Anda di halaman 1dari 20

KEPIMPINAN DAN MENCAPAI MATLAMAT ORGANISASI PENDIDIKAN

Pengenalan

Organisasi bergerak berasaskan matlamat. Manusia, seperti pemimpin dan pengikut

juga mempunyai matlamat mereka sendiri. Pemimpin yang berkesan perlu

memimpin agar matlamat organisasinya, dirinya, dan pengikutnya tercapai.

Organisasi didefinisikan sebagai kelompok yang merangkumi manusia, bahan-

bahan, peralatan dan pelbagai kemudahan yang diselaraskan agar mencapai

sesuatu matlamat yang spesifik yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pula

mengikut Yukl (1989) merupakan satu proses di mana seorang individu

mempengaruhi ahli-ahli kumpulan bagi mencapai matlamat tertentu kumpulan atau

organisasi manakala Harold Koontz & Heinz Weihrich (1995) pula menyatakan

kepemimpinan sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang supaya

mereka akan berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian

matlamat kumpulan. Dalam hubungan ini, fungsi pemimpin ialah menyatu dan

menyelaraskan semua pendapat, usaha dan tenaga untuk mencapai matlamat

organisasi dan fokus kepemimpinan adalah menggerakkan anggota-anggota

organisasi dengan dorongan yang tidak memaksa. Matlamat pula merupakan suatu

kedudukan atau keadaan pada masa hadapan yang apabila tercapai akan memberi

sumbangan terhadap tercapainya misi sebuah organisasi..

Di negara kita terdapat banyak contoh organisasi yang mencipta kecemerlangan dan

mencapai matlamat yang telah ditetapkan hasil keberkesanan kepemimpinan seperti

Petronas, Bank Public, Tabung Haji dan Syarikat Penerbangan Air Asia. Di bidang

pendidikan, terdapatnya banyak contoh organisasi yang berjaya mencapai matlamat

masing-masing, hasil keberkesanan kepemimpinan pendidikan di Jabatan Pelajaran

1
Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah. Setiap pemimpin organisasi

bertanggungjawab menentukan masa hadapan organisasi. Dalam hal ini, seorang

pemimpin boleh saya umpamakan seperti kapten kapal yang mengetuai satu misi

pelayaran. Kapal sebagai organisasi, kelasi sebagai para pengikut dan penumpang

pula merupakan pelanggan yang mengharapkan perkhidmatan yang berkualiti.

Untuk mempastikan semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, serta dapat

memenuhi hasrat penumpang, kapten perlu melaksanakan tugas-tugas

kepemimpinan, antaranya seperti menetapkan arah dan laluan yang perlu dilalui

serta merancang tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan semasa pelayaran dan

pelbagai tindakan alternatif yang akan diambil sekiranya menghadapi masalah di

lautan yang bergelora.

Oleh itu kepemimpinan organisasi yang baik perlu mempunyai wawasan yang jelas

mengenai matlamat yang hendak dicapai dan arah tujuan yang perlu diikuti. Dengan

cara itu barulah seorang pemimpin mampu memberikan panduan dan

menggembleng semua sumber dan kepakaran yang ada bagi melaksanakan segala

pelan tindakan yang telah dirancangkan dengan lebih sistematik dan berkesan.

Sehubungan itu, sebagai pemimpin seseorang itu perlu menentukan matlamat

organisasi serta mempunyai perancangan strategik yang sesuai untuk mencapai

matlamat organisasi. Di samping itu, pemimpin itu mesti memiliki kemahiran dan

kualiti kepemimpinan yang bertepatan supaya dapat mempengaruhi anggota-

anggotanya bekerja ke arah matlamat organisasi.

Matlamat organisasi pendidikan iseperti sekolah merangkumi pencapaian

kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan seperti pengurusan dan

pentadbiran, kurikulum, kokurikulum, sahsiah, sukan dan permainan. Sumber

2
manusia yang merupakan faktor paling penting dalam keberkesanan kepimpinan

pendidikan ialah semua pegawai, pentadbir, guru-guru dan staf sokongan yang ada

di dalam organisasi itu. Sebagai pemimpin organisasi, tercapai atau tidaknya

matlamat organisasi bergantung kepada keupayaan pemimpin mendorong,

merangsang, membangun dan menggemblengkan sepenuhnya tenaga kerja,

kepakaran dan peralatan yang ada di organisasi bagi mencapai matlamat yang telah

ditetapkan.

