Anda di halaman 1dari 24

SULIT

375711
EKONOMI ASAS
KERTASl
MASA 1 114 JAM
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
(CAWANGAN PULAU PINANG)
MODUL LATIHAN BERFOKUS
SPM 2A13
EKONOMI ASAS
KERTASl
lJAM 15 MINTT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soatan ini ini mengandungi 40 soalan
2. Jawao semua soalan
3. Tiap- tiap soalan diikuti empat pilihan iaitu A, B, C dan D.Pilih satu
jawapan
sahaja.
Hitamkan kertas
jawapan
anda pada kertas objektif yang disediakan.
4. Jika hendak menukar
jawgpan
padamkqn tanda yang tetah dibuat
,kemudian
hitamkan
jawapan yang
baru
5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintafik
www. myschoolchildren.com
Modul latihan berfokus ini mengandungi ( 13
)
halaman bercetak
SULIT
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
Gambar di bawah menunjukkan sejenis barang dalam ekonomi.
Pernyataan manakah yang menerangkan ciri barang dalam gambar di atas?
A Kos lepas adatah sifar
B Penawaran tidak terhad
C Disediakan oleh kerajaan
D Ada pengecualian penggunaan
Gambar berikut berkaitan dengan pilihan barang yang perlu
dibuat oleh Siti.
Apakah kos lepas yang dihadapi oleh Siti
jika
dia bercadang untuk membeli
ensiklopedia?
A Kamus
B Ensiklopedia
l
G Kamus dan ensikloperJia
D Tiada kos lepas
tn
WWW.myschoOlChildren.com $,rce Sftemo. al.wa4a www. myschoolch i ld ren . colTt
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
(;
3 Mengapakah pengguna perlu membuat pilihan
barangan dengan cekap?
A Memaksimumkan kepuasan
B Mengurangkan perbelanjaan
C Mengelakkan masalah pembaziran
D Memaksimumkan penggunaan
sumber ekonomi
4 Pengeluar Ztelah membuat keputusan mengeluarkan minyak wangi untuk dijual
kepada golongan berpendapatan rendah. Apakah masalah asas ekonomi yang telah
diselesaikan?
I Apa yang hendak dikeluarkan
ll Bagaimana hendak dikeluarkan
lll Berapa yang hendak dikeluarkan
lV Untuk siapa hendak dikeluarkan
A tdanll
B ldanlV
C Il dan lll
D lll dan lV
5 Bagaimanakah Sistem Ekonomi Perancangan Pusat menyelesaikan masatah asas
A Keluaran adatah untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat
B Keluaran adalah berasaskan kepada corak agihan pendapatan
C Ketuaran adalah untuk golongan berpendapatan rendah dan miskin sahaja
D Keluaran adalah untuk semua individu datam masyarakat tanpa mengambil kira
kaya atau miskin
G--:: MakIu matsberikut-berkaitan:den ga n: EneikAzarryseoran grdoktor:
Encik Azam bekerja sebagai seorang doktor di sebuah hospital kerajaan di Alor
Setar. Selain gaji bulanan, beliau
juga
menikmati kemudahan pinjaman
perumahan
dengan kadar faedah yang rendah.
Kemudahan pinjaman perumahan merupakan
A upah wang
B upah bukan wang
C bayaran pindahan
D faedah sampingan
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
7 Gambar di bawah menunjukkan satu kegiatan dalam sektor ekonomi.
Hitungkaq pendapatan boleh guna Puan Maria
A RM16 600
B RM20 600
G RM21 600
D RM25 600
Apakah sektor ekonomi di atas?
A Sektor primer
B Sektor kedua
C Sektor ketiga
D Sektor sekunder
Antara faktor berikut, manakah yang akan menyebabkan upah benar lebih rendah
daripada upah nominal?
A Peningkatan peluang pekerjaan
B Peningkatan pendapatan
C Kekurangan buruh dalam pasaran buruh
D Kenaikan harga minyak petro! dan diesel
Rajah di bawah berkaitan dengan pendapatan Puan Maria.
