Anda di halaman 1dari 4

YA ALLAH, KASIHANI AKU

(berdasarkan Mazmur 51)


Alfred Simanjuntak 2002 Aransemen: Ronald Pohan 2002

do = bes S A T 0 7 0 6 0 2 1 6 3 3 6 1

4 ketuk 7 6 4 . 2 . 6 . 4

Andante
2 5 3 . 7 i 3 2 7 3 2 6 3 1 0 5 0 3 0 7 6 3 1 1 3 6 4 2 7 . 6 . 4 7 6 4 7 5 3 7 4 2 7 5 3 7 . . . . . .

Ya Al - lah, ka Ya Al - lah, ka Ya Al - lah, ka 5

sih - an sih - an - i sih - an - i

a - ku a - ku a - ku

me- nu - rut ka - sih me- nu - rut ka - sih me- nu - rut ka - sih

se - ti - a - Mu. se - ti - a - Mu. se - ti - a - Mu.

S A
T1 T2

0 0 0 0 3

0 0 0 0 4

0 0 0 0 . 3

0 0 0 0 2 3

0 0 0 0 4 6

0 0 0 0 6

0 0 0 0 3

0 0 0 0 0

0 0 6 3 1

0 0 7 4 2

0 0 . 6 . 3 . 1

0 0 5 3 7 6 3 1

0 0 7 4 2 1 4 2

0 0 3 5 3

0 0 3 5 3

0 0 . . .

ber- sih - kan a - ku se - lu - ruh- nya. B Ha - pus - kan-lah pe - lang - gar- an - ku,
10

ber- sih - kan a - ku se - lu - ruh- nya.

S A T B

4 7 2 5

3 7 3 5

2 7 4 5

1 6 3 6

7 5 4 2

6 6 3 1

5 3 2 7

6 3 1 6

1 4 6 2

4 1 6 2

. . . .

4 1 6 2

3 1 6 3

6 3 6 1

6 4 6 2

7 4 6 2

1 4 6 6 2 2 4

2 6 7 4 6 7 4

3 5 3 3

. . . .

. . . .

Ter-ha - dap Eng-kau a - ku ber- do - sa Ter-ha - dap Eng-kau a - ku ber- do - sa Ter-ha - dap Eng-kau a - ku ber- do - sa Ter-ha - dap Eng-kau a - ku ber- do - sa

dan me- la - ku - kan yang ja - hat. dan me- la - ku - kan yang ja - hat. dan me- la - ku - kan yang ja - hat. dan me- la - ku - kan yang ja - hat.
15

S A T B

4 6 7 2

3 5 7 3

2 7 3 5

1 6 3 6

7 4 2 2

6 4 2 1

5 4 2 7

6 3 1 6

1 4 6 2

4 2 6 2

. 4 . 2 . 5 . 7

3 3 6 1

6 3 6 1

6 4 6 4

7 4 6 2

6 . .

do = es
6=3 3=7 1=5 6=3

Eng-kau a - dil Eng-kau a - dil Eng-kau a - dil Eng-kau a - dil

da - lam pu - tus- an - Mu. da - lam pu - tus- an - Mu. da - lam pu - tus- an - Mu. da - lam pu - tus- an - Mu.

A - jar - i - lah a - ku hik - mat. 4 6 7 6 6 4 6 3 4 3 . . 2 7 1 6 . 6 A - jar - i - lah a - ku hik - mat. A - jar - i - lah a - ku hik - mat. A - jar - i - lah a - ku hik - mat. 84

20

S A T B

3 1 5 1

3 1 5 1

3 1 5 1

3 1 5 1

4 1 6 1

3 1 5 1

2 1 4 1

3 1 5 1

2 . 1 1 . 1 4 . 3 1 . 1

1 1 3 1

1 1 3 1

2 1 3 7

3 1 3 6

5 6 2 2

2 7 2 5

0 2 0 7 0 5 0 4

3 1 5 3

4 7 5 2

6 3 6 1

3 . 1 . 5 . 1 .