Usaha-usaha Untuk Merealisasikan Matlamat Organisasi

Pelbagai usaha boleh dilakukan sebagai pemimpin bagi merealisasikan matlamat

sesebuah organisasi. Antara usaha-usaha yang boleh dirancang dan dilaksana

untuk tujuan itu adalah seperti berikut:

i. Budaya Kerja Cemerlang

Budaya kerja dalam sesebuah organisasi biasanya dikaitkan dengan sistem nilai,

norma, sikap dan etika kerja yang dipegang bersama oleh setiap ahlinya. Empat

elemen ini menjadi asas untuk mengawal perlakuan anggota-anggota, cara mereka

berfikir, berhubung antara satu sama lain dan berinteraksi dengan persekitarannya.

Budaya kerja yang difahami dan dikongsi bersama boleh menjadi pendorong kepada

anggota-anggota organisasi untuk menghapuskan sifat-sifat negatif seperti malas

bekerja, tiada disiplin, membazir, cuai dan tidak amanah. Secara tidak langsung

anggota-anggota organisasi yang enggan memajukan diri, bermuka-muka, lembab

dan tidak berkesan akan secara terpaksa mengubah cara bekerja mereka untuk

disesuaikan dengan budaya kerja yang lebih dominan ini. Didapati bahawa pegawai

atau staf yang kurang produktif terpaksa mengubah sikap dan gaya kerja apabila

diletakkan di organisasi yang mempunyai budaya kerja cemerlang. Usaha

penerapan budaya kerja cemerlang dalam kalangan anggota yang merangkumi nilai

3
dan etika dalam perkhidmatan awam amat diperlukan oleh sesebuah organisasi. Ini

adalah bertepatan dengan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang yang bertemakan

“Kualiti Teras Kejayaan” yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia

ketika itu pada 27 November 1989. Tujuan utama budaya kerja itu adalah untuk

memupuk satu budaya kerja yang berorientasi kualiti dalam mewujudkan

perkhidmatan awam yang cemerlang. Berdasarkan program tersebut, usaha-usaha

bagi menerapkan budaya kerja cemerlang dalam kalangan anggota-anggota seperti

yang disenaraikan dan dicadangkan dalam Pekeliling-Pekeliling Kemajuan

Perkhidmatan Awam (PKPA) mesti dilaksanakan. Antara program-program yang

akan diberikan keutamaan seperti dalam PKPA termasuklah Pengurusan Kualiti

Menyeluruh (TQM), Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan

Awam, Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam dan Pelaksanaan MS

ISO 9000.

Seseorang pemimpin pendidikan mesti memastikan Etika Kerja Kementerian

Pelajaran Malaysia yang merangkumi Objektif Etika Kerja, Prinsip Etka Kerja, Nilai

Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga Tonggak Dua

Belas sentiasa diamalkan oleh semua anggota. Di samping itu, kepentingan budaya

kerja cemerlang ini mesti dikaitkan dengan matlamat organisasi Untuk memastikan

pengamalan budaya kerja cemerlang secara berterusan, maka satu jawatankuasa

khas perlu ditubuhkan bagi memantau dan memberi pelaporan sejauh mana budaya

kerja cemerlang itu dilaksanakan oleh ahli-ahli organisasi. Dengan cara ini, usaha-

usaha penambahbaikan akan dapat dilakukan bagi memantapkan budaya kerja

cemerlang dalam sesebuah organisasi..

4
Kewujudan budaya itu akan dapat mendorong dan merangsang anggota-anggota

organisasi untuk bekerja dengan lebih cekap dan berkesan. Ini adalah kerana

budaya kerja seperti yang disarankan dalam PKPA dan Etika Kerja Perkhidmatan

Awam memberikan panduan dan bimbingan kepada semua anggota berkaitan

tatacara melaksanakan kerja yang terbaik. Jika semua ini diamalkan, maka semua

anggota akan dapat menyumbang kepada kejayaan mencapai matlamat. Oleh itu,

seseorang pemimpin mesti memastikan proses pembinaan budaya sentiasa

dilakukan sehingga budaya kerja cemerlang ini menjadi sebati dalam jiwa dan

amalan dalam kalangan semua anggota organisasi pendidikan.

ii. Komunikasi Berkesan

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati 75% masalah di tempat kerja

adalah disebabkan oleh faktor komunikasi (Chris Cole, 1993). Menurut Henry

Mintzberg komunikasi ialah suatu proses yang dilakukan melaluinya seseorang

manusia mencuba berkongsi pengertian menerusi mesej-mesej simbolik. Fungsi

komunikasi ini ialah memberitahu hasrat dan isyarat kefahaman di pihak lain agar

hasrat dan harapan dapat ditunaikan. Oleh itu usaha seterusnya yang perlu

dilakukan ialah melaksanakan komunikasi berkesan. Komunikasi ini perlu dilakukan

dengan berkesan supaya hasrat dan matlamat organisasi dapat dijelaskan, difahami,

dihayati dan seterusnya dilaksana oleh anggota-anggota.