Cukai pendapatan
RMl 200
)
o
Pendapatan Puan Maria
Gaji : RM20 000
Elaun :RM4000
Bonus:RM5000
Sewa'rumah
RM1 000
Perbelanjaan
RM3 000
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
E
o
q
c
0)
L
SI
.C
C)
o
o
.C
(J
a
E
j
=
=
E
o
q
c
E
=()
C)
o
o
(tt
E
;
3
d-",
=
\i
10 Berikut adalah langkah penyediaan belanjawan peribadi.
Langkah Keterangan
I Catatkan perbelanjaan
harian, perbelanjaan tetap dan
perbelanjaan tidak tetap
il Menyusun perbelanjaan
mengikut keutamaan
ilt Kena! pasti punca pendapatan
dan potongan wajib
IV Memastikan perbelanjaan
tidak melebihi pendapatan boleh
guna
V Baki pendapatan ditabungkan
Apakah susunan yang betul?
A l, ll, lll, lv dan V
B ll, lv, l, llt dan v
c l, IV, ll, lll dan V
D lll, l, ll, lv dan v
11 Pernyataan manakah benar mengenai isi rumah?
A Membayar ganjaran kepada faktor-faktor pengeluaran
B Membekalkan faktor-faktor: pengeluaran kepada firma
G Membiayai perbelanjaan penggunaan untuk memaksimumkan keuntungan
D Metiputi sebuah keluarga dan sekumpulan rakan yang tinggal bersama sahaja
12 Apakah maksud permintaan berkesan?
A Permintaan yang mempunyai sokongan wang
B Permintaan untuk membeli barang mewah
C Permintaan pada suatu
jangka
masa tertentu
. D
fermintaan
pada suatu tingkat harga tertentu
/.\
(
) 13 Jadual di bawah menunjukkan keanjalgn harga permintaan Barang L dan Barang M
bagt
lebuah firma.
- -
-
'
-
-
Baranq L Baranq M
Pekali
Keanjalan Harga
Permintaan
2.5 0.7
.
Apakah tindakan yang perlu diambil oleh firma ini untuk memaksimumkan keuntungan?
A Menaikkan harga Barang L dan Barang M
B Menurunkan harga Barang L dan Barang M
C Menaikkan harga Barang L dan menurunkan harga Barang M
D Menurunkan harga Barang L dan menaikkan harga Barang M
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
14
Rajah di bawah
menunjukkan
Harga (RM)
keluk permintaan
terhadap
Barang
T.
Kuantiti (unit)
Rilrt-.Xi*1"fl#rf
njalan harsa permintaan
barans
r di atas jika
harsa
meninskar
dari
A 0.25
B
0.55
c
0.75
D
1.00
15 Rajah di bawah
menunjukkan
keluk permintaan
kereta
Viva Elite.
Harga (RM)
Dr Do
Qo Kuantiti
kereta
Apakah
faktor yang
mgnyeol!.r<alneratihan
keruk dari DoDo keD1D1?
I Kenaikan
harga keieta Viva Elite-
-'
ll Penurunan
harga
kereta Myvi SE
lll Penurunan
tambang
pengangkutan
awarn
lv Kerajaan
membenarkan
petelasan
cukai sebanyak
RMS 000 kepada pembeli
kereta
B ldanlV
C ll dan ilt
D lll dan tV
Tujuan sesebuah
firma ditubuhkan
adalah seperti berikut kecuali
A memakSimUmkan
keUntUngan-
--r-
!' vvr r')vr
i-:--
B memaksimumkan
perbet.n]rrn
C meningkatkan
kebajikan
masyarakat
D memperluas pasaran
barang keluarannya
0
16
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
C,
17 Antara kegiatan yang berikut, yang manakah merupakan kegiatan pengelu aran dalam
ekonomi?
I Encik Maniam menjual roti canai dan tosai di pasar malam pada
setiap Ahad.
ll Syarikat Percetakan Jinson mencetak kad
jemputan
untuk majlis perkahwinan .
lll Cik Wendy menempah tiket penerbangan
Air Asia ke Singapura untuk bercuti.
lV Puan Aishah membeli sebuah,telefon bimbit untuk anaknya sebagai hadiah hari
jadi.
A ldanll
B ldanlV
C ll dan lll
D lll dan lV
\
1B Apakah
jenis
kos pengeluarah yang berubah pada
setiap tingkat output?
