Anda di halaman 1dari 69

Pedagogi Bahasa Melayu SR

1.0

Pengenalan Sudah ditakdirkan tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk

memudahkan pembelajaran murid. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan murid yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara akti , ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. !erlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, akti"itiakti"iti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara jelas. #kti"iti harus boleh mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan. Dalam merancang persedia mengajar, akti"iti-akti"iti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objekti pengajaran. $azimnya akti"iti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepanuh pengaruh terhadap perhatian, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan pengajarannya. !enggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara akti dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Dalam pengajaran dan pembelajaran, terdapat beberapa kaedah dan teknik yang

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

berkesan boleh digunakan oleh guru. %leh yang demikian pemilihan terhap kaedah dan teknik pelulah dilakukan secara berhati-hati supaya cara-cara ini tidak mehalang guru melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan. &aedah projek yang diasaskan oleh 'ohn Dewey misalnya, menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman, permerhatian dan percubaan. !elajar merasa seronok menjalankan ujikaji akti"iti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. (iasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. Dari segi penggunaan teknik pula, guru boleh menggunakan apa sahaja teknik yang di ikirkan sesuai sama ada teknik menerang, teknik mengkaji, teknik penyelesaian mudah, teknik bercerita dan teknik perbincangan. !enggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan

pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan. (iasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar, guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan iluktrasi. Idea yang abstrak, konsep-konsep yang baru dan susah, lebih mudah di ahami apabila guru menggunakan contoh-contoh dengan ilutrasi yang mudah dan konkrit. )isalnya, dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi, bercerita, mengemukakan meta ora dan sebagainya. *ontoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk "isual, lakaran, ilustrasi dan lain-lain. Dalam tugasan ini, beberapa aspek tentang pengajaran ! + ! bahasa )elayu turut dihuraikan. !enekanan terhadap aspek pendekatan, kaedah, teknik sehinggalah penyerapan &(, untuk pengisian kurikulum turut dimuatkan. ,idak ketinggalan juga pengajaran mikro sebagai suatu usaha yang dapat membantu guru melicinkan corak dan strategi pengajaran mereka.

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

2.0

Teori Pemerolehan Bahasa Setiap insan yang dilahirkan ke dunia dikurniakan bersama-samanya

beberapa alat izikal yang sesuai untuknya memperolehi bahasa. Semua insan di dunia ini mempunyai alat izikal yang sama untuk melakukan setiap perkara dan mengikut kepada teori biologis, sejak lahirnya sesorang anak itu, sesungguhnya telah dikurniakan satu kebolehan iaitu kebolehan berbahasa. Setiap kanak-kanak memperoleh bahasa pertama bukan melalui proses pembelajaran tetapi proses ini berlaku dengan tidak ormal. &anak-kanak dapat menguasai bahasa dengan berkesan apabila mereka didedahkan dengan pengalaman yang banyak sekaligus dapat meningkatkan perkembangan bahasa mereka. ,erdapat beberapa teori pemerolehan bahasa yang telah dinyatakan oleh tokoh-tokoh aliran ini iaitu teori beha"iorisme, teori mentalis, teori interaksionalis dan kogniti . Semua aliran ini mempunyai pelbagai pendapat dan cara tersendiri untuk menerangkan bagaimana seseorang indi"idu yang bergelar manusia dapat mempelajari sesuatu bahasa sejak mereka kecil lagi.

2.1

Teori Behaviorisme )enurut )angantar Simanjuntak ./0123445 ,eori beha"iorisme pada

asalnya adalah lanjutan daripada teori pelaziman klasik !a"lo". %leh kerana 6atson ./0785 telah berjaya memperkenal satu prinsip pembelajaran yang baru maka beliau telah digelar bapa beha"iorisme terutama di #merika Syarikat. #liran beha"iorisme yang telah dianut oleh 6atson mempunyai tujuannya yang tertentu. !sikologi memainkan peranan yang penting, hal ini kerana peramalan dan pengawalan atau pengawasan perilaku tidak mempunyai kaitan dengan kesedaran. Setiap apa yang dikaji oleh psikologi menurut beha"iorisme ialah setiap perkara yang diamati secara langsung iaitu gerak balas sedangkan setiap yang berlaku tidak berkaitan untuk dikaji.

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

(agi )angantar Simanjuntak .ibid3425, 6atson dalam kajiannya melibatkan seorang bayi berumur // bulan yang bernama #lbert. 9ksperimen ini bertujuan bagi memastikan teori beha"iorisme yang diperkenal benar sama sekali. (ayi tersebut yang tidak mempunyai rasa takut terhadap binatang berbulu putih seperti tikus putih. !roses kajian bermula dengan 6atson memukul batang besi dengan sebuah palu setiap kali bayi tersebut memegang tikus putih itu. #kibat daripada pukulan 6atson, tidak lama kemudian bayi tersebut menjadi takut, bukan sahaja terhadap tikus tersebut malahan terhadap semua benda yang berbulu putih. %leh yang demikian 6atson mendakwa teori yang telah diperkenal olehnya telah berjaya.

)enurut &amarudin Hj Husin ./0113//5 beliau menyatakan bahawa otak manusia diibaratkan seperti kotak hitam dan jika berlaku sebarang perkara di dalamnya maka tidak dapat diamati. #liran beha"ioris ini juga dipengaruhi oleh teori dan ilmu psikologi. :olongan beha"iorisme ini juga menganggap bahasa adalah proses perilaku yang menerangkan hasil operasi tindak balas yang semata-mata bergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada manusia. &amarudin Hj Husin sekali lagi mengatakan bahawa aliran beha"iorisme menganggap setiap pembelajaran bahasa merupakan satu kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang setiap akti"iti yeng hendak dikuasai.

Dalam aspek pengajaran pula, aliran beha"iorisme merupakan salah satu aliran yang mengutamakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. 6alau bagimanapun bahasa tulisan merupakan bahasa kedua. )enurut &amarudin Hj Husin ./0143;75, ahli-ahli beha"iorisme telah menegaskan bahawa setiap pengajaran bahasa haruslah bermula dengan bahasa lisan kemudian diikuti dengan bahasa tulisan. (erdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli beha"iorisme ini, dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah memastikan murid-murid bertutur sebelum beralih kepada kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran lisan merupakan asas kepada

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

kemahiran yang lain. 'ika murid tidak dapat menguasai peringkat asas, maka mustahil untuk murid-murid menguasai kemahiran yang berikutnya. )enurut &amarudin Hj Husin lagi .ibid3;75 bahasa merupakan satu tabiat atau sesuatau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. !roses pengajaran ini sesuai diterapkan dalam proses pengajaran bahasa kedua. !roses ini akan memberi satu perkara baru kepada murid-murid dan untuk membentuk kebiasaan ini memerlukan latih tubi serta perbualan bahasa perlu diutamakan dan untuk proses ini, murid-murid tidak perlu terikat dengan peraturan bahasa. Dalam aliran ini, pengukuhan menjadi satu syarat penting dalam pembelajaran. !engukuhan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan bagi menetukan tingkah laku yang dikehendaki. Dengan pengukuhan ini akan menjadikan murid lebih gembira dan menjadikan mereka akan melakukan sesuatu perkara yang memberikan mereka pujian. Situasi sebegini adalah normal sebagai seorang manusia ynag mempunyai perasaan.

#hli-ahli beha"iouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa dan sistem onologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak balas. %rang-orang dewasa memberikan rangsangan bahasa yang secukupnya dalam bentuk yang mudah untuk ditiru. &anak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan ini menerusi akti"iti cuba jaya dan akhirnya mereka dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. Sistem onologi pula dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya.

2.2

Teori Mentalis ,eori mentalis merupakan penentang kepada teori beha"iorisme.

:olongan mentalis menentang hebat golongan beha"oiorisme. Hal ini kerana 'uriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So iah Hamid ./00837=5 memetik pendapat *homsky bahawa teori beha"iorisme tidak menghuraikan proses pemerolehan aspek bahasa secara menyeluruh. (eliau juga menyatakan bahawa setiap pemerolehan bahasa adalah proses mental bukan proses

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

mekanis. &enyataan *homsky yang dipetik dalam buku !erkaedahan !engajaran (ahasa )alaysia bahawa seseorang kanak-kanak yang lahir secara semulajadinya dapat menguasai bahasa ibundanya. ,erdapat dua unsur penting dalam teori ini iaitu competence .struktur dalaman5 dan performance .struktur luaran5. Struktur dalaman adalah berbentuk makna manakala bagi struktur luaran adalah ujaran bahasa yang dipertuturkan oleh kanak-kanak semasa mereka mempelajari bahasa.

'uriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So iah Hamid .ibid37=5 memetik kenyataan *homsky dan terdapat tiga sebab bagi mempertahan hipotesisi sejadi. )enurut *homsky, bahasa mempunyai ciri-ciri tatabahasa sejagat iaitu kesemestaan ormal dan kesemestaan substanti . &edua-dua perkara tersebut mempunyai maksud dan cara tersendiri. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai rumus-rumus dasar dan rumus-rumus trans ormasi supaya dapat menggambarkan situasi bahasa itu. *iri-ciri kedua menerangkan bahawa setiap ujaran yang terdedah pada pendengaran mungkin sukar untuk diperolehi sekiranya kanak-kanak tidak mempunyai keupayaan sejadi. *iri yang ketiga, *homsky menyatakan bahawa kanak-kanak memperolehi sistem bahasa melalui ibunya dengan masa yang singkat. !roses ini berlaku di antara empat hingga lima tahun.

)enurut 'oriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So ia #hmad .ibid3775 yang memetik kata-kata )c>eill yang merupakan seorang penyokong kuat aliran mentalis. !endapat beliau,setiap kanak-kanak yang dilahirkan ke dunia dikurniakan dengan #lat !emerolehan (ahasa atau Sistem pemerolehan bahasa .$anguage #c?uisition De"ice5. !endapat yang dikemukakan oleh beliau menegaskan bahawa kanak-kanak yang baru dilahirkan mempunyai ciri-ciri linguistik sejagat iaitu kesemestaan ormal dan kesemestaan substanti . %leh kerana unsur sejagat ini wujud dalam diri kanak-kanak maka mereka akan memperoleh bahasa ibundanya dengan mudah.

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

2.3

Teori Interaksionalis ,eori pemerolehan bahasa ini baru berkembang dalam bidang

psikolinguistik sekitar tahun /048-an hingga /028-an. #hli-ahli interaksionalis ialah seperti (loom ./0285, (owennan ./0275, *romer ./0245 dan lain-lain sependapat bahawa kebolehan kogniti semata-mata tidak akan dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kogniti hanya melengkapkan seseorang kanak-kanak dengan kebolehan menta sir makna tetapi tidak menjamin penta siran ini boleh dilahirkan dalam bentuk bahasa. &anak-kanak sebaliknya perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh mempelajari cara-cara menggambarkan makna-makna kogniti dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat.

Hasil kajian Snown ./02=5, <ingle ./0215 dan lain-lain menunjukkan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah akibat interaksi penjagapenjaga dengan kanak-kanak. )enurut 'oriah $ong, <aminah Hj Sabran dan so ia Hamid ./00737@5 pendapat ahli-ahli interaksionalis ini mendapat sokongan kerana terdapat bukti-bukti daripada kajian bahasa kanak-kanak yang telah dilakukan oleh (loom, (owerman, Halliday dan 6ells. &ajian yang telah dijalankan oleh (loom menunjukkan kanak-kanak dapat memahami berabagai-bagai kategori semantik. (owerman berpendapat perbezaan ini timbul kerana kedua anak-anaknya menggunakan kogniti yang berbeza. Hal ini kerana proses kogniti dan proses bahasa merupakan satu perkara yang penting dalam teori pemerolehan bahasa. 'oriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So ia Hamid ./00737@5 memetik kata-kata seorang ahli interaksionalis iaitu setiap perkembangan bahasa melibatkan proses kogniti dan juga proses interaksi bahasa. Halliday juga berpendapat setiap kanak-kanak perlu menguasai bahasa. Hal ini kerana setiap manusia perlu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekeliling.

&amarudin Hj Husin ./0013715 dalam bukunya yang bertajuk !edagogi (ahasa menyatakan bahawa teori pembelajaran interaksionalis memerlukan kanak-kanak didedahkan kepada interaksi linguistik. Dengan pendedahan

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

yang diberi, murid-murid boleh mengenal pasti dan mempelajari bagaimana untuk menggambarkan makna kogniti dalam satu bentuk linguistik yang jelas dan tepat. ,eori yang telah dikemukakan oleh Halliday ini memandang pembelajaran bahasa adalah sebagai salah satu alat berinteraksi dan proses ini melibatkan mental dan linguistik. Seseorang penutur jati yang baik haruslah boleh untuk menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul sama ada dari segi tatabahasa dan makna. &amarudin Hj Husin .ibid3705 menyatakan bahawa dalam setiap pembelajaran bahasa, setiap guru haruslah memberi latihan yang banyak kepada murid-murid. 6alaupun aliran interaksionalis ini menganggap penyampaian sesuatu bahasa itu lebih penting berbanding struktur bahasa namun kedua-dua perkara harus dijalankan serentak supaya murid-murid menguasai dua perkara sekaligus. Hal ini akan dibuktikan dalam contoh akti"iti yang dipilih.

2.4

Teori Kod Kognitif )enurut 'uriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So iah Hamid ./0073775

!iaget, merupakan ahli kogniti yang terkenal berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai otak dan sara yang tinggi. Dengan menggunakan otak, manusia mempunyai kebolehan dalam mempelajari pelbagai perkara. !roses pembelajaran merupakan satu proses mental dan bukanlah proses mekanis. Sebelum memperkenalkan teori kogniti ini, !iaget telah menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan. &ecerdasan ialah satu bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah semua ungsi kognii bergerak.

(agi )angantar Simanjuntak ./0123025, apabila berlaku sesuatu gangguan luaran makan seseorang indi"idu akan melakukan satu akti"iti atau kegiatan supaya gangguan tersebut dapat dihilangkan. )anakala !iaget pula ada berpendapat bahawa kecekapan kanak-kanak untuk memperoleh bahasa adalah berdasarkan kognitit dan setiap kanak-kanak akan melalui pengalaman mereka dengan objek dan tindakan dalam persekitarannya. !ada kebiasaannya perkembangan bahasa bermula pada peringkat deria
Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

motor yang terjadi ketika kanak-kanak berumur antara /1 bulan hingga dua tahun.

!eringkat kedua pula ialah peringkat praoperasi. !ada peringkat lebih dikenali sebelum peringkat sebenarnya terjadi. Di antara umur dua tahun dan tujuh tahun.!eringkat operasi konkrit adalah peringkat ketiga dalam proses perkembangan kogniti . !ada peringkat ini kanak-kanak akan berusaha untuk mengenali objek konkrit dan proses ini berlaku pada umur tujuh hingga dua belas tahun. &anak-kanak akan lebih mudah memahami dan menguasai sesuatu perkara jika mereka diperkenal dengan perkara yang berupa konkrit atau maujud. #kti"iti berbentuk hands-on memang sesuai dalam membantu tahap perkembangan kogniti di usia ini. !eringkat yang terakhir ialah peringkat operasi ormal. !eringkat ini berlaku pada umur /= tahun ke atas. Sesuatu yang abstrak dapat dinilai dan murid akan cuba untuk menaakul setiap bentuk dan situasi yang dirasai mereka.

