Anda di halaman 1dari 65

PERSIDANGAN

PENGURUSAN PENDIDIKAN
PERSATUAN PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
SABAH KALI KE-41
2-4 Mei 2017
Hotel Ming Garden, Kota Kinabalu

1
“PEMIMPIN
BERKUALITI MEMACU
GELOMBANG KEDUA
PPPM 2013-2025”
Ucap Utama Oleh:
HASHIM BIN MOHD ZIN
Timbalan Pengarah (Khidmat Profesional)
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia

2
TRANSFORMASI PENDIDIKAN
 Bidang PENDIDIKAN merupakan faktor utama
penentu kejayaan (CSF) Dasar Transformasi
Nasional bagi menjadikan Malaysia sebuah
NEGARA MAJU menjelang 1 Januari 2020 dan
kesinambungannya melalui Transformasi Nasional
2050 (TN50).

 Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan


telah merangka, merancang dan sedang
melaksanakan TRANSFORMASI PENDIDIKAN
melalui PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA 2013-2025.

3
4
PELAN STRATEGIK
“PPPM adalah pelan strategik yang
terbaik yang pernah saya lihat.
Kena ada penggerak, iaitu:
pengetua kena pimpin sekolah,
guru pula kena kerja lebih kuat, dan
murid memainkan peranan bersama-
sama ibu bapa.”
(Dr. Andreas Schleicher)

5
PELAKSANAAN PPPM
“Membuat dan melancarkan rangka tindakan
adalah kerja paling senang kerana dibuat atas
kertas dan dibukukan.
Bahagian pelaksanaan paling sukar. Di sini
peranan pengetua dan guru, kerana tanpa
kesungguhan dan iltizam mereka, ia akan gagal.
Tetapi ia boleh dilakukan jika semua pihak terbabit
ada perasaan cinta terhadap pendidikan,
kemajuan kanak-kanak, dan masa depan
negara.”
(Profesor Michael Fullan)

6
CABARAN UTAMA
Cabaran utama semestinya kualiti
pendidik (guru) dan pemimpin
sekolah (pengetua).
KPM mesti mencari dan memilih
mereka yang terbaik saja untuk
menjadi guru dan pengetua.

(Dr. Andreas Schleicher)

7
CABARAN UTAMA
Mengamalkan pengajaran
dan pembelajaran (PdP)
yang terbaik.
Menjadikan guru
bertanggungjawab terhadap
kerjaya mereka.
(Dr. Andreas Schleicher)
8
CABARAN UTAMA
Empat pihak bertanggungjawab
terhadap kejayaan pelan ini:
guru, pengetua, ibu bapa dan
masyarakat.
Selama ini keupayaan pengetua
tidak diberi perhatian, tetapi
dengan adanya PPPM kita sudah
ada panduan dan hala tuju.
(Profesor Michael Fullan)
9
TUJUAN PPPM 2013-2025
Untuk melonjakkan kualiti pendidikan
agar sejajar dengan keperluan global iaitu
menghasilkan modal insan (sumber
manusia) yang mempunyai:
 daya saing (competitiveness)
 kebolehpasaran (marketability)
 kebolehkerjaan (employability)
yang tinggi.

10
MATLAMAT PPPM 2013-2025
 Melengkapkansetiap murid dengan segala
kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka
untuk merebut peluang dan menghadapi cabaran
abad ke-21.
 Menyediakan
pendidikan berkualiti yang mampu
membangunkan modal insan bertaraf dunia yang
mempunyai:
 Ilmu pengetahuan yang terkini
 Kemahiran Insaniah (soft skills)
 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (HOTS)
 Keperibadian (sahsiah) yang holistik dan
seimbang. 11
VISI MISI
Melestarikan Sistem
Pendidikan Berkualiti Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk
Insan Terdidik Membangunkan
Potensi Individu Bagi
Negara Sejahtera Memenuhi Aspirasi
Negara
12
KOMPONEN UTAMA PPPM 2013-2025

