Anda di halaman 1dari 6

RSL / PEE Rosely

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL)

Tajuk Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 4 : Kelektromagnetan dan pengubah
Sub-modul : 4.1 Litar Kelektromagnetan
4.2 Pengubah
Jabatan/Panitia Elektrik & Elektronik
Tarikh mula
Nama Pengajar Pn.Roslin bte Madisin
Bilangan
pelajar
Lokasi latihan Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu
Objektif latihan Di akhir modul ini murid akan dapat :

1. mengenal jenis-jenis magnet dan sifatnya.


2. menerangkan faktor-faktor yang menentukan
kekuatan elektromagnet.
3. menentukan kekutuban berdasarkan Hukum
Genggaman Tangan Kanan dan Hukum Skru Gabus.
4. menghitung d.g.e teraruh berdasarkan formula :
e = Blv volt.
5. menerangkan aruhan diri dan aruhan saling.
6. menerangkan prinsip kendalian pengubah.
7. menghitung nisbah pengubahan.
8. menguji keterusan dan penebatan pengubah
dengan menggunakan penguji penebatan.
9. mengesan kerosakan pengubah :
a. lilitan terbuka
b. lilitan pintas

Pengenalan:

• Pengenalan 4.1 Kelektromagnetan


gambaran 1. Guru menerangkan maksud kemagnetan.
latihan yang 2. Guru menerangkan jenis-jenis magnet dan sifat
ingin di ajar magnet.
3. Guru menerangkan jenis-jenis bahan magnet dan
bahan teras magnet.
4. Guru menunjukkan cara menggunakan Hukum
Genggaman Tangan Kanan dan Hukum Skru Gabus
untuk menentukan arah fluks.
5. Guru menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kekuatan elektromagnet.
6. Guru menerangkan aruhan keelektromagnetan.
7. Guru menerangkan Hukum Faraday.
8. Pelajar menghitung d.g.e teraruh.
8. Pelajar menyatakan maksud istilah litar magnet
9. Pelajar membuat penghitungan mudah litar magnet.

4.2 Pengubah
1. Guru menerangkan konsep aruhan diri dan aruhan
saling.
Contoh format

2. Guru menerangkan prinsip kendalian pengubah.


3. Pelajar menghitung nisbah pengubahan.
4. Pelajar mengenal jenis-jenis pengubah.
5. Pelajar menguji keterusan dan penebatan pengubah
menggunakan penguji penebatan.
6. Pelajar mengesan kerosakan pengubah dengan
• Langkah menggunakan meter pelbagai dan penguji penebatan.
pengajaran
seterusnya
KMPEE 01 : Menguji Keterusan Dan Penebatan
Pengubah
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan
etika kerja yang baik.
2 menyediakan peralatan dan bahan.
3 menyambung meter Ohm pada pengubah yang baik
untuk menguji keterusan
dan catatkan bacaan.
4 menyambung meter penguji penebatan pada pengubah
yang baik untuk
menguji penebatan dan catatkan bacaan.
5 menyambung meter Ohm pada pengubah yang rosak
untuk menguji keterusan
dan catatkan bacaan.
6 menyambung meter penguji penebatan pada pengubah
yang rosak untuk
menguji penebatan dan catatkan bacaan.
7 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.
KMPEE 02 : Mengesan Kerosakan Pengubah.
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan
etika kerja yang baik.
2 menyediakan peralatan dan bahan.
3 menyambung meter Ohm pada pengubah yang rosak
untuk menguji keterusan
dan catatkan bacaan.
4 menyambung meter penguji penebatan pada pengubah
yang rosak untuk
menguji penebatan dan catatkan bacaan.
5 menentukan jenis kerosakan pengubah.
6 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.
• Contoh
produk yang
akan Eviden Proses
dihasilkan - borang penskoran individu
- helaian kerja/ data /lampiran /
penulisan folio
Eviden Produk
- keputusan ujian
• Pengetahua
n sedia
murid • Pelajar tahu membuat pematerian
tentang
tugasan ini

Isi:
Kemahiran - menyambung meter Ohm pada pengubah yang baik untuk
yang menguji keterusan

2
Contoh format

ditunjukkan dan catatkan bacaan.


kepada pelajar - menyambung meter penguji penebatan pada pengubah
yang baik untuk
menguji penebatan dan catatkan bacaan.
- menyambung meter Ohm pada pengubah yang rosak
untuk menguji keterusan
dan catatkan bacaan.
- menyambung meter penguji penebatan pada pengubah
yang rosak untuk
menguji penebatan dan catatkan bacaan.
- menyambung meter Ohm pada pengubah yang rosak
untuk menguji keterusan
dan catatkan bacaan.
- menyambung meter penguji penebatan pada pengubah
yang rosak untuk
menguji penebatan dan catatkan bacaan.

