Anda di halaman 1dari 11

Jawab semua soalan.

1 (a) Huraikan dua nilai yang perlu ada pada masyarakat kita untuk mewujudkan sikap
anti-rasuah.
(i)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ii)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(b)

Nyatakan empat sebab mengapa kerajaan bertekad dalam membanteras rasuah.

(i)
________________________________________________________________________
(ii)
________________________________________________________________________
(iii)
________________________________________________________________________
(iv)
________________________________________________________________________
(4 markah)
(c) Berikan dua tindakan yang boleh anda berikan dalam membanteras masalah ini.
(i)
_________________________________________________________________________
(ii)
_________________________________________________________________________
(2 markah)

2 (a) Nyatakan satu nilai yang diamalkan oleh Wilson Chong.


_________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Berikan maksud nilai yang terdapat dalam jawapan 2 (a).


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(2 markah)
(c) Berikan tiga sebab sikap yang diamalkan oleh Wilson wajib dilakukan.
(i)
_________________________________________________________________________
(ii)
_________________________________________________________________________
(iii)
_________________________________________________________________________
(3 markah)
(d) Senaraikan empat aktiviti yang boleh dilakukan dalam melahirkan hubungan baik
dengan keluarga.
(i)
________________________________________________________________________
(ii)
________________________________________________________________________
(iii)
_________________________________________________________________________
(iv)
_________________________________________________________________________
(4 markah)

3 (a) Nyatakan definisi bagi nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Berikan empat punca pencemaran udara.
(i)
_________________________________________________________________________
________

(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(iv)
_________________________________________________________________________
________
(c) Jelaskan empat kesan pencemaran udara terhadap manusia.
(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(iv)
_________________________________________________________________________
________
(4 markah)

(4 mark

3 (a) Berikan maksud nilai rasional.


_________________________________________________________________________
_____________
_________________________________________________________________________
_____________

(2 mark

(b) Nyatakan empat sebab berlakunya kemalangan jalan raya.


(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________

(iii)
_________________________________________________________________________
________
(iv)
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

(c) Cadangkan empat langkah mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.


(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(iv)
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

4 (a) Nyatakan tiga kewajipan sosial seorang bapa sebagai ketua keluarga.
(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________

(3 mark

(b) Berikan tiga kewajipan agama seorang bapa sebagai ketua keluarga.
(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________

(3 mark

(c) Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh En. Mohammad.


(i)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

5 (a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan dalam memajukan industri
ekopelancongan.
(i)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

(b) Nyatakan tiga sebab Malaysia mempunyai potensi yang tinggi dalam memajukan
industri ekopelancongan.
(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________

(3 mark

(c) Senaraikan tiga kawasan ekopelancongan yang popular di Malaysia.


(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________

6 (a) Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh rakyat Malaysia berdasarkan maklumat di
atas.

(3 mark

(i)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

(b) Berikan dua faedah mengamalkan nilai cinta akan negara.


(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________

(2 mark

(c) Nyatakan empat kesan jika sikap toleransi tidak diamalkan oleh masyarakat
majmuk di Malaysia.
(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(iv)
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

7 (a) Nyatakan satu dasar kerajaan yang berkaitan dengan maklumat di atas.
_________________________________________________________________________
_____________
(b) Berikan tiga tujuan penubuhan dasar di 7 (a) tersebut.
(i)
_________________________________________________________________________
________

(1 mark

(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(c) Nyatakan tiga faedah mengamalkan nilai menghormati hak wanita.

(3 mark

(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(d) Berikan tiga contoh amalan nilai menghormati hak wanita.

(3 mark

(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________

(3 mark

8 (a) Nyatakan dua nilai yang ditunjukkan berdasarkan maklumat di atas.


(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(b) Berikan maksud kedua-dua nilai dalam jawapan anda di 8 (a).

(2 mark

(i)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________
________

(4 mark

(c) Senaraikan empat langkah untuk membantu golongan insan cacat anggota dalam
masyarakat.
(i)
_________________________________________________________________________
________
(ii)
_________________________________________________________________________
________
(iii)
_________________________________________________________________________
________
(iv)
_________________________________________________________________________
________

Bahagian B
(20 markah)
Jawab dua soalan sahaja.

Huraikan dua nilai yang ingin disampaikan melalui mutiara kata di atas.

_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________

(4 mark

_________________________________________________________________________
______________

(10 mark

10 Bincangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh seorang anak untuk menjaga ibu
bapanya yang telah tua.
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________

(10 mark

11

Terangkan dua nilai yang ingin diterapkan kepada rakyat Malaysia melalui usaha ini.

_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
______________

(10 mark