A Kos berubah
B Kos purata
C Kos sut
D Kos tetap
19 Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaranbarangZ.
Harga (RM)
Kuantiti (unit)
Apakah penentu penawaran yang menyebabkan kuantiti beiubah dari Qo ke Qr?
A Kenaikan harga barang Z
,
B Kejatuhan harga faktor pengeluaran
G Kemajuan tbknologi dalam pengeluaran barangZ
D Kerajaan menarik batik subsidi kepada pengelu ar barangZ
Pr
20 I
Pekali keanjalan penawaran bagi barang perkilangan ialah 1 .6
Apakah
jenis
keanjalan harga
penawaran dalam pernyataan di atas?
A
.
Anjal
B Anjal satu
:
C Anjal uniti
D Tiiak anjal
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
21 Antara berikut, yang manakah syarat wujudnya suatu pasaran?
I Adanya penjual yang sanggup menjual
ll Adanya pembeli yang sanggup membeli
lll Adanya suatu tingkat harga yang belum ditentukan
lVAdanyaperanankerajaanmengaWathargabarangan
A ldanll
B tdanlV
C ll dan lll
D lll dan lV
22 Jadual di bawah menunjukkan kuantiti daging ayam yang ditawarkan oleh penternak A,
penternak B dan penternak C pada pelbagai tingkat harga.
Harga daging
ayam (RM)
Kuantiti
penawaran
kg)
Penternak
A
Penternak
B
Penternak
c
1.00
2,00
3.00
4.00
50
40
30
20
70
60
50
40
90
70
50
30
Jika kuantiti permintaan pasaran daging ayam ialah 130 kg, berapakah tingkat harga
keseimbangan pasaran?
A RM1.OO
B RM2.OO
G RM3.OO
D RM4.OO
23 Pernyataan berikut mengenai maklumat sebuah pasaran.
.
Harqa keseimbanoan ialah RM20.00
.
'
Tingkat harga sekarang ialah RM29.00
Berdasai'kan pernyataan di atas, yang manakah benar tentang pasaran itu?
I Pasaran mengalami lebihan
permintaan
!
ll Pasaran mengalami lebihan
penawaran
tll Har,ga pasaran akan
jatuh
lV Harga pasaran akan naik
A ldanll
B ldanlV
G ll dan lll
D lll dan lV
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
24 Rajah di bawah menunjukkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.
ry
e
Manakah merupakan aliran perbelanjaan isi rumah?
A Aliran I
B Aliran II
C Aliran III
D Aliran fV
/
25 Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran bagi empat buah firma (S1,S2,S3 dan
,
Sa) pada harga RMB.00
Kuantid (Utri$
Berapakah X
jika
kuantiti penawaran pasaran adalah sebanyak BB unit?
A 18
B38
c30
D63
.0
Htrga (Rlvf)
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
26 Pernyataan di bawah adalah mengenai ciri-ciri sejenis wang.
a
a
Merupakan wang sah
Disandarkan pada emas dan pertukaran
asing
Apakah
jenis
wang di atas?
A Duit syiling
B Wang tanda
C Wang kertas
D Deposit semasa
27 Rajah di bawah menunjukkan maklumat bagi dua
jenis
bank.
X
=
Bank Perdagangan Z
=
Bank Saudagar
28
Pernyataan manakah benar mengenai Y?
A Dimiliki oleh swasta
B Dirniliki oleh kerajaan
C Memberi perkhidmatan kepada semua individu
D Bertujuan untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan
dasar kewangan
Rajah di bawah menunjukkan penjelasan maksud konsep Skim Perbankan lslarn oleh
dua individu.
Apakah kqrygpltqr Perbqnkall
!!lel!-yq!g
diielaskan oleh dua individu di atas?
,
INDIVIDU A
Suatu kontrak perkongsian keuntungan di
mana satu pihak menawar sumber modal
manakala satu pihak lagi menyumbang
kerja.
(
(
Penjualan barang pada harga yang lebih
INDIVIDU B
Lrlrqqr u arrlJaqa:narqa:tJeilantlYar
t
A
B
c
D
an Konsep DKtm reroanKan lslam va sKan olen oua rnorvrou ot a
lndividu A
'ridu
B
Wadiah MUSVatc.^cr r
Mudharabah Murabahah
Bai Bithaman Aiil Bai At Takiiri
Wadiah Murabahah
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
29
30
Bagimanakah bank pusat di negara kita mengawal kestabilan nilai mata wang?
