Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Matematik


Tingkatan Tingkatan 2
Tempoh 80 minit
Bidang Pepejal Geometri II
Tajuk Mencari luas permukaan pepejal geometri
Objektif
Pembelajaran
Murid akan diajar untuk
Memahami konsep luas permukaan!
"asil Pembelajaran Murid akan dapat#
Menentukan luas permukaan bagi prisma$piramid$silinder
dan kon!
Pengetahuan %edia
&da
Murid'murid telah mempelajari ciri dan bentangan
bentuk pepejal$ luas segitiga$ segiempat dan bulatan!
(ilai murni Bekerjasama dan hormat menghormati
&BM Pepejal geometri)gunting)kertas majong)permanent
marker)kertas pembalut hadiah
*emahiran Berfikir &plikasi)&nalisis)"ueristik!
FASA/MASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
CATATAN
%et Induksi
+ , Minit- Guru memulakan sesi
dengan mengemukakan
satu situasi berkaitan
dengan Majlis "ari .ahir!
&nda akan memba/a
hadiah 0ang dibungkus
dengan pembalut hadiah
0ang menarik!
%oalan
&dakah anda pernah
terlibat dalam membalut
hadiah1
2espon 0ang dijangka
3a!
%oalan
&pa kah maklumat 0ang
diperlukan untuk
membalut hadiah1
2espon 0ang ijangka
Bilangan pembalut
hadiah 0ang mencukupi!
Pepejal
geometri
terbentuk
daripada
gabungan
beberapa
permukaan!
FASA/MASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
CATATAN
.angkah 4
+20 minit-
Guru mengemuka satu
situasi harian!
5Ibu anda memberikan dua
helai kertas pembalut
hadiah!&nda dikehendaki
membalut limahadiah 0ang
mempun0ai bentuk 0ang
berlainan!6
*emudian guru
mengedarkan dua kertas
pembalut hadiah dan lima
pepejal geometri 0ang
berlainan bentuk!
Murid berbincang dalam
kumpulan bagi mencari
cara untuk memotong
kertas supa0a mencukupi
untuk membalut lima
pepejal geometri!
Guru memanggil /akil
kumpulan untuk
melekatkan bentangan
kertas 0ang telah digunakan
untuk membalut lima bentuk
hadiah!
+.ampiran 4-
%oalan
Bagaimanakah anda
dapat memastikan
kertas pembalut hadiah
0ang dibeikan
mencukupi1
2espon dijangka
i!Melukis bentangan bagi
kotak hadiah
ii!7ari luas setiap
bentuk dan jumlahkan
kesemua luas!
iii!Potong dan buka
kotak bagi mendapatkan
bentuk'bentuk
permukaan!
%oalan
Bandingkan luas kertas
0ang digunakan1&dakah
terdapat perbe8aan1
2espon 0ang dijangka
i!Terdapat perbe8aan
ii!&da 0ang guna ban0ak
dan ada 0ang guna
sedikit!
%oalan
Bagaimana anda boleh
memperbaiki
penggunaan kertas lebih
jimat1
2espon 0ang dijangka
i!Tetapkan bentuk pada
kertas pembalut hadiah
%trategi
melukis
rajah dan
membina
jadual!
*emahiran
menaakul!
*emahiran
menaakul
FASA/MASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
CATATAN
bagi mendapat luas
permukaan!
ii!bina bentangan 0ang
tepat bagi setiap bentuk
iii!.uas bentangan sama
dengan jumlah luas
permukaaan!
.angkah 2
+90 minit-
Guru meminta murid dalam
setiap kumpulan menekap
permukaan pepejal
geometri pada kertas
pembalut hadiah$
memotong dan menampal
pada carta luas pepejal
geometri!
+.ampiran II-
%eterusn0a murid diminta
berbincang bagi
melengkapkan carta luas
pepejal geometri!
Murid menampal kertas
mahjong di sekitar kelas!
%oalan
Berdasarkan maklumat
0ang diperolehi cari luas
permukaan bagi pepejal
geometri!
Berdasarkan carta luas
pepejal geometri 0ang
telah anda lengkapkan$
apakah rumusan anda1
2espon 0ang dijangka
i!.uas permukaan bagi
pepejal geometri ialah
hasil tambah kesemua
luas permukaan bagi
pepejal tersebut!
ii!.uas bentangan
%trategi
membina
jadual!
.angkah 9
+20 minit-
Guru mengemukakan
soalan seperti lampiran
untuk diselesaikan dalam
kumpulan!
Murid berbincang dalam
kumpulan dan menulis
pen0elesaiann0a
menggunakan strategi 0ang
dipilih di atas kertas
mahjong!
%oalan
Berdasarkan
pemerhatian anda
terhadap hasil
pen0elesaian semua
kumpulan$ strategi 0ang
manakah paling sesuai1
:elaskan pilihan anda1
2espon 0ang dijangka
%trategi teka dan uji
sebab cepat dapat
ja/apan
FASA/MASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
CATATAN
%emua murid berjalan bagi
melihat hasil kumpulan lain!
+Galler0 ;alk- dan memberi
maklum balas!
Guru mengedarkan soalan
untuk disiapkan secara
indi<idu!
2efleksi
+ , Minit-
Guru menulis maklum balas
daripada murid pada papan
tulis dan seterusn0a
mengemukakan soalan
bagi merumuskan
pembelajaran hari ini!
%oalan
&pakah 0ang mesti anda
tahu bagi mencari luas
pepejal geometri1
2espon dijangka
Melukis bentangan
dengan betul!dan
mencari luas
permukaan!
&plikasi
dan
menaakul!
:a/apan mengikut Model M="
4!.ampiran I
Bentukh hadiah
*umpulan
*uboid *uib kon Piramid Prisma
4
2
9
>
,
2!.ampiran II
7arta luas Pepejal Geometri
Bentuk Bentangan
permukaan
Bilangan
bentangan
.uas
permukaan
:umlah luas
permukaan
*ubus
*uboid
*on
Piramid
%ilinder