Dengan adanya komunikasi , peluang menjelaskan strategi-strategi yang mesti

diambil dan dilaksanakan oleh anggota-anggota bagi pencapaian matlamat

organisasi dapat dilakukan. Ini boleh dilakukan menerusi mesyuarat, taklimat, dialog,

bengkel, seminar, kursus dan perjumpaan berkala. Perjumpaan-perjumpaan seperti

ini terutama yang berbentuk dua hala akan membolehkan maklumbalas status

5
pencapaian matlamat diterima dan dipantau dari masa ke semasa dan seterusnya

memungkinkan langkah-langkah tindakan susulan diambil bagi memastikan

matlamat organisasi boleh dicapai. Ini termasuklah juga tindakan-tindakan susulan

atau penambahbaikan untuk mengatasi masalah yang melibatkan prosedur kerja,

latihan, kebajikan anggota-anggota, arahan kerja, konflik dalaman dan pengiktirafan.

Sebagai pemimpin, perkara-perkara ini mesti diatasi dengan segera kerana

semangat anggota-anggota untuk bekerja kemungkinan besar terjejas. Jika perkara-

perkara itu berjaya dilakukan, maka kepuasan dan komitmen anggota-anggota

terhadap pemimpin mereka akan dapat dipertingkatkan.

Selain melalui lisan, komunikasi berkesan boleh juga dilakukan melalui penggunaan

peralatan seperti media cetak atau media elektronik. Ini termasuklah penggunaan

peralatan ICT seperti komputer, kemudahan internet dan emel serta pembinaan

laman web untuk mengumpul, menganalisa serta menyalurkan segala maklumat

berkaitan organisasi. Dengan menggemblengkan segala tenaga kerja, kepakaran

dan peralatan yang ada maka matlamat organisasi termasuklah visi, misi dan

strategi-strategi mencapai matlamat akan dapat disampaikan dan disebarkan

kepada semua warga organisasi. Pembentukan pasukan webmaster dari kalangan

anggota yang memiliki kepakaran dalam pembinaan laman web atau portal akan

dapat membantu menyalur dan menyebar segala maklumat dengan cepat untuk

makluman dan tindakan warga organisasi. Akses kepada kepada laman web

organisasi boleh dilakukan pada bila-bila masa dan maklum balas kepada setiap

pelaksanaan program dan aktiviti untuk mencapai matlamat akan dapat dibuat

dengan pantas. Kaedah lain yang boleh digunakan ialah melalui media cetak dan ini

termasuklah peralatan yang digunakan seperti mesin cetak, mesin faks dan mesin

6
pendua. Maklumat daripada laman web boleh juga dicetak dan disebar atau dipamer

untuk makluman anggota-anggota.

Tidak dapat dinafikan lagi bahawa komunikasi berkesan dapat membantu organisasi

merealisasikan matlamatnya. Oleh itu segala saluran komunikasi perlu digunakan

dengan sebaik mungkin untuk tujuan itu. Keberkesanan komunikasi ini dapat

ditingkatkan lagi dengan penggunaan peralatan atau teknologi termasuk ICT secara

optimum.

iii. Kepimpinan Melalui Teladan

Usaha selanjutnya yang boleh dilakukan ialah mengamalkan Kepimpinan Melalui

Teladan. Menurut Robert J.House dan Terence R.Mitchell darjah kepuasan dan

motivasi subordinat bergantung kepada sejauh mana kelakuan pemimpin

mempengaruhi kebolehan subordinat mencapai matlamat. Oleh itu, sebagai

pemimpin tingkah laku perlu dijaga pada setiap masa dan ketika kerana perkara ini

sentiasa diperhatikan oleh semua anggota dan kegagalan melakukan ini akan

memberi padah yang buruk sebagai pemimpin. Kepentingan kepimpinan melalui

teladan telah disedari oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Oleh itu, tidak hairanlah

jika Kempen Kepimpinan Melalui Teladan telah dilancarkan pada tahun 1983 oleh

YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika

itu. Tujuan kempen itu ialah untuk menanam dan memupuk ciri-ciri kepimpinan

berkesan yang boleh dicontohi, dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan

anggota perkhidmatan awam.