I Menambah pengeluaran
duit syiling
ll Memberi pendahutuan
sementara kepada kerajaan
lll Menambat nilai Ringgit Malaysia pada nilai Dolar Amerika
lV Mengawal dan menyokong nilai Ringgit Malaysia di pasaran pertukaran
asing
A l.dan ll
B ldanlV
C ll dan lll
D lll dan lV
Gambar di bawah rnenunjukkan logo-logo sejenis institusi kewangan.
o
Apakah fungsi utama institusi kewangan di atas kepada orang ramai?
A Menerima deposit
B Memberi pinjaman
G Membuat perniagaan
D Menghasilkan barangan
31 Jenis pekerjaan
manakah tergotong dalam sektor kedua?
.!
B Peguam
C Arkitek
D Jurutera Petroleum
32 Jadual di bawah menunjukkan sebahagian sumber hasil kerajaan'persekutuan pada
suatu tahun.
Butiran
Jumlah
(RM
Juta)
Cukai Pendapatan lndividu
15 399
Cukai Pendapatan Petroleum
35 826
Cukai Perkhidmatan
3 708
Cukai Jualan
I 059
Cukai lmport
2 211
Cukai Eksais
11 038
Berapakah
jumlah
hasil kerajaan daripada sumber hasil cukai langsung?
A RM1 I 10il
B RM46 864
c RM51 225
D RM63 992
10
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
33
34
36
35
Mengapa Malaysia masih perlu berdagang dengan negara-negara lain?
A Rakyat Malaysia tidak sukakan barangan import
B lktim dan tanah tanih Malaysia sesuai untuk semua tanaman
C Masih terdapat banyak barangan yang tidak dapat dihasilkan di dalam negara
D Teknologi perindustrian Malaysia setanding dengaan negara maju
Pilih keburukan yang timbul akibat daripada sekatan perdagangan antarabangsa.
A Metindungi industri muda
B Mengurangt<an pengangguran
C Menambahkan
jumlah
eksport negara
D Berlaku salah agihan sumber ekonomi dalam negara
Antara berikut, yang manakah merupakan eksport nampak Mataysia?
I Syarikat ABC dari Tokyo, Jepun membeli minyak sawit dari Syarikat XYZdi Malaysia
ll Pelancong dari Arab Saudi menginap di Hotel Hydro, Batu Feringghi di Pulau Pinang
lll Syarikat Kayu Jati dari lndonesia menghantar barangnya menggunakan
perkhidmatan kapal terbang milik Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)
t
I
lV Syarikat Unity dari Sri Lanka mengimport tada hitam dan bunga cengkih dari Mir[,
Sarawak
A ldan ll
B ldanlV
C ll dan lll
D lll dan lV
Maklumat berikut berkaitan dengan perubahan kadar pertukaran Ringgit Malaysia (RM)
berbanding Yen Jepun (Y
)
pada tahun 2012.
Mac
+100: RM220
Jun
+100: RM235
i.-)
Apakah kesan perubahan kadar pertukaran tersebut kepada
jumlah
eksport dan import
A
B
c
D
11
Eksport lmport
Meningkat Men ngkat
Menurun Men ngkat
Menurun Menurun
Meningkat Menurun
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
37 Maklumat berikut adalah mengenai perbelanjaan Encik Norazizul di London.
Jam tangan - f.439
Kemeja - f.120
Jika kadar pertukaran
RM1
=
t0.21, berapakah jumlah
Ringgit Malaysia yang tetah
dibelanjakan oleh En Norazizul?
A RM 571.43
B RM2 090.48
G RM2 661.90
D RM2 752.38
Soatan 37 hingga Soalan 40 berdasarkan pitihan jawapan
seperti
jaduat
di bawah.
