Anda di halaman 1dari 39

8LkDAkWAn MLLALUI kLkIAA

kAunSLLlnC CL8AkAn uAkWAP lSLAM


Mlkl 3143
LM8Ln1AnC
AnMAD SnAMIL 8IN C1nMAN
IUNID 8IN MAnAMCCD
ueflnlsl dakwah ueflnlsl dakwah
8ohoso
8ahasa Arab menyeru
memanggll menga[ak dan men[amu
,hommod o/6hoto/i
saLu program yang lengkap yang kesemua
perlngkaLnya mengandungl semua llmu
pengeLahuan yang men[adl saLu keperluan
kepada manusla bagl men[elaskan Lu[uan
dan maLlamaL hldup dan bagl menylngkap
panduan [alan yang men[adl peLun[uk
kepada mereka
ko 5ho/obi
uakwah lslamlah lLu lalah gerakan
membawa aLau mengubah masyarakaL
darlpada keadaan kekufuran kepada
keadaan kelmanan darlpada keadaan
kegelapan kepada keadaan cahaya dan
darlpada keadaan semplL kepada keadaan
lapang dl dunla dan dl akhlraL
Ab Azlz Mohd Zln leoqootot
uokwob lslomlob 1997 kuala
Lumpur unlverslLl Malaya Plm 2
8u[ukan
Dalam istilah syarak, dakwah
membawa pengertian yang lebih
khusus, iaitu seruan atau panggilan
ke jalan Allah ( Abdul Karim
Zaidan,1995 ).
enurut bn Taimiyyah; dakwah ialah
satu usaha seruan ke arah beriman
kepada Allah dan apa yang
disampaikan oleh rasul-rasul dan
mentaati perintah mereka
( Abu Urwah, 1988 ).
$ebagai rumusan kepada definisi-
definisi dakwah, dakwah adalah
bermaksud menyeru insan ke
arah kebaikan, mencegah insan
daripada melakukan kemungkaran
dengan menggunakan kaedah-
kaedah tertentu semata-mata
untuk mengharapkan keredhaan
lahi.
8L8uAkWAP MLLALul kL8!A?A
1u!uAn
1 un1uk MLWu!uukAn 8ASA 8LkL8!A SL8ACAl
MLnCA8ulkAn ul8l kLAuA ALLAP(nlA1
kL8AnA ALLAP)
2 MLMAS1lkAn 8LkL8!A uLnCAn lkPLAS uAn
AMAnAP
3 MLM8L8l SLMAnCA1 ACA8 8LkL8!A uLnCAn
1Lkun uAn CLkA
1u!uAn
W 4 MLM8L8lkAn kLSLuA8An ACA8 8LkL8!A
MLnClku1 lku1 PukuM S?A8Ak
W 3 MLM8L8lkAn kLMAn1AAn MLnCLnAl
8LkL8!A l1u AuALAP SA1u l8AuAP
W 6MLMAS1lkAn 8APAWA LnL8AAn nlLAl
nlLAl lSLAM l1u Ln1lnC 8ACl
MLnCLLAkkAn kL1l8lSAn 1luAk
AkuAn1l8lLl1l 1luAk 8L8ln1lC8l1l
SllA1 SllA1 LnuAkWAP
W 1 MLMAPAMl ACAMA ALLAP
W 2 kuuWAP PASAnAP
W 3 AuA lLMu LnCL1APuAn
W 4 lAPAM MAkSuu ALCu8An uAn PAulS
W 3 kuA1 Pu!AP uAn lASlP LluAP
W 6 8L8lLMu uAn 8L81ACWA
W 7 MLMuuAPkAn 8ukAn MLn?uSAPkAn
SllA1SllA1 LnuAkWAP
W 8 MLMun?Al kLkuA1An AZAM uAn
8L8Anl MLn?A1AkAn ?AnC 8LnA8
W 9 SA8A8
W 10 1AWAuuk uAn 8LnuAP ul8l
W 11 LLMAP LLM8u1
W 12MAnlS MukA uAn MAnlS 1u1u8 kA1A
W 13 LMu8AP uAn MLnAlkAP PA81A
kLAuA C8AnC 8AMAl
MeLodologl dakwah MeLodologl dakwah
irman Allah yang bermaksud:
$erulah ke jalan Tuhanmu ( wahai uhammad )
Dengan hihmah kebijaksanaan dan pengajaran yang
baik,dan berdebatlah dengan mereka dengan cara
yang lebih baik,$esungguhnya Tuhanmu Dialah jua
yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat
dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui
akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
(Surah An-Nahlu: 125)
etode 1
Secara hlkmah Secara hlkmah
aksud:
Bijaksana
$esuatu yang sesuai
Bergantung kepada keadaan
$ayyid Qutb ( 1977 )
elihat kepada keadaan sasaran
Dan suasana mereka, kadar yang
Perlu supaya tidak menyusahkan
ereka sebelum mereka bersedia.