7
Pemimpin yang tidak memberikan teladan yang baik serta tidak mematuhi undang-

undang, prosedur dan peraturan yang ditetapkan akan kehilangan integriti dan

kewibawaan. Dalam struktur organisasi, kewibawaan menjadi asas yang penting

untuk mewujudkan suasana yang dapat meningkatkan prestasi seseorang pekerja.

Pemimpin yang mempunyai sifat yang unggul akan dihormati dan disegani oleh ahli

-ahli organisasi dan segala arahan serta keputusan yang dikeluarkan akan mudah

dipatuhi oleh orang bawahannya tanpa bantahan atau keraguan. Tambahan pula

memberi contoh yang baik adalah sangat dituntut oleh Islam. Dalam konteks ini,

Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia mesti dihayati dan prinsip-

prinsip itu ialah niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan,

memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab serta menghargai dan

bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

Disamping itu Nilai-Nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

perlu juga diamalkan iaitu amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan

penyayang. Sebagai contoh atau role model janganlah menjadi pemimpin cakap

tidak serupa bikin atau seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Ini akan

menyebabkan segala usaha dan tindakan yang dijalankan tidak dapat dipatuhi oleh

anggota-anggota dan segala teguran dan saranan akan menjadi seperti menuang air

ke daun keladi. Yang paling membimbangkan ialah kewibawaan pemimpin akan

terhakis dan krisis kepimpinan mungkin berlaku dan keadaan seperti ini akan

menjejaskan segala proses kerja organisasi.

Oleh itu, sebagai pemimpin etika kerja yang tinggi dan penghayatan Kepimpinan

Melalui Teladan dalam setiap tindak tanduk mesti diamalkan supaya dapat

8
mendorong dan merangsang anggota-anggota untuk melakukan perkara yang

sama. Sekiranya ini dipandang ringan, lambat laun integriti pemimpin akan terjejas

dan akhirnya matlamat organisasi gagal dicapai.

iv. Gaya Kepemimpinan Organisasi

Satu lagi usaha yang boleh dilakukan ialah pengamalan gaya kepemimpinan yang

berkesan. Untuk itu pemimpin pendidikan mesti memahami dan menguasai gaya

atau stail kepemimpinan yang berkesan. Contoh-contoh gaya kepemimpinan yang

ada ialah seperti kepemimpinan transformasi, kepemimpinan situasi, kepemimpinan

transaksional, kepemimpinan instruksional dan kepemimpinan karismatik. Menjadi

cabaran kepada seseorang pemimpin untuk menggunakan gaya kepimpinan terbaik

bagi menemukan titik keperluan untuk mendorong, merangsang dan membangun

keupayaan dan kepakaran anggota-anggota organisasi.

Dengan gaya kepemimpinan yang sesuai, elemen-elemen yang difikirkan dapat

mengisi keperluan anggota bagi mencapai matlamat organisasi dapat dipenuhi.

Sebagai pegawai pendidikan sudah tentulah kepimpinan pengajaran menjadi salah

satu bentuk kepemimpinan yang mesti dikuasai. Ini adalah bertepatan dengan

penegasan yang telah dibuat oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Semenjak

beberapa tahun lalu, ramai pegawai pelajaran dan pentadbir sekolah telah

didedahkan dengan kepemimpinan pengajaran. Apakah itu kepemimpinan

pengajaran? Kepemimpinan pengajaran ialah satu bentuk kepemimpinan sekolah

yang mengambil peduli (cakna) terhadap pengajaran guru dan pembelajaran pelajar

serta perkembangannya dan sentiasa membina suasana dan iklim pembelajaran

yang kondusif di sekolahnya bagi memacu kecemerlangan sekolah. Kepemimpinan

9
pengajaran merupakan satu bentuk kepemimpinan yang menekankan kepada

keberkesanan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Elemen-elemen kepemimpinan instruksional adalah seperti berikut :