Pilihan Pernyataan I Pernvataan ll
A
B
c
D
Betul
Satah
Betul
Salah
Salah
Betul
Betul
Salah
I Pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama menunjukkan berlakunya
perubahan
dalam kuantiti yang ditawarkan.
l! Pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama adatah disebabkan oleh
faktor-faktor selain harga barang itu.
t Belanjawan tebihan adalah
jumtah
hasil kerajaan melebihi jumlah perbelanjaan
kerajaan
ll Belanjawan lebihan digunakan untuk mengatasi inflasi
40 I Pinjaman projek merupakan sumber pinjaman dalam negeri
ll Pinjaman projek
merupakan pinjaman jangka pendek yang ditawarkan pada harga
diskaun atas nilai mukanya
KERTAS SOALAN TAMAT
38
39
l2
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
SULIT
37 5712
EKONOMI ASAS
KERTAS 2
MASA 2 JAM
37 5712
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
(CAWANGAN PULAU PINANG)
MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013
EKONOMI ASAS
KERTAS 2
2 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1 . Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian; Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kerias
jawapan yang disediakan. Sekiranya kertas
jawapan
tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.
4. Anda dinasihati supaya mengambil masa BO minit untuk menjawab soalan dalam
Bahagia n A dan 40 mtinit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.
5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
6. Sekiranya anda hendak menukar
jawapan,
batalkan dengan kemas
jawapan yang telah
dibuat. Kemudian tulis
jawapan yang baharu.
7 . Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
B. Semua kertas
jawapan
anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan
Modul latihan berfokus ini mengandungi 11 halaman bercetak.
SULIT
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
1 (a) Gambar 1
2
Bahagian A
[75
markah]
Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.
merujuk kepada sebuah unit ekonomi.
Gambar 1
Terangkan tiga masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit ekonomi tersebut.
(b) Gambar 2 menunjukkan sejenis barang dalam ekonomi.
Gambar 2
(i) Apakah
jenis
barang tersebut?
(ii) Jelaskan tiga ciri barang di 1 (bxi).
16
markahl
11
markahl
13
markahl
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
3
(c) Makiumat berikut berkaitan ciri sistem ekonomi di Negara A dan Negara B.
lndividu dan pihak
swasta bebas
memiliki sumber ekonomi.
Sumber adalah milik mutlak
kerajaan.
Bezakan dua ciri lain antara sistem ekonomi di Negara A dan Negara B.
14
markahl
(d) Jadual 1 menunjukkan upah wang dan harga dua
jenis
barang pada tahun 2010 dan
2011.
Tahun
Upah Wang
(RM)
Harga Barang (RM)
Barang A Barang B
2010 5 000 100 400
2011 6 000 140 500
Jadual 1
Hitungkan :
(i) Upah benar pada tahun 2010 dan tahu n 2011.
14
markahl
(ii) Tafsirkan keadaan upah benar pada tahun 20ll berbanding 2010.
12
markahl
(e) Maklumat berikut berkaitan dengan satu persamaan
dalam ekonomi.
Pendapatanbolehguna
=
X
+
Perbelanjaan
(i)
(ii)
Apakah X?
Terangkan dua kepentingan X kepada individu.
11
markahl
14
markahl
www. myschoolch ild ren.com
fi,w SftBnw
akuatpt
irt.
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
2 (a) Jelaskan konsep isi rumah.
(b) Jadual 2 menunjukkan permintaan
terhadap suatu barang.
Harga (RM)
Kuantiti diminta (unit)
6
24
12
16
1B
B
Jadual2
(i) D_engan menggunakan
kertas graf, lukis keluk permintaan
barang tersebut.
[Gunakan
skala 2 cm
=
RM 3 pada paksi harga dan 2 cm
=
4 unit pada paksi
kuantitil
i+
markahl
r)
(ii) Jelaskan pembentukan
keluk permintaan
tersebut.
13
ma*ahl
(c) Jadual 3 menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek
sebuah firma.
Output
(unit)
Jumlah Kos
(RM)
Kos Purata
(RM)
Kos Sut
(RM)
0 200
1 270 270
70
2 320 160
50
3
360 120
40
4 420 105 60
5 490 98 70
6 600 100 110
Jadual 3
Jelaskan hubungan antara output dengan'kos purata
dan kos sut pada tingkat output
berikut:
1
14
markahl
t
(i) output0-3unit
(ii) output3-5unit
13
markahl
13
markahl
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
5
(d) Jadual 4 menunjukkan penawaran
komputer pada bulan Januari dan Jun tahun 2013.
