Anda di halaman 1dari 10

SOAL SELIDIK

Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat/ pendapat guru yang telah berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun. Maklumat dan pandangan yang ingin diperoleh ialah mengenai pengajaran Kemahiran Berfikir (KB) dan pelaksanaannya di sekolah. Sila beri jawapan kepada semua soalan. Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya digunakan untuk menilai pelaksanaan KB di sekolah.

Bahagian A

Arahan: Sila tandakan () di dalam kotak yang sesuai untuk setiap kenyataan di bawah atau isikan dalam ruangan yang disediakan.

1. Pengalaman mengajar

____17____ tahun

2. Mata pelajaran yang diajar sekarang

B. Cina Pendidikan Kenegaraan Sains Matematik Pendidikan Jasmani Sivik

1 2 3 4 5

3. Kelayakan tertinggi professional Sijil Diploma 1 2 1

Ijazah Sarjana Lain-lain Nyatakan Sijil _________________________________________________

3 4 5

Bahagian B Arahan: Berikut disenaraikan satu siri pernyataan yang menggambarkan perasaan anda tentang Kemahiran Berfikir (KB). Nyatakan tahap persetujuan atau tidak setuju anda bagi tiap satu pernyataan dengan membulatkan nombor antara 1 hingga 4.

1 2 3
4

tidak benar mengenai saya sedikit kebenaran mengenai saya ada kebenaran mengenai saya sangat benar mengenai saya

1. 2. 3. 4.

Saya tahu perkara yang berkaitan dengan KB Saya berminat untuk mengetahui tentang KB Saya berpengetahuan luas tentang KB Saya ingin tahu apakah alat bantuan yang ada jika saya ingin memperkenalkan KB dalam pengajaran Buat masa ini saya inginkan peluang untuk mengkaji isi kandungan KB sedikit demi sedikit

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5.

6.

Saya ingin tahu bagaimanakah pengajaran saya perlu diubah memenuhi keperluan KB

cara untuk

7.

Saya ingin tahu bagaimana peranan saya akan berubah bila saya menggunakan KB Saya khuatir jika kekurangan masa untuk mengatur kerja saya setiap hari Saya bimbang saya tidak berupaya untuk mengajar menurut kehendak KB disebabkan kekangan masa

8. 9.

3 3

10. Saya bimbang jika beban kerja saya bertambah jika mengajar KB 11. Saya prihatin tentang sikap pelajar terhadap KB 12. Saya terfikir bolehkah KB mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian pelajar 13. Saya ingin bekerja dengan guru lain untuk meneruskan perlaksanaan KB 14. Saya ingin memberitahu guru lain mengenai kemajuan yang dicapai disebabkan oleh KB

3 3

15. Saya ingin menyebarkan pengetahuan saya dalam bidang ini kepada rakan-rakan yang belum mencuba mengaplikasikan KB 16. Saya ingin menyemak semula cara terkini mengaplikasikan KB dalam pengajaran di bilik darjah

BAHAGIAN C

Arahan:

Kenyataan yang berikut adalah kenyataan mengenai kebiasaan berfikir seseorang. Sila bulatkan nombor yang mencerminkan pendapat anda mengikut skala yang diberi .

1 2 3 4

sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju

1. 2.

Walau apa pun tajuknya, saya sentiasa ingin tahu lebih banyak mengenai tajuk tersebut Pelajari semua yang boleh dipelajari, kita tidak tahu bila kita memerlukan pengetahuan tersebut Mempelajari perkara baru sepanjang hayat saya adalah satu perkara yang menarik

3.

1 4. Adalah penting bagi saya untuk memahami apa orang lain fikirkan tentang sesuatu perkara Saya bimbang jika saya berlaku tidak adil tanpa disedari 1

5.

6.

Profesyen perguruan hanya sesuai untuk kaum wanita

7.

Saya selalu memfokuskan kepada soalan sebelum saya mencuba untuk menjawabnya

8. 9.

Mudah bagi saya untuk menyusun pemikiran saya Menyimpan rekod kewangan peribadi adalah penting bagi saya

1 1 1

2 2

3 3

4 4

10. Saya kurang senang apabila seseorang itu bergantung kepada hujah yang lemah untuk menyokong idea yang baik 11. Seseorang itu perlu ada sebab-sebab tertentu jika mereka tidak bersetuju dengan pendapat orang lain 12. Saya selalu mendapati diri saya menilai hujah orang lain 13. Setiap orang selalunya menegakkan pendapat berdasarkan kepentingan sendiri, termasuk saya 14. Jika ada empat sebab yang bersetuju dan satu sebab yang tidak bersetuju, saya akan memihak kepada yang empat sebab 1

15. Saya akan berikan apa saja sebab yang munasabah untuk mendapatkan persetujuan ramai, 16. Penilaian yang memerlukan berfikir, bukan saja hafalan adalah lebih baik untuk saya

17. Saya bangga dengan kebolehan saya memahami pendapat orang lain 18. Orang lain kagum dengan daya inkuiri dan intelektual saya 19. Hujah yang terbaik untuk sesuatu idea ialah bagaimana saya rasa mengenainya pada masa itu 20. Sesuatu keadaan itu adalah seperti apa yang kelihatan pada zahirnya 21. Cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ialah dengan cara bertanya kepada orang lain penyelesaian kepada masalah tersebut

BAHAGIAN D

Arahan: Sila nyatakan pandangan anda mengenai kenyataan yang dibuat mengenai sumbangan Penggubal Dasar, Pegawai Pendidikan Negeri/Daerah dan Guru Besar dalam mempromosikan perlaksanaan penggunaan KB dalam pengajaran kurikulum. Sila bulatkan nombor yang mencerminkan pandangan anda.

1 2 3 4

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju

Penggubal dasar 1. Menyerap konsep peperiksaan KB dalam format 1 2 3 4

2. Enrolmen pelajar dalam sesebuah kelas sesuai untuk pengajaran KB dijalankan dengan berkesan 3. Peranan guru diperjelaskan dalam pengajaran KB di bilik darjah

3 4. Penggunaan KB dalam situasi bilik darjah didemonstrasi sewaktu latihan 5. Menerangkan tanggapan salah sewaktu latihan tentang KB yang 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4

6. Mendedahkan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan KB kepada guru

7. Memastikan Pegawai Sumber mudah dihubungi untuk membantu pengajaran KB 8. Memastikan peningkatan berterusan di sekolah pengajaran KB

9. Menyediakan bantuan yang praktikal dalam perlaksanaan pengajaran KB

Pegawai JPN/PPD/PPB 1. Mengadakan bengkel untuk pelaksanaan KB yang berkesan 1 2 3 4

2.

Mendemonstrasi penggunaan KB berkesan dalam pengajaran dalam darjah Menerangkan dengan jelas konsep KB

yang bilik

3. 4. 5.

1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

Berkongsi maklumat bagaimana hendak melaksanakan KB dengan berkesan Membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam perlaksanaan KB di bilik darjah Memberi maklum pengajaran KB balas tentang hasil

1 6.

1 7. Mengadakan perbincangan dengan guru tentang kemajuan dalam pengajaran KB

Guru Besar 1. Mengenal pasti aspek yang perlu dibaiki dalam pengajaran KB 2. Menggerakkan guru ke arah perlaksanaan pengajaran KB yang berjaya 3. Menyedia rangka kerja untuk program KB yang jelas 4. Berkerjasama dengan mereka yang boleh membantu dalam pengajaran KB 5. Menghadiri sesi bengkel latihan KB bersama guru 6. Memberi sokongan padu dari segi psikologi 1 1 2 3 4

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

7. Memantau perlaksanaan pengajaran KB secara rapi melalui pemerhatian dalam kelas

8. Rancang sokongan yang mungkin boleh meningkatkan kualiti dalam perlaksanaan KB dalam pengajaran di bilik darjah 9. Menganggar bantuan yang diperlukan dalam pengajaran KB

BAHAGIAN E Arahan: Sila respons kepada petikan berikut : Kanak kanak yang sedang membesar, terutama sekali prasekolah dan sekolah rendah mudah menyerap maklumat dan belajar kemahiran baru. Waktu ini adalah paling sesuai untuk mereka belajar tentang pemakanan yang baik dan tabiat makan yang sihat. Tidak sukar mengajar anak-anak kecil tentang pemakanan. Cara terbaik untuk mengajar mereka adalah dengan menggalakkan mereka menyertai proses penyediaan makanan, daripada merancang sehingga membeli bahan dan memasak. Merancang hidangan untuk seminggu atau harian merupakan cara terbaik menghasilkan sajian berkhasiat untuk keluarga anda. Ketika merancang hidangan, anda perlu tahu bahan yang diperlukan dan jenis masakan yang ingin dihidang. Secara tidak langsung ia menjimatkan wang, masa dan juga mengelakkan tekanan yang terpaksa anda lalui ketika memikirkan hidangan yang hendak disediakan 30 minit sebelum waktu makan malam. Semasa merancang senarai sajian masakan untuk seminggu, beri peluang kepada anak anda menyumbang idea, seperti sajian yang ingin dinikmatinya untuk makan tengah hari atau makan malam untuk beberapa hari yang akan datang. (Sumber: Mingguan Malaysia, 15 Mei 2011) 9

Berdasarkan petikan di atas sila tentukan: A. Objektif pengajaran ___________________________________________________________


_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ B. Sampel soalan anda:

1._____________________________________________________________ 2._____________________________________________________________ 3._____________________________________________________________ 4._____________________________________________________________ 5._____________________________________________________________ 6._____________________________________________________________ C. Sampel aktiviti dan tugasan susulan

Terima kasih-

10