• Perancangan Strategik dalam Pengurusan Kurikulum Cemerlang

• Strategi Meningkatan Pencapaian Murid

• Headcount dan Post-mortem

• Pengurusan Kurikulum Cemerlang

• Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan

• Pencerapan, Penyeliaan dan Program Memperkasakan Guru

• Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan

Oleh itu sebagai pemimpin pendidikan, penguasaan kepemimpinan pengajaran

adalah sangat penting kerana dengan itu proses memberi bimbingan dan

pemantauan akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam proses

pemantauan, dorongan dan rangsangan akan dapat dilakukan oleh pemimpin. Di

samping itu, maklumat keperluan latihan dan pembangunan sumber manusia akan

dikumpulkan. Berdasarkan kepada penerangan-penerangan di atas, tidak syak lagi

bahawa penguasaan pelbagai gaya kepemimpinan termasuklah kepemimpinan

pengajaran ini mesti dilaksanakan bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi

pendidikan.

v. Pengurusan Strategik Organisasi

Usaha seterusnya yang boleh dilakukan sebagai pemimpin untuk merealisasikan

matlamat organisasi ialah melaksanakan pengurusan strategik. Haines dan McCoy

(1995) menyatakan bahawa pengurusan strategik merupakan satu cara

10
melaksanakan urusan seharian berdasarkan perancangan strategik dan muhasabah

setiap hari sepanjang perjalanan organisasi, menjadikannya sebagai landasan dan

tumpuan kepada setiap aktiviti organisasi manakala perancangan strategik pula

ialah suatu proses formal bagi menentukan bidang tugas yang merangkumi visi,

misi, objektif, faktor-faktor kejayaan yang penting dan strategi-strategi bagi sesebuah

organisasi. Dengan melaksanakan pengurusan strategik, seseorang pemimpin akan

dapat melakukan perkara yang betul, untuk sasaran yang betul, pada tempat yang

betul, dan pada masa yang betul serta dalam peruntukan yang betul. Di samping itu,

peluang akan dapat diberikan kepada semua warga pendidik dalam proses

merancang strategi bagi mencapai matlamat organisasi. Ini akan mendorong dan

merangsang anggota organisasi meningkatkan semangat kerja berpasukan dan

penghayatan hala tuju yang sama.

PELAKSANAAN PELAN
KAWALAN TAKTIKAL &
& TINDAKAN
PENILAIAN

TOWS
MATRIKS STRATEGI
INDIKATOR
PRESTASI
ISU
STRATEGIK

PRA MATLAMAT
PERANCANGAN STRATEGIK
(MANDAT)
ANALISIS
MISI SWOT
VISI

Rajah 1: Langkah-Langkah Dalam Membina Perancangan Strategik

11
Berdasarkan kepada penerangan di atas, maka pengurusan strategik sangat

mustahak untuk dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. Pelaksanaan pengurusan

strategik itu melibatkan pengemblengan semua tenaga, kepakaran dan peralatan

yang ada di pejabat ini untuk mengejar matlamat yang telah ditetapkan. Strategi

yang diambil adalah berdasarkan analisis kekuatan (strengths), kelemahan

(weaknesses), ancaman (threats), peluang (opportunities). Akronimnya ialah analisis

KLAP atau SWOT . Langkah-langkah yang diambil dalam membina perancangan

strategik organisasi adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

Untuk membina dan melaksanakan perancangan strategik organisasi, maka amatlah

penting sesi pendedahan dan pembengkelan diadakan untuk semua anggota

organisasi. Dengan cara ini kefahaman membina perancangan strategik dan

kepentingannya akan dapat diterapkan dalam kalangan anggota. Di samping itu,

kesedaran bahawa kerjasama secara bersepadu merupakan faktor kritikal dalam

kejayaan organisasi mencapai matlamat dan ini mesti disemat dalam pemikiran

setiap anggota organisasi. Bagi memastikan tercapainya perancangan strategik itu,

jawatankuasa pelaksana di peringkat daerah perlu ditubuhkan dengan mengambil

kira aspek-aspek seperti kurikulum, ko-kurikulum, sahsiah, hal ehwal murid, sukan,

pembangunan dan bekalan. Keanggotaan dalam jawatankuasa tersebut mesti

melibatkan ahli-ahli yang memilki kepakaran dalam pelbagai aspek seperti yang

telah dinyatakan. Adalah amat penting sebagai pemimpin organisasi, penjelasan

tentang peranan dan tugas setiap ahli diberikan. Di samping itu, visi, misi dan

matlamat organisasi yang digubal perlu juga dihebahkan dan diperjelaskan kepada

anggota-anggota di daerah supaya mereka mengetahui, memahami, menghayati

12
dan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Semua ini dapat

dilakukan melalui komunikasi berkesan seperti yang telah diterangkan terlebih

dahulu. Untuk mencapai matlamat organisasi, strategi-strategi yang terbaik dipilih

