Anda di halaman 1dari 3

Lampiran B

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TAHUN AKHIR PENGGUNAAN TAHUN 2015
BI
L
KOD
BUKU
JUDUL
TAHU
N
KOD
PENERB
IT
NPENERBIT
1.
A01619
9
BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
2
A0261!
"
ENGLISH YEAR 6 SJK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
#
B01606
0
BAHASA MELAYU TAHUN 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
!
B0260!
2
ENGLISH YEAR 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
$
B0#60#
$
BAHASA %INA SEK&LAH KEBANGSAAN
TAHUN 6
6 00"
PAN MALAYAN
PUBLISHING %& SDN
BHD
6
B0!60#
9
BAHASA TAMIL SEK&LAH KEBANGSAAN
TAHUN 6
6 166
MULTI EDU%ATI&NAL
B&&K ENTERPRISE
'
B0$602
2
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
"
B0"600
2
PENDIDIKAN SI(IK DAN
KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SK
6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
9
B0960$
1
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
10
B10600
"
SAINS TAHUN 6 SK )BT* 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
11
B10601
9
SAINS TAHUN 6 SK )BA* 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
12
B2$601
6
MATEMATIK TAHUN 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
1#
B2960#
9
PENDIDIKAN M&RAL TAHUN 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
1!
B#2602
$
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN TAHUN 6 SK
6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
1$
B#!600
1
KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
16
B!0601
1
BAHASA IBAN TAHUN 6 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
1'
B!1600
$
BAHASA ARAB TAHUN 6 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
1"
B!2600
"
BAHASA KADA+ANDUSUN TAHUN 6 SK 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
19
B!$600
0
PELAJARAN JAWI TAHUN 6 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
20
D0#621
9
BAHASA %INA TAHUN 6 SJK )%* 6 00'
THE MALAYA PRESS SDN
BHD
21
D0$602
!
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SJK )%* 6 009
MALAYA B&&KS
SUPPLIERS
22
D0"600
!
PENDIDIKAN SI(IK DAN
KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SJK )%*
6 "1!
PENERBITAN BANGI SDN
BHD
1
SEKOLAH
RENDAH
Lampiran B
BAHAGIAN BUKU TEKS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TAHUN AKHIR PENGGUNAAN TAHUN 2015
BI
L
KOD
BUKU
JUDUL
TAHU
N
KOD
PENERB
IT
NPENERBIT
2#
D2960$
#
PENDIDIKAN M&RAL TAHUN 6 SJK )%* 6 "#$
GEMILANG PUBLISHING
SDN BHD
2!
D#2602
'
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN TAHUN 6 SJK )%*
6 00"
PAN MALAYAN
PUBLISHING %& SDN
BHD
2$
D#!600
2
KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SJK )%* 6 "!!
HUP LI%K PUBLISHING
SDN BHD
26
E0!61!
0
BAHASA TAMIL TAHUN 6 SJK )T* 6 166
MULTI EDU%ATI&NAL
B&&K ENTERPRISE
2'
E0$602
0
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SJK )T* 6 11"
PUSTAKA KREATI, SDN
BHD
2"
E0"600
0
PENDIDIKAN SI(IK DAN
KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SJK )T*
6 0'! UMA PUBLI%ATI&NS
29
E10601
0
SAINS TAHUN 6 SKJT )BT* 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
#0
E10602
1
SAINS TAHUN 6 SJKT )BUKU AMALI* 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
#1
E2$601
'
MATEMATIK TAHUN 6 SJKT )BT* 6 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
#2
E2960#
'
PENDIDIKAN M&RAL TAHUN 6 SJK )T* 6 166
MULTI EDU%ATI&NAL
B&&K ENTERPRISE
##
E#2602
#
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN TAHUN 6 SJK )T*
6 0'! UMA PUBLI%ATI&NS
#!
E#!600
9
KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SJK )T* 6 166
MULTI EDU%ATI&NAL
B&&K ENTERPRISE
2
Lampiran B
BAHAGIAN BUKU TEKS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TAHUN AKHIR PENGGUNAAN TAHUN 2015
BI
L
KOD
BUKU
JUDUL
TINGK
ATAN
KOD
PENERB
IT
NPENERBIT
1 ,0$20$'
GEMA SEPI GADIS GENIUS )ANT&L&GI
K&MSAS BM TINGKATAN 2*
2 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
2 ,0$206"
WIRA PES&NA A(ATARI )N&(EL K&MSAS
BM TINGKATAN 2*
2 0#9
UTUSAN PUBLI%ATI&N -
DISTRIBUTI&NS SDN BHD
# ,0$20'9
LESTARI BUKIT MENGHIJAU )N&(EL
K&MSAS BM TINGKATAN 2*
2 "'' STAR TRADING SDN BHD
! ,0$20"0
ERTI SEBUAH PENG&RBANAN )N&(EL
K&MSAS BM TINGKATAN 2*
2 "'6 K+ BERJAYA ENTERPRISE
$ ,0$2091
DI SEBALIK WAJAH )N&(EL K&MSAS BM
TINGKATAN 2*
2 0#9
UTUSAN PUBLI%ATI&N -
DISTRIBUTI&NS SDN BHD
6 ,$91022
A %&LLE%TI&N &, P&EMS. SH&RT
ST&RIES AND DRAMA ,&RM 1 T& ,&RM #
2 161
%ERDIK PUBLI%ATI&N SDN
BHD
'
$
,0$$0$6
DIRGAHAYU BAHASAKU )ANT&L&GI
K&MSAS BM TINGKATAN $*
$ 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
" ,0$$06'
KEMBARA AMIRA )N&(EL K&MSAS BM
TINGKATAN $*
$ 0#9
UTUSAN PUBLI%ATI&N -
DISTRIBUTI&NS SDN BHD
9 ,0$$0'"
SUTERA DALAM LUKISAN )N&(EL
K&MSAS BM TINGKATAN $*
$ "'"
ABM SMA+ %REATI(E SDN
BHD
10 ,0$$0"9
KABUS DI PERBUKITAN )N&(EL K&MSAS
BM TINGKATAN $*
$ 021
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA
11 ,0$$099
K&NSERT& TERAKHIR )N&(EL K&MSAS
BM TINGKATAN $*
$ 0#9
UTUSAN PUBLI%ATI&N -
DISTRIBUT&RS SDN BHD
12 ,$9!010
A %&LLE%TI&N &, P&EMS. SH&RT
ST&RIES AND DRAMA ,&RM ! AND ,&RM
$
$ 1$1
PER%ETAKAN RINA SDN
BHD
1# ,$9$0#$
%AT%H US I, U %AN )N&(EL K&MSAS BI
TINGKATAN $*
$ "'9 E/MAL DISTRIBUTI&NS
1! ,$9$0!6
STEP BY WI%KED STEP )N&(EL K&MSAS
BI TINGKATAN $*
$ ""0
ALBA+ PUBLISHING -
DISTRIBUTI&NS SDN BHD
1$ ,$9$0$'
THE %URSE )N&(EL K&MSAS BI
TINGKATAN $*
$ 0#9
UTUSAN PUBLI%ATI&N -
DISTRIBUTI&NS SDN BHD
#
SEKOLAH
MENENGAH