Anda di halaman 1dari 47

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN
PELAKSANAAN KEM BINA JUARA
SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM
j-QAF

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia
Cetakan Pertama 2008
© Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

ii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke


arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

iii
KANDUNGAN

1. Falsafah Pendidikan kebangsaan iii


2. Kandungan iv
3. Kata Pengantar v
4. Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara 1
5. Panduan Tugas Jawatankuasa Kem Bina Juara 10
6. Contoh Tentatif Kem Bina Juara al-Quran 13
7. Contoh Tentatif Kembina Juara Jawi 14
8. Contoh Tentaif Kem Bina Juara Bahasa Arab 15
9. Contoh Anggaran Perbelanjaan 16
10. Modul Kem Bina Juara al-Quran – Taranum 17
11. Modul Kem Bina Juara Jawi 22
12. Modul Kem Bina Juara Bahasa Arab – Pengucapan 30
Awam

iv
KATA PENGANTAR

Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam, selawat
dan salam ke atas junjungan Besar Nabi Muhammad s.aw, ahli
keluarga dan para sahabat sekelian.

Kem Bina Juara merupakan salah satu program Kementerian


Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan modal insan bagi
menyediakan generasi berkualiti bermula dari peringkat
persekolahan rendah lagi. Program ini menjadi asas ke arah
melahirkan insan yang berterampilan dan kecemerlangan dari sudut
pemikiran, bakat, kemahiran dan sahsiah. Pelaksanaannya
dijalankan dalam bentuk kem yang memberi fokus kepada latihan
secara berkumpulan dan individu untuk mengasah bakat dan minat
murid mendalami dalam bidang taranum, jawi dan pengucapan
awam dalam bahasa Arab. Bidang yang diketengahkan ini
merupakan pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada murid-
murid yang telah menguasai bacaan al-Quran, jawi dan bahasa
Arab dalam Program j-QAF.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat


dalam menjaya kem ini, semoga segala usaha yang dicurahkan
dapat memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang ke arah
melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berakhlak
mulia di kalangan murid-murid.

HAJI ABD. RASHID BIN NGAH


Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia
v
vi
PANDUAN PELAKSANAAN
KEM BINA JUARA j-QAF SEKOLAH RENDAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. PENDAHULUAN
Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai
pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. Ia merangkumi konsep,
objektif, kumpulan sasaran, tempoh pelaksanaan, modul,
cara pemilihan peserta, syarat-syarat pemilihan, strategi
pelaksanaan, agihan tugas, jawatankuasa pelaksana,
kewangan dan fasilitator.

2. KONSEP
Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap
bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek al-
Quran, jawi dan Bahasa Arab. Kem ini akan menjadi asas
melahirkan juara di peringkat sekolah, daerah, negeri dan
kebangsaan. Dalam masa yang sama kem ini juga dapat
membentuk Murid Turus yang akan membantu guru di kelas
untuk membimbing rakan sebaya. Kem ini dijalankan
mengikut modul atau bidang yang tertentu dan dilaksanakan
di peringkat daerah dan sekolah. Kem tersebut akan memberi
tumpuan kepada modul yang dikendalikan oleh fasilitator
atau guru-guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam
bidang berkenaan.

1
3. OBJEKTIF
3.1. Memberi peluang kepada murid untuk
memperkembangkan bakat melalui modul yang
diperkenalkan.
3.2. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan
berketrampilan yang tinggi.
3.3. Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di
kalangan murid.
3.4 Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang
diketengahkan.
3.5 Melatih murid-murid yang cemerlang mendalami
pengetahuan dalam bidang yang tertentu sebagai
persediaan untuk menjadi juara.

4. KUMPULAN SASARAN
Kem ini dijalankan kepada 60 orang murid program j-QAF
Tahap 2 sekolah rendah KPM yang telah mencapai objektif
model-model j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh
pihak sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah / Pejabat
Pelajaran Gabungan.