)enurut 'uriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So iah Hamid ./00737;5 memetik kenyataan salah seorang penyokong !iaget iaitu Sinclair. (eliau telah menjalankan kajian terhadap teori pemerolehan bahasa kanak-kanak berdasarkan kerangka teori !iaget. (ukti daripada kajian yang telah dijalankan oleh Sinclair menunjukkan Semua kanak-kanak tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata atau bahasa yang kompleks sehingga mereka mencapai ke paringkat perkembangan intelek yang tertentu. &esimpulan yang telah dibuat oleh Sinclair latihan lisan kurang berkesan terhadap pemerolehan bahasa jika seseorang kanak-kanak itu belum mencapai tahap intelek yang tertentu.

#hli kogniti

bertegas berpendapat bahawa proses pemerolehan

bahasa merupakan salah satu proses mental dan perkembangan bahasa dan perkara ini mempunyai kaitan rapat dengan kognit secara amnya. &anakkanak akan memperoleh bahasa ketika diperingkat deria motor dan daripada konkrit kepada abstrak. %leh itu, teori ini jelas membuktikan bahawa

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

pemerolehan bahasa adalah bergantung kepada persekitaran kanak-kanak untuk memproses skema yang sedia ada bagi tujuan asimilasi dan akomodasi melalui pendedahan terhadap pengalaman baharu.

2.5

Implikasi Terhadap P & P Bahasa Sememangnya diakui teori pembelajaran banyak membantu para guru

melaksanakan akti"iti pengajaran dengan berkesan berpandukan ciri-ciri teori yang dipilih dan diamalkan. Setiap teori membawa implikasi yang berbeza mengikut kesesuaian waktu dan persekitaran bilik darjah. >amun, kajian ahli linguistik telah menghimpunkan pelbagai bentuk implikasi yang dilihat seringkali mempengaruhi akti"iti pengajaran dan pembelajaran .! +!5 bahasa.

2.5.1 Teori Behaviorisme )enurut #bdul #ziz #bdul ,alib .=8883/05 dalam bukunya A!edagogi (ahasa )elayu3 !rinsip, &aedah dan ,eknikB, beliau menyatakan bahawa kumpulan Behavioris berpendapat bahasa sesuatu perlakuan itu dapat dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sesuai. !erlakuan tersebut dapat dikekalkan sekiranya ia dikukuhkan melalui ganjaran. (agi #bdul #ziz .ibid3=85, antara prinsip daripada teori (eha"iorisme ini yang dapat diterapkan dalam bilik darjah adalah dengan guru memberi pujian apabila pelajar memberikan jawapan yang betul atau menghasilkan kerja-kerja yang baik. Selain itu, ganjaran dalam bentuk markah atau gred perlu digunakan. :uru atau pihak sekolah member hadiah seperti buku, plak dan sebagainya bagi menarik minat murid. ,ambah beliau, guru juga mempamerkan hasil kerja pelajar yang baik, contohnya karangan dan karya-karya ilmiah yang dapat memberi penghargaan kepada mereka. Di samping itu, guru juga boleh mengadakan akti"iti bahasa seperti pertandingan pidato atau bahas, acara

Kerja Kursus Projek

10

Pedagogi Bahasa Melayu SR

berbalas pantun, membaca puisi dan sebagainya di sekolah dari semasa ke semasa dan para pemenang akan diberikan hadiah sebagai ganjaran. Dalam kalangan kumpulan (eha"ioris, 9.$ ,horndike merupakan ahli linguistik yang terulung dan beliau telah mengemukakan beberapa hukum penting yang berkaitan dengan aspek perlakuan dalam teori (eha"iorisme. Hukum-hukum ini boleh diterapkan dalam akti"iti ! + ! bahasa. Dalam buku !edagogi (ahasa tulisan #bdul #ziz #bdul ,alib .=8883=85, telah disenaraikan setiap hukum-hukum tersebut besertakan contohnya. (agi hukum pertama iaitu hukum latihan, mengikut hukum ini, latihan amat penting untuk membina dan mengukuhkan sesuatu perlakuan yang dikehendaki. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, misalnya, latihan diperlukan dalam bidang lisan .sebutan, intonasi, bacaan nyaring5, dan seumpamaynya. Demikian juga halnya dalam lain-lain aspek pengajaran bahasa seperti aspek tatabahasa atau menulis dan mengarang. Hukum keduanya ialah hukum kesan. Hukum ini menyatakan bahawa perlakuan-perlakuan yang ingin dibina atau dibentuk itu akan berkekalan atau terus berlaku sekiranya ia diberikan rangsangan dan ganjaran positi . :anjaran positi itu hendaklah deberikan secepat mungkin selepas perlakuan bahasa yang dikehendaki itu disempurnakan pelajar. )isalnya, dalam latihan atau ujian bahasa ganjaran dalam bentuk markah atau gred, atau pujian hendaklah diberikan serta-merta kepada pelajar. Hukum &esan menyatakan bahawa aktor yang paling penting yang menentukan kesan ganjaran terhadap respons atau perlakuan yang baik itu ialah aktor masa. $ebih singkat masa antara respons dan ganjaran, maka lebih kuatlah pertalian antaranya. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, !olitzer dan <i"ers ./04;5 berpegang kuat pada Hukum &esan ini dengan mengatakan3 Languange is behaviour, and language behaviour can be learned by inducing, the student to behave the way are want him to behave.... Hukum ketiga yang diterangkan #bdul #ziz #bdul ,alib .ibid3=/5 ialah ukum Tu!i. Hukum ini menyatakan bahawa ganjaran memberikan kepuasan kepada pihak yang melakukan sesuatu respons. Dalam hal ini,

Kerja Kursus Projek

11

Pedagogi Bahasa Melayu SR

semakin kerap ganjaran diberikan, maka semakin menjadilah perlakuan yang dikehendaki itu berlaku. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, ganjaran perlu kerap diberikan berikutan dengan sesuatu akti"iti atau perlakuan bahasa yang baik. Ini termasuklah komen positi guru yang membina, misalnya terhadap karangan yang dibuat oleh murid. (agi guru bahasa yang ingin membentuk perlakuan bahasa yang baik dalam kalangan para pelajarnya, ketiga-tiga hukum tersebut perlu diterapkan dalam proses ! + ! di bilik darjah.

2.5.2 Teori Mentalis ,erdapat beberapa implikasi ! + ! bahasa bagi teori )entalis. Dalam buku Culki ley Hamid ./00;5 yang bertajuk !engajaran dan !embelajaran (ahasa, beliau telah mengatakan pem!ela"aran !ahasa !erlaku melalui pengalaman menggunakan !ahasa. )aksudnya di sini ialah murid mendapat pengajaran bahasa selepas melakukan komunikasi lisan sepanjang kehidupan mereka. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa tata!ahasa dipela"ari se#ara tidak langsung. Hal ini membuktikan bahawa pengajaran tersebut hendaklah menggunakan pendekatan dedukti . )isalnya serapan dan peniruan model dalam akti"iti pengajaran bahasa yang dijalankan. &anak-kanak menyerap tatabahasa pertama melalui komunikasi lisan .secara intuisi5, kemudian menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalam tatabahasa pertamanya. Di samping itu, implikasi yang lain ialah asas tata!ahasa dikuasai dalam !entuk lisan tetapi murid tidak menghafal a$at%a$at seperti mana yang terdapat pada ,eori (eha"iorisme. Selain itu, Culki ley Hamid ./00;5 juga berpendapat bahawa teori ini dapat menggalakkan pela"ar menghasilkan pertuturan !aru se#ara kreatif !erdasakan pengetahuan rumus !ahasa. )urid tidak dapat menerangkan rumus tatabahasa yang diserapi tetapi masih boleh menggunakannya dengan cara yang betul hasil bimbingan guru semasa akti"iti di dalam kelas. ,eori ini juga menganggap kesilapan bahasa sebagai ujian sebelum mencapai tahap kemahiran. :uru
Kerja Kursus Projek

sejagat

dengan

menggunakan

nahu

tatabahasa

bahasa

12

Pedagogi Bahasa Melayu SR

hendaklah mengehadkan kesilapan mereka dan menggalakkan mereka memperbaiki berdasakan pengetahuan rumus yang telah mereka pelajari. %leh itu dapat di ahami bahawa latihan-latihan yang diberi seharusnya membina kecekapan menggunakan rumus secara kreati . Selain itu, teori ini juga turut menekankan kemahiran membaca dan menulis dan tidak mengabaikan kemahiran mendengar dan bertutur.

2.5.& Teori Kognitif Implikasi ! + ! teori pemerolehan bahasa yang ketiga iaitu teori &ogniti dihuraikan secara ringkas berdasarkan kajian beberapa ahli linguistik. ,eori ini memang cukup sinonim dengan 'ean !iaget ahli psikologi yang telah banyak memberi sumbangan kepada bidang kajian perkembangan kogniti kanak-kanak. Implikasi yang dapat dilihat semasa proses ! + ! bagi teori ini ialah pem!ela"aran !ahasa $ang meli!atkan proses mental. !embelajaran bahasa ialah proses ber ikir. %leh itu, kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan untuk memahami bahasa .makna5 bukan bergantung kepada latihan giat semata-mata. Selain itu, teori ini memerlukan pengli!atan aktif pela"ar dan sikap ke!ertanggung"a'a!an kendiri dalam aktiviti pem!ela"aran !ahasa. Ini bermaksud, akti"iti yang dijalankan perlulah berpusatkan pelajar di mana guru cuma bertindak sebagai pembimbing manakala muridlah yang melaksanakan akti"iti yang dirancang. Masa dan aspek !ahasa $ang hendak dia"arkan perlu !ersesuaian dengan tahap perkem!angan umur dan mental pela"ar. Seperti mana yang telah dihuraikan dalam teori pemerolehan di bahagian sebelum ini, teori kogniti yang diperkenalkan !iaget mengandungi empat peringkat iaitu deria motor, pra operasi, operasi konkrit dan operasi ormal. %leh itu, murid perlu menyesuaikan pengetahuan sedia ada atau skema mengikut pengalaman dan persekitaran yang dilalui. Di samping itu, teori ini juga menggalakkan guru men$ediakan persekitaran pem!ela"aran yang kaya, pelbagai dan merangsangkan untuk menimbulkan moti"asi. &esalahan yang dilakukan bukan suatu kegagalan tetapi percubaan hipotesis .rumus5 yang telah dibina.

Kerja Kursus Projek

13

Pedagogi Bahasa Melayu SR

)aksudnya, latihan yang diberikan bukan membentuk kebiasaan automatis tetapi untuk membina kecekapan menggunakan rumus yang dibentuk.

2.5.( Teori Interaksionalis (agi menjelaskan implikasi ! + ! bahasa dengan menggunakan teori Interaksionalis ini, terdapat beberapa kajian yang dapat dilihat dan diambil kira. ,eori yang dipelopori oleh Halliday ini banyak dipengaruhi teori bahasa ungsional yang melibatkan akti"iti komunikasi lisan murid. Implikasi yang pertama dapat dilihat ialah pem!ela"aran !ahasa untuk pel!agai tu"uan interaksi. )aksudnya, guru mengajar murid cara berkomunikasi untuk mereka mengaplikasikannya dalam pelbagai urusan kehidupan seharian mereka. <ingkasnya, dapat di ahami akti"iti yang dijalankan di dalam kelas lebih becorakkan kontekstual. Sebagai ahli masyarakat, mereka juga seharusnya mempunyai kemampuan menguasai kemahiran menggambarkan pemikiran dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi sosial. Dalam akti"iti ! + !, pen$ampaian makna $ang tepat adalah penting untuk berinteraksi di samping struktur tatabahasa yang betul. %leh itu, makna dan tatabahasa dapat diajar serentak. Selain itu, teori interaksionalis juga membolehkan pendedahan kepada situasi linguistik bagi melatih pelajar menggunakan bahasa yang berkesan dalam interaksi sosial mereka. )aksudnya, guru perlu mengajar aspek kecekapan komunikasi seperti linguistik, sosiolinguistik, wacana dan strategik. (agi memperkaya akti"iti di dalam kelas, guru juga boleh merancang akti"iti tugasan bahasa iaitu task based. ! + ! bahasa seharusnya menarik dan dapat memberi makna kepada pelajar. (agi aspek latihan pula, guru boleh menggunakan teknik latih tubi bermakna secara sedikit untuk mendedahkan struktur tetapi masih mengajarkan sistem bahasa dan penggunaannya secara spontan dan leksibel. :uru tidak perlu membaiki kesilapan bahasa pelajar, cukup sekadar menyedarkan mereka sama ada bentuk atau struktur yang

Kerja Kursus Projek

14

Pedagogi Bahasa Melayu SR

mereka gunakan itu betul atau salah, dan setelah mereka sedar akan kesilapan tersebut, guru digalakkan meminta murid membetulkannya sendiri. Dalam erti kata yang lain, guru boleh membenarkan kesilapan pada peringkat awal bagi membolehkan murid berkomunikasi secara spontan dan leksibel.

2.6

Teori $ang )ipraktikkan dalam Tugasan Dalam tugasan ini, terdapat satu contoh sesi pengajaran akti"iti bagi

subjek (ahasa )elayu Sekolah <endah. Sudah tentulah proses ! + ! tersebut melibatkan teori pembelajaran bagi membolehkan murid menguasai bahasa. !ada bahagian ini akan dihuraikan mengenai teori yang dipraktikkan oleh guru dalam usaha mencapai objekti pembelajaran yang direncanakan.

,eori pembelajaran yang digunakan ialah teori Behaviorisme. (erdasarkan sukatan pelajaran, terdapat akti"iti yang melibatkan kemahiran lisan iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. ,ujuan akti"iti ini dilakukan adalah untuk memastikan murid dapat bertutur dan berkomunikasi dalam keadaaan yang bertatasusila. ,ambahan pula, akti"iti ini dilakukan terhadap murid ,ahun / yang diketahui umum baru sahaja ingin memulakan kehidupan baharu yang menghendaki mereka melalui interaksi sosial dalam persekitaran masing-masing. !ada awal pengajaran, guru meminta murid untuk mendengar perbualan melalui pita rakaman mengenai situasi di kedai buku. ,ujuan langkah ini adalah untuk membiasakan murid dengan suasana di kedai buku sekaligus dapat memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

,eori (eha"iorisme telah menetapkan bahawa setiap pengajaran bahasa haruslah bermula dengan bahasa lisan kemudian diikuti dengan bahasa tulisan. (erdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli beha"iorisme, dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah memastikan murid-murid bertutur sebelum beralih kepada kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran lisan merupakan asas kepada

Kerja Kursus Projek

15

Pedagogi Bahasa Melayu SR

kemahiran yang lain. 'ika murid tidak dapat menguasai peringkat asas, maka mustahil untuk murid-murid menguasai kemahiran yang berikutnya. Sama juga seperti akti"iti yang telah dirancangkan dalam tugasan ini, langkah selepas murid mempelajari kemahiran lisan, murid akan cuba menulis ayatayat mudah yang berkenaan dengan apa yang mereka dapat daripada guru sebelum itu. Ingatan mereka akan bertahan dalam tempoh yang lama.

