Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK LEMBAGA PENGAWAS 2014-2017

SWOT LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

KEKUATAN

 

KELEMAHAN

1. Pemilihan Pengawas Sekolah dalam kalangan pelajar yang berkeyakinan tinggi

2. Keprihatinan guru-guru penasihat Lembaga Pengawas terhadap kebajikan Pengawas Sekolah

1.

Sebilangan kecil Pengawas Sekolah kurang bersemangat setelah beberapa bulan berkhidmat

2.

Segelintir Pengawas Sekolah tidak mematuhi peraturan sekolah

3.

Pengawas Sekolah kurang memahami tugas yang diberikan

3. Keterbukaan Pengawas Sekolah menerima sebarang tugas yang diberi

4.

Terlalu bergantung kepada pemantauan guru penasihat apabila melaksanakan tugas

PELUANG

 

ANCAMAN

1. PIBG dan barisan pentadbir sekolah memberi sokongan padu dalam menangani masalah disiplin sekolah

1.

Ibu bapa tidak membenarkan anaknya menjadi Pengawas Sekolah

2.

Diancam dan diperkecilkan oleh pelajar lain ketika melaksanakan tugas

 

3.

Segelintir pelajar sering melanggar peraturan sekolah

2.

Pembahagian masa antara tugas sebagai Pengawas Sekolah dan sesi PdP

ISU STRATEGIK LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

BIDANG

ISU STRATEGIK

Hal Ehwal Murid (Lembaga Pengawas Sekolah)

Bidang tugas Pengawas Sekolah semasa waktu P&P

Pengawas Sekolah dibebani tugas lain di luar bidang tugasan mereka

TOWS MATRIKS LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

TOWS MATRIKS Kekuatan Kelemahan Dalaman 1. Hubungan yang rapat antara para Pengawas Sekolah 1. Segelintir
TOWS MATRIKS
Kekuatan
Kelemahan
Dalaman
1. Hubungan yang rapat
antara para Pengawas
Sekolah
1. Segelintir Pengawas
Sekolah kurang
berdisiplin
2. Sokongan dan bantuan
penuh guru-guru
penasihat Lembaga
Pengawas Sekolah
2. Segelintir Pengawas
Sekolah tidak mematuhi
peraturan sekolah
3. Barisan Pengawas
Sekolah yang bersahsiah
tinggi
3. Pengawas Sekolah
kurang memahami tugas
yang diberikan
Luaran
4. Keterbukaan yang
ditunjukkan oleh
Pengawas Sekolah
apabila diamanahkan
sesuatu tugas
4. Terlalu bergantung
kepada pemantauan
guru penasihat apabila
melaksanakan tugas
Peluang
SO
1. Kerjasama daripada
sebilangan pelajar
dalam menyelesaikan
sesuatu masalah
S1 + S2 + S3 + S4 + + O1 + O3
Merangka program ke arah
memantapkan kepimpinan diri
Pengawas Sekolah
2. Tiada kerenah
birokrasi dalam
menjalankan sesuatu
program
WO
W1 + W2 + W3 + W4 + O1 + O2
Merangka program ke arah
meningkatkan keyakinan
semasa menjalankan tugas
sebagai Pengawas Sekolah
3. Tolak ansur daripada
para guru dalam
menjalankan sesuatu
aktiviti
Ancaman
ST
1. Diancam dan
diperkecilkan oleh
pelajar lain ketika
melaksanakan tugas
S2 + S4 + T1 + T2
Membina hubungan yang lebih
erat antara guru, Pengawas
Sekolah dan pelajar
2. Segelintir pelajar
sering melanggar
peraturan sekolah
WT
W1 + W2 + T1 + T2
Meningkatkan motivasi dan
jati diri dan penampilan yang
bernas sebagai Pengawas
Sekolah

ISU, MATLAMAT, SASARAN, DAN KPI 2011 2014 LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

Bidang

Matlamat

Strategi

 

KPI

TOV

 

Sasaran

 

Strategik

Pelaksanaan

 

