Anda di halaman 1dari 10

1.

PENDAHULUAN Kem Bestari Solat (KBS) adalah kem yang akan di adakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun dan melibatkan kesemua murid-murid Tahun 1 Tahun 2. Kem ini adalah salah satu program yang wajib dilaksanakan di setiap sekolah sebagai merealisasikan hasrat Perdana Menteri Malaysia yang mahukan setiap murid di sekolah rendah dapat menguasai asas-asas fardu ain terutama solat dengan lebih efektif.

2.0

RASIONAL Memberi pendedahan se ara amali tentang ara mengambil wuduk dengan sempurna serta ara menunaikan solat dengan sempurna iaitu dari segi ba aan! perbuatan dan penghayatan.

3.0

A!LA A! Melahirkan murid yang dapat melakukan solat dengan emerlang dari aspek sahsiah mulia.

".0

OB#EK!I$ 4.1 4.2 4." 4.4 Menilai murid yang berjaya melakukan solat dengan sempernu Mengenalpasti murid yang berjaya menjadi murid yang tulus Mengaplikasikan solat di rumah Melahirkan murid yang rajin dan emerlang dalam solat

%.0

KU PULAN SASARAN Murid tahun satu dan tahun dua #ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

&.0

ASA $.4% Pagi & '.(( Petang

'.0

!E PA! #urau ) *ewan #ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

(.0

BEN!UK DAN KANDUN)AN PRO)RA +.1 *alaman - Melibatkan murid Tahun #atu Tahun 2 sesi 2((, - Melibatkan guru-guru sebagai -hli .awatankuasa +.2 +." Pengisian Taklimat - /erkisar kepada hukum 0ardhu -in dan 0ardhu Kifayah dan moti1asi diri Pengisian /engkel -/erkisar kepada adab-adab berwuduk! niat wuduk dan rukun-rukun solat

*.0

AHLI #A+A!ANKUASA INDUK 2ujuk 3ampiran 1

10.0

AHLI #A+A!ANKUASA KER#A 2ujuk 3ampiran 2

11.0

A!UR,ARA PRO)RA 2ujuk 3ampiran "

12.0

AN))ARAN KE+AN)AN 2ujuk 3ampiran 4

13.0

PENU!UP #emoga program yang diran ang khas dengan bantuan dari pelbagai pihak ini akan men apai matlamat yang diharapkan dan mendapat sokongan semua pihak. 4ni kerana! keberkesanan program ini diharapkan dapat melahirkan murid-murid yang intakan keagamaan dan mementingkan solat dalam kehidupan mereka di samping kehendakkehendak lain. 4ni se ara tidak langsung akan memberikan impak kejayaan kepada pihak yang terlibat. *isediakan oleh! 555555555555555 6 Pn. 2uwaida bt 4brahim 7 #etiausaha 8uru j-9af #ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

3ampiran 1 *.0 AHLI #A+A!ANKUASA INDUK : ;n. 2uslee bin <ussien 68uru /esar7 Pengerusi : Pn. #uraida binti =thman 6Penolong Kanan Kurikulum 17 Timbalan Pengerusi : ;n. Muhammad >asir bin 4brahim 6Penolong Kanan <em7 Penyelaras #etiausaha /endahari -jk : ;n. Muhammad >asir bin 4shak 6Penolong Kanan Ko-Kurikulum7 : Pn. 2uwaida bt 4brahim : Pn. >orson bt <ussain : #emua guru-guru #ekolah Kebangsaan Kampong Pulai

Penasihat

3ampiran 2 10.0 AHLI #A+A!ANKUASA KER#A 1. Pendaftaran Pn. ;s Tini ?am@urie bt #hamsudin 2. 0asilitator Pn. >ajihah bt -bdullah Pn. <a@ami bt -bu /akar Pn. #akinah bt -bdullah Pn. >orson bt <ussain Pn. 2uwaida bt 4brahim ". Penyediaan Tempat Pn. 0atimah bt -@i@ Pn. >ordini bt .aafar Aik >or <anim bt 4shak 4. Kawalan Murid Pn. #uraida bt =thman Pn. >ajah bt -bdul <alim %. #iaraya Pn. #akinah bt. -bdullah '. Makanan Pn. >orini bt 4dris Pn. Teo Ahew #oo

3ampiran " 11.0 A!UR,ARA PRO)RA KE BES!ARI SOLA! KALI-III

2( .B> 2((, 6#-/TB7 $.4% pagi +.(( pagi +.1% pagi +."( pagi ,."( pagi 1(."( pagi 11.(( pagi 12."( tengahari 1.1% petang 1.4( petang 2."( petang "."( petang 4.4% petang %.1% petang %."( petang '."( petang - Pendaftaran para peserta - #arapan Pagi - Taklimat Program - Pembahagian Kumpulan - 3*K 1 - Kudapan - 3*K 2 - /erwuduk - #olat ?ohor /erjemaah - 3*K " C-mali #olat 6/a aan7 - Tayangan A* - #olat -sar /erjemaah - Minum Petang - 2iadah - /ersurai C-mali #olat 6Perlakuan7 - Makan Tengahari ) 2ehat C-mali Duduk

3ampiran 4 12.0 AN))ARAN PERBELAN#AAN 1. Makanan Peserta 2M1.(( E %% orang 2M%%.(( R %%.00 #U LAH KESELURUHAN R %%.00