Anda di halaman 1dari 13

hazman_lpda2011

1

ASAL USUL 8AnASA MLLAU
O @dapaL dua pndapaL mngnal asalusul 8ahasa Mlayu lalLu 8ahasa Mlayu
basal dal Asla @ngah dan pndapaL kdua yang mnyaLakan 8ahasa Mlayu
basal dal nusanLaa

O 1eor| Satu 8ahasa Mlayu basal dal Asla @ngah

Asa|usu|

ang Mlayu dlkaLakan basal dalpada ?unan dl SlaLan Chlna
klompok oang Mlayu lnl kmudlannya bhl[ah Luun k kawasan
Asla @nggaa
Mka bhl[ah dalam bbapa glombang manusla lalLu glombang
pLama yang dlknall sbagal MlayuoLo (2300 SM) dan glombang
kdua MlayuuuLo (1300 SM)
Mlayu oLo spLl masyaakaL nglLo!akun dan 8lduanda adalah
oang asll pada masa skaang manakala mlayu duLo adalah golongan
masyaakaL pslsl panLal (plauL)
9andangan 1okoh
!PC kn mnyaLakan bahawa bangsa Mlayu basal dal klompok
pnuLu 8ahasa AusLonsla
!PC kn adalah pngmuka kpada Lol bahawa oang Mlayu basal
dal ?unan dan bplndah dalam bbapa glombang
8ahasa Austrones|a
Apablla mngalLkan 8ahasa Mlayu basal dal Asla @ngah klLa Lldak
lpas dalpada bnakap mngnal kluaga 8ahasa AusLonsla yang
dlkaLakan basal dal kawasan LsbuL
nuLu AusLonsla puba dlkaLakan bmlgasl dal SlaLan Chlna k
@alwan sLusnya mnybang shlngga k smpadan llllplna @anah
Mlayu dan lndonsla
kmudlannyapnuLu bahasa lnl bmlgasl lagl shlnggalah k
Madagasna yang bhamplan dngan Aflka dan k sluuh LauLan
aslflk
8ahasa Mlayu Llah dlgolongkan olh paa pngka[l bahasa spLl
Masdn dan PumboldL sbagal salah saLu dalpada umpun bahasa
AusLonsla yang dlklaskan dalam 8ahasa Mlayuollnsla
ngklasan lnl dlbuaL bdasakan bbapa bukLl psamaan
hazman_lpda2011
2

8Uk1I8Uk1I ANG MLNCkCNG 8AnASA MLLAU 8LkASAL DAkI ASIA
1LNGAn
1 9ersamaan Aspek 8ahasa
@dapaL psamaan dalam kosa kaLa bnLuk kaLa dua suku slsLm
pnglmbuhan dan pnambahan pbzaan anLaa kaml" dan klLa"
pn[odoh bllangan slsLm bllangan kaLa [amak dan gnd anLaa
bahasabahasa dl kpulauan Mlayu dngan uaaLan Asla
9ersamaan 9erkataan
!PC kn kLlka mngmukakan Lol bahawa 8ahasa Mlayu adalah
dal umpun 8ahasa AusLonsla adalah bpandukan kpada psamaan
pkaLaan Lhadap pkaa yang dllakukan shalhal spLl
halwanLumbuhan dan pahu
ConLoh psamaan Lmasuklah pkaLaan padlnylu dan plsang
kaLaan lnl LuuL dlgunakan masyaakaL Madagasnallllplna dan
@alwanLalu kn mmbuaL kslmpulan LnLulah bahasabahasa lnl
mmpunyal bahasa lnduknya sndll
8ukt| Arkeo|og|
nmuan kapak baLu olh 8P Cldn (ahll pas[aah AusLla) yang
hampl supa dl bbapa buah LmpaL spLl dl hulu sungal dl
lawadySungal ?angLz dan Sungal Pwang Po bsamaan dngan
bnLuk kapak baLu yang LuuL dlLmul dl bbapa buah LmpaL dl Asla
@nggaa
kepercayaan dan Adat kesam
samaan dal sgl kpnayaan anLaa kawasan kpulauan Mlayu
dngan daaLan Asla spLl kpnayaan kpada smangaL"
samaan dalam adaL sam spLl slsLm pkahwlnan yang sama
upanaa makan sllh dan upanaa mnyambuL bayl
9erkataan Me|ayu
ualam bahasa !awa kuno pkaLaan mlayu" mmbawa maksud blal
aLau mngmbaa
Pal lnl bolh dlkalLkan dngan masyaakaL Mlayu yang dlkaLakan sbagal
pngmbaa dal daah ?unan k Asla @nggaa

u[ukan S[aah 8ahasa Mlayu Abdul 8ashld MlbkAmaL !uhal Moaln (2006)
hazman_lpda2011
3

