Anda di halaman 1dari 27

ASMA BRONKIAL

Oleh: GUNAWAN 0807101010028 Pembimbing: dr. Nurjannah, Sp.A !"

PENDAHULUAN
A#ma br$n%ial merupa%an in&lama#i %r$ni# 'ang meliba(%an ban'a% #el in&lama#i, media($r)media($r 'ang diha#il%an, #er(a #el dan jaringan di #aluran pernapa#an

Health Organization W*O" memper%ira%an 100) 1+0 ju(a pendudu% dunia adalah penderi(a a#ma dan diper%ira%an (eru# ber(ambah #e%i(ar 180.000 $rang #e(iap (ahun.

,e#%ipun a#ma jarang menimbul%an %ema(ian (e(api #ering menimbul%an ma#alah ab#en di #e%$lah pada ana% dan remaja

PENDAHULUAN

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Etiologi

A#ma dipengaruhi $leh dua &a%($r 'ai(u gene(i% dan ling%ungan

Faktor Risiko Asma

Faktor Risiko Asma

Epi !miologi
A#ma

Epi !miologi
Pre.alen#i

Pato"isiologi
,ani&e#(a#i pen'umba(an jalan na&a# pada a#ma di#ebab%an $leh br$n%$%$n(ri%#i, hiper#e%re#i mu%u#, edema mu%$#a, in&il(ra#i #eluler dan de#%ua#ma#i #el epi(el #er(a #el radang 2erbagai ran#angan alergi dan ran#angan n$n #pe#i&i% a%an men3e(u#%an re#p$n br$n%$%$n#(ri%#i dan radang. 4anda)(anda pa($gn$m$ni# adalah !ri#(al 5har3$( le'den li#$&$#p$lipa#e membrane e$#in$&il", #piral 3ur#3h mann #ilinder mu%$#a br$n%ial" dan benda)benda 3re$la #el epi(el (er%elupa#".

Pato"isiologi

Pada a#ma bai% alergi% maupun n$n)alergi% dijumpai adan'a in&lama#i dan hipera%(i&i(a# #aluran napa#, paling (ida% di%enal 2 jalur un(u% men3apai dua %eadaan (er#ebu( 'ai(u jalur imun$l$gi# (eru(ama did$mina#i $leh -g6 dan jalur #ara& $($n$m. Pada jalur -g6, ma#u%n'a an(igen %e dalam (ubuh a%an di$lah $leh AP5 Antigen Presenting Cells 7 #el pen'aji an(igen", un(u% #elanju(n'a ha#il peng$lahan alergen a%an di%$muni%a#i%an %epada #el 4h T-helper 8 4 pen$l$ng".

P!r#$a%a& Sal#ra& Na"as pa a Pasi!& Asma

Diag&osis

DIA'NOSIS P!m!riksaa& Kli&is


.

P!m!riksaa& P!&#&(a&g

Diag&osis asma apat it!gakka& apa$ila i apatka&)


a"

b" 3"

:aria#i pada P10 peak flow rate = aru# pun3a% e%#pira#i" a(au 16:1 force e!piratory "ol#$e % secon = .$lume e%#pira#i pa%#a pada 1 de(i% per(ama" ; 20< !enai%an ; 20< pada P10 a(au 16:1 #e(elah pemberian inhala#i br$n%$dila($r Penurunan ; 20< pada P10 a(au 16:1 #e(elah pr$.$%a#i br$n%u#

Al#r Diag&osis Asma

Ta$!l P!m$agia& !ra(at p!&*akit Asma pa a A&ak


Parameter klinis, kebutuhan obat dan faal paru Frekuensi serangan Lama serangan Asma episodik jarang Asma episodik sering Asma persisten

< 1x/bulan < 1 minggu

> 1x/bulan 1 minggu

Sering Hampir sepanjang tahun, tidak ada remisi Biasan a berat #ejala siang dan malam Sangat terganggu "idak pernah n'rmal

Intensitas serangan !i antara serangan "idur dan akti$itas %emeriksaan $isis diluar serangan +bat pengendali (anti in$lamasi) ,ji $aal paru (di luar serangan) .ariabilitas $aal paru (bila ada serangan)

Biasan a ringan "anpa gejala

Biasan a sedang Sering ada gejala

"idak terganggu Sering terganggu &'rmal (tidak ditemukan *ungkin terganggu kelainan) (ditemukan kelainan) "idak perlu %-F/F-.1 > /01 .ariabilitas > 161 %erlu %-F/F-.1 203/01 .ariabilitas > 501