)enurut &amarudin Hj Husin ./0013;75, bahasa merupakan satu tabiat atau sesuatau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. !roses pengajaran ini sesuai diterapkan dalam contoh akiti"iti yang dicadangkan. !roses ini akan memberi satu perkara baru kepada murid-murid dan untuk membentuk kebiasaan ini memerlukan latih tubi serta perbualan bahasa perlu diutamakan dan untuk proses ini, murid-murid tidak perlu terikat dengan peraturan bahasa. Dalam akti"iti ini, pengukuhan menjadi satu syarat penting dalam pembelajaran. !engukuhan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan bagi menetukan tingkah laku yang dikehendaki. Semasa guru mengajak murid untuk mengajuk dialog perbualan, guru boleh menggunakan strategi pengukuhan dalam usaha menarik minat murid untuk mengha alnya. Dengan pengukuhan ini akan menjadikan murid lebih gembira dan menjadikan mereka akan melakukan sesuatu perkara yang memberikan mereka pujian.

)enurut >ik Hassan (asri .=8873//85, antara ciri-ciri yang boleh disimpulkan ialah pembelajaran merupakan proses mekanis yang terjadi daripada hubungan antara rangsangan .stimulus5 dan gerak balas .respon5. Ini bermaksud, akti"iti yang dijalankan dalam rancangan pengajaran harian yang telah dirancang pada bahagian berikutnya nanti telah membuktikan ciri yang pertama tersebut di mana murid memberi respon kepada rangsangan guru yang memuji mereka. Selain itu, >ik Hassan (asri juga mengatakan sesuatu gerak balas yang diulangi akan membentuk kebiasaan. !erkara ini sangat bersesuaian dengan akti"iti pengajaran bahasa tersebut di mana murid sentiasa akan mengajuk dialog perbualan supaya dapat mengaha alnya. (ukan sekali, malah berulang kali guru mengulang ayat

Kerja Kursus Projek

16

Pedagogi Bahasa Melayu SR

tersebut di samping melakukan teknik latih tubi penggantian dalam usaha menambah perbendahaaan kata murid.

>amun, akti"iti ! + ! tersebut bukan sahaja melibatkan teori (eha"iorisme, sebaliknya, guru akan mempraktikkan teori *ituasional. )a humnya, di penghujung pembelajaran, guru meminta murid melakukan sesi dialog di kedai buku bagi memenuhi keperluan mereka dalam situasi yang bakal mereka hadapi. 6alau bagaimanapun, trans ormasi pendekatan tersebut tidaklah sehingga mencapai ke tahap komunikati . ,eori pendekatan komunikati menyatakan interaksi diajarkan di dalam kelas dan dilakukan oleh murid tanpa ada larangan atau teguhan negati daripada guru. ,ujuannya adalah untuk membolehkan murid berkomunikasi dalam keadaan yang leksibel dan spontan. Sedangkan akti"iti yang dijalankan guru hanya membolehkan murid meniru ayat yang diajarkan guru. Ini bermakna, pengajaran yang disampaikan masih tidak memenuhi ciri-ciri pendekatan komunikati . %leh itu, murid dikehendaki menggunakan ayat yang diajarkan dahulu, dan sekiranya situasi memaksa mereka berbicara secara spontan, guru tidak harus melarang sebaliknya menggalakkan murid. &esimpulannya, akti"iti yang dirancang mempraktikkan ,eori (eha"iorisme dan ,eori Situasional.

3.0

Perkaitan Teori%Teori Pemerolehan Bahasa dengan Pendekatan+ Kaedah dan Teknik Penga"aran Setiap guru perlu mengajarkan murid mereka dengan teknik dan strategi yang betul. ,eori-teori pemerolehan bahasa yang dipelajari semasa mengikuti latihan keguruan perlu diaplikasikan di dalam kelas supaya guru lebih jelas dengan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk diajarkan. )aka, guru perlu mengkaji terlebih dahulu ciri-ciri setiap teori pemerolehan bahasa yang sesuai untuk diajarkan. #pa yang paling utama ialah proses hubung kait teori yang dipilih dengan strategi pembelajaran sebelum menghasilkan rancangan pengajaran harian. !ada bahagian

Kerja Kursus Projek

17

Pedagogi Bahasa Melayu SR

berikutnya akan dihuraikan mengenai perkaitan teori-teori pemerolehan bahasa dengan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. (erpandukan tulisan #bd. #ziz #bd. ,alib .=8883=1-=05, pendekatan bermaksud yang paling global atau yang paling abstrak. Ini adalah kerana pendekatan merupakan suatu pandangan, pendirian, pegangan dan alsa ah bagi melihat, memahami dan mendekati sesuatu perkara. Sementara itu, beliau turut menjelaskan maksud kaedah yang membawa erti cara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran. #khir sekali, teknik pula dide inisikan sebagai suatu cara yang lebih khusus atau spesi ik yang digunakan untuk mengajar sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. &.1 Konsep Pendekatan+ Kaedah dan Teknik Pem!ela"aran Bahasa
3.1.1 Teori Behaviorisme

,eori (eha"iorisme merupakan teori yang sudah lama dipraktikkan oleh golongan pendidik. Hal ini berikutan teori jenis ini wujud pada suatu tempoh masa yang lama berbanding teori yang selepasnya. >amun, pengajaran bahasa melalui teori ini tidak langsung mempengaruhi strategi pengajaran dan pembelajaran. ,erdapat banyak pendekatan, kaedah dan teknik yang dapat disuaikan bagi teori ini. Sebagai contohnya, diambil pendekatan oral atau lisan dalam pengajaran bahasa. )enurut &amarudin Hj Husin ./0013//@5 dalam bukunya A!edagogi (ahasa3 !erkaedahanB, pendekatan oral ialah satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan kepada aspek lisan dalam akti"iti pelajaran bahasa. Ini dilakukan sebelum seorang itu menguasai kemahirankemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. !erbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam reka bentuk pendekatan ini. Selain itu, kawalan aspek tatabahasa adalah juga diberi perhatiaan. )aksudnya, pendekatan ini sangat bertepatan dengan ciri-ciri ,eori (eha"iorisme yang menekankan aspek lisan serta mekanis. (agi menambah pemahaman lagi, &amarudin Hj. Husin .ibid3//45 turut mengatakan bahawa teori bahasa yang menjadi dasar kepada pendekatan ini dicirikan
Kerja Kursus Projek

sebagai

satu

bentuk

struktural.

#spek

dan

bentuk-bentuk
18

Pedagogi Bahasa Melayu SR

pengucapan dilihat sebagai asas bahasa, sementara strukturnya pula dilihat sebagai okus kepada keupayaan bertutur. ,ambah beliau, teori pendekatan ini didokongi oleh teori mekanis yang boleh juga dide inisikan sebagai teori (eha"iorisme. ,eori ini menanggap bahasa adalah satu akti"iti izikal yang mementingkan satu rangkaian turutan kesan dan sebab. Ia menganggap aktor persekitaran sebagai rangsangan dan tindak balas organisma. Sementara itu, kaedah yang sesuai semasa teori ini dipraktikkan ialah kaedah terus atau ada juga yang mengatakan kaedah askar. >ik Hassan (asri .=88@3 /;75 berpendapat bahawa dalam kaedah ini, bahasa sasaran digunakan dengan serta merta, ber ikir dalam bahasa yang dipelajari tersebut. %leh sebab bahasa lain tidak digunakan, maka pengajaran perkataan dijalankan dengan menggunakan benda-benda konkrit, melalui gambar dan sebagainya, atau melalui perbandingan dan persamaan sekiranya benda itu tidak konkrit. ,atabahasa diajar melalui tunjuk cara dengan contoh-contoh yang sesuai. ,atabahasa secara ormal tidak diberikan, melainkan jika perlu tetapi diserapkan dalam bahan mengajar. (agi &amarudin Hj. Husin pula ./0013/1@5, kaedah ini mengikut tanggapan ahli (eha"ioris iaitu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa mereka dengan cara semula jadi. (eliau juga menambah bahawa kaedah terus lebih ber okuskan kemahiran lisan. ,eori (eha"iorisme sememangnya mengkehendaki corak pengajaran yang lebih bersi at lisan. )urid hendaklah meniru dan mengikut guru dalam aspek bahasa yang diajarkan. #pabila guru sudah mengajar murid kemahiran, guru memberi peneguhan positi dalam usaha menambah minat murid menjawab dengan betul dan tepat. Dengan cara ini, murid akan mematuhi perintah guru sementara nahu dan perbendaharaan kata mereka menjadi semakin jitu. Secara kesimpulannya, kaedah terus mengutamakan bahasa lisan kerana penganjur-penganjur kaedah ini menganggap bahawa dalam pembelajaran bahasa pertama, pelajar belajar secara mendengar dan bertutur. >ik Hassan (asri .=88@3/;25. ,erjemahan tidak digunakan secara langsung. %leh sebab sebutan yang betul diutamakan, kaedah ini merupakan gabungan linguistik dengan pengajaran bahasa.

Kerja Kursus Projek

19

Pedagogi Bahasa Melayu SR

!erkara terakhir yang perlu diberikan penekanan ialah aspek teknik. ,eknik yang sesuai digunakan dalam teori ini ialah teknik latih tu!i. (agi >ik Hassan (asri .=8883/;05, latih tubi dilakukan bertujuan untuk membolehkan murid menguasai sebutan dan membiasakan telinga mereka dengan sistem bunyi bahasa itu serta menyerap rumus-rumus bahasa dalam bentuk polapola ayat tertentu. Dengan itu, cara pembentukan bahan mestilah memberi perhatian kepada butir-butir tersebut. )anakala &amarudin Hj. Husin ./0013/02-/015 mengatakan latih tubi merupakan pengulangan akta- akta atau kecekapan yang dipelajari. ,eknik ini bertepatan dengan teori (eha"iorisme yang memerlukan latihan secara kerap dan pengukuhan guru dalam meningkatkan penguasan kemahiran lisan murid.
3.1.2 Teori Mentalis

Setelah melihat huraian perkaitan teori (eha"iorisme, didapati terdapat beberapa perbezaan antara teori tersebut dengan teori )entalis ini. ,eori mentalis merupakan penentang kepada teori beha"iorisme. :olongan mentalis menentang hebat golongan beha"iorisme. Hal ini kerana 'oriah $ong, <aminah Hj Sabran dan So iah Hamid ./00737=5 memetik pendapat *homsky bahawa teori beha"iorisme tidak menghuraikan proses pemerolehan aspek bahasa secara menyeluruh. (eliau juga menyatakan bahawa setiap pemerolehan bahasa adalah proses mental bukan proses mekanis. (uktinya, pendekatan yang digunakan semasa mengaplikasikan teori )entalis adalah berbeza dengan teori (eha"iorisme. Semasa akti"iti ! + ! bahasa, guru yang mahu menggunakan teori )entalis dalam pengajaran mereka sangat sesuai menggunakan pendekatan deduktif. Hal ini kerana setiap kanak-kanak yang dilahirkan ke dunia dikurniakan dengan #lat !emerolehan (ahasa atau Sistem pemerolehan bahasa .$anguage #c?uisition De"ice5. %leh itu mereka berkebolehan untuk melakukan penaakulan yang tinggi. )enurut &amarudin Hj. Husin ./00130/5, pendekatan dedukti akan dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan daripada sini, pembelajaran akan diteruskan dengan menganalisis hukum-hukum tadi melalui contohcontoh atau mengaplikasikan peraturan-peraturan yang diberikan.

Kerja Kursus Projek

20

Pedagogi Bahasa Melayu SR

)anakala kaedah yang sesuai digunakan melalui teori )entalis ialah kaedah nahu ter"emahan. )enurut >ik Hassan (asri .=88@3/775, kaedah nahu terjemahan memberi penekanan terhadap kemahiran menulis. %leh itu, kaedah ini tidaklah mementingkan onetik atau sebutan. )alahan kaedah ini mementingkan penulisan dan ejaan. <asional kaedah ini dipilih dan perkaitannya dengan teori )entalis ialah, kaedah ini melibatkan pengha alan rumus tatabahasa. !engajaran tatabahasa secara dedukti dan berstruktur dapat menambah perbendaharaan kata murid. Hal ini bertujuan membolehkan murid menggayakan kebolehan berbahasa secara kreati . Seperti mana yang diketahui, teori ini menekankan proses mental kanakkanak yang dikatakan memiliki alat pemerolehan bahasa sejak kecil lagi. 'adi, ungsi guru mengajar mereka rumus tatabahasa adalah untuk membentuk kecekapan competence .struktur dalaman iaitu makna5 bahasa penutur nati daripada mementingkan perlakuan bahasanya sahaja. )aksudnya, muridmurid digalakkan menggunakan ayat sendiri .trans ormasi5 dalam akti"iti selepas guru memberi ayat dasar. !erkara yang ketiga penting dalam huraian teori ini ialah teknik yang sesuai digunakan bagi mengaitkan pendekatan dan kaedah unutk teori )entalis ini. ,eknik yang dirasakan sesuai ialah teknik mengga!ung a$at. )enurut #bd #ziz #bd ,alib .=8883;05, teknik ini bermaksud teknik mengajar murid supaya pandai menggabung ayat secara betul dan berkesan. $atihan penggabungan ayat boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. ,eknik ini juga dikenali sebagai teknik memanipulasi ayat. Sebenarnya, teknik ini dilihat sesuai digunakan kerana teori )entalis sememangnya menekankan penggunaan bahasa secara kreati setelah mempelajari rumus tatabahasa. %leh itu, guru perlu member penekanan terhadap pembentukan ayat dan memperbetul kesalahan ayat murid secara berkesan.

3.1.3 Teori Interaksionalis

,eori Interaksionalis merupakan teori yang menekankan aspek interaksi sosial. <amai yang sedia maklum bahawa apabila berkata tentang teori interaksionalis, sudah pasti pendekatan yang digunakan adalah
Kerja Kursus Projek

21

Pedagogi Bahasa Melayu SR

pendekatan komunikatif. !engajaran bahasa merangkumi kecekapan bahasa .penguasaan sistem tatabahasa5 dan kecekapan berkomunikasi. Ini bermakna, setiap pengajaran yang dilalui adalah berbentuk komunikasi antara murid. Sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran, ungsi atau peranan komunikati dialog itu hendaklah diutamakan, dan bukan untuk diha az. #bd #ziz #bd ,alib .=88837=5 dalam bukunya yang bertajuk A!edagogi (ahasa )elayuB mengatakan stimulus atau akti"iti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi, ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan komunikasi. (eliau juga menambah matlamat pendekatan komunikati adalah memastikan keupayaan murid berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dan berkesan. &omunikasi juga terbentuk melalui tiga situasi jurang maklumat iaitu penutur dengan pendengar, pembaca dengan penulis serta penulis dengan pembaca. ,ujuan komunikasi tersebut adalah sama bagi ketiga-tiganya yakni memperoleh dan memahami maklumat. Sekiranya pendekatan komunikati yang digunakan, sudah pasti

kaedahnya ialah kaedah komunikatif. &aedah komunikati merupakan akti"iti yang melibatkan komunikasi sebenar menggalakkan pembelajaran bahasa yang bermakna kepada murid. Semasa proses ! + !, guru hendaklah mendedahkan aspek tatabahasa dalam konteks penggunaanya. Selain itu, guru juga perlu menyediakan latih tubi berstruktur supaya murid dapat menguasai kemahiran komunikasi dengan baik. Implikasi kaedah ini ialah penggunaan bahasa secara leksibel dan spontan mengikut konteks dan tujuan. Selain itu, murid juga akan bertambah yakin untuk berkomunikasi. Di samping itu, murid dapat mengelak daripada membetulkan kesilapan pada peringkat awal pembelajaran. Selepas melihat pendekatan dan kaedah, teori Interaksionalis juga tidak terlepas daripada perkaitannya dengan teknik. &ajian mendapati teknik yang sesuai bagi teori Interaksionalis ini ialah teknik simulasi. Simulasi ditakri kan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah,

Kerja Kursus Projek

22

Pedagogi Bahasa Melayu SR

isu atau tugasan semula. )elalui teknik ini, para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temu ramah dengan indi"idu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Semasa melakukan akti"iti ini, murid disarankan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. )enurut &amarudin Hj. Husin ./0013=8/5, sebelum memulakan akti"iti simulasi, guru akan memberi kad peranan supaya murid sedar akan peranan mereka untuk membuat simulasi menyelesaikan sesuatu masalah. &esimpulannya,pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan khususnya dalam kemahiran lisan, membaca dan menulis selain mewujudkan pelbagai akti"iti menarik yang menjadi sumber ino"asi kepada pelajar.

3.1.4 Teori Kod Kognitif

,eori pemerolehan bahasa yang terakhir ialah teori kod kogniti . !endekatan yang sesuai dengan teori ini ialah pendekatan induktif. )enurut &amarudin Hj. Husin ./001317-1;5, pendekatan indukti adalah satu pendekatan mengajar yang melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi. !embelajaran teori kogniti melibatkan proses mental. Semasa akti"iti ! + ! bahasa dijalankan, pengajaran dimulakan dengan memberi contoh-contoh struktur penggunaan unsur-unsur tatabahasa yang dipelajari terlebih dahulu sebelum sesuatu kesimpulan mengenainya dilakukan. Selepas menyatakan contoh, generalisasi secara umum akan dilakukan. Dengan kata mudahnya, pengajaran ini menekankan aspek pembentukan kesimpulan umum setelah menyenaraikan beberapa contoh. ,eori &od &ogniti bersesuaian dengan pendekatan ini kerana teori ini menghubungkan pengalaman murid dengan contoh-contoh yang ada .skema5 untuk menghasilkan pengetahuan baharu selepas melalui proses asimilasi dan akomodasi. %leh itu, pendekatan teori ini jelas membuktikan bahawa pemerolehan bahasa adalah bergantung kepada persekitaran kanak-kanak

Kerja Kursus Projek

23

Pedagogi Bahasa Melayu SR

untuk memproses skema yang sedia ada bagi tujuan asimilasi dan akomodasi melalui pendedahan terhadap pengalaman baharu. (agi melihat kaedah pengajaran yang sesuai untuk teori ini, aspek pengajaran pemprosesan mental perlu diambil kira. &aedah yang dijangkakan dapat membantu guru dalam melaksanakan pengajaran ! + ! ialah kaedah induktif. Semasa akti"iti dijalankan, guru perlu memberikan contoh yang jelas kepada murid terutamanya dalam pengajaran aspek ejaan, mor ologi, dan sintaksis dalam tatabahasa. )enurut #bd. #ziz #bd. ,alib .=8883;75, kaedah indukti ialah kaedah pengajaran bahasa yang menampilkan contoh terlebih dahulu, sebelum hukum-hukum tatabahasa .generalisasi5 dijelaskan kepada pelajar. *ontohnya aspek ejaan, pembinaan kata .mor ologi5 atau strukturstruktur ayat .sintaksis5. ,eori &od &ogniti mengatakan kanak-kanak lebih mudah belajar sesuatu daripada yang konkrit kepada yang abstrak, terutamanya bagi kanak-kanak yang lemah atau lambat perkembangan mentalnya. ,eori !iaget ini juga mengatakan kanak-kanak biasanya berada pada tahap operasi konkrit sewaktu berusia tujuh hingga sebelas tahun. Ini bermakna, kaedah indukti memang sesuai dilaksanakan di sekolah rendah. #khir sekali, teknik yang boleh dihubung kait dengan teori &od &ogniti ialah teknik inkuiri. (erdasarkan rujukan yang diperhatikan, didapati teknik inkuiri memiliki kaitan yang setara dengan teori ini. ,eknik inkuiri merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan dan kesimpulan yang beroreientasikan masalah. Selain itu, teknik ini dapat menimbulkan daya re leksi murid. (ukti yang jelas terhadap perkaitan tersebut adalah berkenaan dengan aspek pengendalian teknik ini. :uru harus memastikan murid mengenal pasti dahulu masalah atau pun butiran pengajaran, kemudian murid akan mengkaji dan membuat ramalan tentang struktur-struktur tertentu sebelum di akhirnya murid menyediakan rumusan atau generalisasi terhadap pengajaran. %leh itu, teknik ini dilihat sesuai bagi tahap sekolah rendah kerana dapat melatih diri mereka ber ikir secara kreati dan kritis.

4.0

Pendekatan+ Kaedah dan Teknik dalam ,ktiviti dan -angkah P & P Bahasa Mela$u

Kerja Kursus Projek

24

Pedagogi Bahasa Melayu SR

4.1

uraian asil Pem!ela"aran $ang )ipilih dan .!"ektif Pela"aran Huraian hasil pembelajaran yang dipilih ialah3 /.= (ertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. <asional pemilihan huraian hasil pembelajaran ini ialah, kemahiran

lisan dilihat mampu membentuk indi"idu yang berketerampilan. ,ambahan pula, akti"iti ini dirangka bagi murid ,ahun /. %leh itu, dibayangkan bahawa murid ,ahun / memerlukan pendedahan mengenai cara berkomunikasi dengan bertatasusila selain okus sampingannya dapat memberi keyakinan kepada mereka untuk menuntut keperluan apabila berurusan dengan khalayak. :uru akan mengajarkan ayat-ayat yang biasa digunakan dalam sitauasi tertentu supaya murid dapat mengha alnya dan digunakan semasa situasi itu benar-benar berlaku. .!"ektif pem!ela"aran/ /5
2) 3)

)urid dapat berkomunikasi dengan cara bertatasusila. )urid dapat bersoal jawab dengan cara bertatasusila. )embolehkan murid menguasai kemahiran lisan.

'ika dilihat rajah di atas, dapat di ahami bahawa tujuan pelaksanaan pengajaran kemahiran berkomunikasi ini adalah untuk mengajar murid caracara berkomunikasi secara bertatasusila. Hasil pembelajaran selepas akti"iti, murid dapat belajar aspek laras bahasa yang sesuai ketika menuntut keperluan pada situasi-situasi tertentu. %bjekti pembelajaran yang kedua ialah murid dapat menyatakan hasrat dan keinginan mengikut keperluan. !erkara ini jelas dapat dibuktikan apabila contoh akti"iti dialog yang digunakan dapat membantu murid mengha al cara meminta dan memohon kehendak dengan tertib tanpa terpesong daripada tuntutan yang di ikirkan. #khir sekali, murid dapat menguasai kemahiran lisan dalam interaksi sosial. Seperti mana yang diketahui, kemahiran lisan yang terdiri daripada kemahiran

Kerja Kursus Projek

25

Pedagogi Bahasa Melayu SR

mendengar dan bertutur sangat dituntut dalam akti"iti perbualan. )urid perlu mendengar dengan teliti apa yang diperkataka oleh orang lain di samping cuba meluahkan atau melontarkan kata-kata dengan berkesan dan tepat.

(.2

Pendekatan+ Kaedah dan Teknik Tugasan Pro"ek !endekatan yang digunakan dalam tugasan projek ialah pendekatan

oral atau lisan. !endekatan ini melibatkan kemahiran lisan iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. !endekatan ini sangat sesuai digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran berkomunikasi bagi stituasi-situasi tertentu. Selain itu, pendekatan lisan juga membabitkan kecekapan murid menggunakan bahasa yang dipelajari untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Hakikatnya, tidak ramai guru yang menggunakan pendekatan ini kerana dibayangkan bahawa pendekatan ini tidak begitu sesuai dalam melahirkan kanak-kanak atau murid yang kreati berbahasa.

Sementara itu, kaedah yang digunakan bagi tugasan projek ialah kaedah audio%lingual. &aedah ini juga dikenali sebagai kaedah dengar dan sebut. )enurut #bd #ziz ,alib .=8883715, kaedah dengar dan sebut ini dipelopori oleh '.( *arroll ./0485 dan 6illiam )oultan ./04/5. ,ambah beliau lagi, pada tahun /04;, 6ilga ). <i"ers telah menjadikan kaedah tersebut lebih konkrit dan memasukkan unsur-unsur teori Skinner .khususnya dalam aspek pelaziman dan latihan5 untuk membentuk perlakuan bahasa yang betul. ,erdapat beberapa persamaan antara kaedah ini dengan kaedah terus. )alah ada yang beranggapan bahawa kaedah ini adalah "ariasi daripada kaedah terus.

Selain itu, teknik yang digunakan dalam tugasan projek ini ialah teknik latih tu!i. ,eknik latih tubi dilihat mempunyai potensi yang baik dalam melaksanakan akti"iti berbahasa kepada kanak-kanak. Hal ini kerana tahap perkembangan minda mereka sukar mencapai tahap yang tinggi tanpa latihan

Kerja Kursus Projek

26

Pedagogi Bahasa Melayu SR

atau bantuan guru. $ebih-lebih lagi kumpulan sasaran dalam tugasan projek ini adalah kepada murid ,ahun /. Selain itu, teknik ini juga memerlukan pengulangan atau latihan berkala bagi setiap akti"iti yang dijalankan. ,eknik ini dipilih disebabkan kesesuaiannya terhadap teori (eha"iorisme yang dilaksanakan. ,erdapat perkaitan dan kebergantungan antara kedua-duanya. &aitannya akan diperincikan dalam bahagian yang seterusnya.

4.3

,plikasi Pendekatan+ Kaedah dan Teknik Pem!ela"aran Bahasa dalam ,ktiviti dalam -angkah P & P Bahasa Mela$u $ang )iran#ang Bagi Men#apai .!"ektif P & P

(erdasarkan akti"iti dan langkah pengajaran di bahagian belakang tugasan, teori pembelajaran bahasa yang dipraktikkan ialah ,eori (eha"iorisme dan teori bahasa yang digunakan pula ialah ,eori Struktural. ,eori (eha"iorisme merupakan salah satu aliran yang mengutamakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. 6alau bagimanapun bahasa tulisan merupakan bahasa kedua. #hli-ahli beha"iorisme telah menegaskan bahawa setiap pengajaran bahasa haruslah bermula dengan bahasa lisan kemudian diikuti dengan bahasa tulisan. (erdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli beha"iorisme ini, dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah memastikan murid-murid bertutur sebelum beralih kepada kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran lisan merupakan asas kepada kemahiran yang lain. 'ika murid tidak dapat menguasai peringkat asas, maka mustahil untuk murid-murid menguasai kemahiran yang berikutnya. (agi &oh (oh (oon. ./0085, bahasa merupakah satu tabiat atau sesuatau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. !roses pengajaran ini sesuai diterapkan dalam proses pengajaran bahasa kedua. !roses ini akan memberi satu perkara baru kepada murid-murid dan untuk membentuk kebiasaan ini memerlukan latih tubi serta perbualan bahasa perlu diutamakan
Kerja Kursus Projek

27

Pedagogi Bahasa Melayu SR

dan untuk proses ini, murid-murid tidak perlu terikat dengan peraturan bahasa. Dalam aliran ini, pengukuhan menjadi satu syarat penting dalam pembelajaran. !engukuhan merupakah salah satu cara yang dapat dilakukan bagi menetukan tingkah laku yang dikehendaki. Dengan pengukuhan ini akan menjadikan murid lebih gembira dan menjadikan mereka akan melakukan sesuatu perkara yang memberikan mereka pujian. Situasi sebegini adalah normal sebagai seorang manusia yang mempunyai perasaan. #hli-ahli beha"iouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa dan sistem onologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak balas. %rang-orang dewasa memberikan rangsangan bahasa yang secukupnya dalam bentuk yang mudah untuk ditiru. &anak-kanak pula memberikan gerak balas kepada rangsangan ini menerusi akti"iti cuba jaya dan akhirnya mereka dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. Sistem dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya. (iarpun ada yang beranggapan bahawa pengajaran melalui teori (eha"iorisme adalah bosan dan kurang berkesan, namun sebenarnya pengajaran menggunakan teori ini ada kelebihannya. )urid ,ahun / perlu didedahkan dengan interaksi sosial bersi at kontekstual kerana murid-murid kini semakin kurang berkomunikasi secara bertatasusila. Untuk mencapai objekti pembelajaran yang telah dirancang, akti"iti dan langkah pengajaran disediakan untuk memudahkan pengajaran menjadi tersusun baik untuk guru mahu pun murid. 'ika teknik yang digunakan bersesuaian dengan aras, sudah tentu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih e isien. Untuk itu, kami telah menggunakan teknik latih tu!i dengan kaedah penga"aran audio lingual serta pendekatan oral atau lisan. )enurut &amarudin Hj. Husin ./0013//@-//25, pendekatan oral ialah satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan kepada aspek lisan dalam akti"iti pelajaran bahasa. Ini dilakukan sebelum seorang itu menguasai kemahiran-kemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. !erbendaharaan perhatian. kata merupakan aspek utama dalam reka bentuk pendekatan ini. Selain itu, kawalan aspek tatabahasa adalah juga diberi onologi pula

Kerja Kursus Projek

28

Pedagogi Bahasa Melayu SR

,ambah &amarudin Hj Husin ./0015, walaupun !almer dan Hornby serta ahli-ahli pedagogi yang lain mempunyai pandangan yang berbeza tentang prosedur-prosedur tertentu dalam pengajaran bahasa, tetapi mereka mempunyai prinsip-prinsip am yang merujuk kepada pengajaran yang menggunakan pendekatan oral. )ereka telah menggariskan beberapa ciri yang berkaitan dengan pendekatan oral ini, seperti berikut 3 a5 !engajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. (ahasa hendaklah diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia diperkenalkan dan dipersembahkan dalam bentuk tulisan. b5 (ahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah.
c) *iri-ciri

dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan

dipraktikkan berdasarkan situasi tertentu. d5 !ermilihan dan perbendaharaan kata dibuat mengikut prosedur yang sesuai agar ia benar-benar dapat ber ungsi dengan betul dan mengandungi makna yang tepat. e5 Item-item tatabahasa diperingkatkan mengikut prinsip-prinsip penggeredan, yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada bentuk yang lebih rumit dan kompleks. 5 #kti"iti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai. !endekatan oral ini kemudiannya disebut juga sebagai !endekatan Situasional atau pengajaran dan pengajaran banyak bergantung kepada situasi dan keadaan semasa. ,eori-teori yang menjadi dasar kepada pendekatan ini boleh dicirikan sebagai satu bentuk struktural. #spek dan bentuk-bentuk pengucapan dilihat sebagai okus kepada keupayaan bertutur. !almer, Hornbay dan ahli-ahli lingguistik terapan yang lain telah menjelaskan beberapa struktural asas pedagogi pengajaran bahasa Inggeris. (erhubung dengan pendekatan in, beliau menyebut3

