Anda di halaman 1dari 31

ACTION RESEARCH (PENYELIDIKAN TINDAKAN)

Oleh DR. HJ. GHAZALI BIN HJ. DARUSALAM Jabtan Asas Pendidikan & Kemanusiaan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya

KATA BISTARI
Suffian al-Uyainah berkata : Punca ilmu ialah dengan mendengar atau melihat sebaikbaiknya, diikuti oleh memaham selepas itu mengingat, kemudiannya mengamal dan akhir sekali mengajarkannya

PENGENALAN
Bahagian Perancangan & Penyelidikan
Pendidikan (BPPP/EPRD), Kementerian Pelajaran Malaysia telah membudayakan Penyelidikan Tindakan (PT) di bawah Programme for Innovation, Excellence and Research (PIER). PT adalah sangat penting dalam kerjaya perguruan masa kini kerana keperluankeperluan baru dalam profesionalisme perguruan menuntut para pendidik mempunyai pemikiran dan amalan penyelidikan (research orientation)

DEFINISI PENYELIDIKAN TINDAKAN

PT ialah satu kajian dalam situasi sosial

(bilik darjah/sekolah) dengan hasrat untuk memperbaiki kualiti sesuatu tindakan dalam konteksnya (P&P,kawalan disiplin, pengurusan kelas dll) yang dilaksanakan oleh pengamal (guru/pentadbir) dalam usaha penambahbaikan/penyelesaian masalah dalam situasi sebenar supaya keberkesanan amalan dapat dipertingkatkan. (Elliot, 1981)

PT adalah suatu bentuk refleksi kendiri melalui aktiviti

inkuiri untuk memperbaiki dan memahami amalan (practice) dan situasi sosial. (Carr & Kemnis, 1986) PT adalah kajian secara sistematik ke atas usaha-usaha untuk meningkatkan amalan pendidikan oleh golongan yang terlibat melalui tindakan mereka sendiri dan dengan demikian membuat refleksi tehadap kesan-kesan tindakan tersebut. (Ebbutt, 1995) PT adalah suatu pendekatan kajian untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan ke arah amalanamalan yang baru bagi mengubah sesuatu amalan lama. Pendekatan ini melibatkan guru melaksanakan inkuiri sendiri serta melibatkan guru lain secara kolaboratif (usahasama) sewaktu mengadakan kajian. (McNiff,1988) PT adalah Penyelidikan Pendidikan kerana guru sendiri yang memperkembangkan diri dan profesionnya. PT juga merupakan kaedah yang membolehkan guru melakukan inovasi dan perubahan dalam pendidikan. (Lomaz, 1994)

RUMUSAN DEFINISI PENYELIDIKAN TINDAKAN

PT melibatkan guru sebagai penyelidik dan

membuat tindakan kolaboratif. Memperbaiki amalan guru Melakukan inovasi secara refleksi dan inkuiri Memahami situasi yang sebenar dalam p&p dengan tujuan memperbaiki atau mengubah amalan guru Merupakan satu kunci kejayaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah Mentransformasikan dapatan kajian agar dapat dijadikan asas perubahan dan tindakan

PEMBINAAN PROPOSAL KAJIAN TINDAKANTajuk Kajian Latar Belakang Kajian Isu Dan Permasalahan Kajian Kepentingan Kajian = Tujuan Kajian = Objektif Kajian = Persoalan kajian = Batasan Kajian = Definisi Operasi/Istilah = Methodologi - reka bentuk kajian = - kaedah persampelan = - kaedah pengumpulan data = - analisis data =

untuk siapa ? matlamat umum (1 paragraf) spasifik (senaraikan) Pernyataan masalah (sama spr obj) tajuk, lokasi, jenis kaj., saiz sampe key-word drp tajuk kajian Action research random / non-random soalselidik, temubual, pemerhatian berstatistik / naratif

TUJUAN KAJIAN TINDAKAN

Untuk guru memperbaiki amalannya sendiri dan


membentuk teori peribadai yang praktis dan kritis. Satu usaha untuk meningkatkan kualiti profesionalisme guru. Untuk memperbaiki kualiti amalan guru. Untuk mengubah amalan lama kepada amalan baru yang lebih efektif & efisyen. Penemuan yang baru akan menghasilkan satu penemuan yang lebih baru dan seterusnya. Mencuba idea baru untuk memperbaiki / ubah

PEMBENTUKAN TEORI

Penemuan suatu teori baru secara inovasi

dan inkuari akan menggantikan teori lama. Berdasarkan pemerhatian ke atas amalan, melibatkan usaha-usaha kolektif dan objektiviti cukup hasil perbincangan dengan rakan sekerja.