• Akses - 100% enrolmen menjelang 2020 • Pengetahuan5 • Kualiti – kelompok sepertiga teratas
dalam pentaksiran antarabangsa
• Ekuiti – 50% pengurangan jurang
6 •
Kemahiran berfikir
Penguasaan Kemahiran
Dwibahasa
Aspirasi Aspirasi • Kemahiran Kepimpinan
pencapaian
Sistem Murid •
• Perpaduan – menghargai kepelbagaian Identiti Nasional
• Kecekapan – keberhasilan maksimum • Etika dan Kerohanian
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
berkualiti bertaraf antarabangsa pembelajaran di Malaysia
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam 8. Mentransformasi kebolehan dan
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan keupayaan penyampaian Kementerian
mempelajari bahasa tambahan 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan
3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

11 4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion


pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan
sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi
setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk
Anjakan di setiap sekolah kebertanggungjawaban awam secara langsung
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk
menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan

Gelombang 1 (2013-2015): Mengubah sistem dengan menyokong guru dan


memberikan tumpuan kepada kemahiran utama
3 Gelombang 2 (2016-2020): Memacu peningkatan sistem
Gelombang 3 (2021-2025): Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan
Gelombang keluwesan operasi
13
14
15
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
 “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan.

 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia


yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.”
16
PERANAN PENGETUA
DALAM MEMACU
GELOMBANG KEDUA
PPPM (2016-2020)

Meneruskan agenda yang


belum selesai ……

17
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH
ANJAKAN – 1, 2, 3 & 4

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA
Pengetua
Pengetua memainkan
memainkan peranan
peranan secara
secara cekap
cekap dan
dan berkesan
berkesan dalam
dalam
peningkatan
peningkatan kualiti
kualiti pendidikan
pendidikan di
di sekolah
sekolah masing-masing
masing-masing

Pelaksanaan
Pelaksanaan Dialog
Dialog Prestasi
Prestasi di
di peringkat
peringkat sekolah
sekolah untuk
untuk
•• Merancang
Merancang intervensi
intervensi peningkatan
peningkatan akademik.
akademik.
•• Menetapkan
Menetapkan GPS
GPS dan
dan GPMP,
GPMP, Headcount/Audit
Headcount/Audit Akademik.
Akademik.
•• Kehadiran
Kehadiran Murid,
Murid, Guru
Guru &
& Staf
Staf 18

•• Disiplin
Disiplin Murid
Murid
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)

ANJAKAN – 1, 2 & 10

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID Pengetahuan


Kemahiran Berfikir
Kemahiran Dwibahasa

PERANAN PENGETUA
Elemen-elemen KBAT diterapkan di dalam semua aspek PdPc,
pentaksiran, pelibatan ibu bapa, komuniti dan kokurikulum

19
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
DAN MEMPERKUKUHKAN BAHASA
INGGERIS (MBMMBI)
ANJAKAN – 1, 2 & 11

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID Pengetahuan


Kemahiran Berfikir
Kemahiran Dwibahasa

PERANAN PENGETUA
Memastikan murid-murid dapat menguasai Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran teras

Menggalakkan penguasaan bahasa tambahan


20
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)

ANJAKAN – 1, 2, 4 & 11

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID Pengetahuan


Kemahiran Berfikir

PERANAN PENGETUA
Elemen-elemen KBAT diterapkan di dalam semua aspek PdPc,
pentaksiran, pelibatan ibu bapa, komuniti dan kokurikulum supaya
menyokong aspirasi mencapai 1/3 kedudukan teratas dalam TIMSS
dan PISA menjelang 2025.
21
KEMAHIRAN BERFIKIR

22
PORTAL E-GURU

ANJAKAN – 1

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA
Menggalakkan guru untuk menggunakan Portal e-Guru.

Melaksanakan LDP berkaitan cara penggunaan portal ini di peringkat


sekolah.