Bi - ar - lah 'ku men-dengar ke - gi - rang-an dan su - ka - ci - ta

dan ba - ha - gi - a.

Bi - ar - lah 'ku men-dengar ke - gi - rang-an dan su - ka - ci - ta

dan ba - ha - gi - a.

S A T B

3 2 5 7

3 1 6 6

3 1 6 6

3 1 6 6

4 2 7 5

3 1 6 6

2 1 6 4

3 1 6 3

7 2 5 3

. 5 . 2 . 7 . 3

3 2 5 3

3 2 5 3 3

1 3 6 6

1 3 6 6

1 3 6 1

7 4 6 2

4 1 6 2

4 1 6 2

4 1 6 2

6 . 5 3 . 3 1 . 7 3 . 3

Bi - ar - lah tu - lang-ku yang re - muk

re-dam kem - ba - li

te - rus ber- so - rak- so - rai.

Bi - ar - lah tu - lang-ku yang re - muk


25

re-dam kem - ba - li

te - rus ber- so - rak- so - rai.

S A T B

5 3 7 2

5 3 6 1

5 3 6 1

5 3 6 1

7 5 1 3

7 3 1 5

6 4 6 6

3 1 6 6

5 . 4 3 . 2 6 . 6 2 . 2

4 2 6 2

4 2 5 1

4 2 5 7

4 2 5 7

4 2 5 7

6 2 4 7

6 2 4 7

5 2 5 7

2 7 5 5

4 . 3 2 . 1 5 . 5 1 . 1

3 1 5 1

Am-pun- i - lah do - sa - ku, ya Tu - han-ku, be - ri - kan roh re - la

ke - pa - da - ku t'rus.

Am-pun- i - lah do - sa - ku, ya Tu - han-ku, be - ri - kan roh re - la


30

ke - pa - da - ku t'rus.

S A T B

3 3 3 3

3 3 3 3

4 2 7 5

3 2 7 5

3 2 7 5

6 1 6 6

3 1 6 6

3 1 6 6

4 2 7 5 3

3 2 7 5

3 2 7 5

1 1 6 6 5

6 1 6 4

7 1 7 3

1 6 4 6 2

6 1 6 4

4 1 6 2

6 1 4 2

1 6 4 4

Ku - a - jar - kan ja - lan - Mu ke - pa - da pen-do - sa

su - pa - ya ber- ba - lik

Ku - a - jar - kan ja - lan - Mu ke - pa - da pen-do - sa

S1 S2

1 1 6 4 1

2 2 7 6 4

3 3 7 5 3

. . . . . -

3 3 7

su - pa - ya ber- ba - lik
35

do = c 3=5 3=5 7=2 5=7 3=5 5 5 5 0 0 1 5 3 0 0 . 1 . 5 . 3 0 0 7 5 2 0 0 2 5 4 0 0 1 5 3 0 0 . . . 0 0 5 3 1 0 0 5 5 3 1 0 5 5 3 1

6 6 4 1 0 -

. 1 . 1 . 6 . 1 0

7 7 5 1 0

A T B

ke - pa - da

Mu. 5 3 Mu.

Pe - gang ta - ngan- ku Tu

han, a - ku a

nak dan

ke - pa - da

a - ku a 85

nak dan

40

S A T B

6 4 1 0

6 4 1 0

5 3 1 0

. 3 . 1 . 5 0 1

4 2 5 7

. 6 . 4 . 5 . 7

5 3 5 7

4 2 5 7

3 1 5 1

5 4 7 2

1 5 5 3

1 5 5 3

1 6 2 4

. 7 . 6 . 2 . 4

1 6 2 4

3 4 1 2

3 4 1 2

2 5 7 5

0 0 0 0

dom - ba - Mu. dom - ba - Mu. dom - ba - Mu.

Be - ri Be - ri Be - ri Be - ri

kan-lah fir - man-Mu pe - ne-rang kan-lah fir - man-Mu pe - ne-rang kan-lah fir - man-Mu pe - ne-rang kan-lah fir - man-Mu pe - ne-rang

ja - lan hi - dup-ku. ja - lan hi - dup-ku. ja - lan hi - dup-ku. ja - lan hi - dup-ku.

rit
S1

5 Di 5 Di 5 Di 0 0

4 da 5 da 2 da 0 0 -

. 3 lam . 5 lam . 1 lam 0 0

2 5 4 0 0

1 5 3 0 0

1 5 3 0 0

7 5 2 0 0

. . . 0 0

5 5 5 5 5

4 4 4 1 6

. 3 lah . 3 lah . 3 lah . 7 lah . 5 lah

2 1 gem 2 1 gem 2 1 gem 6 5 gem 4 3 gem -

7 6 7 6 4 3 5 2 1

6 6 3 5 1

5 5 2 5 7

. . . . .

gu - run gu - run gu - run

du - nia du - nia du - nia

Eng-kau Eng-kau Eng-kau Eng-kau

ba - la - ku. ba - la - ku. ba - la - ku. ba - la - ku. ba - la - ku.

S2

A T B

Eng-kau
45

a tempo
1 da 5 da 1 da 3 da . 1 pat . 5 pat . 1 pat . 3 pat 7 'ku 5 'ku 1 'ku 3 'ku 1 5 1 3 7 5 1 4 . . . . 50

S A T B

5 Tak 5 Tak 5 Tak 5 Tak

6 4 1 4

6 5 1 3

6 5 1 3

2 4 5 2 2 3

. 2 6 . 2 4

1 6 2 4

2 6 2 4

1 6 2 5

. . . . -

7 han. 5 han. 2 han. 5 han.

ber- ja ber- ja ber- ja ber- ja

lan tan- pa bim lan tan- pa bim lan tan- pa bim lan tan- pa bim

bing - an - Mu, Tu bing - an - Mu, Tu bing - an - Mu, Tu bing - an - Mu, Tu

S A T B

5 Di 5 Di 5 Di 5 Di

5 5 5 5

3 3 5 1

3 3 5 1

3 3 6 1

3 5 7 1

2 4 6 2

2 ku 5 ku 6 ku 3 ku 86

2 3 b'ri 4 5 b'ri 6 b'ri 4 1 b'ri -

4 2 kan 4 kan 6 kan 2 4 kan

1 ju 3 ju 5 ju 5 ju

. . . . -

2 ga 4 ga 7 ga 5 ga

. 2 . 4 . 7 . 5

2 4 1 1

3 3 1 1

. . . .

ja - lan - ku ja - lan - ku ja - lan - ku ja - lan - ku

yang ber- li yang ber- li yang ber- li yang ber- li

hik- mat-Mu, hik- mat-Mu, hik- mat-Mu, hik- mat-Mu,

55

3 ku 5 ku 7 ku 1 ku -

2 3 da 4 5 da 6 da 4 1 da -

4 2 lam 4 lam 6 lam 2 4 lam

1 hi 3 hi 5 hi 5 hi

. . . . -

1 ku. 3 ku. 5 ku. 1 ku.

dan je - jak - Mu A 5 5 3 5

i - kut - i 5 4 5

dup 2 4

dan je - jak - Mu T 5 5 5 7

i - kut - i 7 6 6

dup 5 .

dan je - jak - Mu B 5 5 1 1

i - kut - i 1 2 3

dup 5 .

dan je - jak - Mu

i - kut - i

dup -

Coda
S 2 A A 6 A T 4 A B 1 A . . . . . . . . . . . . 3 min, 5 min, 3 min, 1 min, . . 0 . . 0 . . 0 . . 0

rit
2 a 6 a 4 a 1 a . . . . 1 4 1 6 7 2 6 4 -

60

min. 3 min. 5 min. 1 min. . . .

87

Anda mungkin juga menyukai