Anda di halaman 1dari 5

Jadual 1: Prosedur Tindakan yang akan dijalankan oleh pengkaji LANGKAH PERKARA Catatan / Minggu Pengkaji membuat refleksi

i berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid pemulihan. Pengkaji dalam


i. Mereflek

memberi kalangan

fokus

ke

atas

isu murid

pembelajaran kemahiran membaca KVKVK Minggu 1 kanak-kanak pemulihan. Pengkaji mendapati masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran Bahasa Melayu

(Reflect)

Murid \

pemulihan

tidak

boleh

mengusai

kemahiran membaca KVKVK.

A.Merancang kajian Pengkaji mengenalpasti objektif kajian yang hendak dijalankan. Objektif kajian adalah seperti berikut : Mengenal pasti kemampuan murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca
ii.

Meranca

suku kata kvkvk . Meningkatkan penguasaan murid-murid pemulihan dalam membaca perkataan kvkvk. Mengkaji keberkesanan teknik Money Drop terhadap penguasaan kemahiran

Minggu 2

ng (Plan)

membaca bagi murid pemulihan. Pengkaji telah membuat satu perancangan dalam pengajaran menyediakan berdasarkan langkah-langkah kepada teknik

pengajaran yang ingin diperkenalkan. Langkahlangkah Drop. Teknik Money Drop. merangkumi 3 peringkat ; i. Sebelum pelaksanaan . ii. Semasa pelaksanaan. iii. Selepas pelaksanaan . Instrumen Analisis dokumen melalui aktiviti lembaran kerja akan dilaksanakan untuk mengenal pasti kanak-kanak yang belum menguasai kemahiran membaca KVKVK. Ujian pra dan pasca pada sebelum dan selepas pelaksanaan teknik Money Drop.. Soal selidik untuk menilai kemahiran membaca responden . pengajaran yang ingin

dilaksanakan ialah melalui teknik Money

B.Menyediakan Lembaran Kerja Pengkaji menyediakan lembaran kerja untuk responden Lembaran kerja tersebut akan digunakan sebagai analisis dokumen untuk mendapatkan data. C.Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Pengkaji menyediakan power point teknik Money Drop Sebelum pelaksanaan teknik Money Drop 1) Fasa 1 : Memilih responden Pengkaji menggunakan lembaran kerja. Minggu 3 Pengkaji mendapatkan 8 orang responden. iii. Bertindak Fasa 2 : Menilai kemahiran membaca KVKVK Responden (lembaran kerja) Aktiviti 1 Responden membaca perkataan pada lembaran kerja yang disediakan. Aktiviti 2 Responden ditunjukkan. Semasa pelaksanaan teknik Money Drop. membaca perkataan yang

(Action) : Pelaksanaan Intervensi

(Minggu 4)

Responden

meletakkan

wang

untuk

menjawab soalan (wang adalah sebagai token untuk menebus ganjaran). Responden memilih gambar untuk menjawab soalan. Responden diberi peluang untuk menekan pilihan jawapan pada komputer. Responden yang menjawab dengan betul akan dapat menebus ganjaran. Responden yang tidak dapat menjawab dengan betul wang tersebut akan diambil. (Minggu 5)

(Minggu 6)

1) Selepas

pelaksanaan

teknik

Money

Drop(Ujian Pasca) Responden membaca perkataan KVKVK pada lembaran kerja yang disediakan. Responden mengisi tempat kosong pada lembaran kerja berdasarkan lembaran (Minggu 8) kerja yang disediakan pengkaji. (Minggu 7)

Pengkaji membuat perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca setiap responden dengan merekodkan di dalam rekod pengumpulan

data. Pengkaji mengumpulkan keseluruhan data bagi setiap intervensi yang dijalankan. iv. Memerhati (Observe) Data dianalisis untuk dibandingkan antara setiap hasil daripada untuk intervensi yang Minggu 10 dilaksanakan mendapatkan Minggu 9

keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Membuat laporan kajian .