Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN TARAKANITA

SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA


Terakreditasi : A Jalan Sabirin n ! 1 K tabar" Y #$akarta %%&&' tel()*a+ : ,&-'.%1/'-0 1ebsite : 2tt(:))s3a.ste4e!tarakanita! r!id 5 e3ail: ste4e16$a2 !4 3

KE7UTUSAN KE7ALA SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA N 3 r : 0,&)A!&1-)SMA!SD!1)I8)&,1/ Tentan# 7ENUNJUKAN TIM 7ERSIA7AN AKREDITASI SEKOLA9 SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA TA9UN &,1/ Menimbang : :a21a dala3 ran#ka 3e3(erlan4ar (elaksanaan Akreditasi Sek la2 SMA Stella D"4e 1 Y #$akarta (erl" 3eneta(kan 7e3ba#ian T"#as G"r" dan Kar$a1an : 1! Undan#."ndan# n 3 r &, ta2"n &,,/ tentan# Siste3 7endidikan Nasi nal! &! 7erat"ran 7e3erinta2 n 3 r 1; ta2"n &,,% tentan# Standar Nasi nal 7endidikan! : 1! Masa berlak"n$a Akreditasi Sek la2 SMA Stella D"4e 1 Y #$akarta akan berak2ir (ada b"lan <ebr"ari ta2"n &,1/! &! 7en$elen##araan U=ian Nasi nal dan U=ian Sek la2 Ta2"n 7ela=aran &,1& > &,1/ le2 Sek la2 2an$a di(er"nt"kkan ba#i sek la2 $an# tela2 Terakreditasi! MEMUTUSKAN Menetapkan 7erta3a Ked"a Keti#a Kee3(at Keli3a Keena3 : Men"n="k na3a ter4ant"3 dala3 la3(iran ke("t"san ini seba#ai Ti3 7ersia(an Akreditasi Sek la2 SMA Stella D"4e 1 Y #$akarta Ta2"n &,,0! : Men"#askan ke(ada #"r" dan kar$a1an "nt"k 3elaksanakan t"#as se(erti terseb"t (ada la3(iran ke("t"san ini! : Masin#.3asin# an## ta Ti3 3ela( rkan t"#as ke(ada k rdinat r "nt"k dilan="tkan ke(ada Ke(ala Sek la2! : Se#ala bia$a $an# ti3b"l akibat (elaksanaan ke("t"san ini akan dibebankan (ada an##aran Sek la2! : A(abila ke3"dian terda(at kekelir"an dala3 ke("t"san ini akan diadakan (e3bet"lan Se(erl"n$a! : Ket"t"san ini berlak" se=ak tan##al diteta(kann$a! Diteta(kan di Y #$akarta 7ada tan##al ,1 A(ril &,1/ Ke(ala Sek la2

Mengingat

Memperhatikan

Sr! I3elda C:5 M!7d! N7 : II > 1-1 ,-,/ ,&;?

LAM7IRAN SURAT KE7UTUSAN KE7ALA SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA NOMOR : 0,&)A!&1-)SMA!SD!1)I8)&,1/ TANGGAL : ,1 A(ril &,1/ DA<TAR NAMA TIM 7ERSIA7AN AKREDITASI SEKOLA9 SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA TA9UN &,1/ No JABATAN 1! 7ENANGGUNG JA@A: &! KETUA 7ELAKSANA /! SEKRETARIS '! %! ?! :ENDA9ARA STANDAR ISI N A M A Sr! I3elda C:5 M!7d! L! J k S"narn 5 S!Si5 M!7d! Ant ni"s 9ar$ant 5 M!7d! 1! A#! 8ista El(rina G!5 S!7d! &! <! 7"n#kas 9erliana 1! Dra! <! Ina D2ar3a1ati &! Lin"s Kar$ant 5 S!7d5 M!Si! /! <A! 9ar$ant 1! Dra! M! Y"lianti &! A#"stina Mar$anti5 S!A#! /! T2! Indriati5 S!7d5 M!9"3! 1! Ant ni"s 9ar$ant 5 M!7d! &! A! A#"s Ar=at3 k 5 S!7d! /! L! G"na1ati Sintade1i5 S!7d! '! 7! A#"s S"(ardal 1! Drs! 7etr"s : idi &! Drs! Y! Yanie Lis2artant /! Alb! Tri 9ar$ant 1! Drs! 7! Ari Kris1ardana &! Y! @"r$ant k /! A! 9ari @ant r '! Endan# @ida$ati %! C2r! T"r Set$ 1ati 1! A! Gan=ar Ra2ar= 5 M!A! &! Drs! I#nati"s 7ra3 n /! A! 7"=i 7"rna3a 1! L! J k S"narn 5 S!Si5 M!7d! &! Anna D$a2 7rabandar" /! <! 7"n#kas 9erliana 1! R! G"na1an S"sil 1arn 5 M!7d! &! C! 9eri S"listia1an5 S!7d /! <r! A1an T$as1ati5 S!7d KETERANGAN Ke(ala Sek la2 @akasek 9"3as @akasek Kesis1aan K rdinat r Tata Usa2a K rdinat r An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta K rdinat r An## ta An## ta An## ta

STANDAR 7ROSES STANDAR KOM7ETENSI KELULUSAN STANDAR 7ENDIDIK DAN TENAGA KE7ENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN 7RASARANA STANDAR 7ENGELOLAAN

-!

0!

;!

1,!

11! STANDAR 7EM:IAYAAN

1&! STANDAR 7ENILAIAN

Y #$akarta5 ,1 A(ril &,1/ Ke(ala Sek la2

Sr! I3elda C:5 M!7d! N7 : II > 1-1 ,-,/ ,&;?

Anda mungkin juga menyukai