Anda di halaman 1dari 20

SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 2005 1 jam

1449/1

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

MATEMATIK
Kertas 1 Satu jam lima belas minit

1 4 4 9 1 1. 2. 3.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa Soalan di halaman kiri adalah dalam bahasa Melayu. Soalan di halaman kanan adalah yang sepadan dalam bahasa Inggeris Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2 atau halaman 3.

Kertas soalan ini mengandungi 39 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

1449/1

2005 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah SULIT

SULIT MAKLUMAT UNTUK CALON

1449/1

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Satu senarai rumus disediakan di halaman 4 hingga 7. 8. Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan. 9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

1449/1

SULIT

SULIT

1449/1

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. PERKAITAN 1 2 3 4 5 6 a m a n = a m+n a m a n = a mn (a m)n = a mn A1 =
1 d b ad bc c a

P(A) =

n ( A) n (S )

P(A' ) = 1 P(A)

7 8

Jarak = ( x1 x2 ) 2 + ( y1 y2 ) 2 Titik tengah


x + x y +y (x,y)= 1 2, 1 2 2 2 jarak yang dilalui masa yang diambil

Purata laju =

10

Min =

hasil tambah nilai data bilangan data hasil tambah ( nilai titik tengah kelas x ke ker apan) hasil tambah ke ker apan

11 12

Min =

Teorem Pithagoras c2 = a2 + b2

13 14

m=

y2 y1 x2 x1

m=-

pintasan y pintasan x

1449/1

SULIT

SULIT

1449/1

BENTUK DAN RUANG 1 2 3 4 5 6 Luas trapezium =


1 hasil tambah dua sisi selari tinggi 2

Lilitan bulatan = d = 2j Luas bulatan = j2 Luas permukaan melengkung silinder = 2jt Luas permukaan sfera Isipadu prisma tegak = 4j2 = luas keratan rentas panjang = j2t =
1 2 j t 3
4 3 j 3 1 luas tapak tinggi 3

7 Isipadu silinder 8 Isipadu kon

Isipadu sfera

10 Isipadu piramid tegak

11 Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n 2 ) 180


sudut pusat panjang lengkok = lilitan bulatan 360o

12

13

sudut pusat luas sektor = luas bulatan 360o

14 Faktor skala, k =

PA' PA

15 Luas imej = k 2 luas objek

1449/1

SULIT

SULIT

1449/1

Jawab semua soalan. Bundarkan 0.0062057 betul kepada tiga angka bererti. A B C D 2 0.006 0.00620 0.00621 0.01 4.5 10 8 5 + 2.1 10 2 =

3.64 10 7 A B C D

6.35 x 10 8 3.55 x 10 7 3.64 x 10 7 2.10 x 10 2

Pada tahun 2002, sebanyak 205 122 kapal berhenti di Pelabuhan Lumut dengan membawa kargo berjumlah 905 juta ton. Hitungkan min jisim kargo, dalam ton, yang dibawa oleh kapal-kapal itu. A B C D 4.412 x 10 6 4.412 x 10 3 4.412 x 10 3 4.412 x 10 9

Antara berikut yang manakah bersamaan dengan 62 8 ? A B C D 5110 2205 1100102 1111102

1101012 11102 = A B C D 1000012 1110102 1110112 1001112

1449/1

SULIT

SULIT 6

10

1449/1

Dalam Rajah 1, ABC ialah sebuah segitiga sama sisi. A x 43 106 C RAJAH 1 Nilai x ialah A B C D 31o 77o 91o 134o B

Dalam Rajah 2, PQRXST dan RUVWX adalah poligon sekata. PTY dan VWY adalah garis lurus. V U R Q P T RAJAH 2 Cari nilai m A B C D 24o 36o 48o 72o X S m Y W

1449/1

SULIT

SULIT 8

12

1449/1

Dalam Rajah 3, QSR ialah sebuah bulatan berpusat O. PQ dan PR ialah tangen kepada bulatan QSR di Q dan R. Q P 36 x O S R RAJAH 3 POS ialah garis lurus. Diberi bahawa OPQ = 36o, maka nilai x ialah A B C D 216o 234o 244o 252o

Dalam Rajah 4 , P dan Q ialah dua titik di atas tanah rata. Sarang A

Sarang B

15 meter RAJAH 4

Sebatang pokok tumbuh tegak di atas titik P. Sudut tunduk titik Q dari sarang A dan sarang B masing-masing ialah 21o dan 14o. Hitungkan jarak, dalam meter, di antara kedua-dua sarang tersebut. A B C D 1.406 1.747 1.842 2.018