23
RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK
PERPADUAN (RIMUP)

ANJAKAN – 1, 2, 3 & 11

ASPIRASI SISTEM PERPADUAN ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA
Melaksanakan program atau aktiviti yang menggalakkan integrasi dan
perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang bangsa di sekolah.
Contoh: perkhemahan, team-building, kem bina semangat, aktiviti
kebudayaan, minggu patriotisme dll.
24
PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

ANJAKAN - 11

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA

Menggalakkan pelibatan ibu bapa, ahli komuniti yang terdiri


daripada agensi awam dan NGO secara aktif, berstruktur dan
meluas dalam melaksanakan program dan aktiviti sekolah.
25
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
(ICT)

ANJAKAN - 7

ASPIRASI SISTEM AKSES, EKUITI, KUALITI ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA
Menyediakan infrastruktur ICT dan platform pembelajaran maya
sebagai usaha untuk meningkatkan pencapaian murid dalam
pembelajaran.

Menggalakkan penggunaan 1BestariNet dalam kalangan warga


sekolah 26
PENGHAYATAN NILAI
ANJAKAN - 3

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA
Penghayatan dan penerapan nilai-nilai murni seperti yang terkandung
dalam aspirasi murid

Penghayatan nilai sejagat yang membawa kepada kebaikan universal

27
MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID
BAGI SETIAP RM YANG DIBELANJAKAN

ANJAKAN – 5

ASPIRASI SISTEM KUALITI ASPIRASI MURID

PERANAN PENGETUA
Penjimatan kos tetapi masih dapat mencapai KPI menepati
keberhasilan.

Melaksanakan program/aktiviti yang dapat memaksimumkan


keberhasilan murid.
28
INISIATIF GELOMBANG KEDUA
(2016-2020)

 MelaksanakanKurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM) dan KSSR
semakan semula
 Menarik
minat dan kesedaran
masyarakat dalam STEM & TVET
 Merintis
program untuk meningkatkan
pendedahan kepada bahasa Inggeris
29
INISIATIF GELOMBANG KEDUA
(2016-2020)
Mengukuhkan program untuk
kumpulan berkeperluan khusus
Memacu inovasi ICT
Meningkatkan bimbingan dan
sokongan kepada guru bagi
penambahbaikan penyampaian
pengetahuan, kemahiran dan nilai
merentas semua aspek kurikulum
dan kokurikulum 30
INISIATIF GELOMBANG KEDUA
(2016-2020)
 Meningkatkan kompetensi dan kemajuan
berdasarkan prestasi serta memantapkan
laluan kerjaya guru untuk mencergaskan
semula profesion keguruan
 Mengukuhkan bahagian utama Kementerian,
menyusun semula peranan Kementerian, JPN
dan PPD untuk meningkatkan kapasiti dan
keupayaan pelaksanaan
 Memperluas pilihan pendidikan vokasional
melalui perjanjian dengan pihak swasta
31
TRANSFORMASI PENDIDIKAN ABAD KE-21
 Schools will go from ‘buildings’ to 'nerve centers', with walls that are
porous and transparent, connecting teachers, students and the
community to the wealth of knowledge that exists in the world.”
 Teacher - From primary role as a dispenser of information to orchestrator
of learning and helping students turn information into knowledge, and
knowledge into wisdom.
 The 21st century will require knowledge generation, not just information
delivery, and schools will need to create a “culture of inquiry”.
 Learner - In the past a learner was a young person who went to school,
spent a specified amount of time in certain courses, received passing
grades and graduated. Today we must see learners in a new context:
 (1) We must maintain student interest by helping them see how what they are
learning prepares them for life in the real world.
 (2) We must instill curiosity, which is fundamental to lifelong learning.
 (3) We must be flexible in how we teach.
 (4) We must excite learners to become even more resourceful so that they will
continue to learn outside the formal school day.”

http://www.21stcenturyschools.com/What_is_21st_Century_Education.htm
32
20th Century Classroom 21st Century Classroom
Time-based Outcome-based
Focus: memorization of discrete facts Focus: what students Know, Can Do and Are Like
after all the details are forgotten.
Lessons focus on the lower level of Bloom’s Learning is designed on upper levels of Blooms’ –
Taxonomy – knowledge, comprehension and synthesis, analysis and evaluation (and include lower
application. levels as curriculum is designed down from the top.)

Textbook-driven Research-driven
Passive Learning Active Learning
Learners work in isolation – classroom within 4 Learners work collaboratively with classmates and
walls others around the world – the Global Classroom

Teacher-centered: teacher is center of attention Student-centered: teacher is facilitator/coach


and provider of information
Little to no student freedom Great deal of student freedom
“Discipline problems" – educators do not trust No “discipline problems” – students and teachers
students and vice versa. No student motivation. have mutually respectful relationship as co-learners;
students are highly motivated.
Fragmented curriculum Integrated and interdisciplinary curriculum
Grades averaged Grades based on what was learned 33
20th Century Classroom 21st Century Classroom
Low expectations High expectations – “If it isn’t good it isn’t
done.” We expect, and ensure, that all students
succeed in learning at high levels. Some may go
higher – we get out of their way to let them do that.

Teacher is judge. No one else sees student work. Self, Peer and Other assessments. Public audience,
authentic assessments.
Curriculum/School is irrelevant and meaningless to Curriculum is connected to students’ interests,
the students. experiences, talents and the real world.
Print is the primary vehicle of learning and Performances, projects and multiple forms of media
assessment. are used for learning and assessment
Diversity in students is ignored. Curriculum and instruction address student
diversity
Literacy is the 3 R’s – reading, writing and math Multiple literacies of the 21st century – aligned to
living and working in a globalized new millennium.

Factory model, based upon the needs of employers Global model, based upon the needs of a globalized,
for the Industrial Age of the 19th century. Scientific high-tech society.
management. (Digital economy)
Driven by the centralised and standardized testing Standardized testing has its place. Education is not
mania. driven by the centralised and standardized testing
mania.
34

http://www.21stcenturyschools.com/What_is_21st_Century_Education.htm
KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Kolaborasi dan Pemikiran Kritis


Pembinaan dan Penyelesaian
Pasukan Masalah

Pemikiran
Komunikasi Kreatif dan
Kesediaan
Berkesan Inovatif
untuk
pendidikan
lanjutan dan
alam
pekerjaan 35
PEMIMPIN PENDIDIKAN
BERKUALITI

“Memastikan kepimpinan berprestasi


tinggi ditempatkan di semua
sekolah.” (Anjakan Ke-5 PPPM)

PENGETUA PROFESIONAL
IAB: Program Kelayakan Profesional Pemimpin
Pendidikan Kebangsaan (NPQEL)
36
THE PROFESSIONAL SCHOOL PRINCIPAL
 A professional school principal is the educational leader
and manager of a school, and is therefore responsible for
the work performance of all the people in the school (i.e.
both staff and learners).
 People are the human resources of schools. They use
material resources (such as finances, information
equipment, and facilities) to produce a "product", namely,
the educated learner.
 One of the principal's jobs (the so-called principalship) is to
help the school achieve a high level of performance
through the utilisation of all its human and material
resources.
 This is done through effective, and ultimately excellence in,
leadership. More simply stated: a principal's job is to get
things done by working with and through other people.
37

 ……
THE PROFESSIONAL SCHOOL PRINCIPAL
 Studies of effective and excellent principals reveal
that the major reason for principals' failure is an
inability to deal with people.
 If the people perform well, the school performs well;
if the people do not perform well, the school does
not.
 In this sense, the leadership task of school principals
is of the utmost importance and is probably the most
important element of the principal's role and/or task.
 School principals are essential to the success of
schools of all types and sizes.

