Anda di halaman 1dari 6

Ciri ciri murid pemulihan

A) Emosi dan Tingkah Laku


Perasaan rendah diri.
Selalu sedih dan hiba.
Cepat bosan terhadap pelajaran
Takut akan perkara-perkara baru.
Pasif.
Malas dan degil.
B) Sosial
Gelisah dan selalu bergerak di dalam kelas.
Suka mengganggu kawan.
Lemah dan kurang interaksi dengan kawan.
Gemar menghisap jari atau menggigit kuku.
Selalu tidak hadir ke sekolah.
Hperaktif.
C) Kesihatan
Lemah tubuh badan dan kurang !at makanan.
Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang.
Masalah penglihatan ang terhad.
Lemah gerakan moto kasar dan halus.
"esihatan sering terganggu.
"urang menjaga kebersihan diri.
D) Kesediaan Belajar
#elum bersedia untuk belajar.
"urang perbendaharaan kata.
Lemah pemahaman.
"urang keakinan diri.
"urang matang.
E) Pengamatan
Tidak kenal sai!$ warna dan bentuk turutan.
Lemah pendengaran buni dan rentak.
"eliru terhadap konsep ruang dan men%ari arah.
Lambat mengkelas benda.
Tidak dapat menelesaikanmasalah.
Tidak kreatif.
Susah mengingat kembali.
Lemah pergerakkan dan perbuatan.
q http://didikcemerlang.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-murid-pemulihan.html
Keperluan murid pemulihan
KEPE!"#$ %E%E&#: PE'"!()#$ *#$ PE$*(*(K#$ K)#+
,leh 'ohd. )ani- 'at $or
Pelita %ahasa .un 2007
Kekaburan tentang sesuatu konsep dalam bidang pendidikan sedikit ban/ak dapat
mencatatkan usaha memba0a institusi pendidikan ke arah kecemerlangan dan
kegemilangan. Ketidak1elasan aspek istilah2 terutama kepada pentadbir atau pengurus
institusi pendidikan2 dilihat ban/ak memberi impak kepada hala tu1u2 misi dan 3isi /ang
ingin dicapai2 apatah lagi terhadap bidang /ang kurang diberikan perhatian oleh
sesetengah pentadbir2 iaitu bidang pemulihan dan pendidikan khas2 /ang pastin/a ban/ak
mengundang permasalahan2 terutama kepada pela1ar lemah berbanding dengan pela1ar
pintar.
*alam pendidikan2 terdapat tiga bidang penga1aran dan pemela1aran /ang melibatkan
pela1ar /ang menghadapi permasalahan dalam mengikuti pela1aran seperti kanak-kanak
atau pela1ar normal /ang lain2 iaitu Pemulihan dalam kelas2 Pemulihan Khas dan
Pendidikan Khas. Ketiga-tiga bidang itu perlu diberikan perhatian serius agar setiap
pela1ar mempun/ai peluang sama rata dalam mendapatkan hak mereka.
*ari segi konsep2 Pemulihan dalam kelas merupakan kaedah /ang digunakan untuk
membantu pela1ar lemah dalam menguasai sesuatu ta1uk dalam mata pela1aran tertentu.
Pemulihan Khas pula dimaksudkan sebagai usaha dalam pendidikan untuk mengatasi
masalah penguasaan dalam satu-satu kemahiran asas 4' 5membaca2 menulis dan
mengira6.
(sahak )aron dan Koh %oh %oon men/atakan pendidikan pemulihan sebagai
perkhidmatan untuk membantu keperluan pela1ar /ang menghadapi masalah pemela1aran
di sekolah atau dengan kata lain2 sebagai bentuk pendidikan atau tindakan atau inter3ensi
/ang dilaksanakan sea0al /ang mungkin terhadap pela1ar /ang lambat untuk
mengembalikan mereka ke tahap pencapaian /ang setara- dengan pela1ar lain dalam
kumpulan mereka.
Pendidikan Khas merupakan program /ang disediakan untuk kanak-kanak berkeperluan
khas mengikuti pemela1aran /ang bersesuaian dengan keperluan mereka. 'engikuti #kta
Pendidikan 1778 9Pendidikan Khas: di1elaskan di ba0ah seks/en 2 5ta-siran6 /ang
bermaksud pendidikan /ang men/ediakan keperluan pendidikan khas murid. 9+ekolah
Khas: dimaksudkan sebagai sekolah /ang men/ediakan Pendidikan Khas /ang
ditetapkan mengikut peraturan /ang dibuat di ba0ah seks/en ;1.