1449/1

SULIT

SULIT 10

14

1449/1

Rajah 5 menunjukkan TRW dan PQR ialah garis lurus. P y

26 cm
T

29 cm

21 cm

RAJAH 5
Q ialah titik tengah PR . Carikan nilai tan y. A B C D 11

12 5 12 13 5 12 5 13

Rajah 6 menunjukkan graf y = kos x dan graf y = sin x. y


y = kos x q y = sin x x
o

0o

360

-1 RAJAH 6 Carikan nilai q .


A B C D

90o 135o 180o 225o

1449/1

SULIT

SULIT 12

16

1449/1

Rajah 7 menunjukkan sebuah kubus dengan tapak mengufuk ABCD.


F M E C H B G

RAJAH 7
M adalah titik tengah EF.

Hitungkan sudut di antara garis MA dengan satah CDEF.


A B C D

19.47o 41.81o 48.19o 70.53o

13

Dalam Rajah 8, titik-titik M, P, Q dan R terletak pada satu satah mengufuk.


Q

50o
P

RAJAH 8

M terletak ke selatan R. Diberi bahawa MP = MQ dan bearing P dari M adalah 250o. Carikan bearing Q dari M. A B C D

330o 300o 250o 150o

1449/1

SULIT

SULIT 14

18

1449/1

Diberi P(50o U , 125o B), Q dan R adalah dua titik di atas permukaan bumi dengan keadaan PQ = QR = RP diukur sepanjang bulatan agung. Q terletak di selatan P. Kedudukan bagi R ialah
A B C D

(10 U , 55 T ) ( 20 U, 55 T ) ( 10 U , 125 T) ( 20 U , 125 T)


h

15

Penjelmaan T mewakili translasi . Titik (3 ,1) ialah imej bagi (1 , 6) di bawah k penjelmaan T. T ialah
A

7 2 7 2 2 7 2 7

1449/1

SULIT

SULIT 16

20

1449/1

Rajah 9 menunjukkan PQR ialah imej bagi XYZ di bawah putaran 90o ikut arah jam.
y 4 3 2 1 -4 -3

Y Z X
1 2 3 4 x

Q R -2 -3

RAJAH 9 Nyatakan koordinat pusat putaran


A B C D

( 3 , 2 ) (0,3) (1 , 2 ) (2 , 1 )

17

Rajah 10 menunjukkan segitiga KLM. Titik L ialah imej bagi titik K di bawah satu pantulan tertentu.
y

D C M B L

9 8 7 6 5 4 3 2 1 x

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 A -2

RAJAH 10 Antara titik-titik A, B, C dan D yang manakah imej bagi titik M di bawah pantulan yang sama?

1449/1

SULIT

SULIT 18

22

1449/1

2ae bd + 2ed ba =
A B C D

(2e + d)(a b) (2e + b)(a d) (2a b)(e + d) (2e b)(a + d) 1 ), maka p = 5

19

Diberi 8p 3 = 5 (p
A B C D

14 15 2 3 2 7 2 3

20

3 3 = x 1 x 1
2

A B C D 21

3x x2 1

6 3x 2 x2 1 4 3x x2 1 6 3x x2 1

Diberi 5y 4 = 14 (y + 3), maka y =


A B C D

2 5 5 2 7 2 15 4

1449/1

SULIT

SULIT

24

1449/1

22

Diberi

3m 4 m + 2 = , maka m = n 3 6 + 4n 3(n 1) 6 4n 3(n 1) 2 + 4n 3(n 1) 6 3(n 1)

23

Ringkaskan (4m2 n)2 (m3n2)3


A B C D

16m 13n 8 16m 13n 7 4m 13n 8 4m5 n 4


3 p 3 (2 p 2 q 4 ) 3 pq

24

Permudahkan
A B C D

6p10q11 24p3q 6 24p8q11 24p10q11

25

Diberi bahawa m ialah integer, carikan semua nilai-nilai m yang memuaskan keduadua ketaksamaan 5 2m > 4 dan
A B C D
m+3 >1 2

3 , 2 , 1, 0, 1, 2, 3, 4 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 0, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

1449/1

SULIT

SULIT 26

26

1449/1

Selesaikan kedua-dua ketaksamaan 3x + 2 4 dan 3 x < 8. 5 Penyelesaiannya dalam bentuk garis nombor ialah :

5
B

26

Diberi bahawa persamaan matriks ( p 1) + Carikan nilai p


A B C D

1 ( 4 10) = (4 2

p) .

