Anda di halaman 1dari 9

C 3009 GEOTEKNIK 1 i

MODUL
POLITEKNIK
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
C3008
C3008
GEOTEKNIK 1
GEOTEKNIK 1
Zulkifli bin Ahmad ( PPD )
Lajakarek bin Hj Mohd Amin (PPD)
Jamaliah bte Ahmad (PPD)
C 3009 GEOTEKNIK 1 ii
Nama : ZULKIFLI BIN AHMAD
Alamat : Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Port Dickson
Km. 14, Jalan Pantai
71050 Si ussa
!e"eri Sembilan Darul K#usus
Telefon : 0$%$$&5'(0 samb. 1&0
E-mail : ko)*+tm.net.m*
Keluluan : Sarjana ,u-a Kejuruteraan .Ke/ujian0 .Kej. Awam0 .1S,0
Di/loma Kejuruteraan Awam .1i2,0
Sijil Per"uruan Asas .,PK30
!a"atan : Pens*ara#
Nama : LA!AKAREK BIN H! MOHD AMIN
Alamat : Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Port Dickson
Km. 14, Jalan Pantai
71050 Si ussa
!e"eri Sembilan Darul K#usus
Telefon : 0$%$$&5'(0 samb. 1&0
E-mail :
Keluluan : Sarjana ,u-a 2eknolo"i serta Pen-i-ikan .Kej. Awam0 .12,0
Di/loma Kejuruteraan Awam .12,0
!a"atan : Pens*ara#
Nama : !AMALIAH BTE AHMAD
Alamat : Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Port Dickson
Km. 14, Jalan Pantai
71050 Si ussa
!e"eri Sembilan Darul K#usus
Telefon : 0$%$$&5'(0 samb. 1&0
E-mail :
Keluluan : Sarjana ,u-a Perancan"an 4an-ar -an 5ila*a# .12,0
Di/loma Pen-i-ikan .12,0
!a"atan : Pens*ara#
BIODATA PENULIS MODUL
C3008 GEOTEKNIK 1
C 3009 GEOTEKNIK 1 iii
SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR
Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________
Nama Pelajar : _______________________ No. Pendaftaran: ____________
Kursus : ____________________________________
Nama Penulis Modul : ______________________________
Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.
4 Sangat setuju
3 Setuju
2 Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Arahan : Tandakan pada ruangan skor !ang dipili".
#il $%$M$N P$N&%'&'N SK'%'
A. FORMAT 2 3 4
Susun atur muka surat adala" menarik.
2 Sai( font !ang digunakan adala" senang untuk diba)a.
3
Sai( dan jenis gambar serta )arta !ang digunakan sesuai
dengan input.
4 *arta dan gambar senang diba)a dan difa"ami.
+
,adual !ang digunakan tersusun dengan teratur dan muda"
difa"ami.
- Teks input disusun dengan )ara !ang muda" difa"ami.
. Semua a!at berbentuk ara"an dipamerkan dengan jelas.
B. ISI KANDUNGAN 2 3 4
/ Sa!a fa"am semua objektif dengan jelas.
0 Sa!a fa"am pada idea !ang disampaikan.
1 *ara persemba"an idea adala" menarik.
Semua ara"an !ang diberikan muda" difa"ami.
2
Sa!a bole" melaksanakan semua ara"an !ang diberikan
dalam unit ini.
3 Soalan dalam akti2iti adala" muda" dija3ab.
4 Sa!a bole" menja3ab soalan4soalan dalam penilaian kendiri.
+ Maklum balas bole" membantu mengenalpasti kesilapan sa!a.
- '!at4a!at !ang digunakan muda" difa"ami.
. 5a!a penulisan menarik.
/ Sa!a bole" mengikuti unit ini dengan muda".
0 6nit ini memuda"kan sa!a mempelajari 7 mema"ami topik ini.
21 Penggunaan modul ini menarik minat sa!a.
C 3009 GEOTEKNIK 1 i6
#RID KURIKULUM
7ri- kurikulum ini a-ala# ber-asarkan ke/a-a kurikulum *an" se-an"
-i"unakan -i Politeknik Kementerian Pen-i-ikan ,ala*sia.
TOPIK UNIT
1. P8!78!A9A! 1 &
&. :33%:33 ASAS 2A!A; ' 4 5 $
'. P8,ADA2A! 7 < (
4. K=!S8P 287ASA! 48K8SA! 10 11 1&
5. A3 2A!A; DA! K84=98;289APA! 1' 14 15 1$
$. K8K1A2A! 3:8; 2A!A; 17 1< 1(
7. P=S8S ,8,4A3K3 S3>A2%S3>A2
2A!A;
&0 &1 && &'

C 3009 GEOTEKNIK 1 6
$%& PEN#ENALAN
1!32 1 : Pembentukan 4atuan -an 2ana#.
1!32 & : Proses Pen*iasatan 2a/ak
'%& (IRI-(IRI ASAS TANAH
1!32 ' : ;ubun"an >asa
1!32 4 : Analisis ?ara#
1!32 5 : ;a-%#a- Atterber"
1!32 $ : Sistem Pen"kelasan 2ana#
)%& PEMADATAN
1!32 7 : Kerja%kerja Pema-atan
1!32 < : 1jian Pema-atan 2ana# -i ,akmal
1!32 ( : 1jian Pema-atan 2ana# -i 2a/ak
*%& KONSEP TE#ASAN BERKESAN
1!32 10 : Jenis%jenis 2e"asan
1!32 11 : Prinsi/ 2e"asan 4erkesan
1!32 1& : Peruba#an 2e"asan
+%& AIR TANAH DAN KEBOLEHTELAPAN
1!32 1' : ?on Air 2ana#
1!32 14 : Kebole#tela/an
1!32 15 : 1jian Kebole#tela/an -i ,akmal
1!32 1$ : 1jian Kebole#tela/an -i 2a/ak
,%& KEKUATAN RI(EH TANAH
1!32 17 : Parameter Kekuatan ici#
1!32 1< : Kriteria Ke"a"alan ,o#r%:oulomb
1!32 1( : 1jian Kekuatan ici#
-%& PROSES MEMPERBAIKI SIFAT-SIFAT TANAH
1!32 &0 : Jenis%jenis Ke"a"alan 2ana#
1!32 &1 : Kae-a# ,em/erbaiki Si)at%si)at 2ana#
1!32 && : Pen""unaan 7eosintetik
1!32 &' : Pen*aliran Air 2ana#
C 3009 GEOTEKNIK 1 6i
PANDUAN MEN##UNAKAN MODUL
1. ,o-ul ini -iba#a"ikan ke/a-a &' unit. Setia/ unit -ise-iakan -alam jili- *an"
sama.
&. ,uka surat -inomborkan ber-asarkan ke/a-a ko- subjek, unit -an #alaman.
: '00< @ 1 @ 5
Subjek
1nit 1
;alaman 5
'. Pa-a /ermulaan unit, objekti) am -an objekti) k#usus -in*atakan.
4. Setia/ unit men"an-un"i urutan akti6iti -an -iberikan simbol berikut.
OB!EKTIF
4a#a"ian ini men"an-un"i objekti) am -an k#usus setia/
/embelajaran.
INPUT
3n/ut men"an-un"i maklumat *an" akan an-a /elajari.
AKTI.ITI
4a#a"ian ini men"an-un"i /roses /embelajaran secara
akti) untuk men"uji ke)a#aman an-a. An-a /erlu ikuti
-en"an teliti -an melaksanakan ara#an *an" -iberikan.
MAKLUMBALAS
4a#a"ian ini men"an-un"i jawa/an ke/a-a soalan%soalan
*an" -ikemukakan -alam akti6iti.
C 3009 GEOTEKNIK 1 6ii
PENILAIAN KENDIRI
Penilaian ken-iri men"uji ke)a#aman an-a -alam setia/
unit.
MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI
4a#a"ian ini men"an-un"i jawa/an ke/a-a soalan%soalan
*an" -ikemukakan -alam /enilaian ken-iri.
5. An-a /erlu men"ikuti unit -emi unit *an" -ise-iakan.
$. An-a bole# meneruskan unit selanjutn*a setela# berja*a melalui unit
sebelumn*a -an *akin -en"an /enca/aian an-a.
PERNYATAAN TU!UAN
,o-ul ini -ise-iakan untuk ke"unaan /elajar%/elajar semester 4 *an" men"ikuti kursus
sijil -an semester ' ba"i kursus -i/loma Kejuruteraan Awam -i Jabatan Kejuruteraan
Awam Politeknik Kementerian Pen-i-ikan ,ala*sia. 3an*a bertujuan untuk memberi
/en-e-a#an ke/a-a /elajar tentan" konse/ sesuatu unit ke ara# /embelajaran ken-iri atau
-en"an bimbin"an -ari/a-a /ens*ara#.
PRA SYARAT KEMAHIRAN DAN PEN#ETAHUAN%
Pra s*arat untuk men"ikuti mo-ul ini a-ala# lulus semester & /en"ajian Politeknik.
OB!EKTIF AM
C 3009 GEOTEKNIK 1 6iii
Diak#ir mo-ul ini, /elajar%/elajar akan :
1. mem/elajari -an mema#ami /roses /embentukan tana# -an ujian%ujian
/en*iasatan ta/ak.
&. mem/elajari -an mema#ami ciri%ciri asas tana#, cara /en"kelasan tana#
-an Sistem Pen"elasan 4ersekutu.
'. mem/elajari -an mema#ami tujuan kerja /ema-atan tana#.
4. mem/elajari -an menentukan /ekali kebole#tela/an tana#.
5. mem/elajari -an menentukan /arameter kekuatan rice# tana#.
$. mem/elajari -an mema#ami /roses mem/erbaiki si)at%si)at tana#.
PERALATAN / SUMBER YAN# PERLU DI#UNAKAN
BERSAMA MODUL.

1. Kalkulator
&. Kertas "ra)
'. Kertas "ra) semi%lo"
4. Alat%alat "eometri
5. Ja-ual Pen"elasan 2ana#.
RU!UKAN 0
1. ;oltA D.an- Ko6acs 5.D .2erjema#an : Dr. amli ,o#ama- -an ,o#-
ai#an 2a#a0, Pen"enalan Kejuruteraan 7eoteknik, D4P. 1((0.
&. 4ujan" K. ;uat, A#ma- Juso# -an S#ukri ,ail, Pen"enalan ,ekanik
2ana#, D4P. 1((1
'. ,eor =t#man ;amAa# -an ,a#*u--in amli, Asas ,ekanik 2ana# .8-isi
Awal0, 1S,, 1((&
4. Smit# 7.! .2erjema#an : Ab-. a#man ,a#amo-0 1nsur ,ekanik 2ana#
1ntuk Jurutera Awam -an Jurutera 9ombon", D4P, 1((0.
5. :rai" > .2erjema#an : Aminaton ,arto -ll0 ,ekanik 2ana#, 12,, 1((0
$. Scott :. Soil ,ec#anic an- >oun-ation. A//lie- Science Publis#er 9t-.
9on-on, 1(<0.
C 3009 GEOTEKNIK 1 iB
7. 4raja ,. Das, Princi/les o) 7eotec#nical 8n"ineerin", P5S%Kent
Publis#in" :om/an*, 1(('.
<. 4raja ,. Das, >un-amentals o) 7eotec#nical 8n"ineerin", 4rooks@:ole,
1(((.
(. Smit# ,.J, Soil ,ec#anic, 894S @ 7eor"e 7o-win, 1(<1
10. 3an K. 9ee, 5eeks 5#ite C =wen 7. 3n"les, 7eotec#nical 8n"ineerin",
Pitman, 1(<'.

Anda mungkin juga menyukai