Anda di halaman 1dari 1

Laporan Sukaneka Perkampungan Asrama 2009 Sekolah Menengah Kebangsaan Lundu, Lundu, Sarawak

Tanggal 16 dan 17 me 2009, SMK Lundu !elah mengadakan Perkampungan Asrama bag pela"ar asrama# Perkampungan asrama n !elah d adakan d S ar $ea%h &esor!, Pandan# An!ara ak! ' ! (ang !elah d lansungkan alah sukaneka# Ak! ' ! n d lansungkan pada 16 me , pukul 9 pag # Sebelum ak! ' ! bermula, a"k sukaneka !elah membua! pers apan un!uk ak! ' ! !ersebu! dan 1) buah kumpulan !elah d ben!uk a !u serama 20 orang se! ap kumpulan# Terdapa! beberapa ak! ' ! (ang !elah d lansungkan a !u* 1# Kelapa oh kelapa 2# Kere!ap belon +# Telur dalam sudu 4. Save the balloon )# &an!a an manus a Perasm an sukaneka !elah d lakukan oleh pegawa dar pada ,aba!an Pela"aran -eger Sarawak a !u # .n#.llan Man am .nggang bersama penge!ua, Puan /am nah $!# /" Lek# A%ara bol ng kelapa !elah d p l h un!uk men"ad s mbol k perasm an# Se! ap ak! ' ! (ang d "alankan mengamb l masa 10 m n ! un!uk d lakukan# $ag ak! ' ! kelapa oh kelapa dan ran!a an manus a, semua peser!a !erl ba! dalam ak! ' ! !ersebu!# Manakala bag ak! ' ! keretapi belon dan telur dalam sudu, 10 orang peser!a wak l bag se! ap kumpulan melakukan perma nan !ersebu!# Ak! ' ! save the balloon, han(a ) orang d perlukan bag se! ap kumpulan# Se%ara keseluruhann(a, ak! ' ! sukaneka !elah ber"alan dengan lan%ar dan mendapa! ker"asama sepenuhn(a dar semua peser!a# Ak! ' ! sukaneka berakh r pada pukul ) pe!ang dan peser!a perkhemahan bal k ke ked aman mas ng0mas ng un!uk ak ' ! se!erusn(a# 1engan ker"asama dan sokongan dar peser!a n , d harapkan segala kelemahan dapa! d perba k pada masa (ang akan da!ang#

Laporan d sed akan oleh, 22222222222222222222 3 4545A-A AK K5MPA6 7as l !a!or perkhemahan asrama 2009 SMK Lundu#

Anda mungkin juga menyukai