%erlu %-F/F-.1 < 201 .ariabilitas 403501 .ariabilitas > 601

P!&ilaia& D!ra(at S!ra&ga& Asma


Param!t!r kli&is+ F#&gsi par#+ la$oratori#m Se#a% (imbul)pada #aa( &reathless' Ri&ga& S! a&g B!rat A&,ama& %!&ti &a"as 2erjalan 2a'i: menangi# %era# 2erbi3ara 2a'i : 3 4angi# pende% dan lemah 3 !e#uli(an ma%an8minum Penggal %alima( =ebih #u%a dudu% 2ia#an'a irita&le 4ida% ada N'aring, #epanjang e%#pira#i, in#pira#i Sedang 2ia#an'a 'a Sedang, di(ambah re(ra%#i #upra#(ernal ,ening%a( -#(iraha( 2a'i : 4ida% mau ma%an8minum

2i3ara P$#i#i !e#adaran Sian$#i# ,engi 9hee?ing"

!alima( 2i#a berbaring ,ung%in irita&le 4ida% ada Sedang, #ering han'a pada a%hir e%#pira#i ,inimal 2ia#an'a (ida% >ang%al, re(ra%#i in(er%$#(al ,ening%a(

!a(a)%a(a >udu% ber($pang lengan 2ia#an'a irita&le Ada Sanga( n'aring, (erdengar (anpa #(e($#%$p 2era( @a >alam, di(ambah na&a# 3uping hidung ,ening%a( 2ingung dan mengan(u% N'a(a8/ela# Suli(8(ida% (erdengar

Se#a% na&a# Oba( 2an(u na&a# 0e(ra%#i =aju na&a#

Gera%an parad$% ($ra%$)abd$minal >ang%al 8 hilang ,enurun

P!&ilaia& D!a(at S!ra&ga& Asma


Ped$man nilai ba%u laju nadi pada ana% #adar: Usia la(# &a i &ormal 2 A 12 bulan B 1C0 8 meni( 1 A 2 (ahun B 120 8 meni( D A 8 (ahun B 110 8 meni(

P!&ilaia& D!a(at S!ra&ga& Asma


P#ls#s para oks#s -p!m!riksaa&&*a ti ak praktis. P610 a(au 16:1 < nilai dugaan8< nilai (erbai%" 3 pra br$n%$dila($r 3 pa#3a br$n%$dila($r SaO2 < PaO2 Ti ak a a / 01 mmHg A a 01231 mmHg A a 4 31 mmHg

E C0< F0)C0< E G+< N$rmal bia#an'a (ida% perlu diperi%#a B F+ mm*g 80<

B F0< B C0< 0e#p$n B 2 jam G0< B C0 mm*g

C0)80< G1)G+< E C0 mm*g

Pa5O2

B F+ mm*g

4 F+ mm*g

P!&go$ata&
4a(a

P!&go$ata&

Pa a s!ra&ga& asma ak#t *a&g $!rat)


2eri%an $%#igen 2eri%an inhala#i dengan nebuli#a#i Nebuli#a#i H ag$ni#( I an(i%$linergi% dengan $%#igen dilanju(%an (iap 1)2 jam dalam F)C %ali pemberian. 2ila (erjadi perbai%an %lini#, jara% pemberian dapa( diperlama menjadi (iap F)C jam !$re%#i dehidra#i, a#id$#i#, dan gangguan ele%(r$li( bila ada 2eri%an #(er$id in(ra.ena #e3ara b$lu# (iap C)8 jam 2eri%an amin$&ilin in(ra.ena: a" 2ila pa#ien belum mendapa( amin$&ilin #ebelumn'a beri%an amin$&ilin d$#i# a9al C mg8%g dalam de%#(r$#e a(au Na5l #eban'a% 20 ml dalam 20)D0 meni( b" 2ila pa#ien (elah mendapa( amin$&ilin %urang dari F jam" d$#i# diberi%an J dari d$#i# a9al 3" 2ila mung%in %adar amin$&ilin diu%ur dan diper(ahan%an 10) 20 m3g8ml

Pa a s!ra&ga& asma ak#t *a&g $!rat)


Selanju(n'a beri%an amin$&ilin d$#i# ruma(an 0,+) 1 mg8%g8jam 2ila (elah (erjadi perbai%an %lini#, nebuli#a#i di(eru#%an (iap C jam hingga 2F jam dan pemberian #(er$id #er(a amin$&ilin digan(i per$pral 2ila dalam 2F jam pa#ien (e(ap #(abil, pa#ien dapa( dipulang%an dengan dibe%ali $ba( H ag$ni#( hirupan a(au $ral" 'ang diberi%an (iap F)C jam #elama 2F)F8 jam. Selain i(u #(er$id $ral dilanju(%an hingga pa#ien %$n(r$l %e %lini% ra9a( jalan dalam 2F)F8 jam un(u% ree.alua#i dan (a(a la%#ana

Al#r Tatalaksa&a S!ra&ga& Asma pa a A&ak

TERIMA KASIH