‘11

‘12

‘13

‘14

J/k

Meningkatkan

Mengadakan

%

Pengawas

70%

85%

90%

95%

100%

Lembaga

pengetahuan

Kursus Latihan

Sekolah

Pengawas

Ketua Pelajar

Kepimpinan

mempunyai

Sekolah

tentang asas

Pengawas

pengetahuan

kepimpinan

Sekolah

tentang

yang berkesan

kepimpinan

dan berkualiti

yang berkesan

dan berkualiti

Meningkatkan

Mengadakan

%

Pengawas

70%

85%

90%

95%

100%

tahap komitmen

sesi pertemuan

Sekolah

dan kerjasama

dan

berkomitmen

daripada

perbincangan

tinggi terhadap

Pengawas

secara terbuka

tugas

Sekolah

lebih kerap

Meningkatkan

Menganjurkan

%

Pengawas

70%

85%

90%

95%

100%

motivasi

Seminar/

Sekolah

Pengawas

Ceramah/

bermotivasi

Sekolah

Bengkel

Motivasi

Mengurangkan

Pembahagian

%

70%

85%

90%

95%

100%

tekanan yang

tugas yang

Pengurangan

dihadapi oleh

sama rata

tekanan emosi

Pengawas

Sekolah

STRATEGI-STRATEGI UTAMA LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

   

Andaian/fakta

 

Pendorong

Isu strategik

 

Strategi

yang

Halangan untuk melaksanakan strategi

untuk

cadangan

menyokong

memilih

   

strategi ini

 

strategi

1. Tahap

1.

Merangka

Pengawas

Segelintir Pengawas Sekolah tidak memberi kerjasama

Sokongan padu

keyakinan

program ke

Sekolah boleh

daripada Pihak

sebahagian

arah

mematuhi

Pentadbir dan

Pengawas

memantapkan

peraturan

 

guru

Sekolah masih

kepimpinan diri

sekolah

kurang

Pengawas

memuaskan

Sekolah

2.

Merangka

Sokongan padu guru dan pelajar

Sebahagian kecil murid- murid tidak memberi kerjasama

Adanya komitmen daripada Pihak Pentadbir, guru- guru dan PIBG

program

meningkatkan

 

keyakinan

 

semasa

bertugas

 

3.

Meningkatkan jati diri dan penampilan yang kemas sebagai seorang pemimpin

Pengawas Sekolah mempunyai potensi diri untuk berubah

Sebahagian guru dan pelajar tidak memberi kerjasama

Sokongan padu

daripada Pihak

 

Pentadbir dan

guru.

2. Komitmen dan

Membina

Sambutan yang baik oleh semua pihak

Sebahagian guru dan pelajar tidak memberi kerjasama

Sokongan padu

kerja

hubungan yang lebih erat antara:

daripada Pihak

berpasukan

 

Pentadbir dan

Pengawas

1)

Pengawas

 

guru

Sekolah masih

Sekolah

kurang

dengan

memuaskan

Pengawas

Sekolah

2)

Pengawas

Sekolah

dengan guru

3)

Pengawas

Sekolah

dengan pelajar

3. Pengawas

Menyediakan

Pengawas

Sebahagian Pengawas Sekolah suka mengambil peluang meninggalkan sesi pengajaran dan pembelajaran

Sokongan padu

Sekolah

maklumat awal

Sekolah boleh

daripada Pihak

dikehendaki

untuk makluman

mematuhi

Pentadbir dan

bertugas

guru-guru

peraturan

guru

semasa waktu

sekolah

pengajaran dan

 

pembelajaran

4. Pengawas Sekolah dibebani tugas lain di luar bidang tugasan mereka

Menyediakan

Pengawas

Sebahagian guru memerlukan Pengawas Sekolah melaksanakan tugasan penting sekolah kerana mereka mampu melaksanakan tugasan tersebut

Sokongan padu

maklumat awal

Sekolah boleh

daripada Pihak

untuk makluman

mematuhi

Pentadbir dan

guru-guru

peraturan

guru

sekolah

PELAN TAKTIKAL LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

 

1. Tahap keyakinan sebahagian Pengawas Sekolah masih kurang memuaskan

 

2. Komitmen dan kerja berpasukan Pengawas Sekolah masih kurang memuaskan

VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK

3. Pengawas Sekolah ada yang bertugas semasa waktu pengajaran dan pembelajaran

4. Pengawas Sekolah dibebani tugas lain di luar bidang tugasan mereka

 

1. Meningkatkan pengetahuan Pengawas Sekolah tentang asas kepimpinan yang berkesan dan berkualiti

 

2. Meningkatkan tahap komitmen dan kerjasama daripada Pengawas Sekolah

MATLAMAT STRATEGIK

3. Meningkatkan motivasi Pengawas Sekolah

 

4. Meningkatkan tahap kesedaran terhadap masa pengajaran dan pembelajaran

 

5. Mengurangkan beban tugas Pengawas Sekolah

 
 

1. % Pengawas Sekolah mempunyai pengetahuan kepimpinan yang berkesan dan berkualiti