South African Journal of Education (2004: Vol. 24,


Issue No. 3, Page 239 - 243 )

 …… 38
PENGETUA PROFESIONAL
“Ketua sekolah yang mempunyai
tahap kompetensi yang tinggi dari
segi ilmu dan kemahiran
kepemimpinan dan kepengurusan,
serta memiliki keperibadian yang
terpuji; yang berupaya
menggerakkan semua staf dan
muridnya berusaha untuk mencapai
prestasi yang cemerlang.”
39
KUALITI PENGETUA PROFESIONAL
 Bekerja berasaskan fakta dan data (bukannya
persepsi dan emosi semata-mata)
 Berfikiran terbuka, positif, dan matang
(thinking out of the box and matured)
 Berpandangan jauh dan berwawasan
(far-sighted and futuristic mind)
 Berani bertindak atas dasar kebenaran
 Mengemudi perubahan dan penambahbaikan –
transformasi (bukan menjadi penghalang atau
perencat)

 Menjalinkan hubungan yang mesra dengan


pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta
rakan-rakan sejawatnya. 40
KUALITI PENGETUA PROFESIONAL
 Mengamalkan budaya penyayang - mengambil
cakna tentang kebajikan staf dan muridnya, dan
sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbang rasa.
 Tidak
menggunakan semata-mata pangkat dan
kuasa untuk bertindak… (Akulah Pengetua!!!)
 Bersedia
mendengar dan mengambil kira
pandangan dan cadangan stafnya sebelum
membuat sesuatu keputusan – selalu
bermusyawarah (formal dan tidak formal).
 Bersediamenerima hakikat bahawa ada orang lain
yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih
mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau
perkara.
41
KUALITI PENGETUA PROFESIONAL

 Tegas diri (asertif), adil dan saksama

 Teguh pendirian tetapi ada keluwesan.

 Mengkritik dan menegur secara membina.

 Bersedia mengampuni seseorang yang bersalah,


jika tidak berat kesalahannya.

 Mengeksploitasi
kekuatan setiap stafnya, bukannya
kelemahan mereka.

 Mempunyai pengetahuan yang kemas kini.

 Mempunyai kemahiran dalam TMK (ICT) 42


KUALITI PENGETUA PROFESIONAL
 Memberi perhatian khas kepada idea-idea yang
baru (inovasi dan kreativiti).
 Bersikap
positif dan sentiasa mencari jalan untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.
 Beranidan sedia mengemukakan pendapat yang
mungkin bercanggah dengan pandangan atau
pendirian pihak atasan tetapi rela menerima
keputusan muktamad pihak atasan.
 Mengutamakan kepemimpinan instruksional
(instructional leadership) …

43
KEPEMIMPINAN

“Keupayaan mempengaruhi, memotivasi,


mengubah sikap dan tingkah laku orang
bawahan supaya bersetuju untuk
melaksanakan program-program dan
melakukan perubahan-perubahan ke arah
mencapai matlamat organisasi.”
(Ishak, 2002)

44
GAYA KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

Kepemimpinan Kepemimpinan
Lestari Peribadi
5 6

Kepemimpinan
Teragih
4 1 Kepemimpinan
Kepemimpinan Kepengurusan
Pendidikan

Kepemimpinan 3 2 Kepemimpinan
Instruksional
Transformasi

45
(IAB School Leadership Development, 2008)
Kerangka Kepemimpinan Instruksional
(Hallinger & Murphy, 1985)

Mendefinisikan Mengurus Program Membentuk Iklim


Misi Sekolah Instruksional Sekolah yang Positif

Merangka Memantau Menyelia dan Melindungi Mempromosi Mengekalkan


Matlamat Kemajuan Menilai Masa Pembangunan Visibiliti yang
Sekolah yang Murid Pengajaran Instruksional Profesional Tinggi
Jelas