melalui analisis SWOT. Setiap strategi yang dilaksanakan mesti mempunyai pelan

tindakan dan pelan kontigensi. Pelan tindakan ini sama ada berbentuk taktikal atau

operasional menyatakan tindakan atau aktiviti yang mesti dijalankan oleh setiap

peringkat organisasi bagi mencapai matlamat. Aspek lain yang penting dalam

pelaksanaan strategi adalah pemantauan iaitu melihat secara berkala pelaksanaan

pelan strategik. Antara kepentingan pemantauan ialah untuk memastikan usaha

yang dijalankan adalah selari dengan apa yang dirancang dan juga membolehkan

tindakan pembetulan dilakukan. Penilaian dan pelaporan pelaksanaan perancangan

strategik oleh semua pihak termasuk jawatankuasa pelaksana sangat penting untuk

memastikan usaha-usaha yang dijalankan menuju ke arah matlamat yang

disasarkan.

Kesimpulannya ialah dengan melaksanakan pengurusan strategik ini, pegawai-

pegawai atau warga pendidik dapat didorong, dirangsang dan dibangunkan potensi

mereka untuk memikir, menyusun, merancang dan melaksanakan secara sistematik

perancangan strategik bagi setiap aspek pendidikan dan seterusnya memastikan

matlamat organisasi tercapai.

v. Pengiktirafan

Pengiktirafan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sesebuah

organisasi. Oleh itu, sebagai pemimpin usaha ke arah ini mesti dilaksanakan.

Pengiktirafan boleh mengambil pelbagai bentuk seperti pujian lisan, surat

penghargaan, pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, pemberian insentif,

13
pergerakan gaji, kenaikan pangkat dan anugerah pingat serta boleh diberikan

kepadaa individu atau kumpulan. Pengiktirafan ini boleh diberikan atas sebab-sebab

seperti inovasi dan kreativiti yang dihasilkan, pencapaian cemerlang dalam pelbagai

bidang pendidikan dan juga kejayaan dalam mencapai matlamat organisasi .

Kepentingan pengiktirafan ini tidak dapat dinafikan kerana boleh menjadi pendorong

dan perangsang kepada ahli-ahli organisasi untuk bekerja bersungguh-sungguh dan

seterusnya membantu pencapaian matlamat organisasi. Usaha-usaha seperti ini

adalah bersesuaian dengan Model Tingkat Kehendak Maslow yang merangkumi

fisiologi, jaminan, gangguan, penghormatan dan peringkat tertinggi. Berdasarkan

Maslow, anggota-anggota akan cuba memenuhi kehendak terbawah dahulu dan

naik setingkat demi setingkat bagi merealisasikan kecemerlangan organisasi

mereka. Penyediaan tempat bekerja yang kondusif seperti penyediaan ruang,

cahaya, hawa dingin dan lain-lain lagi akan memenuhi keperluan fisiologi individu.

Galakan penyertaan dalam merancang matlamat organisasi akan memberikan

kepuasan sosial kepada anggota-anggota untuk memberikan sumbangan yang

berkesan kepada organisasi. Pujian, pemberian tugas atau tanggungjawab yang

besar dan mencabar serta sokongan untuk kenaikan pangkat oleh pentadbir akan

memotivasikan pegawai-pegawai dalam mencapai keperluan harga diri. Penyediaan

peluang melalui program latihan dan pembangunan kerjaya oleh pemimpin pula

akan menggalakkan mereka berusaha untuk mencapai kesempurnaan diri yang

akhirnya boleh disumbangkan kepada usaha untuk mencapai matlamat organisasi.

Insentif-insentif yang diberikan akan menggerakkan mereka bekerja dengan lebih

gigih kerana wujudnya dorongan secara ekstrinsik ataupun intrinsik. Dorongan

secara ekstrinsik akan menjadi perangsang kepada ahli-ahli organisasi untuk

mendapat ganjaran dalam bentuk kewangan, faedah, pangkat, pujian dan status

14
simbol dalam organisasi. Dorongan secara intrinsik pula akan memberikan

kepuasan dalam diri untuk mendapat harga diri yang tinggi serta mencapai

kesempurnaan diri yang diinginkan. Kesemua faktor-faktor dorongan diri seperti

keperluan, kepuasan, harapan dan sasaran yang digabungjalinkan dengan

kebolehan untuk melaksanakan tugas ini akan membuahkan hasil yang diharapkan

dalam organisasi Kejayaan untuk memenuhi matlamat yang ditetapkan oleh

organisasi akan mencerminkan kecekapan dan keberkesanan pemimpin dalam

mengurus sumber manusia yang ada. Mungkin individu yang sering dikritik akan

berasa lebih teruja untuk berusaha dengan gigih apabila diberikan pujian sebaliknya

individu yang sering mencipta kejayaan sudah lali dengan pujian sebaliknya

memerlukan dorongan berbentuk harga diri yang tinggi ataupun kesempurnaan diri

daripada pemimpin.

