Anda di halaman 1dari 19

Kekeliruan Masyarakat Dalam Rawatan Spritual Islam

Oleh: Mantan Prof. Madya Dr. Hj. Jahid Hj. Sidek


Pengasas Pusat Rawatan Islam Manarah
em!at: "uditorium Per!ustakaan #MP$ Pekan
arikh: %& Mei '&('
Masa: ).&& !agi
Diakhir*akhir ini !usat*!usat Rawatan S!ritual Islam +RSI, tum-uh ma.am
.endawan sele!as hujan. Slot*slot mengenai RSI juga mengisi ruang ka.a /$ dada
akh-ar dan majalah. RSI terus memainkan !enting di sam!ing !eru-atan allo!athy.
Dalam keghairahan masyarakat mem-eri sam-utan terhada! RSI$ majoriti mereka tidak
sedar telah terli-at dengan amalan yang sangat -er.anggah dengan lunas*lunas Islam$
akidah dan syariat.
erlalu -anyak amalan yang -er.anggah dengan akidah dan syariah yang telah
diguna !akai oleh !ara !erawat yang tidak da!at dijelaskan semuanya dalam artikel yang
ringkas ini. "ntaranya yang ter!enting ialah !enggunaan jin$ syaitan$ sihir$ tilikan$
tangkal a0imat$ -enda*-enda yang najis lagi diharamkan dan se-againya.
Penggunaan Jin Dan Syaitan
Islam melarang keras !enggunaan jin dan syaitan dalam rawatan. Penggunaan jin
dan syaitan -egitu meluas dan !o!ular di kalangan !ara !erawat di 0aman jahiliyah.
Mereka dikenali dengan kahin +jika lelaki, dan kahinah +jika !erem!uan,. Rasulullah
!ernah dituduh oleh !emim!in*!emim!in 1uraisy se-agai seorang kahin yang sentiasa di
dam!ingi oleh jin atau syaitan. "llah nafikan tuduhan terse-ut dengan firmannya:

Maksudnya: Maka hendaklah engkau (wahai Muhammad) tetap tekun


memberi peringatan (dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan
kepadamu, dan janganlah dihiraukan golongan yang ingkar), kerana
engkau dengan nikmat Tuhanmu (yang dilimpahkanNya kepadamu itu)
bukanlah seorang kahin (pawang, bomoh, dukun) dan bukan pula seorang
gila (dirasuk oleh jin). *al*ur: ')*
1
"llah mem-eri amaran yang sangat keras -agi golongan manusia yang terse-ut
dengan firman2ya:

" #

$
%

&

"

'

( )

( 1 *

2 %

'

( 33

33.

9 :

&

'
4
(

&
4

'

1 33*

33
4
'(
!