O 1eor| Dua 8ahasa Mlayu basal dal nusanLaa

@okoh uLama yang mnyaLakan bahawa 8ahasa Mlayu basal dal
nusanLaa lalah !ohn Cawfud
MnuuL Cawfud bahasa yang Lsba dl Asla @nggaa adalah basal
dal ulau !awa (bahasa !awa) dan ulau SumaLa (bahasa Mlayu)
Cawfud mnambah bahawa oang Mlayu dan !awa mmpunyal Laaf
kbudayaan yang Llnggl pada abad k 19 dan pkaa lnl mnybabkan
bahasabahasa LsbuL Lsba luas k Asla @nggaa
kslmpulan Cawfud lalah oang Mlayu lLu Lldak basal dal mana
mana dan mmang Llah ada dl nusanLaa malah mkalah yang Llah
mn[adl bahasa lnduk yang Lsba luas
@ambah Cawfud 8ahasa !awa adalah bahasa LLua dl nusanLaa dan
mn[adl lnduk kpada bahasabahasa yang laln
ndapaL Cawfud yang mnyaLakan bahawa oang nusanLaa
mmpunyal Laaf kbudayaan yang Llnggl dapaL dlllhaL dngan
kwu[udan ka[aan Moloyu dalam naLaLan oang Clna yang
mnyaLakan bahawa ka[aan lnl LlLak dl Smnan[ung @anah Mlayu
(Lldak kuang yang mnyaLakan dl !ambl) yang mmpsmbahkan hasll
buml kpada mahaa[a Chlna
CaLaLan l@slng mngnal ka[aan moloyu yang dllawaLlnya pada 673
Maslhl mnun[ukkan bahawa oang Mlayu mmpunyal kLamadunan
yang Lsndll

9LNGLk1IAN MLLAU
Asmah na[| Cmar (198%
1 ualam pngLlan yang luas Mlayu mu[uk kpada bangsa AusLonsla yang LdapaL
dl smnan[ung dan gugusan kpulauan Mlayu lalLu Malaysla dan lndonsla
lsLllah lnl mmbawa kpada usaha pnanLuman @anah Mlayu dan lndonsla slpas
ang uunla kdua dl bawah Mlayu 8aya
2 ualam lsLllah umum Mlayu mu[uk kpada suku bangsa yang mnuLukan 8ahasa
Mlayu yang mndlaml Smnan[ung @anah MlayupanLal Llmu SumaLa 8unl dan
bbapa buah kawasan bhamplan
UNLSCC 197
Mlayu mu[uk kpada suku bangsa yang Llnggal dl Smnan[ung dan Lmasuk oang
oang Mlayu yang Llnggal dl @hallandlndonslallllplna dan Madagasna
hazman_lpda2011
4

9er|embagaan Ma|ays|a
Mlayu dlLaklf sbagal oang yang bLuLu dalam 8ahasa MlayumnganuL agama lslam
dan mngamalkan naa hldup dan budaya oang Mlayu

kCNSL9 DAN 1AkkII 8AnASA

9engert|an 8ahasa

O9engert|an Umum SaLu slsLm bunyl yang Ldll dalpada lambanglambang yang
dlu[akan olh manusla dngan mnggunakan alaLalaL aLlkulasl yang ada pada
mka

O8|och dan 1rager (19% SlsLm lambanglambang vokal yang dlgunakan olh
manusla unLuk bkomunlkasl

OChomsky (197% SLlap pnuLu dan pndnga mmpunyal dua pkaa pnLlng
lalLu knkapan dan pngunapan bahasa knkapan bahasa bada dalam oLak
manusla dan dlLlkan sbagal saLu slsLm umus bahasa yang mampu mnghasllkan
kallmaL yang Lldak LbaLas banyaknya ngunapan bahasa pula bada dl luayaknl
yang dlLlkan sbagal bunyl yang dlhasllkan

OSnaa umumnya bahasa mupakan saLu slsLm yang mnghubungkan maksud
kpada bunylsamada bdasakan kpada aksl pnuLu aLau pndnga

CIkICIkI 8AnASA
O Cll umum spunya yang ada dalam smua bahasa Lmasuklah mmpunyal naa dan
kadah LLnLu unLuk mnyampalkan pasaan mnanyakan soalan mngmuka
pmlnLaan mmbl plnLah dan mmbuaL knyaLaan

O AnLaa nll unlvsal bahasa Lmasuklah

8ahasa Sebaga| Satu S|stem
8ahasa mmpunyal naa dan kadah LLnLu unLuk dlu[a aLau dlLulls
SlsLm bahasa pula bpaLuan dl mana bahasa mmpunyal susunan
LLnLu spLl dalam bnLuk bunyl pkaLaan susunan pkaLaan nahu
dan sLukLu slnLaksls
hazman_lpda2011
3

lnl bmaksud bnLuk dan kdudukan ssuaLu pkaLaan dngan
pkaLaanpkaLaan yang lalnnya dalam ayaL adalah dlsusun snaa
LaLu
Smua bahasa mmpunyal slsLmbunyl dan lambang

8ahasa Sebaga| Satu S|mbo|
ada zaman awalmanusla mnggunakan gamba aLau ob[k sbagal
slmbol unLuk mnangkan ssuaLu
kmudlanmanusla mnggunakan komblnasl bunyl sbagal slmbol 8unyl
slsLmaLlk dlsusun snaa buuLan unLuk mnghasllkan pkaLaan yang
sLusnya dlgunakan sbagal slmbol unLuk smua pkaa yang
dllakukan dan dlflklkan olh manusla
ksmua slmbol mmpunyal makna dan fungsl LLnLu mnuuL
psLu[uan bsama pngguna bahasa LsbuL
8ahasa [uga bolh dlkaLakan sbagal 'slmbol' lsyaaL bsuaa yang
dlhanLa olh pnuLu kpada pndnga dalam poss lnLaksl Slmbol
dlgunakan unLuk mu[uk kpada pkaLaanpkaLaan aLau ungkapan
yang mmbnLuk slmbol LsbuL

8ahasa Sebaga| A|at komun|kas|
Mlalul komunlkaslmanusla dapaL mnyampalkan smua yang dlasal
dlflklkan dan dlkLahul olh mka kpada oang laln
komunlkasl [uga mmbolhkan manusla mwalsl aLau mmpla[al
smua yang pnah dlpolh olh lndlvldu LLnLu yang Ldahulu
dalpada mka
komunlkasl adalah saLu bnLuk Llngkah laku soslal
unLuk mmnuhl kpluan LsbuL mka yang bkomunlkasl plu
mnguasal bbapa pkaa spLl bagalmana hndak mnalk
phaLlan pndngammula dan mngakhll pmblnaaanmnnlah
pbualan mndapaLkan pn[lasan lan[uLmmpbLulkan ksllapan
dan mmpngauhl oang laln unLuk mlakukan ssuaLu ksmua lnl
adalah nll khas dalam saLusaLu ssl komunlkasl
komunlkasl blaku dalam dua naa lalLu llsan dan bLulls
komun|kas| ||san bmaksud pnuLu mngu[akan bunylbunyl bahasa
unLuk dldngal dan dlfahaml olh pndnga
komun|kas| tu||san pula bmaksud pnulls mnnaLaL dan mnggunakan
LandaLanda yang dapaL dlllhaL aLau dlbana bagl mnyampalkan lda aLau
pkaa yang Lkandung dalam flklan mka kpada pmbana
nuLu dan pnulls plu mmpunyal kupayaan LLnLu dalam
bkomunlkasl dngan mmlllh bnLuk bahasa yang ssual dngan
konLks
hazman_lpda2011
6

nggunaan bahasa sbagal alaL unLuk bkomunlkasl mnlLlkbaLkan
nllnll konLks komunlkasl yang blkuL
1 9enutur
ndnga plu mngLahul slapakah yang bLuLu Llblh dahulu bagl
mmbolhkan ms[ pnuLu dapaL dlfahaml olh pndnga
Sbagal nonLoh u[aan klLa ada ks bahau hal lnl" suka dlfahaml [lka
pndnga Lldak [las LnLang ldnLlLl pnuLu
Malahu[aan lnl bolh mmbl makna yang plbagal bganLung kpada
pnuLunya
!lka pnuLu soang dokLolnl mungkln bLl LdapaL ks kslhaLan
yang baubglLulah [lka pnuLu lLu soang polls mungkln LdapaL ks
[nayah dan [lka pnuLu soang guu mungkln LdapaL ks dlslplln yang
bau dl skolah