Pemilihan dan penetapan guru merupakan aspek penting dalam menentukan
keberkesanan ketiga-tiga bidang tersebut. %ukan semua guru /ang mampu mengurus
bidang tersebut. Kepakaran tertentu seharusn/a dimiliki bagi mela/akkan mereka
mendidik kanak-kanak /ang berlainan upa/a tersebut.
%agi Pemulihan dalam kelas2 indi3idu /ang sepatutn/a ditugaskan menga1ar ialah guru
/ang menga1arkan mata pela1aran tersebut. %erbe<a daripada Pemulihan Khas2 guru /ang
sepatutn/a terlibat ialah guru Pemulihan Khas. *ari segi per1a0atan2 guru tersebut tidak
termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas di sesebuah sekolah itu. 'ereka 1uga
perlu mempun/ai latihan khas dan bukan dilantik sembarangan. $isbah antara seseorang
guru pemulihan dengan pela1ar ialah tidak melebihi 1= orang.
Pendidikan Khas melibatkan guru /ang dilatih khas oleh institusi tertentu2 seperti .abatan
Pela1aran $egeri2 %ahagian Pendidikan >uru2 serta uni3ersiti tempatan dan luar negara.
)arus diingatkan 1uga baha0a guru Pendidikan Khas tidak boleh dilibatkan sebagai guru
ganti di sekolah.
Pela1ar 1uga berbe<a mengikut ketiga-tiga bidang. Pemulihan dalam kelas melibatkan
pela1ar normal di bilik dar1ah2 tetapi mereka lambat menguasai kemahiran atau ta1uk
tertentu dalam mata pela1aran tertentu. Pela1ar pemulihan khas ialah pela1ar /ang lambat
tercicir dalam menguasai kemahiran asas 4'.
Pela1ar Pendidikan Khas pula terdiri daripada pela1ar berkeperluan khas seperti kanak-
kanak tuna pendengaran2 kanak-kanak tuna penglihatan2 kanak-kanak bermasalah kerana
kecacatan akal /ang ringan dan sederhana2 serta kanak-kanak /ang mengalami gangguan
emosi dan tingkah laku dan bermasalah kerana -aktor genetik.
Penentuan pela1ar untuk mela/akkan mereka masuk ke dalam ketiga-tiga bidang pun
berbe<a. %agi pemulihan dalam kelas2 pela1ar masih berada di kelas biasa dan dia1ar oleh
guru mata pela1aran pada akhir penga1aran dan pemela1aran.
"ntuk pela1ar Pemulihan Khas2 mereka perlu melalui u1ian tertentu2 seperti u1ian saringan
dan u1ian diagnostik. #pabila ber1a/a dipulihkan2 mereka akan kembali ke kelas biasa.
Pela1ar Pendidikan Khas pula ditentukan melalui pengesanan pakar perubatan.
>uru2 terutama pentadbir atau pengurus sekolah2 perlu memahami baha0a pen/ediaan
kurikulum berbe<a antara ketiga-tiga bidang itu. Pengetahuan itu perlu bagi men1amin
mereka mendapat hak mereka mengikut kemampuan tersendiri.
Kurikulum /ang digunakan bagi Pemulihan dalam kelas ialah /ang berdasarkan
Kurikulum %aharu +ekolah endah. ?uma pela1ar dia1ar di kelas biasa dengan
menekankan konsep menga1ar daripada /ang mudah kepada /ang lebih mencabar.
%agi Pemulihan Khas2 kurikulum /ang digunakan memberikan penekanan terhadap
penguasaan kemahiranan asas 4'.
Pela1ar Pendidikan Khas menggunakan kurikulum Khas /ang berdasarkan Peraturan
Pendidikan Khas 1777 dan #kta Pendidikan 1778. Kurikulum khas itu disesuaikan
dengan mengambilkira masa2 bahan2 buda/a2 kelas2 teknik2 bantuan kepakaran dan
penglibatan mas/arakat.
Kurikulum berbe<a digunakan bagi memberikan impak terhadap penggunaan masa
pela1ar /ang terlibat. Pemulihan dalam kelas di1alankan bersama-sama pela1ar normal
/ang lain dan memberikan -okus terhadap mata pela1aran atau ta1uk /ang tidak dikuasai
oleh pela1ar.
%agi Pemulihan Khas2 mereka mengikuti 1adual 0aktu kelas biasa dan pela1ar diba0a ke
kelas pemulihan semasa mata pela1aran 'atematik dan %ahasa 'ela/u.
Pendidikan Khas lebih istime0a dari segi kean1alan masa. +esi penga1aran dan
pemela1aran bagi kumpulan itu agak le0at berbanding dengan pela1ar normal dan ban/ak
bergantung pada pengurusan diri dan kesediaan bela1ar pela1ar tersebut. 'asa rehat
pela1ar Pendidikan Khas 1uga dia0alkan 10 minit daripada pela1ar normal bagi
memberikan keselesaan kepada mereka men/esuaikan diri dengan persekitaran.
#spek pen/ediaan kelas bagi ketiga-tiga bidang itu 1uga berbe<a. Pemulihan dalam kelas
han/a di1alankan di bilik dar1ah biasa dan tidak memerlukan ruang /ang khusus.
Pemulihan Khas memerlukan sebuah bilik dengan keluasan tertentu. %ilik tersebut
hendaklah mengandungi sudut penga1aran dan pemela1aran2 sudut ker1a berkelompok dan
sudut rekreasi.
Pendidikan Khas memerlukan kelas khas atau sekolah tertentu melalui program integrasi.
Kelas khas perlu mengandungi kelas2 ruang tamu2 ruang dapur2 bilik tidur2 bilik air dan
tandas2 ruang rekreasi2 bilik pentadbiran dan keperluan lain /ang di-ikirkan dapat
memberikan sumbangan kepada pela1ar untuk hidup berdikari.
@ang berbe<a 1uga ialah pen/ediaan persediaan menga1ar guru. %egitu 1uga dengan
strategi dan kaedah penga1aran dan pemela1aran /ang semestin/a disesuaikan dengan
tahap dan kebolehan pela1ar mengikut bidang.
Pendemokrasian dalam pendidikan mungkin amat tepat bagi men1elaskan ketiga-tiga
konsep tersebut. Peluang untuk mendapatkan hak dalam pendidikan di 'ala/sia harus
diberikan secara saksama tanpa mengira keadaan diri seseorang pela1ar. Pendidik 1uga
seharusn/a sedar baha0a pengurusan ketiga-tiga bidang itu berbe<a dari segi dasar dan
pelaksanaann/a. $amun begitu2 matlamatn/a hampir sama2 iaitu memberikan
perkhidmatan pendidikan /ang terbaik kepada pela1ar dengan menggunakan seluruh
potensi diri /ang ada pada pela1ar semaksimum /ang mungkin. Pemulihan dalam kelas2
Pemulihan Khas dan Pendidikan Khas seharusn/a di-ahami sebaik-baik mungkin oleh
semua pihak bagi menentukan ke1a/aan pelaksanaann/a.
http://su-isme-ibnrahman.blogspot.com/2011/11/keperluan-berbe<a-pemulihan-dan.html
keperluan khas pelajar disleksia
Seperti ang kita tahu$ kanak-kanak &isleksia ini boleh dirawat. Mereka
memerlukan keperluan khas berbanding dengan kanak-kanak normal ang lain.
'leh itu$ semua pihak$ bermula daripada ibubapa$ guru$ masarakat dan
kerajaan harus memberikan kerjasama ang tinggi dalam menangani masalah
ini.
Satu %ara ang paling asas dalam membantu kanak-kanak disleksia ialah perlu
adana komunikasi dan pemahaman ang sama mengenai &isleksia antara ibu
bapa$ guru dan masarakat. Hal ini kerana jika dilihat dalam !aman permodenan
pada hari ini$ ada diantara ibubapa ang berpelajaran tinggi tidak dapat
menerima kenataan bahawasana anak mereka menghidap &isleksia. #egitu
juga dengan mentaliti masarakat umum ang mahukan anak-anak mereka
menjadi seorang ang bijak pandai agar dapat menjadi manusia ang berjaa
apabila dewasa kelak. (bubapa juga seolah-olah putus asa dan tidak dapat
menerima kenataan. 'leh itu$ pemahaman tentang apa itu &isleksia haruslah
dipertingkatkan oleh ibubapa dan masarakat. Masalah ini bukanlah terlalu besar
malah iana boleh dirawat.