Pentaksiran: KMPEE 01 : Menguji Keterusan Dan Penebatan


Pengubah
KMPEE 02 : Mengesan Kerosakan Pengubah.

Kaedah Latihan • Penerangan


• Tunjuk cara / demonstrasi
• Amali
• Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan
semasa membuat ujikaji.

Kesimpulan Pelajar diharapkan berjaya membuat ujian keterusan dan


penebatan pengubah menggunakan meter Ohm dan
membuat ujian kerosakan pada pengubah

Bahan Sumber Bahan sebenar :


1. Multimeter Analogue / Digital
2. Basic Electricity & Electronic Training Kit
3. Alat Tangan

3
Contoh format

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 4:Kelektromagnetan dan pengubah
Sub-modul: 4.1 Kelektromagnetan
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE
Kumpulan 1&2
Tarikh 1 September 2009
Hari Selasa
Masa 11.15am – 2.10pm

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
4.1 Kelektromagnetan
1. Menerangkan KMPEE 01 Bahan sebenar :
40 minit maksud MENGUJI KETERUSAN
x kemagnetan. DAN PENEBATAN 1. Multimet
5 waktu 2. Menerangkan jenis- PENGUBAH er
jenis magnet dan sifat Analogue
= 200 minit magnet. Murid dikehendaki : / Digital
3. Menerangkan jenis- 1 mengamalkan 2. Basic
jenis bahan magnet peraturan keselamatan, Electricity &
dan bahan teras kebersihan dan etika Electronic
magnet. kerja yang baik. Training Kit
4. Menggunakan 2 menyediakan 3. Alat
Hukum Genggaman peralatan dan bahan. Tangan
Tangan Kanan dan 3 menyambung meter
Hukum Skru Gabus Ohm pada pengubah
untuk menentukan yang baik untuk menguji
arah fluks. keterusan
5. Menerangkan dan catatkan bacaan.
faktor-faktor yang 4 menyambung meter
mempengaruhi penguji penebatan pada
kekuatan pengubah yang baik
elektromagnet. untuk
6. Menerangkan menguji penebatan dan
aruhan catatkan bacaan.
keelektromagnetan. 5 menyambung meter
7. Menerangkan Ohm pada pengubah
Hukum Faraday. yang rosak untuk
8. Menghitung d.g.e menguji keterusan
teraruh. dan catatkan bacaan.
8. Menyatakan 6 menyambung meter
maksud istilah litar penguji penebatan pada
magnet pengubah yang rosak
9. Membuat untuk
penghitungan mudah menguji penebatan dan

4
Contoh format

litar magnet. catatkan bacaan.


7 mengemas dan
membersihkan alatan
dan tempat kerja.
Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 4 : Kelektromagnetan dan pengubah
Sub-modul: 4.2 Pengubah
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE
Kumpulan 1&2
Tarikh 8 September 2009
Hari Selasa
Masa 11.15am – 2.10pm

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
4.2 Pengubah
1. Menerangkan KMPEE 02 Bahan sebenar:
35 minit konsep aruhan diri MENGESAN
x dan aruhan saling. KEROSAKAN 1. Multimet
5 waktu 2. Menerangkan PENGUBAH er
prinsip kendalian Analogue
= 175 minit pengubah. / Digital
Murid dikehendaki :
3. Menghitung nisbah 1 mengamalkan 2. Basic
pengubahan. peraturan keselamatan, Electricity &
4. Mengenal jenis- kebersihan dan etika Electronic
jenis pengubah. kerja yang baik. Training Kit
5. Menguji keterusan 2 menyediakan 3. Alat
dan penebatan peralatan dan bahan. Tangan
pengubah 3 menyambung meter
menggunakan penguji Ohm pada pengubah
penebatan. yang rosak untuk
6. Mengesan menguji keterusan
kerosakan pengubah dan catatkan bacaan.
dengan menggunakan 4 menyambung meter
meter pelbagai dan penguji penebatan pada
penguji penebatan. pengubah yang rosak
untuk
menguji penebatan dan
catatkan bacaan.
5 menentukan jenis
kerosakan pengubah.
6 mengemas dan
membersihkan alatan
dan tempat kerja.

5
Contoh format

Refleksi