REKABENTUK / METODOLOGI KAJIAN


Boleh diubahsuai berdasarkan keadaan dan

keperluan situasi sebenar sekolah. 1. Kualitatif by words and picture Memadai analisis bersifat kualitatif dengan teknik dan kaedah berbentuk deskriptif (penjelasan/penghuraian) dan naratif (penceritaan). 2. Kuantitatif Deskriptif dan Inferensi (berstatistik)

SUBJEK KAJIAN

1. Guru.
Penyelidik adalah sebahagian daripada subjek kajian. Maklumat kajian diperolehi secara langsung daripada subjek kajian 2. Murid/Pelajar 3. Pentadbir 4. P & P, dan lain-lain

PRINCIP KAJIAN TINDAKAN

Authenticity (kebenaran, ketulisan,

keaslian) Accaountability (boleh dipercayai) Validity (boleh disahkan) Generality (diumumkan pada yg lain) Replicability (dapat diganti) Transferability (boleh ditukar/dipindahkan)

MODEL KAJIAN TINDAKAN (Mc Kernans)


Lingkaran 1
Keberkesanan 1

Lingkaran 2
keberkesanan 2

Lingkaran 3
keberkesanan 3

Lingkaran 1
Menentukan masalah

Lingkaran 2

Keputsan (mereflek, menerang, memahami tindakan) Menilai Tindakan Melaksanakan Tindakan

Menilai keperluan Hipotesis

Merangka pelan tindakan

PROSES DAN KES KAJIAN TINDAKAN DALAM PUSINGAN PERTAMA

Pusingan 1 Perlu perbaiki tindakan kenalpasti masalah


(+)

Pus. 2

membuat keputusan
Kerja rumah

menilai tindakan laksanakan tindakan


ponteng sekolah

menilai keperluan (-) hipotesis awal


(-) (+)

merancang tindakan 3 bulan 3 bulan

ACTION RESEARCH SPIRAL (Model Kemmis & Mc Taggart, 1981)

Reflecting

Planning

Acting

Observing
First cycle

PENGUMPULAN DATA
Data ialah maklumat yang diperolehi untuk menerangkan
sesuatu fenomena kajian untuk dikaji dan dianalisis 4W + 1H
= Apa jenis data ? (deskriptif = words, picture, fill-notes, open-ended, inventori, senarai semak) Who = Siapa pungut data ? (penyelidik sendiri, upah orang lain) Where = Dimana data dipungut ? (lokasi kajian) When = Bila pungut data ? (catatkan masa ) How = Bagaimana data dipungut ? (temu bual, soal selidik, pemerhatian, dairi, buku log, rakaman audio-video, gambar poto, jadual dll) What

MENGUMPUL DATA / MAKLUMAT


1. Temu Bual :(PENGAKUAN)
- Berstruktur (soalan disediakan terlebih dahulu terikat) - Semi struktur (soalan disediakan dan ada tambahan ) - Tidak struktur (soalan terbuka & pelbagai) 2. Soal Selidik (PERSEPSI) - Demografi - Dichotomous (ya/tidak, betul/salah) - Skala likert ( 3 skala, 4 skala, 5 skala) 3. Pemerhatian :(PERUBAHAN TINGKAHLAKU) - Dokumen (hasil kerja murid, rekod murid, sukatan, markah) - Catatan (dairi (tarikh, masa, tempat), nota dll) - Jurnal (lebih ilmiah, fakta sahaja)

PENGUMPULAN DATA / INSTRUMENTASI


1. SOAL SELIDIK = Dichotomous, Likert scale, Rank 2.
3. Order, Open-ended, Comperative, Demography (face to face, by mail, by phone) TEMUBUAL = Structured, Semi-structured, Intensive, Tendam. (Tape rekorder, transkripsi) PEMERHATIAN = Participantm Non-participant, Direct, Segmen (Field notes, Memo beranalisis, Jurnal, Rakaman Video, Penulisan diari) DOKUMEN = Dokumen peribadi (surat, memo, diari, autobiographi, album, gambar, barang milikan) Dokumen Rasmi (fail, enrolmen, laporan, penyata) Dokumen umum popular (media cetak, akhbar, ,mjlah

4.

MENGANALISIS DATA

1. Ditemakan
(diberi tajuk dan sub tajuk) 2. Dikategorikan (disusun, diatur dan diringkaskan kepada bentuk yang boleh difahami dan diterjemahkan supaya kesimpulankesimpulan dapat dibuat)

ANALISIS DATA

DATA KUANTITATIF 1. Deskriptif : 2.

* DATA KUALITATIF 1. Analisis kandungan : -min,median, mode, - Pengkategorian peratusan, sisihan lazim 2. Analisis perkara yg Inferensi : tidak diduga: -cari hubungan/kaitan -tandakan/gariskan (chi-square/korelasi r ) 3. Analisis secara pola: -cari perbezaan/perbandingan -temakan Ujian t / T test 4. Analisis isu/dilema: -Perbezaan dua/lebih min -tentukan fokus ANOVA F 5. Analisis prbndingan -Sebab-kesan -lihat perbezaan isi Cousal-Comperative

MEMPERSEMBAHKAN DATA
Ikut format yang standard :
1. Data yang numarical : - table/jadual (frekuensi, min, sp, peratusan) - graf - carta pai, bar, histrogen, poligen 2. Data narratif - ayat demi ayat, baris demi baris - perenggan demi perenggan

SOALAN-SOALAN DALAM SOAL SELIDIK YANG TIDAK SESUAI


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ELAKKAN : Leading = surat khabar seperti Berita Harian. Ekstrim = Adakah perlu/sangat/lebih/pasti/wajib Double barrel = Berapakah markah matematik dan sains.. Double negative = Guru tidak hiraukan murid yang tidak hadir Double meaning = Jika anda dikasi pilihan. Hypothetical = Sekiranya/seandainya/jika/kalau anda Ambigous = Adakah anda berpuas hati dengan Offensive = Saya tidak dilibatkan mesy. Kerana. Birokratik = Dalam kontek empowerment Sensitive = Oleh kerana tuan terlalu miskin bagaimana Terlalu panjang dan ayat berlapis-lapis

KAEDAH PERSAMPELAN

Population = all the members of a particular group (N) Sample = any part of a population (n) SAMPEL KUALITATIF: 1. Non-Random / Non-Probability i. Convenince (cekupan) ii. Purposive (ada tujuan) iii. Systematic (pilih satu kumpulan saja)

SAMPEL KUANTITATIF: 1. Random/Probability i. Simple random (cara undian) ii. Stratified random (buat kategori) iii. Cluster random (buat kumpulan) iv. Two-stage random (kumpul dan pilih)

LAPORAN KAJIAN
Ditulis dengan bahasa yang mudah difahami
oleh guru dan orang lain. 1. Laporan kuantitatif (deskriptif/inferensi) 2. Laporan kualitatif (narative/words/picture) Siapa yang akan membacanya ? Apakah yang sudah diketahuinya ? Apakah cara terbaik menyampaikan maklumat ?

LAPORAN PENULISAN PENYELIDIKAN TINDAKANAbstrak Isu / Masalah kajian Refleksi isu dan masalah kajian Objektif kajian Persoalan kajian Sampel kajian / Kumpulan sasaran Lokasi kajian Pengumpulan data Analisis data Penemuan Refleksi Cadangan tindakan seterusnya Rujukan / bibliografi Lampiran

LAPORAN KAJIAN
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tajuk kajian (nama penyelidik, tempat, tahun) Abstrak (gambaran keseluruhan kajian dalam 1 paragraf panjang) Isi kandungan (urutan tajuk dan sub-tajuk serta no. halaman) Latar belakang kajian (sejarah, fenomena kini) Isu / permasalahan kajian (latar belakang yang membawa kpd masalah) Tujuan / objektif kajian (senaraikan tujuan / objektif kajian) Soalan kajian (tujuan dan soalan kajian mesti sama, 4 tuj = 4 soal) Kumpulan sasar (nyatakan sample/responden/informan & jumlahnya ) Metodologi kajian (jenis, teknik, skop/batasan, lokasi kajian, cara pungut data, cara analisis data) Penemuan (Laporan kajian = table, graf, carta, penerangan/ayat Refleksi (renungan diri dan tindakan segera) Rumusan (initipati penemuan dan refleksi) Cadangan tindakan seterusnya (untuk pengkaji lain atau kajian lanjutan) Rujukan (senari buku / bahan / sumber yang dirujuk) Lampiran (surat kebenaran kajian / instrumen / data temubual/ dokumen dll )

10. 11. 12. 13. 14. 15.

MENULIS LAPORAN Keperluan:


- Fakta = susunan fakta dan hujah secara lojik dan berurutan. = penyataan fakta dalam bahasa yang betul = bentuk fakta dengan data dan ilustrasi Prinsip = Ingat pengalaman pembaca = kata-kata yang pendik dan mudah, elakan ayat panjang = mudah ditulis,, dibaca dan difahami = perenggan pendek = elakan kata-kata melampau spr; terlalu, sangat, amat = utamakan perkara-perkara penting = menulis untuk memberitahu bukan berlagak = jangan buat kenyataan tanpa fakta/data/bukti = elakkan penyataan saiz/kuantiti yang umum spr; kecil, besar, banyak, sedikit = nyatakan dimensi jumlah, ramai, berat

BENGKEL ACTION RESEARCH


Setiap peserta rangka proposal Kajian secara individu di sekolah masingmasing Dikutip dalam tempoh 7 bulan Diserah untuk dimurnikan kepada Panel Penyelidik Maktab Perguruan Islam, Bangi Dibentang dalam satu seminar

CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH

Fakta secara sistematik dan spesifik Cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian Tidak bersikap prejudis Mengikut prosidur yang jelas Setiap pandangan disokong dengan bukti Tiada ada kenyataan yang menimbulkan keraguan Tidak bersifat argumentatif Rumusan yg dibuat akan membiarkan fakta berbicara sendiri Tidak bersifat persuasif Tidak memutarberlitkanfakta atau melebih-lebihkan sesuatu perkara

TERIMA KASIHLAH
JUMPA LAGI LAIN MASA