' < =

4
>

?@ A

:
4
'(
4
>

!
B
33%

!%: D
Maksudnya: an (ingatlah) di hari kiamat yang padanya Allah akan
himpunkan mereka semua (manusia, jin dan syaitan), (lalu ber!irman)"
#$ahai sekalian jin dan syaitan% &esungguhnya kamu telah menyesatkan
ramai manusia#. an berkatalah pula manusia yang menjadi rakan
kongsi jin dan syaitan" #$ahai Tuhan kami, ketika kami di dunia, kami
tolong-menolong, bantu-membantu. &ebahagian kami telah mendapat
berbagai kesenangan begitu juga jin dan syaitan yang menjadi rakan
kongsi kami, mereka juga dapat berbagai kesenangan. alam keadaan
demikian tiba-tiba ajal kami yang 'ngkau tetapkan sampai (kami mati
tanpa bertaubat). (Allah ber!irman)" #Nerakalah tempat kediaman kamu,
kekal kamu di dalamnya, ke(uali apa yang dikehendaki Allah#.
&esungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Maha )ijaksana, lagi Maha
Mengetahui. *al*"n3am: ('4*
Masyarakat sukar menyedari adanya unsur jin dan syaitan dalam khidmat !erawat
yang mem-antu mengu-at !enyakit mereka$ kerana keteram!ilan dan ketokohan !erawat
menggam-arkan se-agai seorang yang alim$ warak$ jujur dan kaedahnya selaras dengan
kehendak syariat dan akidah Islam. 5e-ih*le-ih lagi mereka -ergelar usta0 dan usta0ah.
6a.aan yang digunakan juga ayat*ayat al*1uran$ doa ma*thurah diiringi dengan nasihat
dan !anduan yang semuanya selari dengan kehendak Islam. eta!i di se-alik itu semua
teta! ada unsur jin dan syaitan.
Kaedah Mengetahui Adanya Penggunaan Jin Dan Syaitan
"!akah kaedah yang kita -oleh gunakan untuk mem-ongkar rahsia yang sulit ini7 "da
-e-era!a kaedah yang mudah digunakan. "ntaranya$ adanya unsur sihir dalam rawatan
yang dilakukan. "ntara unsur sihir yang utama ialah -erlakunya !erkara yang luar -iasa
yang -erterusan sehingga menjadi sifat dan ke-olehan !erawat. Orang ramai !un sudah
mengetahui ke-olehan !erawat terse-ut yang luar -iasa itu. 8ontohnya$ !erawat yang
2
dikenali -oleh mengeluarkan -atu karang dari hem!edu atau -uah !inggang atau !undi
ken.ing. 9e-olehan !erawat terse-ut memang sudah dikenali masyarakat. 9e-olehan
!erawat ini adalah sejenis sihir -ukan karamah atau ma*unah. 9aramah atau ma3unah
datangnya dari "llah se.ara mendadak$ tidak -oleh dijangka atau di!rogramkan.
+aramah dan ma*unah juga -erlakunya sekali$ jarang -erulang kejadian yang sama$
se!erti mukji0at na-i -erlaku sekali$ jarang -erulang. 2a-i da!at mukji0at dari "llah
keluarnya air di .elah*.elah jari. Itulah sekali -erlaku. Dalam !erjalanan !ergi dan -alik
ke medan !erang a-uk tentera Islam kekurangan air$ na-i tidak keluarkan air dari .elah*
.elah jarinya yang mulia itu teta!i tentera Islam da!atkan air dari !erigi.
9aedah terse-ut kita -oleh gunakan untuk menentukan semua ke-olehan !erawat
yang luar -iasa adalah sihir -ukan karamah dan ma3unah. 9ita -oleh mengim-au semula
a!a yang !ernah kita lihat -enda*-enda yang dikeluarkan oleh sesetengah !erawat se!erti
ser-uk ka.a$ dawai -erkarat$ !aku$ jarum$ ram-ut$ !isau jilit$ ke!ingan ka.a$ -atu*-atu
!ermata$ !em-edahan tan!a alat atau menggunakan alat tan!a -ius dan se-againya. "!a
yang le-ih mengkagumkan dan menakju-kan sesetengah !erawat mam!u mengeluarkan
keris dari!ada !erut !esakit dan mengam-il -er-agai sim!ulan sihir dari jarak jauh.
9ejadian*kejadian luar -iasa dan menakju-kan yang dilakukan oleh !erawat
terse-ut adalah mene!ati .iri*.iri ilmu sihir se!erti yang dise-utkan oleh seorang ahli
Hadith i-n Hajar al*Haitami: -ahawa sihir adalah a!a juga yang -oleh dilakukan oleh
seseorang dengan !ertolongan syaitan sesudah manusia yang ditolong oleh syaitan itu
memenuhi syarat*syarat yang dikehendakinya se-agai tanda ta,arrub atau menyem-ah
syaitan terse-ut.
Pengeras
Satu lagi kaedah untuk mengetahui !erawat telah meli-atkan diri dalam !enggunaan jin
dan syaitan ialah -ila !erawat terse-ut mengenakan !engeras yang mesti dijelaskan oleh
!esakit. 9ononnya !engeras semata*mata -ertujuan se-agai tanda !emutus u-at atau
tanda selesainya rawatan. Pengeras yang -iasanya diteta!kan adalah terdiri dari!ada
!erkara atau -enda*-enda ke.il yang mudah ditunaikan oleh !elanggan se!erti seke!ing
asam gelugor$ se-atang jarum$ se-ilah !isau li!at$ se-iji i-u garam dan se-againya lagi.
Pengeras terse-ut selama ini diangga! oleh masyarakat se-agai satu amalan adat
ke-iasaan -eru-at sahaja dan tidak ada a!a*a!a maksud yang tersem-unyi. Mereka juga
mengangga! !engeras tidak menyalahi akidah dan syariah. Majoriti orang alim -ila
diminta !andangan mereka -erkait dengan masalah !engeras terse-ut mereka
menegaskan -ahawa !engeras -oleh atau harus di-uat$ tidak menyalahi akidah dan
syariah. Sesetengah ulama !ula mengangga! !engeras adalah !erkara yang -aik sesuai
3
dengan !eri-ahasa orang -er-udi kita -er-ahasa. Pengeras diangga! se-agai tanda
!enghormatan dan !enghargaan dari !esakit terhada! !erawat.
Se-enarnya !engeras adalah haram dilakukan dan -oleh menye-a-kan orang yang
mem-eri !engeras menjadi syirik atau ter.e-ur di dalam lem-ah syirik. Pengeras adalah
salah satu syarat !enting yang telah ditentukan oleh jin atau syaitan yang menjadi
khadam !awang atau -omoh. Syaitan telah menegaskan ke!ada rakan kongsinya +-omoh
atau !awang, -ahawa mereka -oleh mem-antu kegiatan !awang dalam usaha merawat
!esakit$ teta!i !awang itu mestilah mem-uat sesuatu tanda ta,arrub
EFG EH-'( I'> J%K%"'( .
Se-uah hadith na-i yang diriwayatkan oleh imam "hmad dari ari: -in Shiha-$
Rasulullah -ersa-da:
L<M L& N'( O EP L33<M L33& 33'( O33
QEP ('H R% 'P 1. SA:'( 33 T133*
U& I33:D 33* !33=' !33V WX33 )33C I-33C
EH A' QY%@ ('H QE* T)CZ /33%' T133*
;)D ('* [?O@ E* TA' ' QP EH 33P
(33:# A:%833. L<)33 133* [33'( QE33* T33<\'
T1H E*Z )CZ Y%@ M A33:'( ]33D
(6 [L& AHD L<) [N'(
Maksudnya: -asulullah s.a.w bersabda" seorang (mukmin) masuk syurga
kerana seekor lalat dan seorang (mukmin) yang lain masuk neraka kerana
seekor lalat. .ara sahabat bertanya" bagaimana boleh begitu ya
-asulullah. -asulullah menjawab dengan sabdanya" dua orang (mukmin)
lalu di satu kawasan yang didiami oleh satu kaum yang menyembah
sebuah berhala, sesisapa pun tidak dibenarkan melintasi kawasan mereka
itu tanpa membuat sesuatu pemujaan atau penyembahan (terhadap
berhala). Mereka berkata kepada salah seorang" buatlah satu
penyembahan. /rang itu menjawab dengan katanya" aku tidak
mempunyai apa-apa untuk aku persembahkan. Mereka berkata" buatlah
penyembahan walaupun dengan seekor lalat. 0alu dia meletakkan
bangkai seekor lalat. 0alu dibenarkannya untuk melintasi kawasan
tersebut. /rang tersebut akhirnya masuk ke neraka. Mereka berkata
kepada seorang yang lain" buatlah penyembahan. /rang yang kedua ini
4
berkata" aku tidak akan membuat penyembahan sesuatu pada sesiapa
sahaja selain daripada Allah A11a $ajalla. Mereka pun memenggal
lehernya. Maka dengan itu dimasukkan ke dalam syurga.
Dalam !engalaman !enulis -erhu-ung dengan !engeras terse-ut menunjukkan
-ahawa ianya adalah sangat !enting -agi jin dan syaitan yang menjadi rakan kongsi
!awang atau -omoh. Dengan !engeras jin dan syaitan akan merasa -erjaya$ suka dan
!uas hati se-a- mereka telah -erjaya men.e-urkan ramai manusia ke lem-ah syirik.
Se-aliknya jika !engeras tidak di-uat maka jin dan syitan akan merasa ke.ewa dan
sangat marah ke!ada !awang dan -omoh yang menjadi rakan kongsi. 6er-agai aki-at
-uruk akan menim!a ke!ada !awang dan -omoh -ila orang yang telah dirawat tidak
mahu mem-eri !engeras. Jin dan syaitan akan -ertindak melakukan kerja*kerja jahat
terhada! !awang atau anggota keluarganya se!erti ti-a*ti-a !awang itu jatuh sakit$ jadi
tidak sedar$ menjerit*jerit$ meggele!ar$ kesihatannya ti-a*ti-a merosot dan se-againya.
Sesetengah !awang menerangkan ke!ada orang yang dirawat -ahawa !engeras mestilah
disem!urnakan -ila rawatan sudah tamat.
Air Jampi
Masyarakat juga terkeliru di antara air jam!i yang di-uat oleh !awang atau -omoh atau
dukun dengan air !enawar yang di-uat oleh orang*orang se-enar yang menggunakan
ayat*ayat al*1uran dan doa*doa ma3thurat. "ir jam!i se-enarnya adalah air sihir$ malahan
ia -oleh dikatogerikan sa-agai salah satu sim!ulan sihir$ kerana ada unsur !ertolongan jin
dan syaitan dalam usaha mem-uat air jam!i terse-ut. 6ila !awang atau -omoh atau
dukun menjam!i se-otol atau segelas air lalu ditiu!kan ke air terse-ut adalah sejenis a!a
yang "llah maksudkan dalam friman2ya:

@ ^

_ `4
4
'( O

'

