Anda di halaman 1dari 42

SENI DALAM PENDIDIKAN

TUTORIAL & ISL 11. Perkaitan Teori Pembelajaran
dengan SDP

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme bermaksud pembinaan
pengetahuan.
Individu sentiasa membina pengetahuan
sendiri berasaskan premis pengetahuan /
pengalaman sedia ada kepada
pengetahuan/pengalaman baru.
Pelajar membina pengetahuan tentang topik
yang dipelajari dengan mengaitkannya dengan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Melalui SDP kanak-kanak dapat membina
pengetahuan secara aktif.
SDP boleh dijadikan sebagai wadah untuk
membolehkan murid untuk mengekspresi idea
secara bebas dan kreatif.
Murid dapat menghubungkait ilmu baru dengan
pengetahuan sedia ada.
Murid mengekspresi ilmu baru dalam bentuk
baru.
Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru
melalui pelbagai cara dan bentuk.


Teori Kecerdasan Pelbagai
Teori Kecerdasan Pelbagai berkembang mengikut
konteks penggunaannya.
Setiap manusia mempunyai 8 kecerdasan yang
mempunyai aspek dan kualitinya yang tersendiri.
Kecerdasan setiap individu ialah dilihat pada kebolehan,:
- menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar,
-kebolehan mengenal dan mencipta masalah,
-membentuk keperluan terhadap pengetahuan baru,
- kebolehan mencipta sesuatu hasil atau
menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam
lingkungan sesuatu budaya.
Kecerdasan manusia
Kecerdasan Verbal Kecerdasan Logik
Matematik Linguistik
Kecerdasan Visual-Ruang
Kecerdasan Kinestetik
Kecerdasan Muzik
Kecerdasan Intrapersonal
Kecerdasan Interpersonal
Kecerdasan Naturalis
(a) SDP dapat menyokong penbelajaran bersepadu mengikut
saranan JERIS (jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial)
selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Ilmu yang diterapkan dapat mencetus idea dan kreativiti
kepada guru semasa mengajar di sekolah.Murid-murid juga
menjadi seronok dengan pengajaran guru dan menjadikan
sekolah sebagai sebuah tempat belajar yang kondusif.

(b) Menerima hakikat bahawa individu mempunyai
kecerdasan yang berbagai.
Setiap individu mempunyai tahap kecerdasan berbeza
antara satu dengan yang lain. Setiap kecerdasan adalah
berlandaskan yang mewujudkan persaingan antara setiap
individu dengan indivitu yang lain. Melalui SDP, ilmu dapat
dikongsi supaya kita mampu meningkatkan tahap
kecerdasan kita.


c) Wujudkan suasana kolaboratif
Dalam kerja berkumpulan aspek koloboratif ini dapat
diwujudkan melalui perkongsian idea dan kemahiran supaya
tugasan yang ingin dihasilkan dapat dilukis dan diwarna
dengan lebih menarik kesan daripada perkongsian maklumat
dan menerima idea orang lain secara terbuka dan
membabitkan diri dalam aktiviti tersebut secara aktif sesama
ahli kumpulan dengan penuh kompromi.

d)Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi
penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran
Guru sebagai agen dan pemudahcara dalam
meperkembangkan ilmu kepada murid. Guru memainkan
peranan yang sangat besar bagi menjamin tahap pencapaian
murid berada di tahap optima.pembaharuan serta strategi
pengajaran ysng pelbagai mampu membuatkan murid
sentiasa tertarik dengan pengajaran guru. Bahan bantu
mengajar juga haruslah menarik dan membuatkan murid
teruja untuk belajar di dalam kelas.


e) Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri.
Guru yang mempunyai daya motivasi yang tinggi
akan mendorong murid menjadi lebih yakin dengan
diri dan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu
pengetahuan
Unsur SDP bukan sahaja sempit atau terikat pada
ruang yang kecil sahaja tetapi ianya mencakupi
segenap aspek kehidupan yang kita tidak nampak
dengan jelas melainkan kita benar-benar fokus
dengan tanggungjawab sebagai seorang guru yang
bersikap profesional dan matang.

