Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN BOJONEGORO
DESA CAMPUREJO
JL. Lisman no 40 te! "0#$# % &&&&#4
BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
Nome' ()&& * +0)$ * ,, * +0)4
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDA-AAN MAS-ARAKAT DESA " LPMD %
DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO
PERIODE +0)4. +0)/
KEPALA DESA CAMPURERJO

MEMBACA : Surat Keputusan Kepala Desa tahun 2007 tentang Pengurus
LPMD Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro
MENIMBANG : a. Sehubungan dengan masa jabatan pengurus LPMD Desa
Campurejo Kecamatan Bojonegoro serta untu!
men"ng!at!an pela#anan mas#ara!at !husun#a dalam
pela!sanaan pembangunan d" Desa Campurejo Kecamatan
Bojonegoro ma!a perlu mengang!at Pengurus LPMD #ang
baru $
b. bah%a agar dalam pela!sanaan !ons"deran a tersebut d"atas
dapat berda#a guna dan berhas"l guna ma!a sebaga" dasar
pela!sanaann#a d"tuang!an dalam Keputusan Kepala Desa .
MENGINGAT (
&. 'ndang(undang )omer : *2 tahun 200+ tentang pemer"ntah Daerah
2. Keputusan Menter" Dlam )eger" )omer : ,- .ahun &/// tentang Pedoman
'mum Pengaturan Pembentu!an Kelurahan $
*. Peraturan Derah ."ng!at 00 Kabupaten Bojonegoro )omer : &2 .ahun &/11
tentang Pembentu!an 2u!un .etangga dan 2u!un 3arga $
+. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )omer : 2* .ahun 2000 tentang
4rgan"sas" dan tata !erja Pemer"tah Kelurahan $
-. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )omer 01 .ahun 200, tentang
Pemer"ntahan Desa $
,. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )omer 0- .ahun 2001 .entang
Perubahan 5tas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )omer 01 .ahun
200, tentang Pemer"ntahan Desa $
MEMPERHATIKAN (
6as"l Mus#a%arah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro pada tanggal + 5pr"l 20&+
bertempat d" Bala" Desa dengan agenda mus#a%arah 2eorgan"sas" Pengurus LPMD
masa bha!t" 20&+ 7 20&/
MEMUTUSKAN
Meneta!0an (
P82.5M5 : Mengang!at saudara #ang )aman#a tersebut dalam lamp"ran Keputusan
Kepala Desa sebaga" Pengurus LPMD Desa Campurejo Kecamatan
Bojonegoro masa bha!t" .ahun 20&+ 7 20&/
K8D'5 : Dengan berla!un#a Kepusan "n" ma!a Keputusan Kepala Desa
Campurejo sebelumn#a d"n#ata!an t"da! berla!u
K8.095 : Keputusan "n" mula" berla!u seja! d"tetap!an dan apab"la terdapat
!e!el"ruan dalam penetapann#aa!an d"ada!an pembetulan sebaga"mana
mest"n#a.
D"tetap!an d" :Campurejo
Pada .anggal :+ 5pr"l 20&+
K8P5L5 D8S5 C5MP'28:4
EDI SAMPURNO1 S.So
Lamp"ra
n
)omor
.anggal
:
:
:
Keputusan Kepala Desa
&11 ; 20&- ; ; 20&+
+ 5pr"l 20&+
)4 )5M5 P8K82:55) K8D'D'K5) D5L5M
K8P8)9'2'S5) 2.
& S'K52D0 S35S.5 K8.'5 2.
2 520<0) S35S.5 S8K28.520S
* 8K4 S35S.5 B8)D56525
+ .5SL0) S35S.5 5)994.5
- .52S4)4 S35S.5 5)994.5
, M.='620 S35S.5 5)994.5
7 P'234K4 S35S.5 5)994.5
1 S'P25P.4 .)0 5)994.5
/ S'M5D0 S35S.5 5)994.5
D"tetap!an d" :Campurejo
Pada .anggal :0+ 5pr"l 20&+
K8P5L5 D8S5 C5MP'28:4
EDI SAMPURNO1 S.Sos
.embusan d"sampa"!an :
Kepada >th. &. Ketua LPMD
2. 5rs"p