(
Maksudnya: (kami juga berlindung dengan 'ngkau ya Allah) daripada
kejahatan tiupan-tiupan ahli sihir pada simpulan sihir. *"l*;ala:: <*
"!a yang mem-e0akan antara tiu!an dalam air +yang enjadikan air itu air jam!i,$
dengan tiu!an -enda*-enda hanyalah -ahan air itu sahaja. 6a.aan jam!i yang di-a.a$ dan
seruan*seruan yang di-uat jika telitikan adalah sama. Se-a- itu air jam!i se-enarnya
salah satu sim!ulan sihir -er-e0a dengan air !enawar dan air ru:yah yang kita kenali.
"ir jam!i yang diminum oleh !esakit$ adalah mem-ahayakan !esakit terutama
dalam jangka masa !anjang. Se-enarnya -ila air itu ditiu! -ermakna ada jin dan syaitan
yang masuk ke dalam air itu$ dan a!a-ila air itu diminum maka yang masuk ke dalam
!erut -ukan sahaja air teta!i jin dan syaitan. Jin dan syaitan terse-ut akan menghuni di
ruang !erut yang akan menim-ulkan -er-agai !enyakit se!erti gastrik$ susah -uang air
-esar atau sem-elit$ !erut jadi keras$ -au nafas jadi -usuk$ -uasir dan se-againya lagi.
5
idak kurang juga$ jn yang menghuni di !erut meru-ah sifat*sifat dan keadaan fi0ikal
orang terse-ut. Misalnya -ersifat garang$ -ersifat dengan -er-agai sifat yang ganjil$
-ertu-uh sasa$ fikiran tidak tenteram dan se-againya.
6anyak kes telah ditemui aki-at mereka yang diminumkan dengan air jam!i.
Se-agi satu .ontoh$ seorang !elajar tingkatan lama -ersifat liar$ suka keluar rumah$ -alik
ke rumah waktu tengah malam$ tidak mahu mendengar nasihat keluarga. "khirnya
keluarganya -erjum!a seorang !awang meminta air jam!i untuk menghada!i masalah
anaknya. 6ila di-eri minum air jam!i$ anak ters-ut menjadi -aik$ tidak keluar rumah$
suka mem-a.a dan mendengar nasihat kedua i-u -a!a. 6e-era!a -ulan kemudian ti-a*
ti-a anak terse-ut diserang oleh !enyakit yang misteri. 6ila dilakukan !emeriksaan di
hos!ital$ doktor tidak da!at mengesan a!akah masalah yang dihada!ai oleh anak terse-ut.
"khirnya anak terse-ut di-eri rawatan di Pusat Rawatan Islam Manarah. er-ongkarlah
rahsia !enyakit anak terse-ut iaitu -er!un.a dari air jam!i.
Penggunaan Ilmu Sihir
Ramai !ara !erawat yang mendakwa -ahawa rawatan yang di-eri adalah rawatan Islam
yang telah terli-at dengan ilmu sihir. Ilmu sihir adalah ilmu yng diajar oleh syaitan. "llah
-erfirman:
(

+
4
(

(:

%K

"4 '( I:

33.

33

33`

33.

4
33

'

