Anda di halaman 1dari 2

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2015

Nama: Tingkatan:
5..
Julat
Marka
h
A. PERSEMBAHAN LAPORAN
A1. Aspek Am
Menulis tajuk yang berkaitan
(8%)
Terdapat muka surat kandungan
Persembahan laporan yang sistematik
Kreativiti persembahan laporan
A2. Pengenalan
(7%)

Membuat pengenalan yang komprehensiftermasuk sejarah/ nilai moral/ nilai astetik


dan lain-lain
Pengenalan yang sederhana
Mengaitkan dengan kehidupan seharian

B. MENTAKRIF MASALAH ATAU PERKARA YANG DIKAJI


B1. Kenal Pasti
Mengenal pasti maklumat yang diberi, hasil
Maklumat (5%)
yang dikehendaki dan menyatakan dalam
ayat matematik/ bentuk jadual yang
sempurna
Mengenal pasti maklumat yang diberi, hasil
yang dikehendaki dan menyatakan dalam
ayat matematik yang kurang lengkap
C. PENYELESAIAN MASALAH
Pengumpulan data yang lengkap dan jitu;
penyusunan dan mengintepretasikan data
C1. Prosedur
yang sempurna
(42%)
Pengumpulan data yang lengkap dan jitu;
penyusunan dan mengintepretasikan data
yang kurang sempurna
Pengumpulan data yang lengkap dan jitu;
penyusunan dan mengintepretasikan data
yang tidak sempurna
Berkomunikasi dengan jelas menggunakan
simbol/graf/jadual/rajah (sekurangkurangnya dua graf)
Berkomunikasi dengan kurang jelas
menggunakan simbol/graf/jadual/rajah
Menjawap semua soalan dengan tepat
C2. Dapatan
Menjawap semua soalan dengan kurang
(18%)
tepat
Perbincangan dapatan dengan terperinci

C3. Penerokaan
(10%)

D. KESIMPULAN
D1. Kesimpulan
(5%)

Perbincangan dapatan dengan kurang


terperinci
Meneroka tugasan dengan sempurna dan
lengkap
Meneroka tugasan dengan sempurna dan
kurang lengkap
Membuat kesimpulan yang relevan

1
1
1-3
1-3
4-5
1-3
1-2
4-5

1-3

20-30
10-19
1-9
8-12
1-7
6-10
1-5
5-8
1-4
8-10
1-7
1-5

Markah

Jumlah

E. REFLEKSI
E1. Refleksi
(5%)

Refleksi yang komprehensif


Refleksi yang kurang komprehensif

Jumlah Skor ( A1 + A2 + B1 + C1 + C2 + C3 + D1 + E1 )

3-5
1-2