Anda di halaman 1dari 4

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 2010

PENCERAPAN P&P GURU


NAMA GURU NO.K/P
NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH TARIKH
MATA PELAJARAN MASA TAHUN/TING. BIL MURID

DESKRIPSI UMUM SKOR 6, 4 DAN 2 BAGI ASPEK 4.1 - 4.3


SKOR 6 Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pembelajaran murid.
SKOR 4 Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
SKOR 2 Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3

DESKRIPSI SKOR
Aspek Kriteria Kritikal
6 5 4 3 2 1
• Hampir keseluruhan murid terlibat secara aktif dalam • Kebanyakan murid terlibat secara aktif dalam • Sangat sedikit murid terlibat secara aktif dalam
aktiviti pembelajaran seperti perbincangan/ memberi aktiviti pembelajaran seperti terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti terlibat dalam
respons terhadap soalan guru/membuat catatan/membuat perbincangan/memberi respons terhadap perbincangan/memberi respons terhadap soalan
gerakan fizikal atau arahan lain guru. soalan guru/membuat catatan/membuat guru/membuat catatan/membuat gerakan fizikal atau
Penglibatan aktif
• Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam gerakan fizikal atau arahan lain guru. arahan lain guru.
4.1 murid membolehkan
pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan • Kebanyakan murid berinteraksi secara aktif • Sangat sedikit murid berinteraksi secara aktif dalam
Penglibatan berlakunya 6 guru atau murid dengan bahan.
4 dalam pelbagai hala seperti murid dengan
2 pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid
Murid pembelajaran
• Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap murid, murid dengan guru atau murid dengan dengan guru atau murid dengan bahan.
berkesan.
pelajaran sepanjang waktu pembelajaran bahan. • Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap
• Kebanyakan murid memberi tumpuan pelajaran sepanjang waktu pembelajaran
terhadap pelajaran sepanjang waktu
pembelajaran.
• Murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap • Murid dapat memberi respons terhadap • Sangat sedikit murid memberi respons terhadap
arahan/soalan guru. arahan/soalan guru. arahan/soalan guru.
Penguasaan
4.2 • Murid memberi pandangan atau idea yang sesuai dan • Murid memberi pandangan atau idea yang • Sangat sedikit murid dapat mencapai objektif
pembelajaran murid
Penguasaan berkaitan tajuk pelajaran. berkaitan tajuk pelajaran. pembelajaran.
Pembelajaran
selaras dengan 6 • Murid berupaya melakukan tugasan secara akses kendiri,
4 • Kebanyakan murid dapat mencapai objektif
2
objektif yang
Murid terarah kendiri atau kadar kendiri. pembelajaran
ditetapkan.
• Hampir keseluruhan murid dapat mencapai objektif
pembelajaran.
• Hampir keseluruhan murid menghasilkan tugasan atau • Kebanyakan murid menghasilkan tugasan • Sangat sedikit murid menghasilkan tugasan atau
latihan dengan kemas serta mematuhi format dan atau latihan dengan kemas serta mematuhi latihan dengan kemas serta mematuhi format dan
prosedur. format dan prosedur. prosedur.
Hasil kerja murid yang • Hampir keseluruhan murid menyiapkan semua tugasan • Kebanyakan murid menyiapkan kebanyakan • Sangat sedikit murid menyiapkan kebanyakan
4.3
berkualiti dapat atau latihan yang diberikan. tugasan atau latihan yang diberikan. tugasan atau latihan yang diberikan.
Hasil Kerja
mengukuhkan 6 • Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi
4 • Kebanyakan murid membuat pembetulan bagi
2 • Sangat sedikit murid membuat pembetulan bagi
Murid
pembelajaran tugasan atau latihan secara konsisten. tugasan atau latihan secara konsisten. tugasan atau latihan secara konsisten.
• Jumlah dan kekerapan tugasan atau latihan yang dibuat • Jumlah dan kekerapan tugasan atau latihan • Jumlah dan kekerapan tugasan atau latihan yang
sesuai dengan keupayaan murid. yang dibuat sesuai dengan keupayaan murid dibuat tidak sesuai dengan keupayaan murid.
DESKRIPSI UMUM SKOR 6, 4 DAN 2 BAGI ASPEK 4.4 - 4.12
Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid.
SKOR 6 Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah.
SKOR 4 Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 2 Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3

DESKRIPSI SKOR
Aspek Kriteria Kritikal
6 5 4 3 2 1
• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan • RPT yang disediakan meliputi sepanjang
meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan • RPT tidak disediakan
sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) huraian sukatan pelajaran (standard • RPH tidak disediakan
terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. kurikulum) terkini.
Perancangan dan • Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan • RPH yang disediakan berdasarkan RPT.
4.4
persediaan yang rapi berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk
Perancangan
Dan Persediaan
meningkatkan 6 bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan 4 perlakuan. Aktiviti dirancang untuk mencapai 2
keberkesanan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk objektif pelajaran.
Guru
pengajaran. mencapai objektif pelajaran. • Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran.
• Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk
kepada objektif pelajaran.
• Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk
merancang RPH yang seterusnya.
• Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan • Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam • Guru kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid
murid. kalangan murid. belajar.
• Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan • Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan • Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan
keupayaan murid . dan keupayaan murid. keperluan dan tahap pembelajaran murid.
• Aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman • Aktiviti yang dilaksanakan berkait dengan • Aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan tidak dapat
atau pengetahuan murid. pengalaman atau pengetahuan murid. menarik perhatian murid.
Kaedah penyampaian • Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudah • Guru mengamalkan prinsip-prinsip • Masa pelajaran tidak digunakan secara optimum
4.5 yang sesuai kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). pengajaran asas (mudah kepada kompleks,
Kaedah meningkatkan 6 • Aktiviti yang dijalankan menarik dan menjurus kepada 4 konkrit kepada abstrak). 2
Penyampaian pencapaian objektif pencapaian objektif pelajaran. • Aktiviti pemulihan atau pengayaan
pelajaran • Aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kreatif dan dilaksanakan.
kritis serta memupuk nilai dalam kalangan murid. • Masa pelajaran digunakan secara optimum.
• Aktiviti pemulihan atau pengayaan dilaksanakan secara
terancang.
• Guru menyampaikan pelajaran dengan fleksible mengikut
situasi.
• Masa pelajaran digunakan secara optimum.
• Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudah • Guru berkomunikasi dengan bahasa yang • Guru kurang kemahiran mendengar dan tidak
difahami, sebutan yang jelas, tepat serta nada suara yang betul dan sebutan yang jelas. memberikan maklum balas.
Komunikasi berkesan
sesuai. • Guru berkemahiran mendengar dan memberi • Guru tidak memotivasikan murid untuk melibatkan
4.6 memudahkan
• Guru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balas maklum balas secara lisan. diri dalam aktiviti P&P.
Kemahiran pemahaman dan 6 yang relevan secara lisan atau bukan lisan dengan
4 • Guru memotivasikan murid dengan memberi
2
Komunikasi menggalakkan
berkesan. pujian atau galakan.
pembelajaran murid
• Guru berjaya memotivasikan murid dengan memberi pujian
atau galakan.
DESKRIPSI SKOR
Aspek Kriteria Kritikal
6 5 4 3 2 1
• Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan yang sesuai, • Guru memilih/menyediakan sumber • Aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak disokong
menarik dan merangsang pemikiran murid. pendidikan yang sesuai. dengan penggunaan sumber pendidikan yang
Penggunaan sumber • Penggunaan sumber pendidikan mewujudkan suasana • Penggunaan sumber pendidikan sesuai.
4.7
pendidikan yang pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan minat meningkatkan minat murid untuk terlibat
Penggunaan
Sumber
berkesan membantu 6 murid untuk terlibat dalam pembelajaran. 4 dalam pembelajaran. 2
mengukuhkan • Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang • Guru memberi penekanan kepada cara
Pendidikan
pembelajaran murid. betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber penggunaan yang betul dan aspek
pendidikan yang berkaitan. keselamatan dalam penggunaan sumber
pendidikan yang berkaitan.
• Guru menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat • Guru membuat penilaian formatif semasa • Guru tidak membuat penilaian formatif semasa
penilaian formatif semasa P&P untuk mengukur dan P&P untuk mengukur dan mengesan P&P.
Penilaian yang
mengesan kemajuan murid serta memastikan objektif/hasil kemajuan murid. • Hasil kerja murid tidak disemak.
4.8 berterusan
Penilaian meningkatkan 6 pembelajaran tercapai. 4 • Guru menggunakan maklum balas penilaian 2
• Guru menggunakan maklum balas penilaian formatif untuk formatif untuk tindakan penambahbaikan
keberkesanan P&P
tindakan pembetulan / penambahbaikan segera dalam P&P. dalam P&P.
• Hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten. • Hasil kerja murid disemak secara konsisten.
• Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, • Guru mengemukakan soalan yang mudah • Aras soalan guru tidak mengikut kesesuaian murid
bertumpu, bercapah, meliputi pelbagai aras kognitif dan difahami dan disebarkan ke seluruh kelas. dan sebaran soalan tidak menyeluruh.
disebarkan ke seluruh kelas • Guru memberi respons yang sesuai terhadap • Guru tidak memberi respons terhadap jawapan
Teknik penyoalan
4.9 • Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan jawapan murid. yang diberikan oleh murid.
yang berkesan
Teknik
meningkatkan 6 murid. 4 • Soalan yang dikemukakan berjaya 2
Penyoalan • Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat meningkatkan minat kebanyakan murid untuk
pemahaman murid.
hampir keseluruhan murid untuk terlibat dalam P&P. terlibat dalam P&P.
• Soalan yang dikemukakan dapat mencetuskan pemikiran
kreatif dan kritis murid.
• Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan • Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran • Isi pelajaran yang disampaikan tidak menepati
Penguasaan isi
objektif pelajaran. sesuai dengan objektif pelajaran. objektif pelajaran.
kandungan yang
• Guru dapat menjelaskan konsep/fakta atau memberi • Guru dapat menjelaskan konsep/fakta. • Konsep dan fakta yang dihuraikan terhad dan tidak
4.10 mendalam
jawapan dengan yakin, jelas dan tepat. • Guru mengaitkan isi pelajaran dengan situasi jelas.
Penguasaan Isi membolehkan 6 • Guru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkannya
4 semasa.
2 • Isi pelajaran tidak dikaitkan dengan situasi semasa
Kandungan pelajaran disampaikan
dengan situasi semasa atau pengalaman murid. /pengalaman murid.
dengan yakin, jelas
dan tepat. • Guru berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut
potensi murid.
• Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif • Guru memastikan kelas berada dalam • Guru tidak memastikan kelas berada dalam
untuk proses P&P. keadaan kondusif untuk proses P&P. keadaan kondusif untuk proses P&P.
• Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan • Guru mengawal tingkah laku murid dan • Guru gagal mengawal tingkah laku murid.
4.11 Pengurusan kelas
menegaskan pematuhan pada peraturan serta memastikan memastikan murid memberi perhatian
Pengurusan yang cekap
murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. terhadap pelajaran.
Kelas (Bilik mewujudkan suasana 6 • Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta-
4 • Guru menegur salah laku murid (jika berlaku).
2
Darjah/ Makmal/ yang kondusif untuk
merta tanpa menjejaskan maruah mereka.
Bengkel/Padang) keberkesanan P&P.
• Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang
dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimum
untuk tujuan pembelajaran.
DESKRIPSI SKOR
Aspek Kriteria Kritikal
6 5 4 3 2 1
• Guru menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam • Guru mempunyai kesungguhan dalam • Guru tidak bersungguh-sungguh dalam
menyampaikan pelajaran. menyampaikan pelajaran. menyampaikan pelajaran.
Pematuhan etika kerja
• Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil • Guru menepati masa. • Guru tidak prihatin terhadap pendidikan murid
4.12 dan amalan nilai yang
serta bertimbang rasa terhadap setiap murid dalam • Guru memperlihatkan perwatakan positif dan • Guru tidak menepati masa.
Amalan positif mewujudkan
Profesionalisme keyakinan dan 6 kelasnya. 4 mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi 2
• Guru menepati masa. murid.
Keguruan kepercayaan murid
terhadap guru • Guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati.
• Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan
nilai murni yang boleh dicontohi murid.

RUMUSAN SKOR
ASPEK 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 JUMLAH SKOR SKOR MIN PERATUS*

SKOR

Formula mengira peratus= (skor min -1 ÷ 5)

TARAF PENCAPAIAN

SANGAT LEMAH LEMAH MEMUASKAN HARAPAN BAIK CEMERLANG

0 – 19 % 20 – 39 % 40 – 59 % 60 – 79 % 80 – 89 % 90 – 100 %

CATATAN

Tandatangan:
Nama Pencerap:

No KP: