Anda di halaman 1dari 4

SOAL TRY OUT SEMESTER GANJIL MADRASAH ALIYAH UBUDIYAH MATA PELAJARAN FIQIH KELAS XII KEAGAMAAN TAHUN

AJARAN 2013/2014
A. Be !"#$ %#&'# (!"#&) *+, -#'# $. ./ A0B010D0 #%#. E -#'# 2#3#4#& 5#&) 5#&) 4e&# . 1. Kata Khalifah berasal dari bahasa Arab yang artinya. . . . . A. Pemimpin C. Pejuang E. Pemberontak B. Pengganti D. Penerus 2. ukum mengangkat Khalifah diantara kaum !uslimin adalah. . . . . A. "ardhu Kifayah C. #unnah !ukaddah E. !akruh B. "ardhu A$in D. !ubah %. !ajelis #yura dinegara kita disebut. . . . . A. Presiden C. !P& dan DP& E. !A B. KPK D. DP& '. !enurut (bnu Khaldun. Khalifah yang murni hanya terjadi pada masa. . . . . A. Bani )mayyah C. *abi !uhammad #A+ E. )mayyah B. Bani Abbasiyah D. Khulafaurrasyidin ,. Diba-ah ini yang termasuk kedalam negara (slam. ke/uali. . . . . A. (srael C. Arab #audi E. (ran B. !esir D. Brunei Darussalam 0. Berikut ini sumber1sumber hukum (slam. ke/uali. . . . . A. Al12ur$an C. (jma$ E. (jtihad B. Al1 adits D. 2iyas 3. #umber dari segala sumber hukum (slam yang tertinggi adalah. . . . . A. Pan/asila C. #unnah E. (jma$ B. Al12ur$an D. 2iyas 4. Kedudukan Al12ur$an berdasarkan #urat Al1Ba5arah ayat 14, adalah. . . . . A. 6bat hati D. Pembeda antara yang ha5 dan yang bathil B. Pemberi peringatan E. 7a-aban C dan D benar C. Petunjuk bagi manusia 8. #esungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. ini merupakan . . . . . A. #unnah C. Al1+a$d E. !ashlahat B. &ukhsah D. Al1+a$id 19. Diba-ah ini merupakan fungsi #unnah dalam (slam. ke/uali. . . . . A. #umber hukum kedua D. !emperkuat ketentuan Al12ur$an B. !engganti Al12ur$an E. !enetapkan hukum apabila tidak ada dalam Al12ur$an C. !enjelaskan Al12ur$an 11. Kata lain dari seorang Khilafah adalah. . . . . A. )lama C. Khalifah E. (mamah B. )lil Amri D. Pemimpin *egara 12. Bai$at adalah ikrar atau janji setia terhadap seorang pemimpin. baik pemimpin politik maupun agama. Adapun Baiatul A5abah adalah perjanjian yang dilakukan oleh. . . . . A. Kaum !uhajirin C. Kaum :ahudi E. Kaum *asrani

Mata Pelajaran Fiqih (H.Asmawi Ahmad)

B. Kaum Anshar D. Kaum Ala-iyah 1%. !emukul orang tua hukumnya haram. di5iyaskan kepada memakinya saja sudah haram hal ini disebut. . . . . A. 2iyas Aula-i C. 2iyas Dalalah E. 2iyas *isby B. 2iyas !usa-i ; D. 2iyas #yibhi 1'. 7umhur ulama menolak berhujjah dengan (stihsan karena. . . . . A. Berhujjah dengan (htihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan pendapat manusia. B. Berhujjah dengan (htihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan pendapat ulama. C. Berhujjah dengan (htihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan ha-a nafsu. D. Berhujjah dengan (htihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan Al12ur$an dan adits. E. Berhujjah dengan (htihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan (jma$ #ahabat. 1,. Dalil1dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersamaan dengan sesuatu yang lain disebut. . . . . A. !asalih !ursalah D. #yar$un !an5ablana B. Dalalah (5tiran E. #aadu D<ari$ah C. )rf 10. !elarang perkara1perkara yang lahirnya boleh. karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan1perbuatan yang dilarang oleh agama disebut dengan. . . . . A. #aadu D<ari$ah D. )rf B. (stishab E. #yar$un !an5ablana C. !asalihul !ursalah 13. Penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan. yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemudharatan atas mereka. sedangkan #yara$ =*ash> belum atau tidak ada ketentuannya disebut. . . . . A. (stihsan C. !asalih !ursalah E. #yar$un !an5ablana B. (stihsab D. )rf 14. (stihsab kepada hukum A5al dalam hukum ibadah disebut juga. . . . . A. Baraatu !in *a<imah D. Baraatu *afsiyah B. Baraatu Ashliyah E. Baraatu ?afahiyah C. Baraatu "ar$iyah 18. Al1)rf bisa juga diartikan sebagai. . . . . A. Adat atau tradisi C. Kemaslahatan E. Pengganti B. Permasalahan D. Dasar =pokok> 29. Kata @!aslahahA dalam !asalih !ursalah berasal dari kata. . . . . A. !asalah C. #alih E. #uluhu B. #alaha D. Al1Aslah 21. !enurut (mam #yafi$i hukum )mrah sama dengan haji. yaitu -ajib. -ajib umrah ini ditetapkan dengan jalan. . . . . A. Dalalah (5tiran C. !asalih !ursalah E. (stihsab B. (stihsan D. #yar$un !an5ablana 22. :ang dimaksud dengan !ad<hab #hahaby adalah. . . . . A. Kesepakatan para #hahabat *abi #A+. B. "at-a1fat-a #hahabat setelah *abi #A+ -afat. C. Pemikiran1pemikiran para #hahabat *abi #A+. D. Kelompok yang mendukung pendapat *abi #A+.

Mata Pelajaran Fiqih (H.Asmawi Ahmad)

E. Kelompok yang mendukung pendapat #hahabat *abi #A+.

2%. (jtihad yang berasal dari kata @(jtahada B :ajtahidu B (jtihaadanA yang artinya. . . . . A. Bersungguh1sungguh C. Ciat E. A.B. dan C benar B. &ajin D. Berjuang 2'. !ujtahid yang memiliki syarat1syarat (jtihad se/ara sempurna. tetapi dalam melakukan (jtihad dia menggabungkan diri kepada suatu !ad<hab disebut. . . . . A. !ujtahid !utlak D. !ujtahid !un5athi B. !ujtahid !untasib E. !ujtahid !uttabi$ C. !ujtahid "il1!ad<hab 2,. !ujtahid yang dalam menetapkan hukum suatu masalah berdasarkan kepada hasil Darjih dari pendapat (mam1(mam !ad<habnya disebut. . . . . A. !ujtahid !utlak D. !ujtahid !urajjih B. !ujtahid !untasib E. !ujtahid !un5athi C. !ujtahid "i1Almad<hab 20. Dujuan umum dari penegakan khilafah adalah. . . . . A. Agar umat (slam mempunyai pemimpin B. Agar rakyat tidak kebingungan C. Agar umat (slam berkuasa D. )ntuk mengukuhkan kekuasaan E. )ntuk menegakkan syariat Allah agar ter/ipta keadilan dan kemakmuran 23. #yarat utama seorang khalifah adalah. . . . . A. !uslim C. !erdeka E. Keturunan 2uraisy B. Berakal D. Adil 24. Kata khilafah berasal dari bahasa. . . . A. Arab C. !alaysia E. )rdu B. (ndonesia D. Persia 28. Arti !ajelis #yura adalah. . . . . A. Anggota musya-arah B. Dempat bermusya-arah C. 6rang yang bermusya-arah D. Agenda musya-arah E. asil musya-arah %9. (mam !uhammad "ahruddin Al1&a<i menafsirkan Ulil Amri dengan. . . . . A. Khalifah C. #ahabat E. Dabiin B. Khilafah D. Ahlul halli -al a5di %1. Kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan dunia sebagai pengganti &asulullah sa- adalah pengertian dari. . . . . A. Khalifah C. Ahlul halli E. &aja B. Khilafah D. !ajelis syura %2. Khalifah )mar bin Khattab dipilih menjadi khalifah dengan /ara. . . . . A. Pemilu D. Diusulkan oleh khalifah sebelumnya B. Eoting E. Kudeta C. !usya-arah %%. Ke-ajiban taat kepada khalifah menjadi batal jika. . . . . A. Khalifah bermaksiat B. Khalifah meminum minuman keras C. Khalifah tidak berhukum kepada hukum Allah dan &asul1*ya D. Khalifah tidak berlaku adil E. Khalifah melakukan korupsi %'. #alah satu tugas !ajelis #yura adalah. . . . . A. !emilih. mengangkat. dan memberhentikan khalifah B. Bertanggung ja-ab atas kemakmuran rakyat C. !en/iptakan keadilan di masyarakat D. !enghukum khalifah jika melakukan kesalahan
Mata Pelajaran Fiqih (H.Asmawi Ahmad)

E. !enjaga keamanan negara %,. Khalifah menggantikan fungsi &asulullah sa- sebagai. . . . . A. *abi D. Pemba-a risalah B. &asul E. Penyelamat umat C. Kepala negara %0. Para sahabat mendahulukan musya-arah untuk memilih khalifah daripada mengurus pemakaman jena<ah &asulullah sa-. Pernyataan tersebut mengandung makna. . . . . A. +ajibnya pengangkatan khalifah B. Pentingnya khalifah C. )rgennya kedudukan khalifah D. Agar khalifah dijabat sahabat dekat &asulullah sa-. E. Agar umat (slam tidak rebutan jabatan %3. Berikut ini syarat yang harus dimiliki oleh anggota !ajelis #yura. kecuali. . . . . A. 6rang yang berta5-a B. Integrated C. Kapabel D. #uku 2uraisy E. Berani %4. Khulafaur &asyidin artinya. . . . . A. Khalifah yang empat B. Pemimpin yang adil C. Khalifah yang mendapat petunjuk D. Khalifah yang dipilih E. Khalifah yang bertanggung ja-ab %8. Derajat manusia pada dasarnya sama di sisi Allah #+D dan yang membedakannya adalah. . . A. Keilmuan B. Kekayaan dunia C. Ketak-aan D. Kejeniusan E. Kekuasaan '9. #urah Fli G(mrHn I%J ayat 19% berisi perintah untuk. . . . . A. !endirikan shalat B. !embayar <akat C. !enginfakkan harta di jalan Allah D. Berjihad di jalan Allah E. Berpegang teguh kepada din Allah

Mata Pelajaran Fiqih (H.Asmawi Ahmad)

'

Anda mungkin juga menyukai