Sebagai kesimpulan boleh dikatakan dorongan, perangsang dan peluang

membangunkan kerjaya dalam bentuk pengiktirafan dapat menggerakkan anggota-

anggota untuk bekerja dengan lebih gigih lagi untuk mencapai matlamat organisasi.

Pengiktirafan berbentuk kumpulan pula akan dapat menggemblengkan semua

tenaga dan kepakaran yang ada di pejabat ini untuk menghasilkan pencapaian kerja

yang lebih cemerlang. Seseorang pemimpin mesti memastikan anggota-anggota

yang telah menghasilkan kerja yang cemerlang dan menepati matlamat organisasi

diberikan pengiktirafan yang sewajarnya dan pengiktirafan kepada mereka tidak

boleh ditangguh begitu lama kerana ini boleh menjejaskan motivasi anggota-anggota

dan juga matlamat organisasi. Paling penting kejayaan anggota-anggota mesti

diraikan secara beramai-ramai dengan kehadiran barisan kepemimpinan organisasi.

15
vi. Pembangunan Sumber Manusia

Pekerja merupakan aset yang paling berharga kepada sesebuah organisasi. Ini

adalah kerana pekerja merupakan tenaga penggerak dan penentu kejayaan bagi

sesuatu organisasi. Keupayaan sesebuah organisasi mencapai matlamatnya sangat

bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan anggota-anggotanya

melaksanakan tugas. Oleh itu , sebagai pemimpin adalah amat penting untuk

memastikan anggota-anggota menjadi cekap dan berkesan melalui pelaksanaan

pembangunan sumber manusia. Pembangunan sumber manusia perlu dilaksanakan

kerana dapat :

• meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota-anggota dalam bidang kerja

masing-masing

• membentuk sikap dan mind-set anggota pejabat ke arah penerapan dan

pengamalan nilai dan etika kerja yang sesuai dengan organisasi

• meningkatkan komitmen anggota-anggota terhadap visi, misi dan matlamat

organisasi

• memberikan tumpuan terus kepada memberikan latihan dan kemajuan kerjaya

anggota-anggota

Pembangunan sumber manusia merangkumi tiga komponen penting iaitu

pendidikan, latihan dan pembangunan diri seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2

di bawah. Melalui program ini pengetahuan, kemahiran dan kepakaran anggota-

anggota organisasi boleh ditingkatkan dari masa ke semasa dan mengikut keperluan

16
Pembangunan Sumber Manusia

Pendidikan Latihan Pembangunan


Pembelajaran bagi Proses meningkatkan Usaha menyediakan
menyediakan seseorang kompetensi individu yang individu supaya dapat
individu meghadapi kerja berkait rapat dengan bertugas dengan
yang berbeza tetapi yang tugasnya semasa berkesan dan cekap
telah dikenal pasti untuk jangka masa
yang panjang

Rajah 2 : Komponen Utama Dalam Pembangunan Sumber Manusia

organisasi. Sebagai contoh, dalam era teknologi maklumat dan komunikasi yang

berkembang pesat pada hari ini, peralatan komputer menjadi enabler bagi

mempercepat dan meningkatkan proses kerja organisasi. Di samping itu, teknologi

bukan sahaja merujuk kepada mesin-mesin atau peralatan elektronik seperti

komputer, mesin taip elektrik atau mesin faksimili tetapi juga merangkumi

pengetahuan dan kaedah-kaedah bekerja yang saintifik. Semua ini tidak akan

terlaksana sekiranya tiada latihan disediakan oleh pemimpin organisasi. Selain itu,

pengisian program pembangunan sumber manusia mestilah merangkumi aspek-

aspek penting seperti budaya kerja cemerlang, pengurusan strategik, kerja

berpasukan, etika kerja, integriti, lawatan sambil belajar termasuk juga program

penandarasan. Penandaarasan adalah merupakan satu proses melaksanakan

amalan-amalan terbaik daripada organisasi yang sama atau daripada organisasi lain

untuk mencapai prestasi unggul. Ini akan dapat membantu organisasi untuk

meningkatkan profesionalisme anggota..