%K

33"4 '( (

33`

33

4
'(

'(
Maksudnya: Mereka (membelakangkan +itab Allah) dan mengikut
ajaran-ajaran sihir yang diba(akan oleh puak-puak &yaitan dalam masa
pemerintahan Nabi &ulaiman, padahal Nabi &ulaiman tidak mengamalkan
sihir yang menyebabkan keku!uran itu, akan tetapi puak-puak &yaitan
itulah yang ka!ir (dengan amalan sihirnya)2 kerana merekalah yang
mengajarkan manusia ilmu sihir. *"l*6a:arah:(&'*
Menurut i-n Hajar al*Haitami$ ilmu sihir ialah a!a juga yang da!at di-uat oleh seseorang
dengan !ertolongan syaitan$ setelah orang itu memenuhi kehendak syaitan dengan
melaksanakan sesuatu yang dikehendaki oleh syaitan se-agai tanda menyem-ah atau
ta,rrub ke!adanya. 6erdasarkan definasi terse-ut$ ilmu sihir ada mem!unyai -e-era!a
.iri$ di antaranya dalah se!erti -erikut:
6
(. "danya !eranan syaitan atau jin. Sesuai dengan kejadian syaitan dan jin yang
-ertu-uh halus se!erti angin yang tidak da!at dilihat$ -er-agai kerja jahat tidak
da!at diketahui oleh manusia.
'. "danya kerjasama antara manusia yang jahat dengan syaitan dan jin. 9edua*dua
!ihak memainkan !eranan masing*masing. Manusia menyediakan !eralatan sihir
dan syitan dan jin yang melakukan kerja*kerja jahat dengan !enuh !erasaan suka
dan gem-ira.
%. "danya !emujaan terhada! syaitan dan jin.
<. "danya kesan luar -iasa.
=. "danya -er-agai syarat dan larangan.
Pukau Dan Hipnosis
Pukau adalah sejenis sihir yang -ertujuan mengawal minda$ !erasaan dan kesedaran
seseorang su!aya orang yang di!ukau mengikut kehendaknya tan!a disedari. Pukau ada
-er-agai jenis -erdasarkan ke!ada tujuan !ukau itu di-uat. "ntaranya untuk menjadikan
mangsa tertidur nyenyak dan tidak sedar a!a sahaja yang -erlaku. "da juga yang
-ertujuan untuk mengawal !andangan$ !endengaran$ minda dan !erasaan sehingga dia
akan mengikut arahan orang yang memukau. "da jenis !ukau -ertujuan mem-ongkar
rahsia orang yang di!ukau. "da juga !ukau yang -ertujuan mengawal roh su!aya roh
orang yang di!ukau mengikut arahan. Pukau jenis ini dikenali se-agai hipnosis.
Sihir !ukau dan hipnosis digunakan oleh !ara !erawat dengan -er-agai .ara yang
mudah dan sukar disedari oleh mangsa dan orang ramai. "ntara -er-agai .ara yang
digunakan adalah se!erti -ersalam$ .uit$ mene!uk -ahu$ dengan asa! rokok$ dengan -au*
-auan se!erti minyak wangi$ makanan dan minuman yang dihidangkan$ menerusi
!andangan mata$ mem-eri salam dan -er-agai .ara yang lain.
3ipnosis se-enarnya adalah amalan sami*sami Hindu dan 6uddha dan mereka
yang -eramal dengan yoga. Ianya dilakukan melalui meditasi dalam !erta!aan sam-il
mengosongkan minda dan menum!ukan ke!ada sesuatu kehendak. 9ononnya melalui
.ara ini akan menda!at ketenangan dan da!at menghasilkan ke-olehan luar -iasa se!erti
mam!u mem-a.a hati dan minda orang lain$ meramal a!a yang -erlaku$ mengu-ah nasi-$
menguasai kehendak orang lain dan se-againya. >ahir: !ada 0ahir hipnosis sema.am
tidak ada meli-atkan a!a*a!a -a.aan mentera dan jam!i sera!ah. Pada hakikatnya ia
meli-atkan !eranan syaitan. Syaitanlah yang mem-olehkan mereka merasa tenang dan
mam!u melakukan !erkara*!erkara luar -iasa. Jadi hipnosis sudah wuju- -eri-u*ri-u
tahun -ersama sami*sami Hindu.
7
"da juga orang yang diangga! !akar dalam hipnosis menjelaskan -ahawa
hipnosis ialah ilmu menguasai aura seseorang. "ura digam-arkan se!erti !anahan
.ahaya. Misalnya$ -ila se-atang lilin dinyalakan di tem!at yang gela! lalu di !andang
dari jauh maka kita akan nam!ak !anahan .ahaya mengelilingi sekitar lilin terse-ut.
Panahan .hya itulah aura. Menurut mereka semua -enda ada aura termasuk juga manusia
ada aura teta!i tidak da!at dilihat melalui mata ke!ala. Jadi hipnosis ialah ilmu yang
menguasai aura manusia sehingga manusia terse-ut mengikut arahan a!a sahaja yang
diarahkan.
Se-enarnya ke-olehan yang luar -iasa -agi seorang ahli hipnosis adalah sejenis
sihir !ukau. 9e-olehan yang luar -iasa lagi menakju-kan serta menjadi sifat dan
ke-olehan mereka yang memang dikenali oleh orang ramai mem-uktikan itulah sifat atau
.iri sihir. 9alau ahli hipnosis itu seorang mukmin$ ke-olehan itu -ukanlah karamah atau
ma*unah teta!i istidraj atau sihir.
"da juga !akar yang menjelaskan -ahawa hipnosis adalah satu teknik menguasai
minda -awah sedar atau se!ara sedar +su-.on.ious mind, yang mula di!erkenalkan oleh
seorang yahudi yang -ernama Sigmund ;reud$ seorang !sikologi yang akhirnya hipnosis
digunakan untuk tujuan tera!i kejiwaan.
Berguru Dengan Pawang Dan Bomoh
Pawang$ -omoh$ dukun dan seum!amanya adalah meru!akan !erawat yang di-antu oleh
jin dan syaitan sama se!erti kahin yang dise-utkan di dalam al*1uran. Mereka adalah
meru!akan ahli sihir yang menggunakan kaedah*kaedah sihir dalam khidmat rawatan
mereka se!erti yang telah dise-utkan di atas. Hukum menda!atkan rawatan dari!ada
mereka adalah haram. 9esem-uhan !enyakit yang dirawat oleh mereka tidaklah -oleh
dijadikan dalil yang menunjukkan?-ahawa amalan mereka itu -enar dan selaras dengan
akidah dan syariah Islam. Demikian juga sem-uhnya !enyakit yag dirawat oleh mereka
tidak -oleh dijadikan alasan untuk menghalalkan khidmat rawatan mereka.
Pengharaman -er!awang dan -er-omoh yang dise-ut terang*terang dalam al*
1uran dan hadith na-i s.a.w. "l*6a00ar telah meriwayatkan dari!ada @Imran i-n al*
Husain -ahawa Rasulullah s.a.w -ersa-da yang -ermaksud:
)ukan daripada golongan kami (umat nabi Muhammad) sesiapa yang
bersial-sial atau dibuat baginya keper(ayaan atau pekerjaan bersial-
sial atau orang yang mengenakan amalan berpawang atau orang
yang dipawangkan atau orang yang membuat pekerjaan sihir atau
yang dibuatkan sihir baginya dan sesiapa yang menemui kahin lalu ia
8
membenarkan apa yang dikatakan maka sesungguhnya dia telah
ku!ur terhadap apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w.
"l*6a00ar juga meriwayatkan hadith na-i yang -ermaksud:
)arangsiapa yang menemui kahin atau ahli sihir lalu dia
membenarkan kata-kata kahin atau ahli sihir itu maka sesungguhnya
dia telah ku!ur terhadap apa yang diturunkan kepada nabi
Muhammad s.a.w.
Jika menemui !awang atau -omoh dan meminta khidmat rawatan mereka telah
diharamkan maka tentulah -elajar kaedah*kaedah rawatan mereka le-ih jelas haramnya.
"!a yang menduka.itakan kita dan mengelirukan masyarakat ialah !andangan
sesetengah ulama3 yang menegaskan -ahawa -elajar ilmu sihir harus$ mengamalkannya
haram. Ini se-enarnya adalah satu kesila!an yang -esar yang !erlu di-etulkan. "!a-ila
kita telah ketahui -ahawa ilmu sihir itu adalah ilmu yang diajarkan oleh syaitan maka
mem!elajari adalah haram$ se-a- kita -ergurukan syaitan dan -ertuhankan syaitan.
Di sam!ing itu$ ada juga !andangan lain yang sangat mengelirukan iaitu kita umat
Islam -oleh mem!elajari kaedah*kaedah rawatan s!ritual dari!ada mana*mana !awang
atau -omoh dengan syarat yang di!elajari hanya kaedah*kaedah rawatannya sahaja tan!a
mengam-il jin !awang itu sekali. Ini -ermakna kaedah rawatan !awang atau -omoh yang
di!elajari mestilah di!isahkan dari syaitan atau jin. Mereka mendakwa .ara
memisahkannya ialah .ara -ersum!ah oleh !awang atau -omoh yang hendak dijadikan
guru -ahawa yang diajarkan ialah kaedah*kaedah rawatan sahaja tan!a jin.
Pandangan terse-ut adalah sangat ganjil dan tidak masuk akal$ se-a- a!a-ila
kaedah*kaedah rawatan -omoh terse-ut diajarkan oleh syaitan dan jin$ -agaimanakah
-oleh -erlaku !emisahan terse-ut. 9alaulah kedua*dua !ihak -ersum!ah*sum!ah seri-u
kali sum!ah sekali !un$ !erkara yang telah se-ati antara kaedah*kaedah dengan syaitan
atau jin$ telah menjadi satu !akej$ -agaimana -oleh di!isah*!isahkan. "dalah jelas salah
dalam !andangan Islam seseorang yang -elajar Rawatan S!ritual Islam +RSI, dari
seorang -omoh$ !awang atau se-againya. Meminta khidmat rawatan dari mereka adalah
haram a!atah lagi mem!elajari ilmu mereka$ tentu le-ih keras haramnya.
Mem!elajari sedikit sahaja kaedah !awang atau -omoh adalah haram$ a!atah lagi
mem!elajari keseluruhan kaedah*kaedah !awang atau -omoh$ -er-ulan*-ulan$ -ertahun*
tahun sehingga terjalin hu-ungan erat dan mesra di antara kedua*dua !ihak$ sehingga
menjadi se!erti mesranya guru dengan murid. Sangat -aiklah syaitan dan jin tidak mahu
melom!at ke anak murid. "!a yang kita tahu$ kita -eru-at -e-era!a kali dengan !awang
atau -omoh$ jin !awang atau -omoh sudah kenal kita dan akan mengikut kita. 9ita yang
melawat sekali sahaja ke kuil hindu$ syaitan dan jin yang -erada di kuil hindu !un ikut
-alik sekali dengan kita$ inikan !ula sudah kenal mengenali antara satu sama lain.
9
2a-i s.a.w menye-utkan di dalam se-uah hadith yang -ermaksud: Asihir dengan
pandangan mata itu adalah benar4. 6er-ulan*-ulan$ -ertahun*tahun !awang atau -omoh
yang menjadi guru kita melihat kita se-agai murid$ -agaimana kita -oleh selamat dari
sihir 5ain nya.
9aedah rawatan dengan !awang atau -omoh juga telah dikotori dengan unsur*
unsur sihir. Misalnya$ kaedah mengem-alikan -arang yang hilang dengan mem-a.akan
ayat (B$ surah 5u:man. 9etika mem-a.a ayat terse-ut terus menerus$ anak*anak -atu
hendaklah digoreng ke atas kuali dengan mem-ayang yang digoreng itu ialah !en.uri.
6oleh juga dilakukan menurut mereka di-akar se-iji -atu yang -esar dengan niat yang
sama. Menggoreng dan mem-akar -atu itulah unsur sihir.
8ontoh yang lain$ sesudah tamat -er!uasa dalam masa yang ditentukan dan
-a.aan*-a.aan ayat 1uran dan doa*doa telah disem!urnakan$ u!a.ara !enamat yang
mesti dilakukan ialah memasukkan tangan ke dalam mulut -uaya hidu! yang
dingangakan.
Satu .ontoh lagi$ sesudah -a.aan ayat*ayat 1uran dan doa di-a.a se!erti yang
di!elajari$ -e-era!a -atang !aku hendaklah di!akukan sekeliling rumah. "malan se!erti
ini kononnya se-agai !agar rumah yang -oleh menjaga keselamatan !enghuninya.
Demikian juga$ ketika -er!uasa selama <& hari hendaklah di-a.a surah al*;atihah
seratus kali$ surah Casin <& kali$ teta!i selama <& hari <& malam tidak -oleh makan dan
minum -enda*-enda yang kena a!i. Syarat se!erti ini ialah syarat yang telah ditentukan
oleh seorang ahli sihir.
#ntuk tujuan mengu-at !esakit murung$ hendaklah di-a.akan Casin -e-era!a kali
ditiu!kan ke dalam air se-otol atau a!a*a!a -ekas kemudian di-awa ke !erku-uran dan
am-il sedikit tanah atau !asir di atas mana*mana ku-ur lalu dimasukkan ke dalam air
-a.aan Casin terse-ut.
6egitulah di antara kaedah*kaedah ahli sihir atau !awang atau -omoh yang sangat
mengelirukan. Soalnya$ adakah kaedah*kaedah yang dise-utkan dan -eri-u*ri-u kaedah
lain -oleh di!isahkan dari unsur syaitan dan jin7
"llah S.D. telah mensyariatkan -ahawa sesuatu yang -aik dan -enar yang
datangnya dari "llah mestilah di!elajari dari sum-ernya yang sah. "llah -erfirman:

( c

'( !

%H

'

( c

'
4
(

33

'

( !

%'

6
4
'(
10
Maksudnya: 6a Allah, hidayatkanlah kami jalan agamaMu yang lurus
(yang benar). 7aitu jalan agamaMu yang benar yang telah 'ngkau
kurniakan nikmat kebenaran itu ke atas mereka (dari kalangan nabi-
nabi, rasul-rasul, golongan siddi,in, golongan shuhada* dan al-
salihin) bukan orang yang 'ngkau murkai dan bukan orang yang
sesat. +al*;atihah: B*E,
Jelas sekali ayat B dan E surah al*;atihah terse-ut melarang kita mem!elajari ilmu
rawatan se.ara s!ritual dari !awang atau -omoh atau mana*mana ahli sihir atau sesia!a
sahaja yang dimurkai oleh "llah dan yang sesat. "da riwayat yang menye-utkan -ahawa
seorang saha-at -ila lalu di se-uah rumah i-adat orang yahudi$ ti-a*ti-a dia mendengar
seorang rahi- yahudi sedang menjelaskan sesuatu ajaran yang sangat menarik !erhatian
saha-at terse-ut kerana difikirkan terlalu -aik. saha-at terse-ut segera -erjum!a
Rasulullah lalu -ertanya ke!ada Rasulullah samada -eliau -oleh atau tidak mendengar
syarahan rahi- terse-ut. i-a*ti-a turunlah ayat ke!ada na-i s.a.w:

'
4
( (

g (:

< M

( O33

33b

'( N$ 33
4

-
4
+

<

"4 '( A

4
>

'

i
)

