Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN
PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN TEMPEH
PENILAIAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Tema/Mata Pelajaran : PAI Nama : ……………………


Kelas : I ( Satu ) No. Absen : ……………………
Hari/Tanggal : Senin, 05 Oktober 2020 Nilai :
Alokasi Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

KD NILAI
3.17
I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, atau c yang merupakan jawaban
paling benar!
1. Rosulullah artinya adalah ...
a. pembantu Allah
b. maha benar Allah
c. utusan Allah
2. Diantaranya yang merupakan larangan Nabi Muhammad SAW adalah....
a. jujur
b. rendah hati
c. mencuri
3. Al-Amin adalah gelar Nabi Muhammad karena kejujurannya yang artinya ....
a. dapat dipercaya
b. dapat kebahagiaan
c. dapat dimakmurkan
4. Shalawat adalah salah satu bukti kita cinta kepada ....
a. Ayah dan ibu
b. Nabi Muhammad
c. Malaikat
5. Nabi Muhammad SAW menginginkan umatnya hidup bahagia dengan bersikap saling...
a. memaafkan
b. membenci
c. bermusuhan
6. Perilaku yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad adalah...
a. menolong orang miskin
b. malas bekerja
c. suka berbohong

KD NILAI
3.5
I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, atau c yang merupakan jawaban
paling benar!
7. Nama-nama Allah yang baik disebut....
a. Asmaul karimah
b. Asmaul Husna
c. Asmaul mahmudah
8. Allah bersifat ‫ ال َّر ْح َم ِن‬yang artinya Allah....
a. maha mematikan
b. maha penyayang
c. maha pengasih
9. Allah menyayangi hambanya yang beriman dan beramal sholeh karena Allah
bersifat....
a. ar-Rahim
b. ar-Rahman
c. al-Aziz
10. Salah satu cara menyayangi lingkungan adalah dengan ...
a. menebang pohon secara liar
b.membuang sampah pada tempatnya
c.cuek dengan tanaman di sekitar kita
11. Sikap menyayangi Binatang peliharaan adalah....
a. tidak memberi makanan
b.membersihkan kandangnya
c. memukuli bila mencuri makanan
12. Temanku jatuh dari sepeda ketika berangkat sekolah, sikapku adalah ....
a. mengolok-olok dia
b. acuh tak acuh
c. menolong dia
13.Kasih sayang kepada lingkungan adalah dengan....
a. menyiram bunga setiap hari
b. membuang sampah sembarangan
c. menebang pohon sembarangan
KD NILAI
3.2
I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, atau c yang merupakan jawaban
paling benar!
14. Pembukaan adalah arti dari Surat... .
a. al-Ikhlas
b. al-Fatifah
c. al-Falaq
15. Ketika sholat subuh, kita membaca al-fatihah sebanyak ....
a. 4 kali
b. 3 kali
c. 2 kali
16. Bismillahhir rahmanir rahim merupakan surat al-Fatihah ayat ....
a.pertama
b. kedua
c. ketiga
17. Ghairil maghduubi alaihim ....
a. maliki yaumiddiin
b. waladdholliinnn
c. waiyyaakanasta’iinn
18. Surat al- Fatihah berisi tentang....
a. Allah tidak berkuasa
b. Allah bukan penyayang
c. Allah maha pengasih
19. Bunyi surat al-Fatihah ayat 2 adalah ....
a. Maliki yaumiddiin
b. Alhamdulillaahirabil aalaminn
c. Iyyaakana’budu waiyyaakanas taiin
KD NILAI
3.1

I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, atau c yang merupakan jawaban
paling benar!

20. dibaca....
a. karana
b. qorona
c. kasana
21. Tanda baca yang berbunyi “a” adalah ....
a. Fathah
b. Kasroh
c. dommah
22. Urutan huruf hijaiyah sebelum huruf adalah huruf....
a. Syin
b. Mim
c. Zain
23. Tanda baca dalam AL-Qur’an disebut....
a. Tajwid
b. Harokat
c. dommah
24. lafal huruf Hijaiyah berikut ini dibaca ....
a. sa-ro-ja
b. na-sa-wa
c. wa-ka-la
25. “Kurima” jika ditulis dalam huruf hijaiyah adalah ....
a.
b.
c.