Anda di halaman 1dari 3

Pengenalan

Laman Web Alat Muzik Tradisional Malaysia ini dibangunkan dengan tujuan untuk
mewarwarkan kepada masyarakat sejagat terutama generasi muda. Disamping itu dapat
memberi pemahaman lebih jelas tentang rupabentuk dan Iungsi serta bunyi alat muzik itu.

Skop maklumat alat muzik tradisional ini amatlah terbatas, ianya masih terdapat masa kini dan
terus diterima pakai oleh bangsa di Malaysia.Kami berusaha membangunkan web ini
semungkin yang boleh dan pertambahan maklumat serta paparan artiIak yang menarik akan
dikemaskini dari semasa ke semasa.

Secara amnya, selain daripada digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis muzik, alat alat
muzik ini merupakan bahan estetika yang penting dalam masyarakat. Ia digunakan sebagai alat
penyebar maklumat, lambang budaya bangsa, alat ritual yang dapat menghubungkan manusia
dengan alam luar biasa(magis) selain dari Iungsi utama sebagai alat hiburan.
Terdapat lima kategori Alat Muzik Tradisional:


Kordofon

Membranofon

Alat-alat muzik kordoIon ialah alat-alat
yang mengeluarkan bunyi kerana
adanya getaran pada tali yang
ditegangkan. Alat-alat muzik rebab,
sape dan lain-lain tergolong dalam
kategori ini.
Dalam kategori ini digolongkan alat-alat
muzik yang menghasilkan bunyi melalui
kulit atau membrane yang ditegang dan
dipalu.Berbagai jenis alat gendang dan
rebana Melayu tergolong dalam kategori
membranoIon. Kebiasaannya digunakan
di dalam menghasilkan lagu-lagu
rakyat.

Erofon Idiofon

EroIon adalah alat-alat muzik yang
menghasilkan bunyi melalui lubang
udara. Dalam masyarakat pribumi
Malaysia,terdapat beberapa jenis alat
muzik eroIon seperti serunai, seruling,
naIiri, seruling hidung dan lain lain
yang sejenis.
IdioIon adalah alat-alat muzik yang
menghasilkan bunyi melalui tindakbalas
pada rangka badan yang bergema.
Contoh alat muzik idioIon pribumi
Malaysia ialah kumpulan gong dan
jenis-jenisnya. Dalam kategori idioIon
terdapat alat-alat muzik metallophone,
yang diperbuat daripada logam gangsa
seperti saron dan gendir dalam
ensemble gamelan.Erofon Bebas


EroIon bebas adalah suatu alat muzik
yang menghasilkan bunyi melalui
lubang udara dengan car meniupnya,
penjenisan alat adalah berbeza dari
eroIon. Ianya diperbuat dari pelbagai
bentuk yang berbeza dan diperbuat dari
bahan yang bersiIat sementara seperti
daun-daun kayu, daun kelapa dan
sebagainya. Penghasilan bunyi tidak
mengikut kod muzik yang ditetapkan
dan bukan untuk tujuan dipermainkan
bersama alat muzik yang lain.

uarlpada Wlklpedla enslklopedla bebas
, lalah bunyl yang dlLerlma oleh lndlvldu dan berbeza berganLung kepada se[arah lokasl budaya
dan clLarasa seseorang ueflnlsl sebenar muzlk [uga berbeza
O unyl yang dlklra sedap oleh pendengarnya
O pa apa bunyl yang dlhasllkan secara senga[a oleh seseorang aLau kumpulan
Walaupun muzlk adalah se[enls fenomena lnLulsl unLuk menclpLa memperbalkl dan
mempersembahkannya adalah suaLu senl Mendengar muzlk pula adalah se[enls hlburan manakala
mempela[arl dan memahamlnya adalah se[enls bldang/dlslplln
Muzlk adalah sebuah fenomena yang sangaL unlk lan boleh dlbunylkan dengan beberapa gabungan alaL
muzlk