Anda di halaman 1dari 4

KONTRAK PEMBELAJARAN PROFESI NERS DEPARTEMEN SURGIKAL

OLEH: Imama Maslahah Kelompok 0

JURUSAN ILMU KEPERA!ATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNI"ERSITAS BRA!IJA#A $0%&'$0%(

KONTRAK PEMBELAJARAN PROFESI NERS DEPARTEMEN SURGIKAL RSSA `


No % KEGIATAN Me+6apa/ kompe3e+s/ pe-a5a3a+ pas/e+ 1a1al +a2as 4e+1a+ pe+11)+aa+ 9e+3/la3o- 4/ -)a+1 %$ RSSA TUJUAN BELAJAR T)*)a+ pem,ela*a-a+ kas)s a. Melak)ka+ kom)+/kas/ 0a+1 e2ek3/2 4alam pem,e-/a+ as)ha+ kepe-a5a3a+ ,. Me+11)+aka+ ke3-amp/la+ /+3e-pe-so+al 0a+1 e2ek3/2 4alam ke-*a 3/m 6. Me+11)+aka+ 3ek+olo1/ 4a+ /+2o-mas/ keseha3a+ se6a-a e2ek3/2 4. Me+11)+aka+ p-oses kepe-a5a3a+ 4alam me+0elesa/ka+ masalah kl/e+ se6a-a komp-ehe+s/2 e. Me+11)+aka+ la+1kah7 la+1kah pe+1am,/l kep)3)sa+ e3/s 4a+ le1al 2. Mamp) mem,e-/ka+ as)ha+ peka ,)4a0a 4e+1a+ me+1ha-1a/ e3+/k 1. Me+1kola,o-as/ka+ ,e-,a1a/ aspek 4alam peme+)ha+ ke,)3)ha+ keseha3a+ kl/e+ h. Me+4emo+s3-as/ka+ ke3-amp/la+ 3ek+/s kepe-a5a3a+ 0a+1 ses)a/ 4e+1a+ s3a+4a- 0a+1 ,e-lak) /. Me+1em,a+1ka+ pola p/k/- k-/3/s8 lo1/s 4a+ e3/s 4alam me+1em,a+1ka+ as)ha+ kepe-a5a3a+ pa4a kl/e+ 4e5asa *. Me+*ala+ka+ 2)+1s/ a49okas/ pa4a kl/e+ 4e5asa k. Mempe-3aha+ka+ l/+1k)+1a+ 0a+1 ama+ se6a-a ko+s/s3e+ melal)/ pe+11)+aa+ s3-a3e1/ ma+a*eme+ KOMPETENSI SKILL Mamp) melak)ka+ kompe3e+s/ %. Memasa+1 /+2)s $. Me+1am,/l 4a-ah /+3-a-3e-/ &. Me+1am,/l 4a-ah 9e+a (. Me+0/apka+ pas/e+ )+3)k peme-/ksaa+ 4/a1+os3/k :. Melak)ka+ ke3-amp/la+ 4a+ p-ose4)- pa4a pas/e+ 4e+1a+ masalah 3-a+spo-3as/ 1as melal)/ +asal ka+)l8 RBM8 NRBM8 3-a6heos3om/8 ETT. ;. Melak)ka+ mo+/3o-/+1 !SD <. Melak)ka+ s)63/o+ =. Me+1e+al/ s)a-a *a+3)+1 +o-mal . Melak)ka+ o,se-9as/ 9e+3/la3o- meka+/k %0. Me+1)k)- >"P %%. Me+0/apka+ pas/e+ )+3)k sk/+ 3es3 %$. Me-a5a3 l)ka ope-as/ 4e+1a+ 3ek+/k asep3/k %&. Me+1)k)- G>S %(. Me+1)k)- I>P %:. Mo+/3o-/+1 p-o4)ks/ -e4 4o5+8 SDD8 I>P %;. Me+1h/3)+1 ,ala+6e 6a/-a+ %<. Mo+/3o-/+1 ke6)k)pa+ +)3-/s/ 4a+ kalo-/ %=. Melak)ka+ ,-o+k/al 5ash/+1 % . Me-a5a3 3-akeos3om/ $0. Me+1h/3)+1 MAP8 >TR8 GFR $%. Melak)ka+ a+al/sa E>G $$. Mo+/3o-/+1 3a+4a7 3a+4a pe+/+1ka3a+ TIK $&. Pe+e1asa+ 6)22 ETT METODE - D/sk)s/ - Respo+s/ - B/m,/+1a+ ke3e-amp/la+ kl/+/k WAKTU %$7%< A1)s3)s $0%&

Me+6apa/ kompe3e+s/ pe-a5a3a+ pas/e+ 4e+1a+ ko+4/s/ ak)3 4/ -)a+1 %& RSSA

l. Melaksa+aka+

&

Me+6apa/ kompe3e+s/ pe-a5a3a+ pas/e+ 4e+1a+ ko+4/s/ seps/s 4/ -)a+1 %( RSSA

pela0a+a+a keseha3a+ ses)a/ ke,/*aka+ 0a+1 ,e-lak) m. Mem,e-/ka+ 4)k)+1a+ kepa4a 3/m as)ha+ 4e+1a+ mempe-3aha+ka+ ako+3a,/l/3as as)ha+ kepe-a5a3a+ 0a+1 4/,e-/ka+. +. Mem,e-/ka+ 4)k)+1a+ kepa4a 3/m as)ha+ 4e+1a+ mempe-3aha+ka+ ako+3a,/l/3as as)ha+ kepe-a5a3a+ 0a+1 4/,e-/ka+8 4e+1a+ melak)ka+ 4ok)me+3as/ kepe-a5a3a+ o. Me5)*)4ka+ l/+1k)+1a+ ,eke-*a 0a+1 ko+4)s/2 4/ -)a+1a+ p. Me+1em,a+1ka+ po3e+s/ 4/-/ )+3)k me+/+1ka3ka+ kemamp)a+ p-o2es/o+al 4/ -)a+1a+ ?. Be-ko+3-/,)s/ 4alam me+1em,a+1ka+ p-o2es/ kepe-a5a3a+ 4e+1a+ me+1a4aka+ sem/+aMamp) melak)ka+ pa4a akh/- 4epa-3eme+ kompe3e+s/: Mamp) me+11)+aka+ has/l %. Melak)ka+ pe+1)k)-a+ pe+el/3/a+ )+3)k 4/3e-apka+ TT" 4alam pem,e-/a+ as)ha+ $. Me+1am,/l 4a-ah 9e+a kepe-a5a3a+ &. Memasa+1 /+2)s (. Melak)ka+ s)63/o+ :. Memasa+1 4a+ pe-a5a3a+ ka3e3e- )-/+ ;. Memasa+1 NGT <. Me-a5a3 l)ka ope-as/ 4e+1a+ 3ek+/k asep3/k =. Me+1)k)- G>S . Mo+/3o-/+1 3a+4a73a+4a pe+/+1ka3a+ TIK %0. Melak)ka+ mo+/3o-/+1 pas/e+ pos3 ope-a3/2 %%. Me+1a*a-ka+ kl/e+ 3e-k+/k ROM ak3/2 4a+ pas/2 %$. Melak)ka+ pe-so+al

Mamp) melak)ka+ kompe3e+s/: %. Melak)ka+ pe+1)k)-a+ TT" $. Me+1am,/l 4a-ah 9e+a &. Memasa+1 /+2)s (. Melak)ka+ s)63/o+ :. Memasa+1 4a+ pe-a5a3a+ ka3e3e- )-/+ ;. Memasa+1 NGT <. Me-a5a3 l)ka ope-as/ 4e+1a+ 3ek+/k asep3/k =. Me+1)k)- G>S . Mo+/3o-/+1 3a+4a73a+4a pe+/+1ka3a+ TIK %0.Melak)ka+ mo+/3o-/+1 pas/e+ pos3 ope-a3/2 %%.Me+1a*a-ka+ kl/e+ 3e-k+/k ROM ak3/2 4a+ pas/2 %$.Melak)ka+ pe-so+al h01/e+e %&.Me+0)s)+ 4/s6ha-1e pla++/+1 %(.Mem,a+3) el/m/+as/ )-/+8 al9/ %:.Melak)ka+ /+*eks/: S>8 I"8 IM8 I>

- D/sk)s/ - Respo+s/ - B/m,/+1a+ ke3e-amp/la + kl/+/k

% 7$( A1)s3)s $0%&

- D/sk)s/ - Respo+s/ - B/m,/+1a+ ke3e-amp/la + kl/+/k

$;7&% A1)s3)s $0%&

&

h01/e+e %&. Me+0)s)+ 4/s6ha-1e pla++/+1 %(. Mem,a+3) el/m/+as/ )-/+8 al9/ %:. Melak)ka+ /+*eks/: S>8 I"8 IM8 I> ( Me+6apa/ kompe3e+s/ kas)s l)ka ,akapa4a s/s3em /+3e1)me+ 4/ -)a+1 %; RSSA Mamp) melak)ka+ kompe3e+s/: %. Melak)ka+ pe+1)k)-a+ TT" $. Me+1am,/l 4a-ah 9e+a &. Memasa+1 ka3e3e- )-/+ (. Me-a5a3 l)ka ,aka4e+1a+ 3ek+/k asep3/k :. Melak)ka+ mo+/3o-/+1 pas/e+ pos3 ope-a3/2 ;. Melak)ka+ pe-so+al h01/e+e <. Mem,a+3) el/m/+as/ )-/+8 al9/ =. Mem,a+3) peme+)ha+ ADL pas/e+ . Melak)ka+ /+*eks/: S>8 I"8 IM8 I> - D/sk)s/ - Respo+s/ - B/m,/+1a+ ke3e-amp/la + kl/+/k $7< Sep3em,e$0%&

Mala+18 %% A1)s3)s $0%& P-esep3o- Kl/+/k R)a+1 %$ RSSA P-esep3/

Sh/la !/s+asa-/ 0=%0<$00;:

P-esep3o- Aka4em/k

Ns. D/+a De5/ SLI8 S. Kep.8 M.Kep