Anda di halaman 1dari 4

RAHSIA PEMAKANAN GENIUS ISLAM Formula pemakanan pintar-pintar Islam silam yang men a!

i ra"sia kea ai#an !aya intelek mereka$ Formula ini terpen!am !i !alam kita#-kita# tra!isional !alam #a"asa Ara#$ %ersem#unyi !ari pengeta"uan orang Ara# !an umat Islam sen!iri$ Namun ak"ir ak"ir ini a!a usa"a-usa"a untuk mengetenga"kannya kem#ali kepa!a umum$ Sekarang sema&am a!a ke&en!erungan !i kalangan ilmuan Islam !an #ukan Islam untuk mengka i !an mengu i kea#sa"an 'ormula ini$ Ini !i!orong ole" penemuan - penemuan sainti'ik yang mem#uktikan ke#enarannya( k"ususnya ter"a!ap susu( ma!u !an telur$ )erikut a!ala" 'ormula pemakanan pintari - pintari Islam yang tela" ter#ukti #erupaya meningkatkan kepintaran !an kekuatan !aya ingatan * +, MA-U Ma!u a!ala" makanan yang sangat #erk"asiat$ Al-.uran mengiktira'kannya se#agai /s"i'a0/ iaitu penyem#u" penyakit$ Manisan ma!u !igelar /Ra a U#at/( !apat menyem#u" ke#anyakkan penyakit$ Ia a!ala" makanan untuk kesi"atan Keseluru"annya$ Ia mengan!ungi pel#agai enis 1itamin( mineral( protein( antiseptik !an en2im yang meningkatkan ingatan !an ke&er!asan mental in!i1i!u$ Ma!u uga mengan!ungi pel#agai 2at galian yang penting seperti kalsium( sul'ur( 'os'orus( 2at #esi( kar#on( magnesium( potassium 3kalium,( kuprum( silika( klorin( mangganese !an #elerang untuk memupuk tenaga !an kesi"atan 'i2ikal-mental$ Rasullulla" s$a$4 #ersa#!a( /Siapa ingin "a'al( "en!akla" ia minum manisan ma!u/$ Ma!u !i!apati #erkesan untuk mera4ati penyakit - penyakit mental !i mana ia #ole" meng"in!arkan kepenatan ker a otak seperti #er'ikir( mem#a&a( meran&ang !an #ermesyuarat$ 5ARA MINUM * 6 su!u te" pa!a 4aktu pagi !an malam$ PAN%ANG * 7angan makan tem#ikai semasa menggunakan ma!u$ Sangat mer#a"aya 8 6, KISMIS Mengan!ungi 2at #esi yang amat !iperlukan untuk mem#ina !ara" #agi memastikan #ekalan oksigen yang men&ukupi untuk !isalurkan ke otak$ Kekurangan oksigenmenye#a#kan seseorang mu!a" mengantuk( pelupa( lem#a# !an mengalami kelema"an !alam #er'ikir$ 5ARA MAKAN * +$ Meng"a!ap Ki#lat 6$ )a&a /)ismilla"/ !an sela4at ke atas na#i 39 kali, 9$ )a&a !oa penerang "ati :$ Makan se&ara keman seperti makan gula-gula$ %i!ak #erkesan ika !ikunya" seperti makan ka&ang ;$ Makan se#i i-#i i se#anyak 6+ #i i setiap "ari$ 9, SUSU SEGAR Susu #erguna untk kesi"atan otak( memperta amkan ingatan( mem#ekalkan tenaga mental !an 'i2ikal$ Susu mengan!ungi tiga unsur semula a!i iaitu ke u( lemak !an air yang amat !iperlukan untuk pertum#u"an #a!an !an otak$ Susu a!ala" makanan yang paling lengkap !an #erk"asiat$ Ia mengan!ungi enam kelas makanan yang amat !iperlukan ole" tu#u" iaitu kar#o"i!rat( lemak( protein( semua enis 1itamin( mineral !an air$ Ia #erk"asiat