2. % Pengawas Sekolah berkomitmen tinggi terhadap tugas

 

INDIKATOR PRESTASI/ FAKTOR KEJAYAAN

3. % Pengawas Sekolah bermotivasi

 

4. % Pengawas Sekolah yang menguruskan masa pengajaran dan pembelajaran dengan baik

 
 

5. % Pengawas Sekolah yang bertugas mengikut jadual khas

 

OBJEKTIF

Pada akhir tahun 2014, 100% Pengawas Sekolah dapat membina keyakinan dan memotivasikan diri

 

STRATEGI

Mempelbagaikan aktiviti

 
       

Sumber

       

Bil

Tindakan/

Program/

Projek

Pelaksana/

Tangungjawab

Tempoh

(Kos/

Manusia/

alat)

 

Output

KPI

Pelan

Kontigensi

Catatan

1

Kursus

GPK HEM

Februari

PIBG

Menjana minda

100%

Ceramah

 

Kepimpinan

Guru penasihat/

dan

terhadap ilmu

kesedaran

Kepimpinan

Pengawas

Semua

Julai

kepimpinan

Pengawas

oleh

Pengawas

meningkat

penceramah

Sekolah

jemputan

2

Mesyuarat

GPK HEM/

Sekali

Sekolah/

1.

Penyelarasan

100%

Mengikut

 

Lembaga

Guru

setiap

Lembaga

dan

penglibatan

kesesuaian

Pengawas

Penasihat/

bulan

Pengawas

pemantauan

Pengawas

guru

Sekolah

Semua

Sekolah

tugas

Sekolah

penasihat

Pengawas

2.

Mendapatkan

dan

Sekolah

cadangan

Pengawas

penyelesaian

Sekolah

masalah

3

Perlantikan

Pengetua

Januari

Sekolah/

1.

Melantik

100%

Taklimat

 

Pengawas

GPK HEM/

(1 hari)

PIBG

kumpulan

penglibatan

dan

Sekolah

Guru Penasihat

pelaksana

Pengawas

Operasi

sesi

dasar dan

Sekolah

2014/2015

peraturan

sekolah

2.

Membina sifat

kepimpinan

4

Program

GPK HEM/

Mei

Sekolah

Memastikan

100%

Taklimat

 

Khas Hari

Guru

/Lembaga

pelajar

penglibatan

Guru

Penasihat/

Pengawas

menghargai jasa

Pengawas

Semua

Sekolah

guru-guru

Sekolah

Pengawas

Sekolah

PELAN OPERASI LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

PELAN OPERASI 1

NAMA PROJEK

: KURSUS LATIHAN KEPIMPINAN PENGAWAS SEKOLAH

RASIONAL

: Mendedahkan pelajar kepada ilmu kepimpinan

OBJEKTIF

PROGRAM

: Penyertaan Pengawas Sekolah secara maksimum

TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN

: Februari dan Julai 2014 (2 hari 1 malam setiap satu)

KOS PERLAKSANAAN

: RM 1500 (RM 750 setiap satu)

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Catatan

1

Menyediakan Kertas Cadangan

GPK HEM

1

minggu

 

Setiausaha Projek

 

2

Mesyuarat AJK pelaksana

GPK HEM

1

hari

 

Setiausaha Projek

 

2.1 Ucapan GPK HEM

2.2 Bentang Kertas Kerja

2.3 Lantik AJK

2.4 Agih tugas

2.5 Tetap tarikh

2.6 Bincang kos

2.7 Jemputan

2.8 Hal-hal lain

3

Surat menyurat

AJK Jemputan

3

hari

 

3.1 Jemputan kepada penceramah

 

3.2 Edaran surat pemberitahuan kepada ibu bapa

3.3 Makluman kepada PPD Tampin

4

Mesyuarat penyelarasan

Setiausaha Projek

1

hari

 

AJK Pelaksana

 

4.1 Ucapan Pengerusi

4.2 Bentang minit mesyuarat

4.3 Mengesahkan minit mesyuarat

4.4 Laporan daripada Jawatakuasa

- urusetia

- persiapan tempat

- makan minum

- sijil / hadiah/ cenderamata

- buku program

- perasmian dan penutup

- keselamatan/ kecemasan/ disiplin

5

Perlaksanaan

AJK Pelaksana

2

hari satu

 

malam

6

Penilaian

AJK Pelaksana

1 hari

 

6.1 Perbincangan antara AJK Pelaksana

6.2 Penyelarasan dan membuat laporan

7

Post Mortem

GPK HEM

1 hari

 