9endengar
kpnLlngan mngnalpasLl pndnga sama pnLlngnya dngan
mngnal pnuLunya
ndnga yang bbza sLaLus aLau glaan akan mmbuaLkan u[aan
yang sama akan dlLafsl snaa blalnan
ConLohnya u[aan nakalnya budakbudak klLa"
!lka u[aan lLu dldnga olh soang lsLl dal suamlnyamaka dla
mungkln mnLafsl budakbudak sbagal anakanak mka manakala
soang guu akan mnafslkan budakbudak klLa sbagal anak muldnya
dl skolah
Latar 8e|akang komun|kas|
LaLa blakang komunlkasl mangkuml laLa masaLmpaLslLuasl dan
hubungan anLaa pnuLu dan pndnga
LaLa blakang akan mmbolhkan ssuaLu u[aan dapaL dlfahaml dngan
lblh LpaL
ConLohnya u[aan lallallal! "kadangkala lanya bolh [adl dlu[a dalam
suasana nmas aLau mungkln saha[a dlu[a dalam saLusaLu laLlhan sukan
Pal lnl bganLung kpada laLa slLuasl8glLulah [uga dngan laLalaLa
yang lalnnyahazman_lpda2011
7

1op|k 9emb|caraan
Mmahaml Loplk yang dlblnaakan akan mmudahkan ssuaLu u[aan
dlfahaml maksudnya olh pnuLu
unLuk mnnapal maLlamaL komunlkasl pnuLu dan pndnga plulah
mmpunyal pngLahuan dan pngalaman dngan Loplk pblnaaan
mka Mlsalnyasoang salnLls bblnaa dngan soang pLanl
LnLang bagalmana aLom Lhasllsudah LnLulah komunlkasl lLu Lldak
mampu dlfahaml olh sl pLanl
Slaln lLu[lka hanya pnuLu Lahu apa yang mn[adl Loplk pbualan dan
pndnga Lldak mngLahulnyamaka Llada Llndakbalas akan dlbl olh
pndnga aLau [lka ada skallpunspons akan mn[adl Lldak LpaL

1u[uan komun|kas|
@u[uan komunlkasl adalah plbagalbolh [adl fomal aLau Lldak fomal
spLl msyuaaLLmubual mahupun pbualan blasa
@u[uan komunlkasl akan mmbolhkan klLa mngLahul kandungan
ksluuhan ssuaLu plsLlwa komunlkasl dan snaa Lldak langsung
mndapaL maklumaL LnLang konLks komunlkasl LsbuL


8ahasa 8ers|fat Arb|trar|

8ahasa bslfaL ablLal bmaksud Lldak smsLlnya LdapaL hubungan
anLaa bunylbunyl bahasa yang dllafazkan dngan bnda aLau pkaa
yang dlmaksudkan
lh kana lLulah maka klLa dapaLl bahasabahasa dl dunla lnl
mmblkan pkaLaan yang blalnan bagl mu[uk kpada ssuaLu
bnda aLau pkaa
Mlsalnya pnuLu 8ahasa Mlayu akan mnybuL pkaLaan pokok"
apablla mllhaL sbaLang pokok namun dalam 8ahasa lnggls
pnuLunya akan mnybuL pokok sbagal L" dan sya[aaLun" dalam
8ahasa Aab
Makna bahasa [uga bslfaL ablLal Pal lnl kana smua bahasa
mmpunyal bnLuk yang dapaL dlllhaL LLapl maknanya suka dlknal
pasLl dngan hanya mllhaL bnLuk slmbol LsbuL
ConLohnya apablla lonng dlbunylkan klLa Lahu bunyl LsbuL adalah
bunyl lonng LLapl klLa Lldak mngLahul unLuk Lu[uan dan makna apa
lonng lLu dlbunylkan
hazman_lpda2011
8

8olh [adl lonng lLu mnandakan knmasan aLau masa haL sudah
LlbaPal lnl mnun[ukkan makna bslfaL ablLal kana makna
mupakan ssuaLu yang absLak

8ahasa 8ers|fat Un|k

8ahasa bslfaL unlk bmaksud LlapLlap bahasa mmpunyal bnLuk dan
sLukLu spLl blnaan ayaLsusunan huuf dan pkaLaan dan golongan
kaLa spLl kaLa k[a dan kaLa nama
kunlkan bahasa [uga dapaL dlllhaL apablla LaLabahasa ssuaLu bahasa
adalah bbza dngan bahasa yang laln shlngga LaLabahasa yang
s[agaL Lldak dapaL dlwu[udkan
8ahasa bslfaL unlk [uga bkalL dngan bagalmana klLa mmpolh
bahasa lLu sndll8ahasa bukanlah ssuaLu yang dlwalsl LLapl plu
dlpla[al
Soang kanakkanak knll Lldak mwalsl bahasa dalpada lbunya
sballknya la bla[a dngan mndnga pbualan oang dl skllllngnya
snaa sponLan mahupun fomal
Pal lnl mn[laskan bagalmana ssoang anak bbangsa Clna Lldak
mampu unLuk bLuLu dalam bahasa Clna apablla Llnggal dngan
kluaga Mlayu smn[ak dal knll
8lkuL adalah pbzaan anLaa bahasa manusla dngan bahasa halwan
yang mnybabkan bahasa manusla bslfaL unlk
a% L|san Dengaran
8ahasa manusla adalah saLu slsLm unLuk bhubungSballknya slsLm
komunlkasl halwan hanya LbaLas kpada ms[ yang Lhad [umlahnya dan
bunyl yang hampl sagam
b% 9enyebaran dan sa|uran
Manusla mndapaL maklumaL mlalul pndngaan mnusl komunlkasl
dan kmudlannya mampu unLuk mnybakan maklumaL LsbuL Palwan
Lldak mampu mnggunakan slsLm sdmlklan kana halwan Lldak
mnybakan maklumaL
c% 9endengaran yang berterusan
Manusla mmpunyal kupayaan unLuk mndnga snaa bLusan apa
saha[a bunyl Lanpa halangan Sballknyabunyl halwan yang bLusan Lldak
smsLlnya mndapaL spons dalpada halwan yang laln

hazman_lpda2011
9

d% 9eranan S|||h 8ergant|
Manusla mampu mmalnkan dua panan yang sama kLlka bkomunlkasl
lalLu bLuLu dan mndngaada masa yang sama dla mmahaml apa
yang dlLuLu dan apa yang dldnga olh dllnya
e% 9engkhususan
8unylbunyl yang dlu[akan manusla dlLuLukan khusus unLuk ssuaLu Lu[uan
Mlsalnya [lka mka maah mka akan mnggunakan nada dan lnLonasl
yang mnggambakan kmaahan Pal lnl bbza dngan bunyl halwan yang
hanya bLu[uan unLuk mmnuhl kpluan blologl saha[a

8ahasa 8ers|fat Se[agat (Un|versa|%

Maksud bahasa bslfaL s[agaL lalah ssuaLu bahasa lLu bolh dlLuLu dan
dlpla[al olh sslapa saha[a dl dunla lnl
SLlap bahasa mmpunyal pnuLunya yang Lsndll dan Lldak ada
paLuan yang mlaang lndlvldu laln mmpla[al bahasa yang
dlLuLukan dl dunla lnl
AnLaa nll kunlvsalan dalam slfaL bahasa yang LdapaL dl dunla lnl
Lmasuklah
a% 8uny| 8ahasa
Smua bahasa dl dunla lnl Ldll dalpada bunylbunyl bahasa8unyl bahasa
dlhasllkan olh alaL aLlkulasl manusla ksmua bahasa samada klLa fahaml
aLau Lldak dlhasllkan olh alaLalaL yang sama lalLu ongga
muluLhldungpaupaulldahllanglL dan alaL aLlkulasl yang laln
b% Makna
SLlap bahasa dl dunla mmpunyal makna yang dapaL dlfahaml olh pnuLu
dan pndnganya Pal lnl kana bahasa amaL bguna unLuk
mnyampalkan dan mnyaLakan ssuaLu kpada oang laln