Bulan
Harga Seunit
(RM)
Kuantiti ditawar
(unit)
Januari 2 500.00 5 000
Jun 2 500.00 B 000
Jadual 4
Terangkan tiga faktor yang menyebabkan perubahan penawaran
tersebut.
16
markahl
(e) Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat wira sdn. Bhd.
Semasa kegawatan ekonomi, Syarikat Wira Sdn. Bhd.
mengurangkan penawaran
barang X sebanyak 20% .
Hitungkan nilai keanjalan harga penawaran jika
harga berubah 10%.
12
markahl
;I
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
3 (a)
(b)
Nyatakan dua syarat kewujudan sesuatu pasaran.
menunjukkan keluk keseimbangan pasaran bagi meja kayu pelajar.
(RM
150
100
50
Kuantiti (unit)
Rajah 1
(i) Jelaskan keadaan pasaran pada harga RM50.
(ii) Huraikan keadaan pasaran pada titik E.
12
markahl
12
markahl
13
markahl
Rajah 1
Harga
a
(c) Berdasarkan situasi berikut,
jelaskan
kesan ke atas pasaran buruh tempatan.
(Setialrsituasi-adatalrse-cara=b-erasingan
(i) Kerajaan mengehadkan kemasukan buruh asing ke negara kita.
13
markahl
(ii) Syarikat-syarikat tempatan menggunakan kaedah intensif buruh dalam
pengeluaran.
13
markahl
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
,
7
(d) Gambar 3 dan 4 menunjukkan dua urus niaga dalam ekonomi.
URUS NIAGA A
Gambar 3
URUS NIAGA B
Gambar 4
Jelaskan dua kebaikan urus niaga B berbanding urus niaga A dalam ekonomi.
14
markahl
(e) Terangkan tiga fungsi bank pusat.
16
markahl
(f) Nyatakan dua sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan
ekonomi negara Malaysia.
t2
markahl
e.
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
B
4 (a) Gambar 5 menunjukkan kegiatan ekonomi penduduk dalam satu sektor ekonomi.
Gambar 5
Huraikan sektor ekonomi tersebut. 13
markahl
perbualan
berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi.
Encik Ravi
Encik Hassan
Encik Hassan, dengar khabar kerajaan akan
menurunkan cukai
pendapatan. Cukai
jualan pun
akan diturunkan. Betulkah?
Ya, Encik Ravi. Saya rasa memang
patut kerajaan
menurunkan cukai kerana banyak kilang yang
sudah ditutup. Rakyat
pun semakin kurang
berbelanja.
Berdasarkan dialog tersebut,
(i)' hu-rEika-n-Im:eukai-'fangsu-nglcrai
fhma*ahf
(ii) (a) Nyatakan keadaan ekonomi
yang dihadapi oleh kerajaan. 11
markahl
(b) Jelaskan cara kerajaan menggunakan belanjawan negara untuk
mengatasi ketidat<stanitan elionomi tersebut. 16
markahl
Terangkan tiga tujuan kerajaan membuat
pinjaman.
Wajarkah kerajaan membuat
pinjaman daripada sumber luar negara?
Beri dua alasan.
16
markah)
(b)
(c)
(d)
13
markahl
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
9
5 (a) Dialog berikut berkaitan dengan urus niaga yang dijalankan oleh Syarikat Mutiara Sdn.
Bhd. yang beribu pejabat
di Kuala Lumpur.
Cik Aini
Encik Hadi
Perniagaan kita di lndonesia semakin pesat.
Buat tahun ini,
tempahan kita telah meningkat daripada
g
000 unit kepada
12 000 unit.
Baguslah tu. Kita seharusnya mempertuas pasaran
kita ke
negara Filipina pula untuk meningkatkan keuntungan syarikat.
(i) Jelaskan jenis
urus niaga yang disebut dalam dialog di atas.
(ii) Jelaskan empat sebab wujudnya urus niaga tersebut.
12
markahl
14
markahl
s\
(b) Jadual 5 menunjukkan butir-butir akaun semasa bagi Negara Q
pada satu tahun
tertentu.