D
B
%8

Maksudnya: $ahai orang-orang yang beriman% masuklah kamu ke


dalam agama 7slam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya2
dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan2 sesungguhnya
syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. +al*6a:arah: '&4,
Hadith na-i menye-ut:
A8"+ H = !=
Maksudnya: Sesiapa yang meniru perbuatan sesuatu kaum maka dia
adalah daripada kaum itu.
Jumhur ulama3 mengatakan hadith terse-ut adalah dikaitkan dengan meniru
dalam !erkara*!erkara agama +al-umur al-diniyyah,. 9aedah rawat -omoh atau !awang
adalah -erlawanan dengan akidah dan syariah Islam.
Penggunaan Jin Dan Syaitan Dalam Rawatan Secara Urutan Dan SPA
Masyarakat sedikit yang menyedari wujudnya !enggunaan syaitan dan jin dalam khidmat
rawatan se.ara urutan dan mandian SP". 9e-anyakan tukang*tukang urut dan !emilik
11
SP" telah menjadikan syaitan dan jin se-agai asas khidmat mereka. Se!erti !erawat*
!erawat lain$ tukang*tukang urut dan orang*orang yang menjalankan khidmat rawatan di
!usat*!usat SP" mereka tidak menyedari -ahawa mereka telah terli-at dengan
!enggunaan jin dan syaitan.
Penggunaan jin dansyaitan dalam urutan da!at kita ketahui dari .ara*.ara mereka
melakukan urutan dan -ahan*-ahan yang digunakan serta kesan dari!ada urutan itu
sendiri. Sesetengah tukang urut hanya menggunakan hujung jari tangan sahaja teta!i
kesannya -egitu he-at sehingga orang yang diurut terlalu sakit dan kadang*kadang
menggele!ar$ menjerit dan melolong. 9ekuatan yang luar -iasa dari hujung jari tukang
urut itu se-enarnya ialah kekuatan syaitan atau jin yang digunakan.
Sesetengah tukang urut -oleh mengurut !esakit dari jarak jauh terutamanya !ada
waktu malam ketika !esakit sedang tidur. 9e-olehan mengurut dari jarak jauh terse-ut
adalah datangnya dari -antuan jin dan syaitan yang menjadi !em-antu tukang urut itu.
Sesetengah tukang urut mem!unyai ke-olehan luar -iasa sehingga -oleh menyem-uhkan
tulang yang !atah dengan .ara sentuhan sahaja dan tulang yang !atah -oleh -ersam-ung
semula$ rasa sakit hilang serta merta. Mereka yang mem-eri khidmat !atah tulang
dikenali se-agai tukaing urut yang mem!unyai ilmu sangkal putong. Ilmu sangkal !utong
adalah ilmu syaitan dan jin. Ianya ialah sejenis sihir. Penulis !ernah menemui seorang
ham-a "llah yang- !ernah mengalami kerosakan tulang -elakang kerana jatuh. 6ila
disentuh oleh tukang urut maka rasa asakitnya hilang dan tulang -elakangnya menjadi
-aik. Sele!as le-ih lima -elas tahun$ !erangai !esakit terse-ut menjadi -eru-ah dari -aik
ke!ada -uruk. Demikian juga anak*anaknya -er!erangai -uruk. Setelah -eliau !enulis
u-atkan$ jin dan syaitan keluar dari tulang -elakangnya$ serta merta tulang -elakangnya
sakit se!erti dahhulu. 6agaimana !un sele!as seminggu menjadi !ulih se!erti -iasa.
9ita juga -oleh memastikan seseorang tukang urut menggunakan khidmat jin dan
syaitan a!a-ila mereka menggunaka alat*alat urutan yang tertentu yang terkenalnya
menggunakan -esi kuning$ raksa$ tongkat$ -atu .in.in dan lain*lainnya kononnya -ahan*
-ahan terse-ut mengandungi hikmah yang -oleh mengu-ati -er-agai !enyakit. 9ita juga
-oleh mengetahui !enggunaan jin dan syaitan dalam rawatan urutan -ila tukang*tukang
urut itu hanya -oleh -erkhidmat !ada hari*hari tertentu$ ada hari dan malam yang tidak
-oleh menjalankan khidmat rawatan. 6er-agai andaian yang mereka se-utkan yang karut
marut$ menga!a mereka ada !antang larang !ada hari*hari tetentu. Se-enarnya semuanya
itu adalah syarat*syarat dan kaedah*kaedah yang telah ditar-iahkan oleh jin dan syaitan
yang mem-antunya.
Dukun*dukun yang khusus -erkhidmat mengurut i-u*i-u yang -ersalin juga tidak
ketinggalan dari !enggunaan jin dan syaitan. Jin dan syaitan yang digunakan oleh mereka
kononnya untuk mem-etulkan urat*rat yang -erselisih dan sendi*sendi yang longgar$
rahim yang turun dan salah kedudukan$ teta!i juga digunakan untuk menjadikan
12
wajahnya -erseri*seri dan menarik. #ntuk tujuan seri muka dan menarik !andangan maka
i-u yang -ersalin akan di!asangkan juga seri muka. Di sam!ing itu i-u yang -ersalin juga
di-eri rawatan !ada -ahagian !unggung dan -ahagian sulitnya dengan tujuan su!aya
da!at mengem-alikan ke!uasan suaminya. Ini semuanya meli-atkan i-lis$ syaitan dan jin.
Setengah tukang*tukang urut da!at kemahiran mengurut menerusi mim!i$
menerusi -elajar dari tukang*tukang urut terkenal$ menerusi amalan !uasa dan -erta!a.
8ara*.ara demikian dann seum!amanya menunjukkan -ahawa kaedah urutan ters-ut
adalah meli-at !enggunaan syaitan dan jin dan ilmu sihir.
9hidmat urutan untuk ke.antikan yang dilakukan di !usat*!usat SP" juga tidak
ketinggalan dari !enggunaan jin dan syaitan. Mereka yang -iasa !ergi ke !usat*!usat
SP" akan menjadi ketagih$ sentiasa teringat dan terdorong untuk !ergi ke !usat*!usat
SP" yang -iasa dikunjunginya. Semua rakan*rakan memuji*muji ke.antikan dan
kehalusan kulitnya. 6agaimana !un lama kelamaan mereka akan diserang oleh -er-agai
masalah$ emosi$ !erasaan dan kesihatan. "da yang ti-a*ti-a jadi sesak nafas$ mengalami
darah tinggi dan tidak kurang juga -ertukar sifat menjadi !emarah dan !erasaan yang
sensetif sehingga tidak -oleh tersinggung walau!un sedikit.
Pere!aan Kea"aian Sihir Dengan Karamah dan Maunah
(. Dari sudut kekera!an atau tidaknya kejadian itu sendiri. Jika kera! dan selalu atau
sentiasa -erlaku maka itu adalah sihir atau istidraj. Misalnya$ menjadi sifat dan
ke-olehan seseorang itu !em-edahan -atin$ !erkhidmatan mengeluarkan -enda*
-enda atau o-jek*o-jek tertentu dari tu-uh -adan se!erti -atu karang$ !aku$ ka.a$
dawai$ ram-ut$ jarum dan lain*lain lagi. 9e.uali kejadian yang -erlaku antara
hu-ungan se-a- dengan musa--a-. Se-aliknya$ karamah jarang -erlaku. Se-a-
dan terjadinya mengikut kehendak kekuasaan "llah. Mungkin sekali dua sahaja.
'. Sihir -oleh di !rogramkan. 9aramah tidak -oleh di!rogramkan.
%. Sihir -oleh hilang dengan sesuatu se-a-. 6anyak se-a-*se-a- -oleh hilangkan
!engaruh sihir. 9erana itu -anyak !antang larang yan dikenakan oleh !awang
atau -omoh. Semuanya tidak logik dan tidak munasa-ah.
<. Sihir -erlaku satu ma.am sahaja atau sama sahaja. Jarang -oleh -erlaku yang
-erlainan dari yang -iasa terjadi. Misalnya alin telur$ jika yang -iasa dalam telur
13
itu jarum dan ram-ut maka jarum dan ram-utlah yang akan ada dalam telur yang
digunakan untuk mengalin !esakit. Peru-atan rawatan santau keluar ka.a.
=. 9adang*kadang ada jenis sihir yang -oleh dilakukan !ada waktu atau masa dan
tem!at*tem!at tertentu sahaja$ -er-agai jenis -atu !ermata akan datang -erta-uran
!ada -ulan Muharram sahaja$ -egitu juga -esi kuning$ setengah -atu serai hanya
-oleh diam-il di rum!un serai sahaja$ -uang saka mestilah di te!i laut sahaja dan
se-againya.
#ilikan
"malan tilik menilik adalah dilarang keras di dalam Islam. Dalam Islam tiada yang tahu
!erkara ghai- ke.uali "llah. "llah -erfirman:
L *

O33

33b
4
'( j

33%

9 '

(
4
>

:
4
'(

"

Maksudnya: +atakanlah (6a Muhammad)" Tiada sesiapapun di langit dan


di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah%# an
tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan
hidup semula (sesudah mati). *al*2aml: B=*
"llah juga -erfirman:
L *

Ob

'
$
`

(
l
F

4
>

33

?33@ A

33:
4
'(

'

33%

9 '

( ^

33.

