


agung

jaw:e