Kerja Kursus Projek

29

Pedagogi Bahasa Melayu SR

our principle classroom activity in the teaching of English structure will be the oral practice of structures. This oral practice of controlled sentence patterns should be given in situation designed to give the greatest amount of practice in English speech to the pupil. .!ittnan, /0473 /205 !rinsip asas yang sebenarnya yang hendak dijelaskan oleh ahli-ahli bahasa dan linguistik terapan (ritish itu ialah prinsip utama dalam pengajaran bahasa Inggeris di bilik darjah, iaitu struktur lisan. $atihan-latihan lisan yang boleh mengawal penggunaan struktural ayat hendaklah disesuaikan dengan situasi pembelajaran di samping memberi peluang pelajar, menjalankan lebih banyak latihan bertutur. &amarudin Hj Husin .ibid3//25, walaupun teori ini agak sedikat berbeza dengan pendapat dan pandangan sesetengah ahli linggustik di #merika, namun teori ini tetap dipertahankan keberkesanannya. )ereka seterusnya menekankan pertalian yang rapat di antara struktur bahasa dengan konteks dan situasi bahasa itu digunakan. ).#.&. Halliday dan '.< Dirth contohnya telah menghuraikan beberapa pandangan mereka tentang teori bahasa. )ereka memberi keutamaan kepada aspek makna, kandungan dan situasi. The emphasis now is on the description of language activities part of the whole comple of events which, together with the participants and relevant ob!ects, make up actual situation .Halliday, )cIntosh, and Stre"ens /04;3715 (agi mereka, konteks dan situasi amatlah penting dan perlu diberi keutamaan. (ahasa dilihat sebagai akti"iti yang ber ungsi dan mempunyai tujuan tertentu, berkaitan dengan maklumat dan situasi sebenar. (ahasa yang dicipta oleh seseorang itu lazimnya diucapkan untuk tujuan-tujuan tertentu. !endekatan lisan didokongi oleh teori mekanis .(eha"iorisme5. ,eori ini menganggap bahasa adalah satu akti"iti izikal yang mementingkan satu

Kerja Kursus Projek

30

Pedagogi Bahasa Melayu SR

rangkaian turutan kesan dan sebab. Ia menganggap aktor- aktor persekitaran sebagai ransangan dan tindak balas organisma. Ia menekankan bahawa bahasa adalah perangai dan indi"idu lebih banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui mindanya. ,eori ini tidak mementingkan peranan mental. ,eori ini mengkaji data-data yang dapat diamati dan diukur. ,eori ini juga menitikberatkan bentuk-bentuk linguistik, keutamaan dari aspek onologi, struktur, intonasi dan penguasaan bunyi. Di samping itu, latih tubi tidak diabaikan. &ebiasaan yang baik akan pasti dapat melahirkan satu bahasa yang baik. Selain itu, setiap akti"iti pengajaran perlu disesuaikan dengan kaedah pengajaran yang sesuai. &aedah yang paling sesuai dengan pendekatan lisan yang dirangka sebelum ini adalah kaedah audio lingual. #bd. #ziz #bd ,alib .=8885 menjelaskan tujuan kaedah ini ialah untuk meingkatkan pemahaman tatabahasa dan sebutan yang tepat. :uru juga dapat menguji murid dalam kebolehan menggunakan bahasa lisan yang betul dalam situasi tertentu. )elalui kaedah pendengaran audio, murid dapat mengha al secara tepat apa yang didengar oleh mereka bagi meningkatkan kosa kata dan pola tatabahasa yang dipelajari. ,ambah beliau, terdapat beberapa prinsip utama yang diperlukan semasa menjalankan kaedah audio lingual ini. #ntaranya ialah, pengajaran dan pembelajaran bahasa dijalankan secara lisan terlebih dahulu. Selepas itu, baru diikuti dengan akti"iti menulis dan membaca. Selain itu, guru bahasa yang menggunakan kaedah ini perlu sedar dan peka tentang aspek-aspek gangguan daripada bahasa ibunda dan dialek tempatan murid-murid lantas terus membetulkannya. ,ambahan pula, guru boleh mengadakan akti"iti bahasa yang melibatkan penggunaan bahasa seharian di rumah, sekolah dan sebagainya. #kti"iti ini dapat dilakukan melalui teknik situasi dan simulasi. #bd #ziz ,alib juga mengatakan guru merupakan model dalam kaedah ini kerana murid akan menurut apa sahaja yang dituturkan dan pengukuhan sangat diperlukan bagi memastikan psikologi pengajaran ini tercapai berdasarkan prinsip yang telah diketengahkan oleh Skinner.

Kerja Kursus Projek

31

Pedagogi Bahasa Melayu SR

Dalam contoh akti"iti yang disediakan, didapati bahawa murid mendengar dan mengha al bulat-bulat apa yang diujarkan oleh guru dan apa yang didengar melalui dialog situasi di kedai buku daripada pita rakaman. (iarpun kaedah ini agak bosan untuk digunakan dalam tempoh masa yang panjang, namun, kaedah ini tetap berkesan dalam proses memperoleh maklumat asal dan menghubung kait dengan situasi sebenar. Selepas murid mempelajari ayat-ayat tersebut, guru juga akan mengajarkan ayat tanya atau ayat soal kepada murid supaya dapat turut digunakan semasa sesi perbualan. Usai mereka mendapat pendedahan mengenai kemahiran lisan, guru akan memperkukuh kaedah ini dengan meminta murid menulis semula ayat tanya dan ayat bagi jawapan situasi di kedai buku terbabit. #khir sekali, guru akan mengadakan akti"iti perbualan secara berpasangan supaya murid dapat mengaitkan ayat yang dipelajari dan diha al itu mengikut situasi yang sesuai. #kti"iti ini dilakukan dengan bimbingan guru. Teknik latih tu!i atau teknik menghafa0 adalah satu teknik pengajaran yang telah lama digunakan sejak beribu-ribu tahun sebelum masihi. >ik Hassan (asri .=88@5 menceritakan bahawa teknik ini digunakan oleh orang-orang Eahudi untuk mengajar agama dan perkara-perkara yang bersabit dengan ,uhan mereka . !ada masa itu teknik ini dapat digunakan secara yang amat berkesan sekali. ,eknik mengha az biasanya memerlukan empat langkah berikut 3 .a5 "emikirkan bahan yang dipela!ariF .b5 "engulang bahan yang dipela!ariF .c5 "engucapkan bahan di hadapan guru# .d5 "engingtkan bahan yang dipela!ari. Seperti teknik-teknik lain, teknik latih tubi dan mengha az ini juga mempunyai kelemahan-kelemahannya. #ntaranya ialah ia mengehadkan kebebasan ber ikir dan menumpukan daya kreati pelajar. >amun begitu, pengajaran yang isi kandunganya memerlukan ikutan dan ulangan, teknik ini amat sesuai sekali digunakan. :uru harus ingat bahawa teknik yang hendak digunakan itu harus ada dalam penguasaan mereka, jika tidak pengajaran
Kerja Kursus Projek

32

Pedagogi Bahasa Melayu SR

yang

hendak

disampaikan

itu

akan

menjadi

tidak

berkesan

dan

membosankan. (erdasarkan tulisan &oh (oh (oon ./00834@5, beliau berpendapat bahawa hingga ke hari ini masih terdapat pendidik bahasa yang menentang penggunaan latih tubi dalam pengajaran tatabahasa. (agi mereka, tatabahasa tidak boleh diajarkan melalui latihan secara bertubi-tubi. )ereka biasanya terdiri daripada pendokong golongan mentalis yang berpendapat bahawa pembelajaran bahasa adalah satu proses mental iaitu melibatkan pemikiran. ,ambah beliau lagi, mereka turut menolak pendapat golongan (eha"ioris bahawa pembelajaran bahasa adalah satu pengulangan sesuatu yang baharu sehingga perkara baru itu boleh dilakukan secara spontan. Dalam akti"iti yang telah dirancang bagi tugasan projek ini, terdapat teknik latih tubi penggantian bagi membolehkan murid mempelajari seberapa banyak kosa kata dan ayat manipulasi tentang situasi di kedai buku. %leh itu, kajian terhadap prinsip semasa melakukan teknik ini telah diperincikan. Hasilnya, memetik sumber daripada buku A!engajaran ,atabahasa (ahasa )elayu3 !rinsip dan ,eknikB yang mengatakan terdapat beberapa langkah yang perlu diambil semasa menjalani teknik latih tubi penggantian. :uru perlu mematuhi prinsip yang berikut3a5 'angka masa untuk salah satu latih tubi penggantiaan haruslah pendek baisanya beberapa minit sahaja. b5 $atih tubi mestilah dijalankan secara cergas dan hidup. c5 #yat-ayat mestilah diucapkan oleh pelajar dengan sebutan yang betul dan kecepatan yang sesuai. d5 :uru mesti mencegah kecenderungan pelajar untuk mengucapkan ayat secara bernyanyi atau sambil lewa. e5 :uru haruslah mengadakan "ariasi dalam latih tubi. (erdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelum ini, dapat disimpulkan bahawa teknik latih tubi menggalakkan murid mengguna pakai istilah atau ayat yang khusus yang diajukan oleh guru yang bertindak sebagai model
Kerja Kursus Projek

33

Pedagogi Bahasa Melayu SR

dalam akti"iti berbahasa. Selain itu, guru juga perlu memberi penekanan terhadap tahap keberolehan murid mengha al ayat yang diujarkan kerana terdapat murid yang mempunyai dialek tersendiri. ,ambahan pula, semasa menjalankan akti"iti ini, guru digalakkan memperbanyak pelbagai ayat dan perbendaharaan kata supaya teknik itu tidak menjadi bosan dan mudah ditangkap oleh murid. !erkara yang penting dalam teknik ini ialah pengukuhan. Seharusnya guru memberi pengukuhan kepada murid sebagai pengharagaan seperti mana yang telah dijelaskan oleh Skinner melalui teori (eha"iorisme kerana teori tersebut sememangnya mempunyai kaitan yang rapat dengan teknik latih tubi ini. &esimpulannya, teori pemerolehan bahasa yang telah dikaji

mempunyai pelbagai cara yang tersendiri untuk memastikan kanak-kanak dapat menguasai bahasa pertama mereka dengan baik. ,eori (eha"iorisme merupakan teori yang sesuai bagi kanak-kanak sebelum mereka mengenal dunia luar. Selain itu, pendekatan oral yang digunakan dapat memberi peluang kepada murid untuk belajar berkomunikasi. &aedah yang dijangka sesuai dengan teori tersebut adalah kaedah audio lingual. &aedah ini memberi pendedahan kepada murid mengenai kemahiran lisan supaya mereka dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. !roses pengha alan dan teknik latih tubi yang digunakan dapat menajamkan pemikiran murid. ,ambahan pula, pendekatan dan kaedah pengajaran yang disediakan dapat membantu meningkatkan pemahaman murid. %leh itu, setiap guru perlu merangka strategi pengajaran yang berkesan dan bersesuaian dengan akti"iti yang ingin dilakukan bagi mencapai objekti pembelajaran dan pengajaran yang sesuai mengikut tahap kemampuan murid.

5.0

Konsep Kemahiran Bernilai Tam!ah dalam Kurikulum Bahasa Mela$u 5.1 Komponen%Komponen Kemahiran Bernilai Tam!ah 1KBT2 5.1.1 Kemahiran Berfikir

Kerja Kursus Projek

34

Pedagogi Bahasa Melayu SR

&emahiran ber ikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan akti"iti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. &emahiran ber ikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. 5.1.2 Kemahiran Bela"ar 3ara Bela"ar &emahiran ini perlu diajar kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. !enguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, kecekapan, bertindak untuk menghadapi dunia yang semangkin mencabar dan sering berubah serta mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

5.1.3 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

&emahiran ini perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses maklumat melalui internet.
5.1.4 Kemahiran Ka"ian Masa )epan

&ajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat man aat yang maksimum.
5.1.5 Kemahiran Ke#erdasan Pel!agai

&ecerdasan pelbagai merangkumi logik matematik, "isual- ruang, muzik, naturalis, intrapersonal, kinestetik, "erbal-linguistik dan interpersonal. %leh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan

Kerja Kursus Projek

35

Pedagogi Bahasa Melayu SR

kecenderungan mereka kerana setiap indi"idu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.
5.1.6 Kemahiran Pem!ela"aran Konstruktivisme

!embelajaran konstrukti"isme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. !embelajaran ini menjadikan murid lebih aham, yakin, dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat.
5.1.7 Kemahiran Pem!ela"aran Kontekstual

!embelajaran ini adalah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman indi"idu, masyarakat, dan alam bekerja. !embelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai secara konkrit yang melibatkan latih amal adab ber ikir. !embelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna, dan menghayati kerele"anan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 5.2 Kepentingan KBT dalam Mata Pela"aran Bahasa Mela$u &emahiran bernilai tambah ala baru mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar serta senario dunia yang global. Sehubungan itu, kurikulum (ahasa )elayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran. &emahiran bernilai tambah merupakan suntikan baru kepada

pengisian kurikulum, selain mengekalkan elemen pengisian kurikulum yang sedia ada seperti penyerapan nilai murni, ilmu, kewarganegaraan dan patriotisme, dan peraturan sosiobudaya. ,idak dapat dina ikan bahawa kemahiran bernilai tambah yang diterapkan secara eksplisit dalam kurikulum semakan memperlihatkan komitmen &ementerian !endidikan )alaysian ke arah melahirkan pendidikan yang berkualiti. #ntara kepentingan pengajaran bernilai tambah ialah merupakan salah satu cara untuk memenuhi konsep pembelajaran seumur hidup dan
Kerja Kursus Projek

36

Pedagogi Bahasa Melayu SR

menempuh cabaran abad ke-=/. Dengan adanya kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran kajiaan masa depan pelajar dapat bersedia untuk menghadapi sagala masalah dan cabaran pada masa depan. Hal ini kerana, kaedah kajian masa hadapan merupakan satu pendekatan pengajaran yang mendidik pelajar agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa hadapan. Ini bermakna pelajar dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan. Selain itu, kemahiran bernilai tambah yang disarankan dalam pengisian kurikulum sukatan pelajaran dapat memberi ilmu pengetahuan kepada murid secara tidak langsung. (iarpun murid ini tidak mempelajari kemahiran muzik dan kemahiran ber ikir misalnya, namun kesan penyerapan itu dapat diambil positi oleh setiap pengguna kurikulum sukatan pelajaran (ahasa )elayu Sekolah <endah. 5.& Pen$erapan Tiga Komponen KBT dalam ,ktiviti dan -angkah P & P Bahasa Mela$u $ang )iran#ang Bagi Men#apai .!"ektif P & P Setiap akti"iti ! + !, pasti ada penyerapan komponen &(, yang terkandung dalam rancangan pengajaran. ,ujuannya adalah bagi memastikan murid mencapai objekti pembelajaran di samping pengisian kurikulum yang direncanakan !usat !erkembangan &urikulum .!!&5. Dungsi &(, adalah memastikan unsur positi dan mapan yang terkandung dalam kurikulum sebelumnya sekali gus melahirkan pendidikan yang berkualiti. Dalam akti"iti dan langkah ! + ! bahasa )elayu yang dirancang, terdapat tiga komponen yang akan diambil kira dan dihuraikan bagi memperjelas ungsi &(, dalam sukatan pelajaran. &omponen &(, yang pertama ialah kemahiran !ela"ar #ara !ela"ar. &emahiran ini mengandungi aspek mengingat jangka panjang, serta kemahiran mendengar. Dalam akti"iti yang dirancang, guru memulakan pengajaran dengan memperdengarkan rakaman perbualan di radio untuk situasi di kedai buku. &etika itu, murid perlu menumpukan perhatian mereka dengan mengaplikasikan kemahiran mendengar akti yang telah dipelajari. Selain itu, komponen &(, bagi kemahiran ini melibatkan cara mengingat
Kerja Kursus Projek

37

Pedagogi Bahasa Melayu SR

jangka panjang. )urid telah diajarkan beberapa ayat dasar yang berkaitan dengan situasi di kedai buku. )urid perlu mengha al setiap baris ayat itu untuk diaplikasikan semasa mengalaminya di dunia sebenar. Untuk itu, murid perlu mengingat jangka panjang dialog situasi itu serta meningat beberapa kosa kata tambahan yang dipelajari semasa akti"iti latih tubu gentian bagi sistem bahasa dan tatabahasa. &edua, akti"iti yang dirancang ini juga turut dimuatkan dengan komponen &(, iaitu ke#erdasan pel!agai. Seperti mana yang diketahui, cabang dalam kemahiran ini ada banyak dan kesemuanya melibatkan ilmu yang pelbagai untuk diserapkan dalam akti"iti pengajaran. )engambil contoh dalam akti"iti, kecerdasan yang terkandung ialah kecerdasan interpersonal, intrapersonal serta "erbal linguistik. (agi kecerdasan interpersonal, akti"iti ! + ! tersebut membolehkan murid memahami perasaan, moti"asi, tabiat serta hasrat orang lain. &ecerdasan ini merangkumi keupayaan bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakkan dan mempengaruhi orang lain. *ontohnya, apabila guru menyuruh murid mencari pasangan untuk berdialog bagi situasi di kedai buku, murid dapat menjalankannya dengan baik di mana setiap mereka menyelami perasaan dan hasrat masing-masing dalam urusan pembelian dan penjualan barang di kedai buku tersebut. Seterusnya, kecerdasan intrapersonal pula menekankan aspek

pemahaman terhadap diri sendiri termasuklah kemahiran mengawal emosi. )urid akan memahami diri sendiri ketika cuba menyatakan hasrat dan keperluan serta dapat mengawal emosi mereka semasa berurusan dengan peniaga. &etiganya ialah kecerdasan verbal linguistik. Setiap pegajaran bahasa perlu ada kecerdasan ini. ,idak boleh tidak, kecerdasan "erbal linguistik mesti diterapkan bagi mencapai tata tingkat kemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan. Gerbal linguistik ialah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada melalui lisan, penulisan, mengingat maklumat, meyakinkan orang lain dan menguasai sistem bahasa. Semasa akti"iti dijalankan, sememangnya murid-murid ini akan melalui proses komunikasi

Kerja Kursus Projek

38

Pedagogi Bahasa Melayu SR

berkesan sesama mereka. )ereka juga akan cuba meyakinkan orang lain bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Di samping itu, murid dapat menggunakan laras bahasa yang sesuai. #khir sekali ialah komponen ke#erdasan kontekstual. !embelajaran kontekstual ialah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat dan alam pekerjaan. !embelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerele"anan pembelajaran di sekolah dengan kehidupan seharian mereka. Sebagai contohnya, akti"iti latih tubi dialog situasi di kedai buku boleh mengaitkan pengetahuan murid dengan kehidupan seharian. )elalui akti"iti ini juga, murid akan memperoleh pengalaman baharu dalam hidup mereka khususnya hubungan mereka dengan dunia luar agar mereka tidak kekok menghadapi persekitaran kelak. 4.0 Konsep Penga"aran Mikro 4.1 )efinisi Penga"aran Mikro )enurut )ok Soon Sang .=8803/415, pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran dalam masa lima hingga lima belas minit untuk mengajar sesuatu kemahiran pelajaran bagi sekumpulan guru pelatih yang biasanya terdiri daripada lima hingga sepuluh orang sahaja. ,ujuan mengadakan pengajaran mikro adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan akti"iti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. ,erdapat sepuluh sepuluh komponen dalam !engajaran )ikro. #ntaranya ialah 3 i. ii. iii. i". ". Set induksi !enyoalan Gariasi rangsangan !enerangan dengan contoh-contoh !enggunaan sumber pengajaran-pembelajaran
39

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

"i. "ii. "iii. iH. )elalui

!emudahcara !enggunaan papan tulis !engukuhan !enutup mikro, guru-guru pelatih akan berpeluang

pengajaran

mempraktikkan teori pengajaran dalam suatu situasi yang terkawal. !ada kebiasaannya, pengajaran mikro ini hanya tertumpu kepada satu jenis kemahiran mengajar sahaja. Semasa akti"iti pengajaran mikro, akti"iti pengajaran yang

disampaikan oleh guru pelatih itu diperhatikan dan dinilai oleh rakan-rakan dan pensyarahnya yang memainkan peranan sebagai penyelia, dan juga dirakam dalam "ideo. Selepas akti"iti pengajaran selesai, perbincangan tentang kelemahan pengajaran dengan merujuk kepada rakaman "ideo diadakan di antara penyelia dengan guru-guru pelatih. )elalui komen-komen penyelia dan rakan-rakannya, guru pelatih yang terlibat dapat memperbaiki kelemahan pengajarannya. !engajaran mikro ini dipelopori oleh <obert (ush dan D. 6ight #lleh di !usat !enyelidikan dan !erkembangan !engajaran, Uni"ersiti Stan ord, #merika Syarikat pada tahun /04/. Sejak itu, teknik pengajaran mikro telah digunakan secara meluas di institut-institut pendidikan guru untuk melatih guru-guru pelatih supaya menguasai kemahiran-kemahiran mengajar sebelum mereka menjalankan latihan mengajar di sekolah.

4.2

Prinsip%Prinsip Penga"aran Mikro Dalam melaksanakan pengajaran mikro guru perlu membina satu

rancangan mengajar yang singkat @ - =8 minit berdasarkan bidang kepakarannya, dalam membuat objekti spesi ik dan mengajarnya kepada sebilangan kecil pelajar lain. Setelah pengajaran telah dilaksanakan satu penilaian atau pencerapan dilakukan untuk mengesan kelemahan .

Kerja Kursus Projek

40

Pedagogi Bahasa Melayu SR

!encerapan hendaklah dilaksanakan oleh pensyarah atau penyelia, rakanrakan dan kendiri. Seterusnya satu perancangan semula perlu dilaksanakan untuk tujuan penambahbaikan. !engajaran mikro merupakan satu kitaran atau satu pusingan seperti yang digambarkan dalam rajah di bawah 3

!erancangan .<!H5

!encerapan . komen 5

!engajaran . mengajar5

rajah 3 &itaran pengajaran mikro

Untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menarik guru perlulah mempunyai kemahiran- kemahiran untuk menarik minat murid dalam pembelajaran. #ntara kemahiran yang perlu ada dalam !engajaran )ikro adalah 3 Kemahiran set induksi Set induksi adalah merupakan satu proses yang digunakan dalam permulaan pengajaran, apabila menukar topik, sebelum soal jawab sebelum pertunjukan slaid atau "ideo dengan tujuan menarik perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran. !rinsip-prinsip set induksi seperti berikut 3 mem okuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di ajar membentuk satu rangka rujukan semasa pengajaran memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna baru merangsang minat dan penglibatan murid

Kerja Kursus Projek

41

Pedagogi Bahasa Melayu SR

meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk belajar menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan giat. mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid

Kemahiran menggunakan papan tulis !apan tulis adalah sangat penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dari segi menjelaskan lagi penerangan guru tentang akta, konsep atau idea yang abstrak. %leh itu racangkan bagaimana penggunaan papan tulis dari segi masa, pembahagian ruang dan penglibatan pelajar. Kemahiran variasi ransangan &emahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan me okuskan perhatian pelajar kepada akta penting dalam pelajaran. Gariasi ransangan berkait rapat dengan kebijaksanaan guru pelatih mempelbagaikan strategi pengajaran, kecekapan penggunaan alat bantu mengajar , persekitaran bilik darjah, komunikasi "erbal dan non-"erbal guru. Kemahiran pen$oalan !enyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh mebawa pelajar kepada akti"iti kogniti aras tinggi. %leh itu guru harus aham dan tahu tentang kepentingan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti membantu pelajar mengingat kembali akta- akta dan mencungkil ikiran pelajar. Soalan yang dibentuk hendaklah dirancang dengan rapi dan mengikut kebolehan pelajar i. !anduan menyoal pastikan soalan jelas nyatakan soalan, tunggu =-7 saat dan kemudian panggil nama pelajar yang dikehendaki menjawab soalan berkenaan tanya satu soalan pada satu masa

Kerja Kursus Projek

42

Pedagogi Bahasa Melayu SR

gunakan soalan arar rendah dahulu dan diikuti dengan soalan aras yang lebih tinggi gunakan teknik AprobingB untuk membantu pelajar memberikan

jawapan.

ii. #ras soalan (erdasarkan taksonomi (loom terdapat 4 aras soalan 3 d. !engetahuan &e ahaman #plikasi #nalisis Sintesis !enilaian &emahiran menggunakan pengukuhan :uru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak pelajar menjawab soalan, mengemukakan pelajar cadangan melibatkan dan diri secara dalam keseluruhannya dapat melibatkan

perbincangan bilik darjah.

Kemahiran penutup !enutup haruslah sesuai dengan objekti dan akti"iti pelajaran yang telah disampaikan. Semasa penutup ini akti"iti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang. Di samping itu tujuan penutup adalah untuk menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari, mengukuhkan konsep, prinsip atau kemahiran baru, mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru.

4.&

.!"ektif Penga"aran Mikro


43

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

(agi komponen set induksi, antara objekti -objekti nya ialah 3 i. )enarik perhatian pelajar terhadap akti"iti pengajaran yang akan dijalankan. ii. )embina aliran yang hendak diajar. iii. i". )emoti"asikan pelajar-pelajar supaya bersedia untuk belajar. )engaitkan pengetahuan atau pengalaman lepas pelajar dengan isi pelajaran baru yang hendak disampaikan. ". )encadangkan cara-cara melaksanakan sesuatu akti"iti, tugas atau projek. "i. )enyatakan had tugas yang akan dijalankan dalam akti"iti pembelajaran pelajar. "ii. )embantu pelajar mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna. ikiran pelajar supaya mereka bersedia

mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan isi pembelajaran

(agi komponen pen$oalan pula, antara objekti -objekti nya ialah 3 i. ii. iii. )enguji pengetahuan dan ke ahaman pelajar. )erangsang dan mencungkil ikiran pelajar. )enilai keberkesanan pengajaran guru dan pencapaian objekti pelajaran. i". )embantu pelajar mengulangkaji pelajaran untuk menyediakan diri dalam ujian yang akan datang. ". )engembangkan daya pemikiran pelajar melalui satu siri soalan yang terancang. "i. )elibatkan pelajar supaya akti di dalam kelas.

Kerja Kursus Projek

44

Pedagogi Bahasa Melayu SR

(agi komponen variasi rangsangan pula, antara objekti -objekti nya ialah 3 i. )emusatkan perhatian pelajar dan mengekalkan minat dan perhatian mereka terhadap akti"iti pengajaran guru. ii. )elibatkan pelajar secara akti dalam pelbagai akti"iti

pembelajaran dan pengalaman belajar mereka. iii. )emoti"asikan pelajar serta membangkitkan naluri ingin tahu melalui pelbagai akti"iti pengajaran guru. i". )ember peluang kepada pelajar menikmati pelbagai akti"iti pengajaran yang dijalankan. ". )ewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusi dan seronok. (agi komponen penerangan dengan #ontoh dan penggunaan sum!er pela"aran pula, antara objekti -objekti nya ialah 3 i. )enyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat. ii. )emudahkan pelajar memahami konsep dan isi pelajaran dengan jelas. iii. i". )enghuraikan sesuatu prosedur atau proses tertentu. )enjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan berlakunya peristiwa tertentu. (agi komponen penggunaan papan tulis pula, antara objekti objekti nya ialah 3 i. Untuk menjelaskan sesuatu abstrak. ii. Untuk menarik perhatian pelajar terhadap perkara-perkara yang penting di setiap peringkat pengajaran. akta, konsep atau idea yang

Kerja Kursus Projek

45

Pedagogi Bahasa Melayu SR

iii. i". ".

Untuk mempelbagaikan akti"iti pengajaran guru. Untuk mempelbagaikan akti"iti pembelajaran pelajar. Untuk member peluang kepada pelajar-pelajar mencatat nota dari papan tulis.

(agi komponen pengukuhan pula, antara objekti -objekti nya ialah 3 i. ii. iii. )emberi galakkan kepada pelajar dalam akti"iti pembelajaran. )engukuhkan konsep atau isi supaya kekal dalam ingatan. )enggalakkan pelajar yang terlibat serta pelajar-pelajar lain terus menunjukkan tingkah laku yang positi . i". )emupuk semangat keyakinan untuk pelajar mewujudkan tingkah laku yang positi . ". )embaiki disiplin kelas dengan mengubah tingkah laku negati"e yang timbul. (agi komponen penutup pula, antara objekti -objekti nya ialah 3 i. )enarik mperhatian pelajar terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka mendapat satu gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh. ii. )engukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan akta- akta penting. iii. )ewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan di kalangan pelajar dengan menggunakan teknik peneguhan. Dengan adanya bahagian penutup ini, akti"iti-akti"iti susulan akan dapat diuruskan supaya diberi peluang mengaplikasikan konsep dan kemahiran yang mereka baru palajari. 4.( Kepentingan Penga"aran Mikro

Kerja Kursus Projek

46

Pedagogi Bahasa Melayu SR

)enurut )ok Soon Sang .=8803/415, pengajaran mikro merupakan satu komponen yang penting dalam Sukatan !elajaran Ilmu !endidikan Ikhtisas di institute perguruan. Setiap guru pelatih yang sedang mengikuti kursus pendidikan di institut perguruan diwajibkan melibatkan diri dalam akti"iti pengajaran mikro. !engajaran mikro ini merupakan satu-satunya latihan yang paling berkesan untuk membantu guru-guru pelatih menguasai kemahiranaedah kemahiran mengajar. $atihan ini akan mendatangkan beberapa kepada guru-guru pelatih. #ntaranya ialah 3 i. :uru-guru pelatih mendapat peluang mempraktikkan kemahiran

mengajar satu demi satu dalam situasi pelajaran yang terancang dan dipermudahkan. ii. :uru-guru pelatih boleh mempelajari teknik mengajar dalam keadaan

yang tenang, mudah dan kurang kompleks. iii. !engajaran mikro ini membolehkan guru-guru pelatih mengamalkan

teori pengajaran yang disampaikan oleh pensyarahnya di bilik kuliah. i". !engajaran mikro dapat membantu guru pelatih mengurangkan

berbagai-bagai masalah daripada pengajaran biasa di sekolah pada masa depan. ". )elalui rakaman "ideo, guru-guru pelatih dapat mengkaji sendiri

kelebihan dan kesilapan yang dilakukan dalam sesi pengajaran mikro. "i. )elalui perbincangan selepas sesi pengajaran, guru-guru pelatih dapat

memahami kesilapan pengajaran mereka dan seterusnya berusaha membaiki kelemahan-kelemahan pengajaran yang berlaku, di samping mengukuhkan kelebihan-kelebihan mengajar. !engajaran mikro juga dapat meningkatkan keyakinan guru-guru pelatih supaya mereka bersedia menghadapi situasi pengajaran yang sebenar, misalnya mengajar murid-murid di dalam bilik darjah semasa sesi praktikum di peringkat sekolah.