17
Seseorang pemimpin mesti mengalakkan anggota-anggota untuk memajukan diri

supaya dapat memperbaiki prestasi kerja dan meningkatkan kerjaya mereka ke

tahap lebih tinggi. Di samping itu, sedapat mungkin anggota-anggota perlu

ditempatkan mengikut kesesuaian berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan

kemahiran yang ada pada mereka. Selain itu, langkah-langkah memperkayakan

kerja, pusingan kerja dan perluasan tanggungjawab akan dilaksanakan bagi

mencabar dan mencungkil potensi yang mereka miliki.

Sebagai kesimpulan, matlamat sesebuah organisasi tidak akan tercapai sekiranya

anggota-anggotanya kurang cekap, kurang berkesan atau tidak kompeten dalam

melaksanakan tugas. Oleh itu Program Pembangunan Sumber Manusia mesti

dijalankan dari masa ke semasa atau mengikut keperluan untuk memastikan

matlamat organisasi boleh dicapai dan dalam tempoh yang telah ditetapkan dengan

adanya anggota-anggota yang cemerlang. .

vii. Kerja Berpasukan

Usaha terakhir yang boleh dilakukan sebagai pemimpin ialah memastikan

semangat dan amalan kerja berpasukan sentiasa diutamakan pada setiap masa

dan ketika. Setiap organisasi biasanya mempunyai beberapa unit yang saling

berinteraksi dan bekerja secara bersepadu untuk mencapai matlamat organisasi.

Benarlah kata orang-orang tua dahulu bahawa Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita

Roboh dan Bulat Air Kerana Pembentung, Bulat Manusia Kerana Muafakat.

Kerja berpasukan bermakna semua anggota organisasi bersatu padu dan

bekerjasama ke arah mencapai matlamat yang sama dengan menggunakan

18
strategi-strategi yang telah dipersetujui secara bersama. Tali pengikat kesatuan

anggota-anggota organisasi ini ialah pemimpin yang berkesan.

Rumusan

Matlamat adalah sangat penting kepada sesebuah organisasi. Tanpa keberkesanan

kepemimpinan matlamat organisasi gagal dicapai kerana tenaga kerja, kepakaran

dan segala peralatan yang ada di organisasi tidak dapat dimanfaat oleh pemimpim.

Kalau dapat dimanfaatpun mungkin hala tuju atau matlamat organisasi kurang jelas

kepada anggota-anggota. Ini mungkin diburukkan lagi apabila pemimpin tidak

berupaya memberi dorongan, rangsangan dan membangun potensi anggota-

anggota dalam organisasi. Tambahan pula tiada inisiatif oleh pemimpin untuk

menggemblengkan tenaga kerja, kepakaran dan peralatan bagi menjayakan segala

program dan aktiviti yang telah dirancangkan untuk organisasi. Pemimpin yang

tidak berupaya ini umpamakan sebagai seorang general yang cedera parah dalam

peperangan. Maka sebagai pemimpin, usaha-usaha seperti yang telah

dihuraikan di atas perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan secara

berterusan. Dengan izin tuhan, segala usaha-usaha yang diambil itu akan

membantu merealisasikan matlamat organisasi.

19
Rujukan :

Dr. Hjh. Asmah bt. Ahmad (2003). Pembangunan Sumber Manusia Serta Latihan &

Pembangunan Staf: Satu Tinjauan Persamaannya. Jurnal Pengurusan dan

Kepimpinan Pendidikan, Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia

Jilid 13 Bil. 02 Disember 2003, 89-95

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 6 Tahun 1991. Panduan Mengenai

Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam. Jabatan Perdana Menteri

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7 Tahun 1991. Panduan Mengenai

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). Jabatan Perdana Menteri

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1999. Garis Panduan

Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam. Jabatan Perdana Menteri

Ahmad Sarji Abdul Hamid (1994). Perkhidmatan Awam Malaysia ke Arah Wawasan
2020. Kuala Lumpur : Kerajaan Malaysia.

Conrad, C. (2004). Strategic Organizational Communication In A Global Economy.


5th . Edition. Florida : Holt, Rinehart & Winston, Inc.

Noran Fauziah Yaakub (1987). Pengantar Sosiologi. Petaling Jaya : Fajar Bakti.

20