4 6 11 12

28

7 4 1 4 h 4 Diberi k 3 0 3 1 = 9 1 , carikan nilai h.


A B C D

5 2 3 5

1449/1

SULIT

SULIT

28

1449/1

29

3 (2 1) = 1
A B C D

3 6 2 1 6 2 3 1
6 1 (9 3)

30

Antara graf berikut, yang manakah mewakili y =

1 3 x 4? 2

O
4

O
4

2 O

2 4
x

4 O

1449/1

SULIT

SULIT 31

30

1449/1

Dalam Rajah 11, garis PQ dan MN adalah selari.


P (2,5) y M

Q (0, 1) x N (4, 1)

RAJAH 11 Cari persamaan garis MN.


A B C D 32

y = 2x + 7 y = 2x + 9 1 y= x+1 2 1 y = x +3 2

Dalam rajah 12 , adalah set semesta.

B
.2

.3

.5 .4 .7

.6 .8 .9

Set B A' ialah


A B C D

RAJAH 12

{ 4, 5, 6, 7, 8 } { 2, 6, 8, 9 } { 4, 5, 7 } { 6, 8 }

1449/1

SULIT

SULIT

32

1449/1

set M = { x : x ialah nombor gandaan 5 }dan set N = { x : x ialah nombor kuasa dua sempurna } Carikan n(M ' N). A B C D
34

8 9 10 11

Diberi bahawa = P Q R dan = { 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 }, P = { nombor ganjil }, Q = { nombor perdana } dan R = { nombor dua digit }. Set ( R Q ) P ialah
A B C D

{9} { 3, 5, 7, 9 } { 3, 5, 7,11,13 } { 3, 5, 7, 9,11, 13 }

35

U berubah secara songsang dengan punca kuasa tiga W dan U = 8 1 . apabila W = 64

Ungkapkan U dalam sebutan W.


A B

U= U=

2
3

W 32 W

U=

1
3

U=2 3W

33

Given that = { x : 20 x < 31, x is an integer },

1449/1

SULIT

SULIT

34

1449/1

16 8 6 JADUAL 1

72 24

Diberi bahawa p
A B C D 37

q , hitungkan nilai v. r

96 12 12 96

Jadual 2 menunjukkan taburan sekumpulan mangsa ribut dari beberapa buah kampung yang telah diberi penempatan sementara. Kg. Seberang Sungai 60

Lokasi Bilangan Mangsa

Kg. Muara 45

Kg. Kota 75

Kg. Paya 20

JADUAL 2 Seorang mangsa dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa mangsa yang dipilih ialah dari Kg. Seberang Sungai atau Kg. Kota.
A B C D 36

9 80 3 100 3 8 27 40

Table 1 shows the relationship between three variables p, q and r.

1449/1

SULIT

SULIT

36

1449/1

lulus Bahasa Inggeris ialah lulus Matematik ialah

3 . Jika dia lulus Bahasa Inggeris, kebarangkalian dia 5

4 . Sebaliknya, jika dia gagal dalam Bahasa Inggeris, 7 1 kebarangkalian dia lulus Matematik ialah . 4 Cari kebarangkalian bahawa pelajar itu lulus dalam Matematik.
A B C D

3 35 1 7 31 70 23 28

39

Skor bagi 8 orang pelajar dalam satu ujian adalah seperti berikut : 32 , 38 , 49 , 46 , 32 , 11 , 44, x Jika median skor ialah 41, maka nilai x yang mungkin ialah
A B C D

36 39 40 44

38

A survey shows there is a relationship between the proficiency in English and achievement in Mathematics. The probability of a particular student passes English

1449/1

SULIT

SULIT 40

38

1449/1

Rajah 13 menunjukkan sebuah histogram mewakili markah 100 orang pelajar dalam suatu ujian.

Bil. Pelajar

50 40 30 20 10 markah 0 54 64 74 84 RAJAH 13 Carikan min markah.


A B C D

40 64 65 69

KERTAS SOALAN TAMAT

1449/1

SULIT

Anda mungkin juga menyukai