Anda di halaman 1dari 6

PINJAMAN

AHMAD FAQIH BIN MOHD SHOHIR


MAKSUD PINJAMAN
 Dalam bahasa Arab istilah pinjaman yang berasal dari kata pinjam atau Ariyah.
 Pinjaman sendiri bermaksud sebagai suatu harta atau benda yang dipinjamkan kepada
orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam
keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam meminjam.
 Dalam islam perkara pinjam meminjam ini termasuk dalam perbuatan tolong menolong
antara sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya asal memenuhi
kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar.
 Tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku maka pinjam meminjam boleh
dikatakan tidak sah.
HUKUM PINJAMAN

 Hukum pinjaman adalah diperbolehkan dalam islam selama


pinjaman tersebut adalah sesuatu yang baik dan bukanlah
pinjaman yang diperuntukkan untuk maksiat.
Dalil mengenai pinjaman
dalam alqur’an dan hadis.
 Ganjaran pahala yang melimpah

Memberikan pinjaman kepada orang lain tentunya tidak hanya memberi manfaat kepada orang yang
dipinjamkan melainkan juga mendatangkan pahala bagi mereka yang memberikan pinjaman atau mereka
yang memberikan sedekah (baca keutamaan bersedekah). Selain itu disebutkan dalam ayat lainnya
bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan pahala dan balasan yang melimpah dari
Allah SWT seperti yang disebutkan dalam firmanNya berikut ini

(Al Hadid : 2)

Siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-
gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
RUKUN PINJAMAN

 Orang yang meminta pinjaman


 Orang yang memberikan pinjaman
 Benda atau harta yang menjadi pinjaman
 Lafaz akad atau ijab qabul pinjam meminjam atau memindahkan
tanggungan suatu harta pada orang yang meminjam dari yang
meminjami dengan melafalkan beberapa perkataan.
Perbezaan Pinjaman perbankan islam
dan perbankan konvensional
Bil Aspek Perbankan Islam Perbankan Konvensional

1 Kemudahan Pembiayaan peribadi Pinjaman peribadi

2 Kontrak Tawarruq atau Bai’ Al-inah Pinjaman

3 Keuntungan Terhasil daripada jualan Terhasil daripada faedah atas


transaksi pinjaman

4 Amaun yang Amaun adalah tetap sepanjang Amaun akan berubah


perlu tempoh pembiayaan atau mengikut perubahan kadar
dibayar dikurangkan atau diberikan rebat Pinajam Asas
sekiranya pelanggan membayar
keseluruhan pembiayaan lebih awal