Al-Bayanuni ( 1993 )
Wikmah dalam dakwah ialah
$uatu uslub yang sesuai
Dengan keadaan sasaran.
Weletakkan sesuatu pada
tempatnya
#umusan:
ikmah - lembut & keras
Ali-Al urshid ( 1989 )
ikmah tidak selamanya
engandungi pengertian
lembut, perkataan yang baik
dan lain-lain.
ontoh Para #asul
Nabi uhammad
Boikot 3 sahabatnya
( Kaab bn alik, irarah bn #abi'
ilal bn Umaiyyah )
$ebab: Tidak bersama dalam
Perang Tabuk ( 9)
ikmah patut bermula dengan lembut
Lembut lebih selesa/damai dan membawa
Kepada ketenangan.
ontoh:
Arahan Allah kepada Nabi usa dan arun
$upaya berdakwah kepada iraun dengan
cara yang lembut dalam surah Taha:43:44
etode 2
Nasihat yang baik
Kata-kata yang halus,
lembut, tenang, menyejukkan
hati, terpancar dari hati yang
ikhlas.
Al Bayanuni ( 1993 )
Nasihat yang baik dalam
bentuk kata-kata:
a) Berterus terang, tetapi
dengan lembut dan halus
b) Penjelasan yang lembut dan
difahami.
c) $uatu kiasan yang beradab
d) Bentuk cerita dan jenaka
e) Penjelasan tentang pujian
dan jelaan Allah.
etode 3
Berbicara dengan cara paling sesuai
Perbincangan bersemuka
Waga adab
WTidak menghina pendapat orang
lain
enurut Ab Aziz ohd Zin ( 2004)
3 kaedah asas dapat dikembang lagi
menjadi enam asas.
1)Penjelasan yang nyata dan terang
2)udah
3)Berperingkat-peringkat
4)enjinakkan
5)enerangkan sebab disebalik
suatu suruhan dan larangan
6 Bersesuaian dengan keadaan
sasaran
Berdakwah di tempat kerja
ontoh:
Aktiviti yang bercanggah
Dengan agama.
: Persembahan tarian :
ara berdakwah
Kumpulan sasaran : #akan sekerja
Kumpulan sasaran : ajikan
Kumpulan sasaran : Pekerja
uakwah dl 1empaL ker[a
$eorang Da'ie dituntut melaksanakan
dakwah secara Basiroh berdasarkan
firman allah di dalam surah Yusof ayat
108 yang bermaksud :
" Katakanlah wahai uhammad !
nilah jalanku yang lurus, aku dan
para pengikutku mengajak ke jalan
Allah atas Basiroh ( manhaj yang
jelas dan terang)
Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya (Tafsir
Ar-#azi) menjelaskan bahawa seruan
dakwah ke jaIan AIIah akan menjadi
Iebih eIok dan baik dan harus
dengan syarat ini iaitu diIaksanakan
dengan Basiroh terhadap apa yang
diperkatakan, iaitu di atas petunjuk
dan keyakinan.
mam asan al-Banna mengungkapkan
dengan kata-katanya : " /akwatuna
hubbun wa biha naftahul qulub..
