Anda di halaman 1dari 3

PSV3113 PENTAKSIRAN PSV

JenisjenisPentaksiranyangseringdigunakandalampengajarandanpembelajaranPendidikanSeni
Visual
i.Pentaksiranautentik
ii.Performancebased
iii.Pentaksiranportfolio
iv.Aspeknilaidansahsiah
v.Berbantukankomputer
vi.Hasilpembelajaran
vii.Pembentukanwatak
viii.Pentaksirankendiri

ix.Pentaksiranbuatanguru
Definisipentaksirankendiri:

Prosesseseorangindividumentadbiralatpengukurantertentu,menyemak
jawapannyadanmenilaiukuranyangdiperolehsecarasendiri.
ContohinstrumenpentaksirankendiriInstrumenpentaksiransendiri
1.Soalanlatihan4.Jurnal
2.Jurnalrefleksi5.Kertasujian/peperiksaan

3.SoalselidikInventori6.Soalselidik
Aspekrekaanyangperludiberiperhatianketikamenilaihasilkerjapelajar.
KemahiranBahasaVisual

i.Aspekrekaan

ii.Unsurasasseni

iii.Prinsiprekaan

iv.Ciriciriunsurasasdanprinsiprekaansepertigarisan,ruang,imbanganjuga
bolehditerima.
PrinsipRekaandalamKemahiranBahasaVisual.

i.Penegasanv.Imbangan

ii.Pergerakanvi.Kontra

iii.Harmonivii.Kepelbagaian

iv.Kesatuanviii.Kepelbagaian
Aspekyangperludiberipenekananketikamelakukanpemerhatian:

i.Sikap/Afektif

ii.Tingkahlaku/Psikomotor

iii.Kemahiranmanipulatif

iv.Kemahiranbelajar

v.Kemahiranbersosial

vi.Kemahirankinestatik

vii.Kemahiranmengajar

viii.Kemahiranliterasikomputer

Persembahanhasilkaryadalamsenivisualmengandungitigaaspekiaitupernyataan
karya,kekemasandannilai.
Definisipernyataankarya,kekemasandannilai

i.Pernyataankaryamerupakanpengucapanatauekspresidiripengkaryaterhadap

ciptaannya
ii.Kekemasanmerujukkepadakemahiranmengaplikasialat,bahandanteknikmenghasil
karya
iii.Nilaimerujuksejauhmanakaryamencapaimatlamatciptaanatausejauh

manakaryaitudihargaidinilai
Perbezaanantarapenilaiansumatifdanformatif:

Perkara
Konsep

PenilaianFormatif
Penilaianyangbolehdijalankansecara
formal/tidakformaluntukmengesan
penguasaan/kelemahanpelajarbagisetiap
tajukpengajaran

PenilaianSumatif
Penilaianyangdijalankansecaraformal
untukmenentukanpencapaianmuriddi
akhirpengajaransepertidiakhirsemester/
penggal/tahun

Tujuan

JenisjenisInstrumenpentaksiranpemerhatian:

i.Skalakadarv.Senaraisemak

ii.Rakamanvideovi.Rekodamali

iii.Rekodanekdotvii.Pembentanganhasilkerja

vi.Rekodinventori
Mengapakebolehtadbiranujianamatpentingdalampelaksanaanpeperiksaanakhirtahun.
a.Ujiandapatditadbirdandilaksanakanolehstafyangmahirdalambidangpengukuran.
b.Alatpenilaianyangdibinatelahmengambilkiramasa,tempatdankosujian.
c.Alatpenilaiantelahditentukanpiawai/standard.
d.Membantumeningkatkankesahandankebolehpercayaan.
e.Meningkatkankualitiprosespemarkahandanpenilaian.
f.Mengurangkankesilapandalampeperiksaan.

g.Mudahuntukmentafsirdapatan.

PerincikancaraprosespentaksirantersebutdapatdilaksanakandalampengajarandanpembelajaranSeniVisual.
ProsespentaksiranhasilkerjaSeniVisualdilaksanakandalampengajarandanpembelajaranPSVuntuk
mengukurtahapperkembanganmuriddengancara:
a.gurumengenalpastitahapperkembanganmurid.
b.menentukanhasilpembelajaran/standardyanghendakdicapai.
c.merancangpelaksanaanujian.
d.mengenalpastijenispentaksiranmisalnyapemerhatian,kuiz,ujianamali,hasilkerjadan
dokumentasi.
e.mengenalpastialat/instrumenyangakandigunakancontohsenaraisemak,soalanamali,
soalanhasilkerja,soalselidik,itemujiandanprofilpelajar.
f.melaksanakananalisisdata.
g.mentafsirhasilanalisis.

h.mengambiltindakanpenambahbaikan.
Ciricirikajianyangcemerlangdalamdalamportfolio.
a.Dapatmengumpulmaklumat/kajianmelaluipelbagaicarasepertipemerhatian,
penulisan,lukisandanpengamatanterhadapkoleksibahan.
b.Maklumatyangdikumpulkansangatsesuaidengantemadantajuk.
c.Maklumatmerupakansumberideautamakepadapengkarya;contoh;darialamsemulajadiatau
alambenda.
d.Segalamaklumatdicatat,dilakarsemulaatauditampalsebagaibuktihasilpemerhatiandan
penemuan/bukti.

e.Kajian/maklumatdaripelbagaisumbersepertisesitemubual,lawatan,
eksplorasibahanbacaan,membelikoleksibahan,majalah,buku,
akhbardankajian.