Anda di halaman 1dari 15

SOLAF JILID 1

KPS 2014

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014

Menyatakan sesuatu hasil yang terjadi berdasarkan pengalaman lampau. Pengetahuan diperolehi dari pengalaman lampau atau pengumpulan data. Dapat menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan sesuatu kejadian. Menggunakan pola dari maklumat yang terkumpul untuk meramalkan keadaan akan datang berasaskan keadaan sekarang. Yakin dengan kejadian yang berlaku dalam meramal. Dapat mengesahkan pernyataan yang menghubungkan kejadian akan datang berdasarkan bukti atau kejadian lang lepas. Membuat anggaran berdasarkan maklumat-maklumat sedia ada untuk meramal.

JPN PERAK

SOLAF 2014 JILID 1 Membuat Ramalan : 1. Berdasarkan dari pengiraan dari data yang diberi. Jawapan yang diperolehi dari pengiraan adalah tepat. ( dalam bentuk nombor bulat ) 2. Jika jawapan dalam bentuk anggaran atau dalam satu lingkungan nombor berikan salah satu nombor dalam lingkungan tersebut. !. Ramalan juga boleh dibuat berdasarkan pengalaman lepas atau maklumat" maklumat yang dikumpulkan.

KPS

Cara cara meramal :


Memerhati dan mengenalpasti maklumat ( pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerakbalas Cari perbe!aan diantara maklumat yang diberi "uat pengiraan untuk mendapatkan ja#apan $tau %eliti dan &ahami maklumat berdasarkan pernyataan yang diberi 'aitkannya dengan &akta sains "uat ramalan berdasarkan pernyataan yang diberi.

#ontoh 1 : Berdasarkan maklumat dari data, ramalan dibuat dari pengiraan Ramalkan jisim cecair jika isipadunya 600 ml.

Soalan :

Isipadu (ml) +150 +150 +150 150 300 450 600

Jisim (g) 50 +50 100 150 200 +50 +50

Isipadu bertambah sebanyak 150

Jisim bertambah sebanyak 50

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014

Jika isipadu cecair bertambah sebanyak 1 0 ml, jisim akan bertambah sebanyak 0g !leh itu pada 600 ml, jisim adalah 200 g

#ontoh 2
berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman dan pengetahuan sainti"ik. Apa akan berlaku jika kaca jernih digunakan untuk menggantikan bola sebagai objek#

Soalan :

(amalan dibuat berdasarkan &akta sains. ch. "ayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap. %etapi) kaca jernih adalah objek lut sinar dan membenarkan cahaya menembusinya. *leh sebab itu ja#apannya: Tiada bayang-bayang terbentuk ( pada skrin) Tiada bayang-bayang.

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014

Contoh soalan : Ramalkan panjang tali jika 5 kg beban digunakan. Ramalkan anak benih dalam pasu mana lebih subur Ramalkan keadaan haiwan dalam bekas B selepas 2 minggu. Apa yang akan berlaku jika pokok di tutup menggunakan kotak? Apa yang kamu fakir akan berlaku pada tuala tersebut selepas 20 minit? Ramalkan jumlah guli yang diperlukan untuk mendapat isipadu 200 ml.

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014

LATIHAN
+. Dalam satu penyiasatan) sekumpulan murid manggunakan kereta mainan berkuasa spring

,adual di ba#ah menunjukkan hasil pemerhatian Bilangan kali spring diputar 0 2 Jarak dilalui(cm) ./ ./ ./ Masa diambil(s) +/ 1 3

(amalkan masa yang diambil jika bilangan kali spring diputar adalah 4. 5555555555555555555555555555555555

6.

7arah) 7u&i dan 7a&#an menjalankan eksperimen untuk menguji hubungan di antara jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan sai! bayang-bayang. Mereka mencatatkan pemerhatian di dalam jadual seperti berikut.

Jarak sumber cahaya dari objek 3 +/ +. +1

Panjang bayangbayang (cm) 6/ +3 +6 1

Saiz bayangbayang (cm) +3 8 1 .

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014

(amalkan sai! bayang-bayang di 8. 555555555555555555555555555555555

-.