Kerja Kursus Projek

47

Pedagogi Bahasa Melayu SR

4.5

Penga"aran Mikro dalam ,ktiviti dan -angkah P & P Bahasa Mela$u $ang )iran#ang Bagi Men#apai .!"ektif P & P Setiap akti"iti ! + ! pasti akan terkandung komponen pengajaran

mikro. !engajaran mikro perlu dilaksanakan bagi melicinkan proses ! + !. (agi kemahiran set induksi, akti"iti yang dirancangkan ialah tayangan "ideo situasi di kedai buku. ,ujuan ditayangkan "ideo tersebut adalah untuk menarik minat murid dengan tajuk pembelajaran pada hari terbabit. Selain itu, melalui set induksi juga, murid dapat mengenal pasti sedikit sebanyak kemahiran berkomunikasi sekali gus memberi gambaran awal tentang apa yang bakal dipelajari dan dikaitkan dengan isi pelajaran. Seterusnya ialah kemahiran penggunaan papan tulis. )urid-murid dapat memahami sesuatu akta, konsep atau idea yang dihuraikan dengan lebih jelas dan tepat selepas melihat guru menulis ayat dasar sebelum ke langkah latih tubi. Selain itu, guru juga dapat menambah akti"iti pengayaan perbendaharaan kata nama untuk latih tubi gantian dengan menulis perkataan-perkataan yang baharu itu di hadapan. )urid akan menyalin dan cuba untuk mengha al dan mengajuk pertuturan guru. *ontohnya3 Isnin (ahasa )elayu =.;.=8/8

#yat !enyata3 Saya hendak membeli.... .pemadam5 .pensel5 .buku5

#yat ,anya3 (erapa harga buku iniI !emadam ada dijual di siniI

Kerja Kursus Projek

48

Pedagogi Bahasa Melayu SR

&etiga, rangsangan

kemahiran meliputi

variasi

rangsangan.

&emahiran tingkah laku

"ariasi guru,

kemahiran

mengubah-ubah

mempelbagaikan akti"iti pengalihan saluran deria pelajar, menukar corak interaksi antara guru dengan pelajar, serta mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar. Dalam akti"iti yang dirancang, guru ada melakukan "ariasi rangsangan semasa mengajar ayat dialog situasi di kedai buku tersebut. :uru perlu mengubah corak interaksi dengan murid setiap lima minit supaya murid tidak bosan dan suasana kelas akan bertambah ceria. Seterusnya ialah kemahiran pen$oalan. ,eknik penyoalan merupakan teknik yang penting dalam akti"iti pengajaran guru. Hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknik menyoal. )isalnya, di dalam set induksi, guru ada bertanya kepad murid tentang di manakah situasi terbabit berlaku, apakah perkara yang berlaku dan sebagainya. Dalam peringkat perkembangan, kemahiran menyoal digunakan untuk mencungkil ikiran pelajar demi membantu mereka mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan. )engambil contoh akti"iti langkah mempelajari ayat dialog pertuturan di kedai buku, guru akan bertanya sejauh mana pemahaman murid tentang pengajaran tersebut. Selain itu, guru juga perlu melaksanakan kemahiran menerang dengan menggunakan #ontoh atau ilustrasi. &emahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar, biasanya dalam peringkat perkembangan. Semasa menggunakan kemahiran menerang, guru memberi huraian kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh dan ilustrasi. Dalam akti"iti yang dirancang, guru menggunakan kemahiran menerang semasa teknik latih tubi. :uru menjelaskan dialog perbualan dengan memberikan beberapa ayat untuk murid mengha alnya. *ontohnya3

Kerja Kursus Projek

49

Pedagogi Bahasa Melayu SR

:uru3 Saya hendak membeli...

:uru3 Saya hendak membeli...

:uru3 Saya hendak membeli...

Di samping itu, pengajaran mikro juga terkandung kemahiran pengukuhan 1peneguhan2. Seperti mana yang diketahui, akti"iti ini melibatkan teori (eha"iorisme. ,eori ini pula sememangnya menekankan aspek pengukuhan iaitu guru memberi ransangan dengan pujian sebagai tanda penghargaan usaha murid mengha al ayat dialog yang dikehendaki. Sebolehnya, peneguhan negati harus dielakkan bagi mengekalkan minat murid untuk terus berada di dalam kelas. *ontohnya3 :uru3 Saya hendak membeli... )urid3 !embarisJ :uru3 !andai, Syari ah. &amu memang cerdas.

#khir sekali, bagi kemahiran penutup dalam rancangan pengajaran akti"iti yang dirancang telah mengadakan satu sesi kesimpulan yang dijalankan guru bersama murid. )elalui akti"iti penilaian, guru dapat menta sirkan pencapaian objekti pelajaran yang ditentukan. Hasil penilaian

Kerja Kursus Projek

50

Pedagogi Bahasa Melayu SR

ini akan membolehkan guru membuat pengubahsuaian untuk rancangan pelajaran yang akan datang.

5.0

Peran#angan ,ktiviti dan -angkah%-angkah P & P

,#'U&3 )embeli buku dan alat tulis di kedai buku. ,#HU>3 / (ukhari )#S#3 48 )init ,eori !embelajaran3 ,eori (eha"iorisme ,eori Huraian (ahasa3 ,eori Struktural !endekatan3 %ralK$isan &aedah3 #udio-$ingual ,eknik3 $atih ,ubi %bjekti pembelajaran3 /5 )urid dapat berkomunikasi dengan cara bertatasusila. =5 )urid dapat menyatakan hasrat dan keinginan mengikut keperluan. 75 )embolehkan murid menguasai kemahiran lisan dalam interaksi sosial. Hasil !embelajaran3 Dokus utama3 /.= (ertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Huraian Hasil !embelajaran3

Kerja Kursus Projek

51

Pedagogi Bahasa Melayu SR

#ras / .i5 )endengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat

maklumat. #ras / .iii5 )enjawab soalan secara bertatasusila.

Dokus sampingan3

1./

)embina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Huraian Hasil !embelajaran3

#ras / .i5 )enulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara

yang betul dan kemas.

&emahiran (ahasa3 )embaca, )endengar dan (ertutur Sistem bahasa3 Sebutan dan intonasi, &osa kata .alat tulis dan sebagainya5 ,atabahasa3 #yat tunggal .<ujuk $angkah =5 !enyerapan >ilai3 Hemah tinggi, &eberanian, <asional, Hormat-menghormati. &emahiran bernilai tambah3
1. &emahiran belajar cara belajar3 mengingat jangka panjang, mendengar

akti .
2. &ecerdasan pelbagai3 interpersonal, intrapersonal, "erbal linguistik. 3. &ontekstual.

!engetahuan sedia ada3

!engalaman3 )urid pernah pergi ke kedai buku sekolah.


52

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

(ahan (antu )engajar3 rakaman "ideo di kedai buku, komputer riba, radio, pita rakaman dialog. $angkah-$angkah !engajaran3 Isi Pela"aran Gideo rakaman perbualan tentang seorang murid yang sedang membeli buku dan alat tulis di sebuah kedai buku. ,ktiviti Penga"aran )an Pem!ela"aran Set Induksi .@ minit5 &(, 3atatan

3ontoh interaksi sosial/ : - :uru ) - )urid :3 &amu tahu di mana tempat iniI )3 ,ahu, cikgu. Di kedai buku. :3 &amu biasa ke tempat iniI )3 ,ak. :3 Selama ini siapa yang selalu belikan bukuI )3 #yah. :3 (aiklah, hari ini cikgu akan ajar kamu macam mana cara untuk berdialog untuk membeli barang di

/. :uru menayangkan "ideo 1. &ontekstual situasi di kedai buku. 2. &!3 =. )urid dikehendaki untuk intrapersonal, mendengar dengan teliti interpersonal 7. :uru menjalankan 7. (*(3 interaksi sosial dengan kemahiran murid. mendengar ;. :uru mengaitkan soal jawab dengan tajuk (((3 rakaman "ideo. pengajaran.

Kerja Kursus Projek

53

Pedagogi Bahasa Melayu SR

kedai buku.

<akaman perbualan yang mengandungi dialog situasi di kedai buku dimainkan.

$angkah / ./@ minit5 /. :uru memainkan pita rakaman yang mengandungi dialog situasi di kedai buku dengan menggunakan radio. =. )urid diminta untuk mendengar dengan teliti. 3. :uru bersoal jawab dengan murid mengenai ayat perbualan yang dimainkan. ;. :uru memainkan pita rakaman buat kali yang kedua. @. :uru menyebut baris dialog tertentu. 4. )urid mengajuk rasa dan ayat yang disebut oleh guru. 2. :uru menambah beberapa rasa dalam dialog. 8. )urid belajar beberapa ayat penyata mengenai situasi di kedai buku secara bertatasusila. 0. )urid dikehendaki mengha al setiap baris ayat dialog dengan tepat. /8. :uru memberi pujian sebagai pengahargaan.

&(,
1. &ontekstual 2. &!3

*ontoh dialog3 ! - !enjual ) - )urid !3 #dik, boleh saya bantuI )3 9ncik, saya ingin membeli sebuah buku. !3 (uku yang macam mana adik nak beliI )3 Saya ingin membeli buku tulis garis satu. !3 (aiklah. #da apa-apa lagi yang adik mahu beliI )3 Saya juga ingin membeli pemadam. #dakah dijual di siniI !3 #da. #dik nak berapaI )3 Satu sahaja, encik. (erapakah harganyaI !3 Harganya @8 sen sahaja. )3 (aiklah, saya beli. ,erima kasih, encik.

intrapersonal, interpersonal 7. (*(3 kemahiran mendengar, mengingat

(((3 rakaman dialog, radio

&aedah3 #udio-lingual ,eknik3 $atih tubi

Kerja Kursus Projek

54

Pedagogi Bahasa Melayu SR

!3 Sama-sama. $atih tubi pola ayat .ubah perkataanK rasa dalam dialog5 $atih tubi pengembanganKgantian K pola yang diajarkan. 3ontoh/ :3 Sila ulang apa yang saya sebut. (uku tulis. )3 (uku tulis. :3 )embeli buku tulis. )3 )embeli buku tulis. :3 Hendak membeli buku tulis. )3 Hendak membeli buku tulis. :3 Saya hendak membeli buku tulis. )3 Saya hendak membeli buku tulis. 3ontoh latih tu!i gantian/ :uru menunjukkan gambar pemadam. :3 Saya hendak membeli.... )3 !emadam. :3 Saya hendak membeli pemadam. )3 Saya hendak membeli pemadam. $angkah = .=@ minit5 /. :uru mengujarkan sebaris dialog untuk diajuk oleh murid. =. )urid mengajuk dengan tepat dan bertatasusila. 7. :uru mengukuhkan ayat dengan mengubah perkataan dan rasa. ;. )urid masih mengikut apa yang dituturkan guru. @. &emudian, guru mengembangkan rasa bagi membentuk satu ayat. 4. )urid mengha al ayat tersebut dan mengulanginya beberapa kali. 2. :uru memberi peneguhan positi setiap kali murid berjaya mengha al dengan tepat. 1. Sekiranya terdapat kesilapan, guru membetulkan kesilapan itu segera dan membantu murid mengha alnya semula. 0. (agi latih tubi berikutnya, guru menunjukkan gambar buku dan alat tulis untuk melakukan akti"iti latih tubi gantian. /8. )urid membina kosa kata baharu dengan melihat gambar yang ditunjukkan guru. //. )urid membuat ayat lengkap berdasarkan gambar dan ,eknik3 latih-tubi

&(,
1. &ontekstual 2. &!3

intrapersonal, interpersonal 7. (*(3 kemahiran mendengar, mengingat >ilai3 keberanian, rasional

(((3 gambar buku dan alat tulis.

Kerja Kursus Projek

55

Pedagogi Bahasa Melayu SR

3ontoh latih tu!i a$at tan$a/ :uru meminta murid mengajuk ujarannya. :3 9ncik, berapa harga buku iniI )3 9ncik, berapa harga buku iniI :3 9ncik, di mana saya boleh mendapatkan buku ituI )3 9ncik, di mana saya boleh mendapatkan buku ituI :3 9ncik, di mana saya perlu membayar barang iniI )3 9ncik, di mana saya perlu membayar barang iniI

mengha alnya. /=. :uru mengajarkan pula ayat soal atau ayat tanya yang sesuai bagi situasi di kedai buku. /7. )urid mengha al ayat tanya tersebut tanpa sebarang kesalahan. /;. :uru meminta murid menulis beberapa ayat dialog dan ayat soalan bagi situasi di kedai buku. /@. )urid menulis di buku tulis masing-masing untuk digunakan bagi akti"iti perbualan berpasangan yang seterusnya.

,ktiviti pengukuhan !erpasangan.

$angkah 7 ./8 minit5 /. :uru mengarahkan supaya murid menghadap rakan masing-masing secara berpasangan. 2. )urid diminta melakukan akti"iti soal jawab bersama pasangan dengan menggunakan ayat .termasuk ayat tanya5 dan dialog yang baru sahaja dipelajari. 7. )urid juga dibenarkan menjawab secara

&(,
1. &ontekstual 2. &!3

)urid melakukan akiti"iti bersoal jawab dalam situasi di kedai buku bersama pasangan. )/3 (oleh saya bantuI )=3 9ncik, saya hendak membeli buku. )/3 &amu mahu beli

intrapersonal, interpersonal 7. (*(3 kemahiran mendengar, mengingat >ilai3 keberanian, rasional, hormat-menghormati

Kerja Kursus Projek

56

Pedagogi Bahasa Melayu SR

buku apaI )=3 Saya hendak membeli buku tulis garis satu. )/3 (oleh. &amu nak berapa banyakI )=3 Saya ingin membeli sebuah sahaja. 9ncik, berapa harga buku iniI )/3 Harganya cuma @8 sen sebuah. )=3 (aiklah. Saya beli. 9ncik, di mana saya perlu membayar buku iniI )/3 &amu boleh membayarnya di kaunter. !enutup kogniti - <umusan isi pelajaran3 murid dapat mengha al dialog situasi di kedai buku. murid menjawab soalan dalam situasi kehidupan seharian - penutup sosial menjawab bertatasusila

spontan tetapi masih bertatasusila. ;. :uru memantau dan akan membetulkan setiap kesilapan murid.