Setiausaha projek

7.1 Ucapan Pengerusi

7.2 Laporan daripada Setiausaha projek

7.3 Penambahbaikan projek

PELAN OPERASI 2

NAMA PROJEK

: MESYUARAT LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

RASIONAL

: Memastikan pelaksanaan aktiviti tahunan mengikut takwim sekolah

OBJEKTIF

PROGRAM

:

1. Penyelarasan tugas

2. Pemantauan tugasan

3. Mendapatkan cadangan bagi penyelesaian masalah

TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN

KOS PERLAKSANAAN

: Tiada

: Setiap bulan untuk tahun 2014

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Catatan

1

Perbincangan dengan GPK HEM

GPK HEM

1 hari

 

Setiausaha LPS

Guru Penasihat

2

Surat menyurat

Setiausaha LPS

7 hari

 

2.1 Jemputan kepada GPK HEM

2.2 Jemputan kepada Guru Penasihat

3

Penempahan Bilik Mesyuarat

Setiausaha LPS

1 hari

 

4

Perlaksanaan

Setiausaha LPS

1 hari

 

4.1 Ucapan Pengerusi

4.2 Bentang minit mesyuarat

4.3 Mengesahkan minit mesyuarat

4.4 Laporan daripada Jawatakuasa/ Biro

4.5 Perbincangan dan membuat keputusan

4.6 Hal-hal Lain

NAMA PROJEK /TINDAKAN

PELAN OPERASI 3

: PELANTIKAN PENGAWAS SEKOLAH

RASIONAL

: Melantik kumpulan pelaksana dasar dan peraturan sekolah dalam kalangan pelajar

OBJEKTIF

PROGRAM

:

1. Melatih dan membina sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar

2. Menanam rasa bertanggungjawab dalam diri pelajar

TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PERLAKSANAAN

: RM 300

: Januari 2014

Langkah

 

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Catatan

1

Mesyuarat dengan GPK HEM

Pengetua/ GPK HEM/ Semua Guru Penasihat Pengawas

1 hari

 

1.1

Taklimat Khas

2

Pelaksanaan

GPK HEM/ Setiausaha LP/ Semua guru penasihat Pengawas

1 hari

 

2.1

Pelantikan dan penyerahan watikah

3

 

Aktiviti:

GPK HEM/ Setiausaha LP/ Semua guru penasihat Pengawas

1 hari

 

3.1 Pemasyhuran barisan Lembaga Ketua Pelajar

3.2 Penyerahan Watikah

3.3 Bacaan Ikrar/ mengangkat sumpah

 

4

Penilaian dan post mortem

Guru penasihat

1 hari

 

Pengawas

4.1 Menyediakan laporan tahunan

4.2 Membuat penambahbaikan

NAMA PROJEK /TINDAKAN

PELAN OPERASI 4

: MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

RASIONAL

: Menanamkan sifat menghargai jasa guru dalam kalangan pelajar

OBJEKTIF

PROGRAM

:

1. Melahirkan murid-murid yang berbudi bahasa

TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANA

2. Melaksanakan aktiviti tahunan

: 16 Mei 2014

KOS PELAKSANAAN

: RM 1000.00

Langkah

 

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Catatan

1

Mesyuarat bersama GPK HEM

GPK HEM/

1 hari

 

Guru-guru Penasihat/

1.1

Ucapan Pengerusi

Ketua Pengawas

1.2

Membentangkan Kertas Konsep

Sekolah

1.3

Perbincangan agihan tugas/lantik AJK

1.4

Tetapkan tarikh

1.5

Bincang kos

1.6

Jemputan

1.7

Hal-hal lain

1.8

2

Aturcara majlis

 

JK Urusetia

1 hari

 

3

Menyediakan hadiah/ sijil/ cenderamata

JK Hadiah

1 hari

 

4

Mesyuarat Penyelarasan

Setiausaha

1 hari

 

5.1

Ucapan Pengerusi

5.2

Bentang minit mesyuarat

5.3

Mengesahkan minit mesyuarat

5.4

Laporan dari Jawatankuasa

-

urusetia

-

persiapan tempat

-

makan minum

-

perasmian dan penutup

-

hadiah/ cenderamata

5.5

Hal-hal lain

5

Pelaksanaan

 

Setiausaha

1 hari

 

6

Penilaian

 

GPK HEM/ Setiausaha

1 hari

 

7

Post mortem

 

Pengetua/ GPK HEM/ Setiausaha/ Semua guru penasihat

1 hari