8ahasa 8ers|fat D|nam|s

8ahasa bslfaL dlnamls bmaksud ssuaLu bahasa lLu bpoLnsl unLuk
bkmbang mmbuaL pnysualan sLa mnblLkan pmbahauan
dan kma[uan
hazman_lpda2011
10

Lmbungan kbudayaan anLaa manusla dngan manusla yang laln
mnybabkan pLambahan dan pngayaan pbndahaaan kaLa
ssuaLu bahasa LsbuL
8ahasa bslfaL dlnamls bmaksud bahasa LsbuL bsdla unLuk
mnlma dan mngubah sual kosa kaLa bahasa laln k dalam bahasa
mka

8ahasa 8ers|fat 8ervar|as|

8ahasa bslfaL bvalasl bmaksud LdapaL plbagal kplbagalan
bagl saLusaLu bahasa lLu
kplbagalan lnl mllpuLl naa dan gaya mnga[akannya lsLllahlsLllah
khusus yang dlgunakan dan sLukLu slnLaksls bagl ssuaLu valasl bahasa
LsbuL
8ahasa bslfaL bvalasl [uga bmaksud LdapaL plbagal dlalk yang
dlu[akan dalam saLu kumpulan pnuLu bahasa yang sama sLa laas
bahasa yang bbza dalam saLusaLu bldang llmu

CIkICIkI LAIN 8AnASA
Slaln nllnll yang dlnyaLakan dl aLas LdapaL bbapa nll laln yang unlvsal yang
LdapaL dalam ksmua bahasa dl dunla lnl lalLu
ANDLkSCN 197
1 8ahasa mupakan saLu slsLm
2 8ahasa Ldll dalpada vokal dan bunylbunyl u[aan
3 8ahasa Ldll dalpada lambang yang ablLal
4 8ahasa Lblna dalpada kblasaan
3 8ahasa mupakan alaL phubungan
6 8ahasa bhubung aL dngan budaya sLmpaL
7 8ahasa snLlasa bubahubah
8 8ahasa mmpunyal slfaL khas dan unlk

8kCWN 1980
1 8ahasa mupakan saLu slsLm yang slsLmaLlk
2 8ahasa mupakan skumpulan lambang yang swnangwnangnya
3 Lambang bahasa bslfaL bunyl vlsual aLau gaflk
4 Lambang bahasa mmpunyal makna kblasaan
3 8ahasa bslfaL kmanuslaan lalLu dlgunakan olh manusla
6 8ahasa bslfaL unlvsal lalLu dlmlllkl olh smua oang aLau bangsa
hazman_lpda2011
11

IUNGSI 8AnASA

8AnASA kASMI
8ahasa asml lalah bahasa yang dlblkan sLaLus sdmlklan snaa sah
olh ssbuah ngaa ngl aLaupun wllayah
8ahasa asml lalah bahasa yang dlgunakan dalam slLuasl aslml spLl
dalam uusan pmlnLahan dan pnLadblan slsLm pndldlkan uusan
pdagangan dan pusahaan khaklman upanaa asml dan
anLaabangsa
SsLngah ngaa mnggunakan bahasa asml sbagal bahasa yang yang
dlgunakan dalam dokumn ka[aan bbandlng bahasa kbangsaan

konteks 8ahasa kasm| d| Ma|ays|a
8ahasa Mlayu adalah bahasa asml dl Malaysla
8ahasa asml lalah bahasa yang dlplllh unLuk Lu[uan uusan shalan
ngaa dan fungslnya pula dapaL mmnuhl bbapa kglaLan pada
plngkaL kngaaan spLl
1 8ahasa llsan pgawal ka[aan swakLu bLugas
2 Mdla dalam uusan suaLmnyuaL
3 nullsan dokumn dan kod ka[aan
4 nullsan smula undangundang dan paLuan ngaa
3 8ahasa pada boang uusan asml ka[aan
6 8ahasa pbahasan dl allmn dan uun
7 8ahasa dalam pnLadblan undangundangkhaklman dan mahkamah
8 8ahasa pada upanaa asml ka[aan

9eruntukan Undangundang
8ahasa asml [uga bolh dlanggap sbagal bahasa plmbagaan kana
lanya dllkLlaf dalam lmbagaan Malaysla

9erkara 1 lmbagaan skuLuan mnyaLakan bahasa asml
dlgunakan unLuk smua uusan asml dl plngkaL pskuLuanngl dan
badan bkanun ka[aan

Akta 8ahasa kebangsaan yang mngandungl Llga sksyn mllpuLl aspk
Lullsan bnLuk angka dan bahasa yang dlgunakan dalam boang asml
ka[aan
hazman_lpda2011
12

8AnASA kL8ANGSAAN
8ahasa kbangsaan lalah bahasa yang dapaL mmpllhaLkan ldnLlLl
naslonal dan lambang bagl ssuaLu bangsa aLau ngaa
ulgunakan unLuk Lu[uan pollLlk dan komunlkasl asml
@dapaL ngaa yang mmpunyal lblh dalpada saLu bahasa kbangsaan
spLl kanada yang mnglkLlaf 8ahasa lnggls dan 8ahasa annls
lungsl uLama bahasa kbangsaan adalah unLuk mnylahkan lambang
lnsplasl dan smangaL kbangsaan dan kmdkaan

8AnASA ILMU
8ahasa llmu lalah bahasa yang mampu mn[adl pnganLaa unLuk
mnyampalkan llmu pngLahuan k plngkaL yang lblh Llnggl
anan 8ahasa Mlayu sbagal bahasa llmu dlpknal sllng dngan
pnkanan Lhadap budaya llmu
Sbagal bahasa llmu 8ahasa Mlayu mn[adl bahasa yang dlgunakan
dalam plbagal dlslplln llmu spLl salns dan Lknologl
8ahasa Mlayu [uga shausnya bfungsl sbagal bahasa akadmlk yang
lngkap dngan laaslaas bahasa yang luas unLuk mmblnnangkan llmu
bahau
8ahasa Mlayu Lldak lagl bada pada Lahap ndah sballknya dlnna
sbagal bahasa llL dan bahasa ndlk pandal yang bolh mmbnLuk
pmlklan masyaakaL
Sbagal bahasa llmu 8ahasa Mlayu plu mmpunyal pbndahaaan
kaLalsLllah dan bahasa yang ssual unLuk mngungkapkan konsp dan
pmlklan yang komplks dan absLak

8AnASA 9LNGAN1Ak
Smasa zaman 8lLlsh pnggunaan 8ahasa Mlayu dalam slsLm
pndldlkan Lhad hanya sbagal pnganLa dl skolah Mlayu shlngga
da[ah mpaL dl MSl dan MM Mlaka
nyaLa 8azak yang mn[adl asas kpada pmbnLukan uasa la[aan
kbangsaan mnyaankan pnggunaan 8ahasa Mlayu sbagal bahasa
pnganLa uLama dl skolah
Lapoan 8ahman @allb 1960 kmudlannya dlbuaL bagl mluaskan panan
8ahasa Mlayu sbagal bahasa pnganLa dl skolah spLl mwu[udkan
allan skolah kbangsaan sLa mmbl laLlhan kpada guuguu unLuk
bla[a mnga[a 8ahasa Mlayu
SyaaL lulus 8ahasa Mlayu dalam S8 s[ak 1962
allhan mnyluuh snaa bplngkaLplngkaL dlbuaL bagl
mngganLlkan sub[k yang dla[a dalam bahasa lnggls spLl
MaLmaLlkSalnsCogafl dan S[aah kpada 8ahasa Mlayu
hazman_lpda2011
13

8AnASA 9Lk9ADUAN
anan 8ahasa Mlayu sbagal bahasa ppaduan Lldak bolh dlnaflkan
mbangunan konoml yang mnybabkan [uan soslal mn[adlkan
fungsl 8ahasa Mlayu sbagal alaL ppaduan bglLu pnLlng
8ahasa lnggls dan bahasabahasa laln Lldak bolh mnyaLukan akyaL
bbllang kaum dl Malaysla kana hanya sgllnLl akyaL yang
mmpla[al dan mngamalkan bahasa LsbuL
8ahasa Mlayu bolh mn[adl bahasa ppaduan kana dlLuLukan olh
sbahaglan bsa akyaL Malaysla
8ahasa Mlayu mampu mn[adl asas kbudayaan kbangsaan dan
pnyaLuan akyaL plbagal bahasa