Menjelaskan Menyelaras
Matlamat Kurikulum
Sekolah Menetapkan Memberi Memberi
Standard Insentif utk Insentif
Akademik Belajar kpd Guru
yang Tinggi

46
Kerangka Kepemimpinan Instruksional
(James & Balasandran, 2009)
PERSEKITARAN PENDIDIKAN

INPUT PROSES OUTPUT HASILAN


OUTCOME
(OUTCOME)

Merancang • Bermoral
• Beretika
Mendefinisi- Pencapaian • Jujur
kan Misi Mengawal Mengelola Akademik
Sekolah Murid • Kemahiran
hidup
Memimpin • Kreatif
• Inovatif
• Mendapat
pekerjaan
Proses Menyokong dan Memfasilitasi Instruksi
• Menghayati
ilmu
• Memantau Pencapaian Murid
• Mengurus Program Instruksional • Menghormati
• Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran undang-

47
• Pembangunan Profesional Guru undang
• Penilaian Pembelajaran
• Strategi Pelan Pembangunan Sekolah
PEMIMPIN TRANSFORMASI
 Pemimpin yang berfokus pada pencapaian
perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap,
perilaku, emosional, dan keperluan orang
bawahan menuju perubahan yang lebih baik
pada masa depan.
 Pemimpin transformasi merupakan agen
perubahan yang berusaha keras melakukan
transformasi organisasi secara menyeluruh
sehingga organisasinya mampu mencapai
prestasi yang lebih cemerlang pada masa
depan.
48
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI

“Suatu gaya kepemimpinan yang memberi


motivasi yang luar biasa kepada pekerja
dengan menarik kepada idealisme dan nilai
moral yang tinggi, dan mengilhamkan
mereka supaya berfikir untuk
menyelesaikan masalah dengan cara yang
baharu.”
(Hellriegel & Slocum)
49
CORAK PERUBAHAN DALAM ORIENTASI KEPEMIMPINAN

PRESTASI Menerajui Perubahan


PEMIKIR KREATIF

Mengurus Perubahan

PEMIKIR INOVATIF

Menangani Perubahan

PEMIKIR REAKTIF

50
GAYA BERFIKIR
FOKUS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI

 Kepemimpinan yang berfokus kepada


“pembangunan kapasiti” lebih daripada
pembelajaran tentang “memimpin,
mengarah, menyelaras dan mengawal.”
 Pemimpin fokus kepada memahami
keperluan individu dan mengupayakan
mereka. (Hallinger, 2007)

51
THE CHANGE PROCESS INVOLVES 4. COMMUNICATE THE VISION

EIGHT CRITICAL STAGES


• Use everything possible
to communicate the
4. KOMUNIKASIKAN
new vision and WAWASAN
strategies
• Gunakan
• Teachkaedah terbaik untuk
new behaviors by the
menyebarluaskan
example of wawasan dan
the guiding strategi
coalition
• Ajarkan gelagat baru melalui teladan
3. CREATE A bagi
VISIONpergabungan terpimpin
• Create a vision to help
direct the change effort
3. CIPTA WAWASAN
• Develop strategies for
• Cipta wawasan untuk menggalakkan
achieving that vision
inisatif perubahan
• Bangunkan perancangan untuk
2. FORM A POWERFUL GUIDING
mencapai wawasan
COALITION
• Assemble a group with enough
2. BENTUK
power toSATU PERGABUNGAN
lead the change effort
TERPIMPIN
• Encourage YANG KUATto work
the group
•Bentuk
as kumpulan
a team untuk pimpin perubahan
•Bekerja sebagai satu pasukan untuk
1. ESTABLISH A SENSE
OF URGENCY memimpin proses perubahan
• Examine external realities
• Identify
1. and discuss crises,
MEMPERKENALKAN
PERINGKAT KRITIKAL
potential
“SENSE OFcrises,
URGENCY”or major
opportunities
• Analisis realiti luaran 52
• Kenal pasti ancaman atau peluang
(Kotter, 2000)
8. INSTITUSIKAN PENDEKATAN
BAHARU
• Memperjelaskan hubungan antara
gelagat baharu dengan kejayaan organisasi
• Membangun cara untuk memastikan
pembangunan & penggantian
kepemimpinan