[ Landasan dakwah kita adalah cinta
dan dengannya kita membuka pintu hati
manusia(. anakala dalam wasiat
10, beliau menyebut : " Sau/araku,
berkenalanlah /engan sesiapa saja
yang kamu temui, ini kerana asas
/akwah kita a/alah taa'ruf (berkenal-
kenalan).
WSentiasa bersama dengan mad'u
di waktu senang dan susah. ( fi afrah
wal atrah).
WMengambil berat dan prihatin
dengan kondisi mad'u.
W$entiasa menziarahi, berjabat
salam, memberikan ha/iah /an
senyum kepada mad'u.
kLSAn 8L8uAkWAP MLLALul kL8!A?A
W 1 Wu!uu LkL8!A ?AnC SLn1lASA lnCA1kAn
W ALLAP uAn 1Aku1kAn ALLAP
W 2C8CAnlSASl 8L8kLM8AnC MA!u
W 3L8Pu8unCAn ln1L8L8SCnAL ?AnC 8Alk
W 4Wu!uun?A L8ASAAn PC8MA1
W MLnCPC8MA1l
W 3 SlkA 8L8LuM8ALuM8A un1uk
MLnCL8!AkAn kL8AlkAn SLL81l 8L8SLuLkAP
SAM8unCAn
W 6 MLnlnCkA1kAn 1A8Al Pluu uAn
MA8uAP
W 7 1luAk Wu!uu ulSk8lMlnASl A1Au
kLZALlMAn
W 8 LnCA8AlAn 1L8PAuA kLLuA8CA uAA1
ulLLAkkAn
W 9S18LSS ul 1LMA1 kL8!A uAA1 ulLLAkkAn
SAM8
W 10 LnCu8uSAn MASA CLLP LkL8!A
SLn1lASA ulL81lnCkA1kAn
W 11 LnClSlAn MASA CLLP LkL8!A ulSl
uLnCAn Ak1lvl1l ?AnC 8L8lALuAP
W 12 LnAMlLAn MLnClku1 L8SCnALl1l
?AnC lSLAMlk
W 13 Wu!uun?A LkL8!A ?AnC SLn1lASA
8L8LuM8ALuM8A MLnun1u1 lLMu
alangan-halangan dalam dakwah
Dr Abdul alim al-uhammadi :
2permasalahan/halangan
a)Dalaman
b)Luaran
Dalaman
1) Keterbatasan ilmu slam dan
ilmu-ilmu kontemporari.
2) Ketahanan jiwa dan kerohanian
3) Penguasaan teknologi
4) Penyampaian lemah
Luaran
1) ajikan/Pihak yang berkuasa
2) Kewangan
3) asa
4) #akan sekerja
CA8A MLnCA1ASl MASALAP
8L8uAkWAP
W 1 8L8LCAnC 1LCuP uLnCAn ALCu8An
uAn PAulS
W 2 8L8SA8A8
W 3 SLn1lASA MLnuAA1 8u!ukAn uA8lAuA
uLAMA'
W 4 CunAkAn L88ACAl LnuLkA1An
W 3 ?Akln uLnCAn !An!l ALLAP
Lnu1u
*8erdakwah adalah suaLu yang dlLunLuL oleh
lslam bagl menyampalkan syarlaL lslam
* 8erdakwah boleh dllaksana dl mana saha[a
Lermasuk dl LempaL ker[a
* elbagal kaedah boleh dlgunakan deml
mamasLlkan keberkesanaan dakwah
Samb
W * Apa yang penLlngnya berdakwah adalah
berLu[uan memasLlkan seLlap lnsan
memahaml bahawasanya seLlap yang klLa
lakukan Lermasuk dengan ker[a adalah saLu
lbadah
W *keberkesananan darlpada dakwah melalul
ker[aya lnl akan men[adlkan hldup seseorang
lLu akan senLlasa bahagla
1LnSlCn