untuk mera4ati kesi"atan umum !an merupakan pena4ar kelupaan yang #erkesan$ Rasullulla" s$a$4 menerangkan susu #ole" menguatkan #elakang( menam#a" akal( memper#aiki pengli"atan !an meng"in!ari penyakit lupa$ Susu yang ter#aik untuk keta aman min!a iala" susu kam#ing( #iri - #iri !an lem#u yang segar$ Susu "i!up le#i" #erk"asiat !ari susu !e#u$ 5ARA MINUM * +$ Sekurang-kurangnya segelas pa!a se#ela" pagi !an malam 6$ )a&a /)ismilla"/ !an !oa minum susu seperti yang !i#a&a ole" Rasullulla" s$a$4 :, %ELUR )erman'aat untuk menam#a" kekuatan otak( #a!an !an men aga kesi"atan keseluru"annya$ A"li - a"li kesi"atan mengakui ia merupakan makanan yang lengkap !an #erk"asiat$ Ia mengan!ungi protein( mineral( 1itamin( kalsium( kuprum( magnesium( 'os'orus( kalium( sul'ur( natrium( klorin( 2at #esi( air( &"oline !an #a"an ekstrakti'$ Sa#!a Na#i s$a$4( /Sesunggu"nya seorang na#i a$s menga!u kepa!a Alla" 3kerana !ia, lema" #a!an$ Maka Alla" s$4$t Memerinta"kannya supaya memakan telur/$ %elur terutama telur kuning( #erupaya mengatasi masala" kelema"an tenaga 'i2ikal !an min!a sekaligus$ %elur yang ter#aik iala" telur ayam kampung !an yang masi" #aru$ ;, HALIA Ianya sangat mu ara# untuk ge ala kelupaan$ Ia #ole" !imakan menta" atau !i#uat "alua$ Halua iala" "alia yang !i a!ikan manis - manisan !engan mere#us !an men&ampurkannya !engan gula$ 5ARA MAKAN * -imakan se!ikit sa"a a pa!a 4aktu pagi$ <, LIMAU =REN )erk"asiat untuk mengemaskan urat-urat antung !an menam#a" kekuatan 'ikiran menurut "a!is Na#i s$a$4$ Limau - limau enis lain uga elok untuk !iamalkan$ >, )UAH -ELIMA Untuk penerang "ati$ Sa#!a Na#i S$a$4( /)arangsiapa yang memakan #ua" !elima keseluru"annya( sesunggu"nya Alla" menerangkan "atinya selama :? "ari$/ @, -AGING )URUNG MERPA%I Ianya #anyak !igunakan ole" #i ak pan!ai Islam !an Melayu !a"ulukala$ Ia mengan!ungi protein( lemak( kalsium( 'os'orus !an kalori$ Sangat e'ekti' untuk meningkatkan ke&er!asan terutama kanak - kanak$ Kae!a" ini sangat popular !an #erkesan$ Kanak - kanak yang !i#eri telur #urung merpati !i!apati !apat #er&akap le#i" a4al !ari ke#iasaannya$

A, =%AK ABAM )ole" !i#uat sup !an !i&ampur !engan "alia$ =tak ayam yang segar uga #ole" !i#uat pena4ar sementara #agi gigitan ular$ Perlu !iamalkan memakannya$ +?, -AGING ABAM )er#an!ing !engan semua enis !aging( ayam !ianggap mengan!ungi ka!ar 2at pemakanan yang paling tinggi$ -aging ayam #etina !ara %erutamanya #erk"asiat meningkatkan prestasi otak !an mem#aiki !ara"$ A#u Musa r$a meria4ayatkan #a"a4a Na#i s$a$4 memakan !aging ayam #etina$ ++, -AGING )IRI-)IRI Menam#a" !ara"( sesuai untuk orang akti' !an #eker a #erat serta !apat meningkatkan kekuatan "a'a2an$ +6, HA%I %erutamanya "ati ayam !an lem#u$ Mengan!ungi pel#agai enis 1itamin !an #erman'aat untuk kesi"atan mental !an 'i2ikal$ +9, KEKA5ANG )e#erapa enis ka&ang seperti ga us( #erangan( ka&ang soya( pista&"io !an lain-lain$ Ka&ang pista&"io !iper&ayai sangat e'ekti' untuk Meningkatkan ke&er!asan terutamanya kanak-kanak$ Memakan ka&ang pista&"io merupakan amalan pemakanan seorang pela ar pintari #er#angsa Melayu yang tinggal !i Melaka$ Keka&ang mengan!ungi nilai protein yang tinggi$ +:, )UAH )A-AM Untuk meningkatkan ke&er!asan$ +;, CA0FARAN * K=MK=MA 35R=5=S SA%IDUS, Se enis #a"an #eram#u mera"$ -imakan se!ikit sa"a a$ -i ual !i ke!ai-ke!ai run&it In!ia !an sesetenga" ke!ai run&it Melayu$ +<, KEMENBAN PU%IH 3kemenyan KeraniElu#anEkun!ar, -itum#uk "alus-"alus !an !imakan !engan gula$ +>, )UNGA K=)IS %er!apat se enis asi! amino untuk tenaga mental$ +@, )UNGA 5ENGKEH -itum#uk se"ingga "alus lalu !imakan se!ikit sa"a a$

+A, LA)U )er'ae!a" menam#a"kan keupayaan 'ikiran !an akal$ Sa#!a Na#i s$a$4$( /Makanla" la#u kerana ia men&er!askan akal/$ )agin!a uga #erkata( /7ika kamu mem#uat sup 3atau kua",( !ian urkan memasukkan la#u ke !alamnya kerana ia menam#a"kan kemampuan 'ikiran !an akal$ 6?, )UAH KE-EKAI 3MA7ALAFI, Menguatkan "a'alan !an menguatkan kekuatan #a!an$ 6+, MINBAK SAPI -imakan terus atau !i&ampurkan !engan masakan !alam kuantiti yang ke&il$ 66, SABUR-SABURAN -AN )AUH-)UAHAN SEGAR 7uga mem#antu meningkatkan akal !an memori/