Peranan guru sangat penting dalam mengatasi masalah ini. )ntara keperluan
lain ialah kanak-kanak disleksia perlu diletakkan ditempat duduk paling hadapan
apabila seisi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. "ami per%aa$ apabila
kanak-kanak ini diletakkan ditempat duduk paling hadapan$ mereka akan lebih
fokus terhadap proses pembelajaran.
Guru-guru haruslah sentiasa mengawasi dan mendekati kanak-kanak disleksia
ini ketika diberikan tugas. Contohna$ guru meminta dibuka halaman *+.
Pastikan kanak-kanak disleksia ini tidak tertukar dengan membuka halaman lain$
misalna halaman +*.
Guru juga haruslah dapat bertoleransi dengan kanak-kanak disleksia ketika
menalin soalan di papan tulis. Mereka perlu diberikan masa ang lebih banak
untuk meniapkan latihan. )ntara lain$ guru dapat memberikan soalan dalam
bentuk tertulis di dalam kertas.
"anak-kanak disleksia ang sudah menunjukkkan usaha keras untuk berlatih
dan belajar haruslah diberikan penghargaan ang sesuai seperti hadiah dan
memuji hasil kerja mereka. Tidak lupa juga proses pembelajaranna perlu
diselang-selikan dengan waktu istirahat ang %ukup.
Guru-guru dan ibubapa juga perlu melatih dan memerhatikan kanak-kanak
disleksia ini menulis tulisan titik-titik sambung sambil memperhatikan %ara kanak-
kanak ini duduk dan memegang pensilna. Tulisan titik-titik sambung
memudahkan mereka membe!akan antara huruf ang hampir sama %ontohna
,b- dengan ,d-. Murid harus diperlihatkan terlebih dahulu %ara menulis huruf titik-
titik sambung karena kemahiran tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja.
Pembentukan huruf ang betul sangatlah penting dan kanak-kanak ini harus
dilatih menulis huruf-huruf ang hampir sama berulang kali. Contohna huruf-
huruf dengan bentuk bulat. /g$ %$ o$ d$ a$ s$ 01$ bentuk !ig !ag. /k$ 2$ 3$ !1$ bentuk
linear. /j$ t$ l$ u$ 1$ dan bentuk hampir serupa. /r$ n$ m$ h1.
Guru-guru dan ibubapa perlu melakukan pendekatan ang berbe!a ketika belajar
matematik dengan kanak-kanak disleksia$ kebanakan mereka lebih senang
menggunakan sistem belajar ang praktikal. Selain itu kita juga perlu menedari
bahawa kanak-kanak disleksia mempunai %ara ang berbe!a dalam
menelesaikan sesuatu soalan matematik. 'leh itu$kita tidak boleh memaksa
kanak-kanak disleksia ini membuat %ara penelesaian ang klasik jika %ara
tersebut sukar diterima oleh mereka.
&ari aspek emosi pula kanak-kanak disleksia ini menjadi sangat sensitif$
terutama sekali jika mereka merasakan bahawa mereka berbe!a berbanding
teman-temanna dan mendapat perhatian ang berbe!a dari guruna. Lebih
buruk lagi jika prestasi akademik mereka menjadi semakin buruk akibat taraf
perbe!aan ang diberikan oleh guru. "eadaan ini akan menebabkan kanak-
kanak disleksia ini menjadi indi2idu ang mempunai konsep kendiri ang
rendah. 4ika hal ini tidak segera diatasi maka akan terus bertambah parah dan
menulitkan lagi proses terapi selanjutna. ibubapa dan guru adalah orang-orang
terdekat ang dapat membangkitkan semangatna$ memberikan moti2asi dan
menokong setiap langkah usaha ang ditunjukkan oleh kanak-kanak disleksia.
4angan sekali-sekali membandingkan kanak-kanak disleksia dengan rakan-
rakanna.
http.55we%arewesharewelaugh.blogspot.%om567**5**5keperluan-khas-pelajar-
disleksia.html