33

33%

m '

( 33

b
4

?b
f
'(

>

4
>

B
%"

H'

Maksudnya: +atakanlah" #Aku tidak berkuasa mendatangkan man!aat


bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat ke(uali apa yang
dikehendaki Allah. an kalau aku mengetahui perkara-perkara yang
ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda
yang mendatangkan !aedah dan (tentulah) aku tidak ditimpa kesusahan.
Aku ini tidak lain hanyalah (.esuruh Allah) yang memberi amaran (bagi
orang-orang yang ingkar) dan membawa berita gembira bagi orang-
orang yang beriman#. *"l*"3raf: (44*
;irman "llah lagi:
14
L *

1 *

'

;)

o (]

< A

:
4
'(

33%

9 '

1 *

'

>

B
:

>

338

+
4

4
>

33

IC

33

O
4
33'

>

L *

L ;

D Z

%d

'

4
`-

Maksudnya: +atakanlah (wahai Muhammad)2 #Aku tidak mengatakan


kepada kamu (bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula
tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib2 aku juga tidak
mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak
menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku#. )ertanyalah
(kepada mereka)" #Adakah sama orang yang buta dengan orang yang
(elik8 Tidakkah kamu mahu ber!ikir8#
2a-i -ersa-da:
E '( > (*)V
Maksudnya: bohonglah tukang-tukang tilik walaupun kita dapati ianya benar.
6er-agai .ara tilikan telah digunakan oleh !erawatF
(. Dengan .ara memandang muka !esakit atau mana*mana -ahagian tu-uh -adan$
lalu dise-utkan: Aawak ni kena sihirG$ atau Adalam -adan awak ni ada B& ekor jin
dan dalam rumah awak !un ada (=& ekor jinG$ atau Aawak ni tak kena a!a*a!a$
sakit -iasa sajaG.
'. Dengan mengira huruf nama !esakit dan i-unya lalu dikatakan: Aawak kena sihir
santauG.
%. Dengan .ara sem-ahyang hajat serta -erdoa. Sele!as tu di-eritahu: Aawak kena
sihirG.
<. Dengan memejamkan mata dan tafakkur dan kemudian dise-utkan: Aawak ni kena
sihir sudah lama ta!i awk tak sedarG.
=. Dengan .ara memotong limau$ men.alitkan ka!ur di dahi$ dengan melihat
menerusi daun sirih yang dijam!i atau daun sirih yang diletakkan di dahi.
B. Dengan .ara melihat garis*garis ta!ak tangan.
E. Dengan menggunakan -atang man.is yang dita-ur lalu di!ilih satu dua oleh
!esakit lalu dise-utkan: Aawak kena sihir$ yang ihirkan -ukan orang lain$ adik
awak sendiriG.
15
4. Dengan menggunakan tas-ih yang -er!using*!using.
). Dengan menggunakan al*1uran.
(&. Dengan menggunakan jari telunjuk untuk men.ari !enyakit dan ayat*ayat al*
1uran yang sesuai untuk digunakan -agi merawat !esakit.
((. Dengan menggunakan -isikan di telinga.
('. Dengan menggunakan asa! rokok.
(%. Dengan menggunakan .ara menurun.
(<. Dengan menggunakan keris atau a!a*a!a senjata.
(=. Dengan .ara -akar kemenyan.
(B. Dengan .ara !uja hajat.
(E. Dengan .ara alin telur dan se-againya.
#angkal A!imat
angkal !ada umumnya sama maksudnya dengan a0imat. Se-ahagian masyarakat
melayu le-ih -iasa dengan istilah a0imat$ sedang se-ahagian yang lainnya le-ih -iasa
dengan tangkal. "da juga yang menye-utkan kedua*duanya sekali tangkal a0imat. 6ila
dise-ut tangkal sawan -ermaksud a0imat sawan iaitu yang digunakan untuk menjauhkan
sakit sawan. 9ita selalu mendengar ungka!an se!erti tangkal jin, tangkal hantu, tangkal
hujan, tangkal sawah dan se-againya.
Pemakaian tangkal a0imat di kalangan masyarakat di asia tenggara -ermula sejak
0aman "nimesme$ Hindu dan 6uddha sejak -eri-u tahun yang le!as. 9edatangan
!engaruh Islam kira*kira enam ratus atau tujuh ratus tahun yang le!as tidak -erjaya
mengha!uskan ke-iasaan memakai tangkal a0imat. Malahan tangkal a0imat terus
-erleluasa dan -er!engaruh. 5e-ih*le-ih lagi a!a-ila tangkal a0imat -erkait ra!at dengan
sihir.
Pada hakikatnya$ tangkal a0imat adalah meru!akan sim!ulan sihir +al-59,ad,.
"llah -erfirman:

@ ^

_ `4
4
'( O

'

(
Maksudnya: (+ami juga berlindung dengan 'ngkau ya Allah) daripada kejahatan
tiupan-tiupan ahli sihir pada simpulan sihir. *"l*;ala:: <*
16
6iasanya tangkal a0imat di-uat oleh !awang$ -omoh$ dukun dan mereka yang
seum!amanya. Cang le-ih mengelirukan masyarakat orang alim se!erti usta0 usta0ah$
tuan*tuan guru dan kiyai terli-at juga dalam kegiatan mem-uat tangkal a0imat. #ntuk
meyakinkan orang ramai -ahawa !er-uatan mereka itu -aik dan -enar maka mereka
mendakwa tangkal a0imat yang mereka -uat itu se-enarnya -ukan tangkal a0imat teta!i
ta*widh, wa!a*, istighathah, isti*anah dan se-againya. Mereka juga menegas -ahawa
tangkal a0imat di-uat menggunakan !erkara*!erkara yang di larang di dalam Islam
se!erti jam!i sere!ah$ -er-agai -entuk gam-ar$ tulisan dan -ahan*-ahan yang di larang di
dalam Islam. Ta*widh, wa!a*, istighathah, isti*anah mereka -uat dari!ada ayat al*1uran
semata*mata. Mereka menegaskannya juga -ila ta*widh, wa!a*, istighathah, isti*anah
yang mereka -uat mereka akan menda!at ke-erkatan dan !erlindungan dari!adanya$
-oleh mendatangkan -er-agai ke-aikan dan menolak -er-agai kejahatan. Mereka juga
menegaskan -ahawa menggunakan ayat*ayat al*1uran -egitu ru!a diharuskan di dalam
Islam.
Se-enarnya mengikut !andangan jumhur ulama3 adalah teta! haram juga
dise-a-kan wujudnya rasa di dalam diri orang yang memakainya -ahawa ta3awwudh$
wafa3$ istighathah$ isti3anah yang mereka !akai -oleh melindungi dan -oleh mem-eri
manfaat. Iktikad se!erti ini menye-a-kan -erlakunya syirik. Iktikad atau ke!er.ayaan
terse-ut sama juga dengan mereka yang memakai tangkal a0imat.
Imam Sayuti +w. )((H, dalam kita-nya i-- al*2a-awi menegaskan -ahawa
sesia!a yang menggunakan ayat al*1uran untuk mengu-at orang yang sakit lalu sem-uh
dan di!e.ayai ayat al*1uran itu yang menyem-uhkan maka orang terse-ut telah
menyengutukan "llah. "!atah lagi -agi mereka yang memakai tangkal a0imat$ ta3widh$
wafa3$ istighathah$ isti3anah dari!ada ayat al*1uran dengan keyakinan -ahawa -enda*
-enda terse-ut -oleh mendatangkan manfaat dan -oleh menolak mudarat$ tentu le-ih
-uruk lagi dan le-ih nyata syiriknya. Rasulullah -ersa-da:
p:D )H q@
Maksudnya: &esiapa yang memakai tangkal a1imat seseungguhnya dia telah
menyengutukan Allah.
Hadith terse-ut adalah mutla: iaitu a!a juga jenis tangkal a0imat adalah haram
dan menye-a-kan syirik. Mereka yang mengharuskan !emakaian ta*widh, wa!a*,
istighathah dan isti*anah mem-erikan alasan kononnya khalifah #mar al*9hatta- !ernah
melakukannya iaitu dengan menuliskan ayat*ayat al*1uran lalu digantung di leher -udak.
Se-enarnya !eru-atan saidina #mar itu adalah semata*mata -ertujuan untuk mem-antu
-udak terse-ut da!at segera menghafal ayat yang diagantung itu kerana hafalannya
lemah. Di sam!ing itu$ !er-uatan se!erti itu +mem-uat ta3widh$ wafa3$ istighathah dan
17
isti3anah, tidaklah layak dikaitkan dengan seorang khalifah yang -erwi-awa -esar se!erti
saidina #mar r.a.
Beragai Jenis #angkal A!imat
6er-agai jenis tangkal a0imat telah digunakan oleh !erawat Islam yang tidak disedari
oleh mereka sendiri a!atah lagi masyarakat$ antaranya yang !o!ular ialah se!erti -erikutF
(. 6er-agai jenis !agar rumah$ se!erti memagar rumah dengan !aku -iasa mahu!un
!aku yang di-uat khusus dengan -ertulis dua kalimah syahadah atau ayat*ayat al*
1uran$ ka.ang hijau yang dijam!i dimasukkan ke dalam -otol$ dengan tahi -esi$
denga !an.ang kayu em!at !enjuru$ dengan kain !utih$ merah dan hitam yang di
sangkutkan di atas tiang$ di atas !intu$ menggunakan -ahan*-ahan se!erti kulit
kijang !utih$ !otongan kelam-u ka3a-ah$ kain !elekat yang disim!ul*sim!ul
di!akukan ke dinding$ daun !andan -erduri di atas !intu dan jendela$ air jam!i
yang dimasukkan ke dalam -otol diikat !ada !enjuru rumah$ menggunakan -atu
!ermata$ menggunakan garam dan -er-agai jenis -arang lain kononnya !agar*
!agar rumah terse-ut -oleh menyelamatkan !enghuninya dari!ada -er-agai
-ahaya dan mendatangkan -er-agai ke-aikan. Dengan !agar rumah terse-ut$
mereka yakin !enyakit yang menyerang ahli rumah terse-ut tidak akan da!at
datang semula dan rumah terse-ut akan jadi ke-al dari!ada a!a juga !er-uatan
sihir.
Se-enarnya dalam masa jangka !anjang$ sim!ulan sihir yang digunakan
untuk !agar terse-ut akanmenim-ulkan -er-agai kesan yang negatif dan
mem-ahayakan seluruh keluarga turun temurun. Syaitan yang digunakan dalam
khidmat !agar rumah akan melakukan -er-agai gangguan terhada! sesia!a sahaja
yang mendiami rumah terse-ut. Selagi !agar*!agar terse-ut tidak dimusnahkan
kesan -uruknya akan terus -erlaku.
'. Pelindung diri !esakit. idak kurang juga !erawat Islam yang mem-ekalkan
ke!ada !esakit dengan tangkal a0imat untuk di!akai$ kononnya tangkal a0imat itu
da!at menjauhkan sihir dan makhluk halus se!erti syaitan dan jin$ mem-eri
ketenangan$ mengurangkan tekanan$ kerisauan$ menyem-uhkan !enyakit dan
se-againya.
%. Pelindung keluarga. 9ononnya setia! anggota keluarga !esakit adalah terdedah
dengan kejahatan sihir yang menim!a ke!ada seseorang !esakit. Oleh demikian$
anggota keluarga se!erti anak$ isteri dan .u.u !erlu dilindungi. 8ara melindungi
mereka ialah dengan di-ekalkan -er-agai jenis tangkal a0imat.
18
<. Pelindung kenderaan dari!ada ke.urian dan kemalangan.
=. angkal a0imat untuk menjadikan suami isteri intim$ -ertam-ah kasih sayang
su!aya suami tidak -erkahwin lain.
B. angkal a0imat untuk !enggerun$ !enunduk$ di!andang he-at$ da!at !erhatian
dan se-againya.
E. angkal a0imat untuk menjauhkan !el-agai jenis sial.
4. angkal a0imat !elaris.
). Mereka yang mengalami !enyakit lemah nafsu di-ekalkan dengan tangkal a0imat
untuk kuatkan nafsu.
Pengunaan Barang$Barang %ang &a"is 'agi Diharamkan Dan gan"il
Sesetengah !erawat yang mendakwa mem-eri khidmat rawatan s!ritual Islam telah
menggunakan -ahan*-ahan yang najis dan diharamkan di dalam Islam se!erti arak untuk
diurut atau di-eri minum$ air ken.ing$ air kum-ahan yang diam-il dari loji kum-ahan$
anak tikus dan anak -urung mer!ati untuk ditelan$ darah manusia dan -inatang se!erti
ayam$ daging -a-i dan lain*lainnya.
Di sam!ing itu tidak kurang juga mereka telah menggunakan -arang*-arang yang
sukar di.ari atau ganjil. 9ononnya -arang*-arang terse-ut sahaja yang -oleh
menyem-uhkan !enyakit. 6arang*-arang terse-ut se!erti tem!urung kela!a yang tidak
mem!unyai mata -agi mengu-at orang gila$ kain tujuh warna untuk meram-as !esakit*
!asakit tertentu -agi mengeluarkan jin atau syaitan atau unsur*unsur sihir dari tu-uh
!esakit$ akar sintok yang digunakan -agi memandikan !esakit$ duit syiling satu sen yang
dikeluarkan oleh !ihak 6ritish yang di!er-uat dari!ada tem-aga$ !arang atau tajak atau
a!a*a!a -arang -esi yang sudah -erkarat yang tidak digunakan lagi$ -er-agai jenis daun
ketika mengam-ilnya mestilah mem-eri salam ke!ada na-i yang menjaganya iaitu na-i
"llah Ilyas yang -iasanya menjaga daun*daun. Selain dari!ada itu$ -eri-u*ri-u -enda
yang lain se-agaimana yang diamalkan oleh !erawat*!erawat di Malaysia.
19

Anda mungkin juga menyukai