9mpat ekor tikus putih dimasukkan ke dalam sangkar M dan +6 ekor ke dalam sangkar :. 'edua-dua sangkar adalah sama sai!. Di dalam setiap sangkar) bilangan tikus jantan dan tikus betina adalah sama. %ikus- tikus di dalam sangkar : dan M di beri jumlah makanan dan air yang sama setiap hari. 7etiap tikus di dalam setiap sangkar di ambil selepas - minggu. Purata berat tikus dalam setiap sangkar dicatat. Sangkar M : Bilangan tikus . +6 Purata berat tikus 26 g 0/ g

(amalkan purata berat tikus jika 1 ekor tikus yang sama besar dimasukkan ke dalam sangkar M; 5555555555555555555555555555555
.. 7atu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara pengguna dengan sumber makanan dalam satu habitat. 9ksperimen ini dijalankan keatas tikus dan ular di satu ka#asan sa#ah padi. Pemerhatian dari penyiasatan dicatatkan dalam jadual di ba#ah.

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014
Minggu Bilangan ular Bilangan tikus + 4 .1 6 +. -1 +1 -6 . 666

(amalkan bilangan tikus pada minggu ke lima. 5555555555555555555555555555555

0.

+//ml air dituang ke dalam tabung didih dan suhunya dicatat. $ir dipanaskan dan 7uhu setiap 6 minit dicatat sehingga minit ke 3. Masa (m) Suhu air ( ) / 61 ./ 3 06

(amalkan suhu air pada minit ke 0 555555555555555555555555555555 3. 7ekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji mikroorganisma boleh membesar. Mereka merenjiskan sekeping roti denganbeberapa titis air. (oti itu dimasukkan ke dalam beg plastik dan dibiarkan selama tiga minggu. Carta palang menunjukkan keputusan yang diperolehi.

Bilangan tompok hitam


25 20 15 10 5 0 1 2 3

Minggu

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014

(amalkan apa yang berlaku kepada roti selepas - minggu. 555555555555555555555555555555555

2.

,adual di ba#ah menunjukkan keputusan eksperimen yang dijalankan oleh Mariah. Bilangan penyedut minuman 3 4 +6 Berat yang dapat ditampung(kg) /.. +./ +.. 6./

(amalkan berapakah bilangan penyedut minuman yang dapat ditampung jika berat beban ialah /.1 kg; 555555555555555555555555555555

1. (ajah di ba#ah menunjukkan satu litar elektrik

(amalkan apa berlaku jika salah satu mentol terbakar. 5555555555555555555555555555555555555.

JPN PERAK

SOLAF JILID 1
4.

KPS 2014

(ajah di ba#ah menunjukkan dua akti<iti 8 dan Y yang telah dijalankan oleh =ai!al. $kti<iti 8 menunjukkan objek terberat yang =ai!al mampu angkat tanpa menggunakan sebarang takal. $kti<iti Y menunjukkan objek terberat yang mampu =ai!al angkat menggunakan satu takal.

$cti<iti 8

$cti<iti Y

Pemerhatian terhadap penyiasatan tersebut ialah seperti berikut : !kti"iti 8 Y Bilangan takal / + Berat yang mampu diangkat 2 kg +. kg

(amalkan berat objek yang mampu diangkat oleh =ai!al jika =ai!al menggunakan 6 takal. 555555555555555555555555555555555..

10 .

Dua blok kayu !l"#akka$ ! a#a% &"'a %"(")#! ala& )a'a*. K"&u !a$+&"'a #")%"bu# !,oya$, (")la*a$-la*a$ %"*!$,,a k" ua- ua blok kayu #")%"bu# #")#u&ba$,.

Ra&alka$ blok kayu &a$aka* aka$ #u&ba$, a*ulu. ----------------------------------.

JPN PERAK

SOLAF 2014 JILID 1 11 .a&ba)a'a* ! ba/a* &"$u'ukka$ "k%(")!&"$ ya$, !'ala$ka$ ol"* %"ku&(ula$ . &u)! . jaring Kadbod

KPS

makanan dan minuman

Sangkar R

Sangkar S

Ra&alka$ #!ku% &a$aka* ya$, aka$ &a#! %"l"(a% %"&!$,,u. ----------------------------------.

12 .

S"ku&(ula$ &u)! #"la* &"$'ala$ka$ ("$y!a%a#a$. 0")"ka &"l"#akka$ %""ko) a)$ab a$ &"$y" !aka$ &aka$a$ a$ &!$u&a& %"1uku($ya. 0")"ka #"la* &")"ko b")a# a)$ab %"#!a( 2 &!$,,u. Ja ual ! ba/a* &"$u$'ukka$ *a%!l )"ko ka'!a$ &")"ka. 0!$,,u J!%!& 3k,4 0 0.5 2 0.5 4 1.0 6 1.3 2 10 1.6

Ra&alka$ b")a# a)$ab (a a &!$,,u k"la(a$. -------------------------------------.

13 .

.a&ba)a'a* ! ba/a* &"$u$'ukka$ 7a%a-7a%a bula$ a)! *a)! (")#a&a *!$,,a *a)! 15 &"$,!ku# #ak/!& 8a&a)!

k"-

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014
% & R S '

Ra&alka$ 7a%a bula$ ya$, a(a# !l!*a# ! 9 -----------------------------------.. . 14 . Al! #"la* &"$'ala$ka$ "k%(")!&"$ u$#uk &"$,ka'! *ubu$,a$ ! a$#a)a (a$'a$, #al! "$,a$ b!la$,a$ ayu$a$ %"la&a 30 %aa#. Al! #"la* &"$,,u$aka$ '"$!% ba$ ul ya$, %a&a ala& "k%(")!&"$. Ja ual &"$u$'ukka$ *a%!l ka'!a$ #")%"bu#. :a$ ul ; < = > Pa$'a$, #al! 31&4 10 15 25 :!la$,a$ ayu$a$ %"la&a 30 %aa# 45 36 34 30

Tali

; < = > Ra&alka$ (a$'a$, #al! '!ka bla$,a$ ayu$a$ !ala* 34. ---------------------------------Bandul

JPN PERAK

SOLAF 2014 JILID 1 15 .)a7 ! ba/a* &"$u$'ukka$ b!la$,a$ ("$yu ya$, #"&u! ! Ra$#au Aba$, a)! #a*u$ . 2002 *!$,,a #a*u$ 2006.
Bilangan sepsis haiwan yang pupus

KPS

60 50 40 30 20 10 0 1800 1850 1900 1950 2000


tahun

Ra&alka$ b!la$,a$ %("%!"% *a!/a$ ya$, aka$ (u(u% (a a #a*u$ 2010. ----------------------------------. 16 . S"ku&(ula$ ("la'a) #"la* &"&b!$a 3 &"$a)a+ K+L a$ 0 %"(")#! !#u$'ukka$ ala& ,a&ba)a'a* ! ba/a*.

0"$a)a K+L a$ 0 &"&(u$ya! k"#!$,,!a$ ya$, %a&a a$ !(")bua# a)!(a a ba#a (la%#!k ya$, %a&a. K"#!,a-#!,a &"$a)a #"la* !l"#akka$ ! a#a% &"'a a$ &"'a !#u !,o$1a$,ka$.. Ra&alka$ &"$a)a ya$, &"&")luka$ &a%a ya$, %" !k!# %a*a'a u$#uk #u&ba$,? -----------------------------------..

JPN PERAK

SOLAF 2014 JILID 1 15 Ra'a* b")k"$aa$ &"$u$'ukka$ l!#a) %"%!)!. .

KPS

Ra&alka$ ya$, aka$ #")'a ! '!ka b!la$,a$ &"$#ol !#a&ba* ala& l!#a) #")%"bu#. -------------------------------------.

12.RaRa'a* ! ba/a* &"$u$'ukka$ 3 *"la! #uala A+: a$ @ "$,a$ k"#"bala$ ya$, b")b"Aa. K"#!,a- #!,a #uala !$! !)"$ a& k" ala& 200 &l a!) %"la&a 2 &!$!#.

B lebih tebal daripada tuala B. Tuala B lebih tebal daripada tuala C. Ra&alka$ #uala ya$, (al!$, ba$yak &"$y")a( a!).

A C Tuala A

---------------------------------

16 .

L!&a b!'! b"$!* !l"#akka$ k" ala& %"#!a( b!ka) K+L a$ 0 %"(")#! ya$, !#u$'ukka$ ala& Ra'a*1. K"%"&ua b!ka) !l"#akka$ ! ba/a* &"'a %"la&a 4 *a)!.

JPN PERAK

SOLAF JILID 1

KPS 2014
Ra'a* 1 A(aka* aka$ b")laku (a a b!'! b"$!* ! b!ka) K B ---------------------.......... b!ka) L B -----------------------.. b!ka) 0 B -----------------------..

20 .

J"a$" &"$'ala$ka$ "k%(")!&"$ "$,a$ &"$,,ol"kka$ bola (a a %a#a* 1o$ o$, "$,a$ &"$,,u$aka$ '"$!% (")&ukaa$ ya$, b")b"Aa. Ja)ak ya$, !lalu! !)"ko ala& 'a ual ! ba/a*. bola
Satah condong

Jarak yang dilalui

Permukaa n aca ayu Pasir

Jarak yang dilalui (cm) 10.3 2.0 6.5

Ra&alka$ 'a)ak ya$, !lalu! '!ka bola #")%"bu# !,ol"k (a a (")&ukaa$ )u&(u#. ----------------------------------..

JPN PERAK