7. MENYEPADUKAN PENAMBAHBAIKAN
• Guna kredibiliti tambahan untuk mengubah
sistem, struktur, dan polisi yang tidak sepadan
dengan wawasan
• Menyegarkan semula proses dengan projek,
6. RANCANG DAN CIPTA
tema dan agen perubahan yang baru
KEJAYAAN JANGKA PENDEK
• Rancangkan peningkatan prestasi
yang boleh nampak
• Kenal pasti dan beri ganjaran kepada
staf yang terlibat dengan penambahbaikan

5. MENGUPAYAKAN YANG LAIN


UNTUK BERTINDAK MENCAPAI WAWASAN\
. Robohkan halangan untuk perubahan PERINGKAT KRITIKAL
•Galakkan pengambilan risiko, idea, aktiviti dan
tindakan bukan tradisional
(Kotter, 2000) 53
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI

berubah

mencipta
wawasan
Satu set kemampuan yang
membolehkan pemimpin mengenali
keperluan untuk:
membimbing
perubahan

melaksanakan
perubahan dengan
berkesan

54
Kesan Gaya Kepemimpinan Transformasi

55
TRANSFORMASI
PENDIDIKAN

Bukanlah suatu perkara Tidak boleh dibuat dalam


yang mudah tempoh yang singkat

Mewajibkan perubahan minda


Pengorbanan dan komitmen yang
tidak berbelah bagi di semua
peringkat penggubal dasar dan
pelaksana

Meletakkan taraf pendidikan dan status


56
profesion keguruan di persada tertinggi.
PERANAN PENGETUA

 Kepemimpinan transformasi lebih


bertepatan dengan peranan pengetua
sebagai pemimpin, iaitu membuat
perubahan kepada organisasi dan
dalam masa yang sama mengubah
sikap, cara berfikir dan tingkah laku
guru-guru.

(Laithawood, 2002)

57
TRANSFORMASI MINDA

APABILA ANDA MENGUBAH PEMIKIRAN ANDA,


anda mengubah SIKAP anda;
Apabila anda mengubah sikap anda,
anda mengubah TABIAT anda;
Apabila anda mengubah tabiat anda,
anda mengubah PRESTASI anda;
Apabila anda mengubah prestasi anda,
anda mengubah DESTINI (nasib masa depan) anda
dan generasi pewaris anda.
58
APA YANG HENDAK
DITRANSFORMASIKAN?
Pentaksiran

Pengurusan
Kurikulum

Kokurikulum

59

Modal Insan
Program Sekolah Transformasi

Persekitaran
Pengajaran & Pembelajaran
bermakna

Guru Pemimpin
Berkualiti Pembelajaran Berkesan
&
potensi murid

Sokongan
PIBG & Komuniti
Satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan,
penglibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna dengan disokong kepimpinan yang berkualiti /
berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu.
61
PENGETUA
PROFESIONAL

PEMIMPIN PEMIMPIN
TRANSFORMASI INSTRUKSIONAL

PEMIMPIN PENDIDIKAN
62
BERKUALITI
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)
2013-2025

• Kesedaran (awareness)
• Kesefahaman (understanding)
• Keinginan (willingness)
• Penghayatan (internalisation)

TRANSFORMASI
PENDIDIKAN
NASIONAL
63
TAGLINE PPPM 2013-2025

“Pelaksanaan Mantap, Tindakan Pantas –


Kecemerlangan: Capaian Muktamad
Sesebuah Organisasi”
64
Terima kasih… Salam Transformasi

SEKIAN

TERIMA KASIH

65

Anda mungkin juga menyukai