Teori Pemprosesan Maklumat
Menurut Gagne, pengalaman yang disimpan di dalam
stor jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk
mengaitkannya dengan pengalaman baru.
Hierarki pembelajaran gegne,
I. Pembelajaran isyarat
II. Pembelajaran gerak balas
III. Pembelajaran rangkaian motor
IV. Pembelajararan bahasa
V. Pembelajaran diskriminasi
VI. Pembelajaran konsep
VII. Pembelajaran prinsip
VIII. Pembelajaran penyelesaian masalah

Murid dapat berinteraksi dengan bahan
Murid dapat berinteraksi dengan orang lain
semasa proses penghasilan/ penyampaian
Murid mendapat maklum balas dari orang lain
Murid saling bekerjasama dalam proses
penghasilan karya


Teori Pembelajaran Sosial
Menegaskan bahawa manusia belajar malalui
peniruan iaitu dengan cara memerhatikan
tingkah laku orang lain dan cuba
melakukannya.
Terdapat 3 jenis peniruan:
I. Peniruan secara langsung
II. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan
III. Peniruan elisitasi


Peniruan berlaku:
Murid membuat pemeraman idea dan cuba
mengekspresikan idea tersebut
Memori yang berkekalan- sama ada peristiwa
sedih atau gembira
Murid bergerakbalas terhadap segala yang
didengar, dilihat atau dirasai

Teori Otak Kanan dan Kiri
Otak kanan berfungsi dalam hal-hal yang masih belum
konkrit, masih kabur-kabur. Tergolong dalam medan
fungsi otak kanan ialah dalam aspek bentuk dan pola,
manipulasi ruang, ritma dan apresiasi muzik, imej dan
gambaran, imaginasi, khayalan, rentak lagu dan
sebagainya. Oleh itu otak kanan digelar otak seni.
Otak kiri dikaitkan dengan hal-hal yang sudah konkrit,
sudah ada bentuk dan ini termasuklah dalam aspek-
aspek bahasa, formula matematik, logik (mantik,
taakulan), nombor, analisis, senikata lagu. Otak kiri
digelar otak sains
SDP yang diajar disekolah dapat dapat
memupuk kecerdasan otak melalui
pembelajaran dan penguasaan mata
pelajaran.
2. Faedah SDP dalam P&P
Menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik
dan menyeronokkan.
Membantu guru dalam memahami minat murid.
Membantu memperkembangkan intelek murid
terutama dalam aspek penyelesaian masalah.
Mendorong kanak-kanak menggunakan
imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan
pelbagai.
kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam
pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan.
Integrasi ketiga-tiga bidang ini dengan mata
pelajaran lain membantu dalam mengimbangkan
perkembangan otak kiri dan otak kanan.

Mengasah naluri ingin tahu murid terhadap
pengajaran guru.
Meningkatkan pengetahuan dan daya
kreativiti murid dalam seni visual, seni muzik
dan seni pergerakan.
Memotivasikan guru menjadi kreatif, inovatif,
peka, berpesonaliti seimbang dan profesional.
Membantu perkembangan murid secara
menyeluruh dan bersepadu.


3. Faedah SDP dalam kehidupan
seharian
Murid dapat menghargai dan menghayati
keindahan ciptaan tuhan.
Memupuk budaya pengamatan, ekspresi dan
presepsi dalam proses penghasilan.
Murid mengaplikasikan pembelajaran di
sekolah dalam kehidupan seharian.
Murid dapat menghargai sumbangan tokoh-
tokoh seni

Pengalaman optima melalui Seni membawa
kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar
Memperkembangkan kemahiran meneroka,
pengalaman dan ekspresi
Menggalakkan pembelajaran seumur hidup
secara menyeluruh
4.Kepentingan Imaginasi, Emosi,
Ekspresi dan Kreativiti
Maksud imaginasi
- Imaginasi memberi gambaran yang menyenangkan ke dalam fikiran
dengan menjadikan segala sesuatu lebih sempurna daripada apa
yang diketahui sebelum ini, imaginasi menghalang kita untuk
berpuas hati dengan keadaan sekarang mahupun keberhasilan
masa lalu, dan terus mendorong kita untuk mengejar kesenangan
yang belum pernah dicuba untuk atau keutamaan yang ideal.

KEPENTINGAN IMAGINASI
Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun
dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak
yang mempunyai keupayaan menyelesaikan
masalah serta mampu membuat penilaian dan
bijak membuat keputusan.
KEPENTINGAN IMAGINASI
Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan
keupayaan bersosialselain meningkatkan
keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni
juga menganjurkan semangat bekerjasama di
dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.
KEPENTINGAN EMOSI
Melukis merupakan aktiviti yang mampu
memberikan kepuasan kepada kanak-kanak.
Melalui lukisan, kanak-kanak dapat
meluahkan perasaan dan emosi selain dapat
membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga
dapat membantu menajamkan daya intuisi
kanak-kanak.
KEPENTINGAN EKSPRESI
Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan
kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa
yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam
bentuk dan rupa imej yang unik mengikut
tahap pemahaman mereka. Melalui aktiviti
melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan
daya sensitiviti pancaindera.
Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat
membantu murid untuk mengembangkan
aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di
dalam pendidikan seni visual mengutamakan
proses, berbanding dengan hasilan akhir.
KEPENTINGAN KREATIVITI
5. BAGAIMANAKAH MENGHASILKAN
PEMBELAJARAN YANG OPTIMUM,
BERSEPADU DAN MENYERONOKKAN
DI DALAM SUBJEK SENI?
(i) pemerhatian
(ii) penerokaan
(iii) penghasilan (pembuatan)
(iv) apresiasi dan perlanjutan
4 aspek utama:
Pemerhatian adalah melibatkan melibatkan
sensitiviti deria manusia. Ia melibatkan
penggunaan deria penglihatan manusia.
Pemerhatian secara aktif pula ialah bagaimana
pemerhatian atau penyediaan seorang guru
itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam
kelas seninya dan ianya mestilah dapat
dilakukan secara bersepadu.
Pemerhatian
Contohnya seorang guru ingin mengajar
muridnya melukis gambar permandangan.
Permandangan tersebut mestilah merujuk
kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan
murid muridnya seperti kehidupan nelayan
tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di
tepi laut. Murid dapat melakukan
pemerhatian secara aktif tentang gambaran
sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah
pantai itu.
Contoh contoh
Contohnya, guru seni mengajar muridnya
melukis bunga lebih mudah di mana guru
boleh membawa bunga kedalam kelas untuk
di lihat oleh muridnya berbanding jika
muridnya diminta melukis sesuatu yang
memerlukan mereka menggunakan daya
imaginasi mereka seperti melukis kapal
angkasa. Pemerhatian secara aktif yang ketiga
ialah guru juga perlu melihat dan
Bahan konkrit
Contohnya di dalam pengajaran membuat
kolaj, murid mengunakan bahan kain buang
yang berwarna warni. Guru memberi
kebebasan kepada muridnya membentuk apa
saja. Kebebasan ini memberi peluang kepada
muridnya meneroka imaginasi mereka sendiri.
Bahan yang menarik
Kita semua tahu penerokan melibatkan
sesuatu yang dikaji dan dilihat secara
menyeluruh. Murid meneroka sesuatu bahan
itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui
berbagai aspek atau segi.
Penerokaan.
Contohnya seperti aktiviti seni reka, murid meneroka bahan yang
dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj,
garisan atau bentuk, elemen - elemen corak yang digunakan di
dalam pembuatan batik atau kraf tangan. Melalui bahan ini, murid
berpeluang membuat persepsi sendiri lantas dapat pengertian
secara kritis dan kreatif. Secara tidak langsung, ini akan memberi
peluang kepada murid untuk membuat hasilan atau pembuatan
idea yang baru.
Contoh-contoh
Seterusnya, selepas aktiviti penerokaan, guru perlu membimbing
muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan
dan teknik yang sesuai dan betul. Selain itu, guru juga perlu menerangkan
tatacara, langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. Ini dapat
membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari
objektif yang hendak dicapai. Guru juga perlu menerangkan cara amalan
tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti, keselamatan dan membantu
murid di dalam penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan
bentuk hasil.
Penghasilan atau pembuatan
Ia melibatkan penyataan dan unsur afektif.
Terdapat dua jenis utama aktiviti apresiasi
iaitu aktiviti yang dirancang khas dan aktviti
mudah yang dirancang di akhir setiap
pelajaran. Aspek ini merujuk kepada perasaan
murid semasa dan setelah melakukan aktivit
seni didalam kelas.
Apresiasi
6.UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN
DALAM PENDIDIKAN
Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan
Sanskrit buddayah, yang merupakan kata jamak
bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi
pekerti atau akal) secara amnya membincangkan
hal-hal berkaitan budi dan akal manusia.
kebudayaan ialah keseluruhan pengertian, nilai,
norma, ilmu pengetahuan serta struktur-struktur
kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan
seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri
khas sesebuah masyarakat
Budaya
Contohnya, setiap hasilan seni yang
dihasilkan,mereka perlulah melihat dari sudut
pandangan yang positif. Ia mengenai nilai atau
idea yang hendak disampaikan dan berkaitan
dengan kehidupan yang sebenar.
Contohnya ialah seperti mencintai alam
kehidupan, nilai patriotisme dan nilai nilai
murini yang lain.
Menghargai nilai murni
SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai