Anda di halaman 1dari 5

Makalah Oleh

: SITTI HOTIJAH
SITI AISYAH JAMALUDDIN
SITI AISYAH GHASIM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Bata,

2011

Pembimbing

FUDAILY

Mahar Dalam Pernikahan

Makalah Oleh

: SITTI KHOTIJAH
SITI AISYAH JAMALUDDIN
SITI AISYAH GHASIM

Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada tanggal,

2011

Dewan Penguji

Paraf

1. ..........................................

..........................................

2. ..........................................

..........................................

Mengetahui;
Kepala MA Mambaul Ulum Bata-Bata

H. ACH. MASYKUR, Lc.

Mahar Dalam Pernikahan

ii

MOTTO

Mahar Dalam Pernikahan

iii

DAFTAR ISI

Halam Judul ...................................................................................................................


Pengesahan Pembimbing ...............................................................................................

Pengesahan Penguji dan Kepala Sekolah .......................................................................

ii

Motto .............................................................................................................................. iii


Kata Pengantar ...............................................................................................................

iv

Daftar Isi.........................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .....................................................................................

B. Rumusan Masalah ..............................................................................................

C. Tujuan Penulisan ................................................................................................

D. Manfaat Penulisan ..............................................................................................

BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Mahar Serta Jumlah dan Bentuk Mahar ...........................................

B. Macam-Macam Mahar .......................................................................................

C. Dalil-Dalil Mahar yang diambil dari Al-Quran ................................................

D. Cara-Cara Pelaksanaan Pembayaran Mahar ......................................................

E. Syarat-Syarat Mahar...........................................................................................

F. Hak Wanita Atas Mahar .....................................................................................

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan ........................................................................................................

B. Saran-Saran ........................................................................................................ 10
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 11

Mahar Dalam Pernikahan

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadira Allah, yang
telah membawa nikmat yang berupa kesan-pesan dan kekuatan, sehingga kami dapat
menyelesaikan paper yang sederhana itu dengan judul Mahar Dalam Pernikahan.
Shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada Nabi yang telah merubah dunia
jahiliyah menuju alam yang penuh keilmuan yaitu Nabi Muhammad SAW.
Kami sadar bahwa paper itu masih jauh dari taraf kesempurnaan dan masih
memerlukan perbaikan. Karenanya besar harapan kami akan saran dan kritikannya.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah
membantu kami dalam menulis paper itu, lebih-lebih kepada pembimbing dan kepala
Sekolah semoga amal perbuatan kalian diterima dan mendapat balasan yang baik dari
Allah. Amien.

Mahar Dalam Pernikahan