Butiran
RM
juta
Eksport barang
lmport barang
Pindahan semasa bersih
Pengangkutan
Perjalanan
Pendapatan pelaburan
Urus niaga kerajaan
Perkhidmatan lain
38 600
25 650
- 482
-4060
1 550
-3540
- 29s
-2788
Jadual 5
Berdasarkan jadual
di atas, hitungkan:
(i) imbangan dagangan
(ii) imbangan perkhidmatan
(iii) imbangan akaun semasa.
12
markahl
12
rnarkahl
12
rnarkahl
(c) Sekatan perdagangan
antarabangsa akan mendatangkan pelbagai kesan buruk
kepada sesebuah negara.
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan
di atas? Berikan alasan anda.
l7
markahl
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
(d)
10
Maklumat di bawah menunjukkan kadar pertukaran
antara Euro() berbanding Ringgit
Malaysia (RM) pada bulan Januari 2012.
1 .00
=
RM4.20
Jelaskan kesan terhadap imbangan dagangan Malaysia apabila kadar pertukaran
telah berubah kepada 1.00
=
RM3.90 pada bulan Jun 2012.
16
markahl
Bahagian B
(25 markah)
Arahan: Soalan ini wajib drjawab
Pada tahun 2008, Cik Jascinta telah menubuhkan Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd.
yang mengeluarkan produk kosmetik dan penjagaan kulit dengan bahan yang diimport dari
negara X. Beliau memulakan perniagaannya dengan modal sebanyak RM250 000.
Untuk meningkatkan keluarannya, Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd. telah mengimport
dua buah mesin dari Amerika Syarikat. Mesin-mesin ini dibeli dengan harga US$4 500
sebuah pada kadar pertukaran US$1 bersamaan RM3.50. Dengan penggunaan mesin-
mesin ini,
jumlah
keluaran telah bertambah daripada 150 000 unit sebulan kepada
250 000 unit sebulan.
Watau bagaimanapun, Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd. menghadapi krisis kerana
bahan ramuan yang diimport dari luar negara didapati mengakibatkan kanser kulit. Hal ini
menyebabkan permintaan terhadap keluarannya
jatuh
sebanyak 30%. Sehubungan itu, Cik
Jascinta terpaksa membuat keputusan sama ada menggunakan bahan ekstrak daripada
tumbuh-tumbuhan tempatan bagi menggantikan bahan ramuan tersebut ataupun
melghen!(e! gp=qgs|
:_
Dua tahun kemudian, syarikat ini berjaya menghasilkan produk baharu berasaskan
bahan esktrak tempatan. Operasi syarikat ini telah dikembangkan ke seluruh negara kerana
produk baharu ini mendapat sambutan dalam kalangan masyarkat yang kian mementingkan
penjagaan kulit. Malahan, syarikat ini telah menembusi pasaran antarabangsa apabila
produknya semakin banyak dieksport ke negara-negara
jiran.
1d
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com
11
Berdasarkan situasi di atas,
jawab
soalan-soalan berikut.
(a) Terangkan dua bentuk pelaburan yang dilakukan oleh Syarikat Kosmetik Jasz
Sdn. Bhd.
14
markahl
(b) Hitungkan nilai mesin-mesin yang diirnport dari Amerika Syarikat dalam sebutan
Ringgit Malaysia.
t2
markahl
(c) Jelaskan kesan penggunaan mesin yang diimport dari Amerika Syarikat terhadap
pasaran kosmetik tempatan dengan andaian permintaan terhadap kosmetik
tempatan tidak berubah.
t3
markahl
(d) (i) Jelaskan kesan daripada tindakan syarikat ini menggunakan bahan esktrak
daripada tumbuh-tumbuhan tempatan terhadap ekonomi negara.
14
markahl
(ii) Adakah anda bersetuju dengan keputusan syarikat ini untuk menghentikan
operasi pengeluarannya? Berikan dua alasan.
t3
markahl
(e) Bandingkan perniagaan
Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd. di dalam negeri dengan
perniagaannya
di luar negara.
lS
markahl
(0 Terangkan kesan peningkatan eksport produk kosmetik syarikat ini terhadap kadar
pertukaran asing
14
markahl
KERTAS SOALAN TAMAT
g,tce
S ftirno akaarla .rx WWW. mysc hoo|ch i Id ren. com
more examination papers at :
www.myschoolchildren.com