!enutup .@ minit5 /. )urid diminta merumus kembali apa yang telah diajar oleh guru. =. :uru memberi pujian dan moti"asi kepada murid.

&(, /. &(3 merumus 2. &!3 intrapersonal, interpersonal. 7. &ontekstual. >ilai3 &eberanian, rasional

Kerja Kursus Projek

57

Pedagogi Bahasa Melayu SR

6.0

Kesimpulan Secara konklusinya, tugasan ini, telah menjelaskan mengenai !edagogi

(ahasa )elayu. Di samping itu, hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Selain itu, hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi !engisian &urikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran. Untuk itu, pelbagai kaedah pengajaran telah dirangka bagi memenuhi kehendak Sukatan !elajaran yang mementingkan penyerapan kemahiran bernilai tambah serta beberapa cabang kemahiran lain.

&emahiran berkomunikasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. Sama ada secara langsung atau tidak, kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. #spek komunikasi merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal, yakni membolehkan murid memulakan, membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh akti"iti yang dihuraikan dalam tugasan projek. %leh itu, guru perlu menyediakan satu akti"iti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara akti dengan

Kerja Kursus Projek

58

Pedagogi Bahasa Melayu SR

persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini, secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai kaedah pengajaran bagi subjek (ahasa )elayu. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. Selain itu, guru sepatutnya menjadikan Sukatan !elajaran sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati aras pengetahuan murid. &ajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai. 7.0 8efleksi 7.1 Muhammad ,minul Khalil Bin 9aini *:B:-;M

Usai mendapat tugasan () = ini, penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut. >amun, setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah, penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya.

Sebelum menjalankan tugasan, beberapa okus utama akti"iti telah dikenal pasti. Dokus tersebut melibatkan beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran selain pembacaan terhadap pengisian kurikulum dalam sukatan pelajaran. ,ujuannya adalah untuk mengenal pasti sama ada guru benarbenar memainkan peranan dalam mengaplikasikan Dalsa ah !endidikan &ebangsaan .D!&5. )elalui akti"iti yang dirancang secara berkumpulan, penulis dapat mengetahui juga cara pelaksanaan dan langkah-langkah pengajaran dalam kelas termasuk penggunaan sumber bahan pengajaran seperti I*, dan sebagainya.

Kerja Kursus Projek

59

Pedagogi Bahasa Melayu SR

Selain itu, aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. <ata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran pedagogi bahasa. 'adi, bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. >amun, amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. #ntaranya aspek pengajaran mikro dan sebagainya.

#khir sekali, sebelum tugasan dilaksanakan, penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. #da dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada senior dan sebagainya. !erancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. 'adual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. *:-:P,* (ersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. (iarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Sebenarnya, di awal mendapat tugasan ini, penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. ,etapi dengan dorongan !uan Cainiyah (t )ohd Cain, gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. !enulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. (iarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui, namun tetap bersyukur kerana sekurang-kurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. ,ugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Selain itu, penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua.
Kerja Kursus Projek

60

Pedagogi Bahasa Melayu SR

<akan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. Sementara itu, secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Dengan adanya tugasan seperti ini, ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan semasa menjadi guru kelak. ,anpa pengetahuan mengenai semua ini, mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. #khir sekali, ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini.

7.2

Muhammad ,mir ,l% afi0 Bin 9ulkifli *:B:-;M

!enyataan sebelum menjalankan tugasan ini, bagi saya ianya amat susah. Semasa mula-mula mendapat soalan, saya merasakan tidak tahu apa yang sepatutnya saya lakukan. !ada mulanya saya masih samar-samar mengenai kehendak soalan. ,etapi setelah diberikan penerangan oleh pensyarah segala persoalan yang bermain di ikiran terjawab. ,erlebih )uhammad dahulu,saya &halil bersyukur dan )uhd kerana Syazmi semasa #izudin. pembahagiaan (erdasarkan

kumpulan saya telah diletakkan dalam kumpulan yang sama dengan #minul pengalaman saya yang lepas mereka ini amatlah baik orangnya. !ada kebiasaannya mereka sentiasa menjadi pendorongan kepada ahli kumpulan

Kerja Kursus Projek

61

Pedagogi Bahasa Melayu SR

mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberi. ,ernyata segala sangkaan baik saya itu benar, semasa hendak menjalankan tugasan ini saya telah dibebankan dengan banyak tugasan subjek lain. 'adi , merekalah yang banyak mendorong saya dengan kata-kata semangat. Saya masih ingat lagi kata-kata &halil pada waktu itu, Akita boleh siapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan, jika kita yakin pada diri kita Insyallah #llah akan bantu kita siapkan tugasan iniB. Sebelum menjalankan tugasan ini juga saya menghadapi masalah dalam memahami dan memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam melaksanakan tugasan ini. Untuk mengatasi masalah ini, saya telah bertanya kepada senior saya mengenai masalah yang dihadapi saya. )ereka telah banyak membantu saya. Selain itu, saya juga mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu berkaitan dngan tugasan. ,etapi perbincangan dalam kumpulan sebenarnya banyak membantu saya memahami kehendak soalan yang diberikan. ,erima kasih kepada semua ahli kumpulan saya.

*:-:P,* #ssalamualaikum w.b.t... (ersyukur saya ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia->ya, hidayah->ya serta inayah->ya, dapat saya menyempurnakan tugasan kerja kursus pendek ini pada masa yang telah ditetapkan. &erja kursus ini telah diberikan oleh pensyarah pembimbing bagi membuat rujukan, pemerhatian dan mengumpul maklumat. ,arikh mula bagi kerja kursus projek ini ialah pada =7 Debruari =8/8 yang lalu. Saya memulakan tugasan bersama rakan seperjuangan saya iaitu )uhammad #minul &halil bin Caini dan )ohd Syazmi #izuddin bin Euso .

Kerja Kursus Projek

62

Pedagogi Bahasa Melayu SR

&ami mula mengumpulkan seberapa maklumat untuk mengkaji tentang soalan yang diberikan. &ami mencari maklumat-maklumat berkenaan di !usat Sumber Datuk $okman )usa I!:) &ampus (ahasa )elayu. &ami juga melayari internet bagi menambah maklumat tentang tugasan ini. #ntara halangan yang terpaksa kami tempuhi sepanjang melakukan tugasan kerja kursus ini ialah kami juga perlu menyiapkan banyak tugasan mata pelajaran lain. 'adi, kami menguruskan masa dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan tugasan ini. Selain itu, saya dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. <akan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. #khir kata, saya berharap agar semua pihak khususnya pihak pensyarah berpuas hati dengan hasil kerja kursus pendek yang telah kami hasilkan ini.

7.&

Mohd *$a0mi ,i0udin Bin <usof *:B:-;M Dalam subjek (ahasa )elayu = kami, kami mestilah mengusai subjek

ini untuk menyempurnakan tugasan ini. #ntara hasil pembelajarannya ialah menjelaskan tentang ,eori !embelajaran (ahasa dan mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. &ami juga perlu menjelasaskan

Kerja Kursus Projek

63

Pedagogi Bahasa Melayu SR

perkaitan antara teori dengan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dengan tepat. Selain itu, kami juga diminta untuk mengaplikasikan &emahiran (ernilai ,ambah dalam langkah-langkah untuk menyediakan <ancangan !engajaran Harian dan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran (ahasa )elayu dalam bilik darjah supaya dapat memupuk potensi semulajadi murid. %leh itu, bagi memastikan proses penghasilan kerja kursus kami ini berjalan dengan lancar dan memuaskan hati semua pihak, kami haruslah sentiasa teliti dalam menghasilkan kerja kursus projek ini. &ami sentiasa berbincang bagaimana ingin memulakan kerja kursus ini. #pa yang kurang di ahami dalam sesuatu perkara, akan dibincangkan sebaik mungkin sesama kami. 'ika ada sesuatu perkara yang agak kabur bagi kami semua, kami berjumpa dengan pensyarah kami untuk bertanyakan kepadanya. ,aklimattaklimat yang diberikan oleh pensyarah kami akan kami dengar dengan teliti dan akan dicatat. Hal ini bertujuan untuk menambahkan lagi pemahaman kami terhadap cara-cara untuk menyiapkan tugasan yang diberi ini. Segala persediaan kami sebelum memulakan kerja kursus kami ini telah kami lakukan sebaik mungkin. &ami amat berharap agar kami dapat menyempurnakan tugasan kami ini dengan baik dan amat berharap agar perjalanan proses projek kami berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih.

*:-:P,*

Kerja Kursus Projek

64

Pedagogi Bahasa Melayu SR

!ada =7 Debruari =8/8 yang lalu, pensyarah (ahasa )elayu = saya, !uan Cainiyah bt )d Cain telah memberikan tugasan iaitu berkaitan dengan !edagogi (ahasa )elayu dan rancangan akti"iti pengajaran. Dari segi kesukaran untuk menyiapkan tugasan ini, secara terus terang saya katakan bahawa agak bermasalah untuk menyiapkan tugasan ini kerana pada suatu tahap saya berasakan tertekan untuk menyiapkan tugsan ini. >amun, disebabkan bantuan yang telah diberikan oleh rakan sekumpulan saya iaitu )uhammad #minul &halil dan )uhammad #mir #l-Ha iz serta rakan-rakan yang lain, kami semua kembali bersemangat untuk menyiapkan tugasan ini. #lhamdulillah, saya berjaya menyempurnakan tugasan pada kali ini. >amun disebalik kesukaran tersebut saya mendapat banyak man aat yang tidak ternilai harganya. Dengan melakukan tugasan ini, saya dapat meningkatkan kemahiran belajar kami sama ada membaca,mencatat nota,merujuk dan sebagainya. Saya juga lebih mahir dalam proses untuk mencari dan menambah maklumat yang diperoleh. &esimpulannya, tugasan ini menyedarkan saya bahawa sebagai seorang guru pelatih yang masih menuntut, saya perlulah mengetahui dengan lebih mendalam mengenai !edagogi (ahasa )elayu. )elalui pemahaman ini juga, guru dapat mengajar dengan lebih berkesan. #khir sekali, saya berharap semoga kerja kursus ini dapat memberi man aat kepada diri saya sendiri serta orang lain. Sekian, 6assalam.

Kerja Kursus Projek

65

Pedagogi Bahasa Melayu SR

10.0

=adual Pelaksanaan Tugasan dan Borang Kola!orasi

BI-

P:8K,8,

T,8IK

)enerima tugasan dan sedikit penerangan daripada !uan Cainiyah

=7 Debruari =8/8

)ula mencari rakan pasangan dan mengagihkan tugasan.

=@ Debruari =8/8

)ula mencari buku-buku rujukan tentang !edagogi (ahasa )elayu dan buku-buku lain yang berkaitan di !erpustakaan >egara.

= )ac =8/8

)ula menjalankan kerja menaip dan membuat sedikit perbincangan dengan rakan-rakan yang mengetahui tentang tugasan ini.

1 )ac =8/8 0 )ac =8/8 = #pril =8/8 /8 #pril =8/8 /= #pril =8/8

)enghantar dra awal.

)enghantar dra akhir.

,ugasan siap dan hanya memerlukan sedikit penambahan sahaja.

,ugasan diserahkan.

Kerja Kursus Projek

66

Pedagogi Bahasa Melayu SR

11.0

8u"ukan 11.1 *um!er !uku

Kerja Kursus Projek

67

Pedagogi Bahasa Melayu SR

#bdul #ziz #bdul ,alib. .=8885. $edagogi %ahasa "elayu& $rinsip, 'aedah dan Teknik. &uala $umpur3 Utusan !ublications + Distributors Sdn. (hd. (ahagian !endidikan :uru. .=8825. "odul ()* %ahasa "elayu '$L+ ,-. &uala $umpur3 &ementerian !elajaran )alaysia. 'uriah $ong, <aminah Hj. Sabran + So iah Hamid. ./0075.

$erkaedahan $enga!aran %ahasa "elayu. &uala $umpur3 Dajar (akti Sdn. (hd. &amarudin Hj. Husin. ./0145. 'aedah $enga!aran dan $embela!aran %ahasa. !etaling 'aya3 !enerbitan Sarjana .)5 Sdn. (hd. &amarudin Hj. Husin. ./0085. $enga!aran dan $embela!aran Lisan. &uala $umpur3 Dewan (ahasa dan !ustaka &amarudin Hj. Husin. ./0015. $edagogi %ahasa& $erkaedahan. !etaling 'aya3 &umpulan (udiman Sdn. (hd. &oh (oh (oon. ./0085. $enga!aran Tatabahasa %ahasa "elayu& $rinsip dan Teknik. !etaling 'aya3 Dajar (akti Sdn. (hd. )angantar Simanjuntak. ./0015. .spek %ahasa dan $enga!aran. &uala $umpur3 Sarjana 9nterprise. >ik Hassan (asri >ik #bd. &adir. .=8875. Teori %ahasa& +mplikasinya Terhadap $enga!aran %ahasa. ,anjong )alim3 Uni"ersiti !endidikan Sultan Idris. <aminah Hj. Sabran + <ahim Syam. ./01@5. 'aedah $enga!aran %ahasa "elayu. !etaling 'aya3 Dajar (akti Sdn. (hd. Culki ley Hamid. ./00;5. $enga!aran dan $embela!aran %ahasa. &uala $umpur3 Dewan (ahasa dan !ustaka 11.2 *um!er intrernet Sharbi #li. .=88@5. ,ukatan $ela!aran %ahasa "elayu ,ekolah -endah. Diperoleh pada / )ac =8/8. daripada www.ppk.kpm.my3
68

Kerja Kursus Projek

Pedagogi Bahasa Melayu SR

http3KKwww.ppk.kpm.myKsphspKmuka==.htm #ri in. ./4 )ac =8/85. 'onsep ,trategi, $endekatan, 'aedah dan Teknik. Diperoleh pada 4 )ac =8/8. Daripada dadwayne.blogspot.com3 http3KKdadwayne.blogspot.comK=8/8K87Kkonsep-strategipendekatan-kaedah.html Eahya >ursidik. ./4 )ei =8815. Teori %ehaviorisme. Diperoleh pada /; )ac =8/8. Daripada apade inisinya.blogspot.com3 http3KKapade inisinya.blogspot.comK=881K8@Kteori-beha"iorisme.html SI$ International. .= 'uly /0015. %ehaviorist theory of learning /,kinner0. Diperoleh pada /@ )ac =8/8. Daripada www.sil.org3 http3KKwww.sil.orgKlingualinksKliteracyKimplementaliteracyprogramKbe ha"ioristtheoryo learningski.htm $aura Da"enport. .#pril =4, =88/5. cognitivsm vs. behaviorism in learning theory. Diperoleh pada =@ )ac =8/8. Daripada '''.greenspun.#om http/>>'''.greenspun.#om>!!oard>?%and%a%fet#h%msg.t#l@ msgAidB0054KI

12.0

-ampiran 1)raf%)raf Tugasan2

Kerja Kursus Projek

69