5. TEMPOH PELAKSANAAN
Kem ini dijalankan selama 2 hari.

2
6. MODUL
Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh
pihak BPI, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu :
6.1. KBJ al-Quran (Modul Taranum )
6.2. KBJ Jawi (Modul Khat)
6.3. KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam)

7. KAEDAH PEMILIHAN PESERTA

Mengenal pasti murid yang layak oleh


Sekolah

Saringan penentuan murid oleh PPD/PPG


berdasarkan borang pengesanan peserta

Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF

8. SYARAT PEMILIHAN PESERTA


Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut:

BIDANG AL-QURAN
- Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid.
- Mempunyai potensi dalam bidang tarannum.
- Mempunyai suara yang elok.

BIDANG JAWI
- Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi.
- Mempunyai bakat penulisan yang cantik, kemas dan
menarik.

3
BIDANG BAHASA ARAB
- Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab.
- Mampu berkomunikasi dengan baik.
- Mempunyai bakat dalam pengucapan awam.

9. STRATEGI PELAKSANAAN

9.1 Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara


j-QAF peringkat daerah :
a) Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana.
b) Melaksanakan mesyuarat.

9.2 Pelaksanaan Kem Bina Juara:


a) Mengenal pasti murid yang berbakat melalui
borang pengesanan peserta oleh guru.
b) Pemilihan peserta oleh PPD/PPG berdasarkan
borang pengesanan peserta.
c) Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul
yang telah disediakan
d) Menentukan senarai fasilitator yang akan
terlibat.
e) Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk
pelaksanaan kem.
f) Pemilihan tempat yang sesuai bagi
pelaksanaan kem seperti dewan besar, surau
sekolah atau tempat yang bersesuaian.

4
g) Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa
menjalankan kem.
h) Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan
dan pendapatan)
i) Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem.
j) Manual prosedur kerja.

9.3. Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem

a) Kem dilaksanakan selama 2 hari.


b) Jawatankuasa Pelaksana Kem akan
menentukan peserta-peserta yang layak
menyertai kem Bina Juara.
c) Setiap modul dibimbing oleh sekurang-
kurangnya seorang fasilitator.

9.4 Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem

a) PPD/PPG menyediakan dan menyiapkan laporan


dan penilaian pelaksanaan kem dalam tempoh 2
minggu selepas kem selesai dilaksanakan.
b) PPD/PPG menghantar laporan dan penilaian
pelaksanaan Kem kepada JPN mengikut
format laporan yang disediakan.
c) JPN menghantar laporan pelaksanaan Kem di
peringkat negeri ke JAPIM, KPM.

10. AGIHAN TUGAS

5
10.1 PPD/PPG bertanggungjawab :

10.1.1 Melantik Jawatankuasa dan


mempengerusikan mesyuarat
pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF
peringkat daerah.

10.1.2 Memantau pelaksanaan kem :-

a) Memastikan program dapat


dilaksanakan dengan sempurna.
b) Meneliti, mengesah dan
mengemukakan laporan
pelaksanaan kem kepada Sektor
Pengurusan Pendidikan Islam dan
Moral (SPPIM), Jabatan Pelajaran
Negeri.

10.2 Pengerusi KBJ bertanggungjawab:

10.2.1 Mengadakan mesyuarat penyelarasan


pelaksanaan kem.
10.2.2 Bertindak sebagai setiausaha merangkap
penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem
10.2.3 Memberi taklimat pelaksanaan kem.
10.2.4 Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah
untuk mejayakan Pelaksanaan kem.
10.2.5 Menyedia dan menyerahkan laporan
pelaksanaan kem kepada SPPIM.

6
10.2.6 Mengadakan post mortem selepas
pelaksanaan kem.

10.3 Guru j-QAF/GPI bertanggungjawab :

2.1 Mengenal pasti murid yang layak menyertai


kem.
2.2 Menjadi fasilitator kem.
2.3 Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat
sekolah melalui aktiviti persatuan
2.4 Menentukan fasilitator kepada semua murid
yang terlibat dengan kem ini.
2.5 Membuat laporan dan penilaian selepas kem
dilaksanakan.

10.4 Fasilitator yang dilantik bertanggungjawab :

10.4.1 Membantu dan membimbing murid .


10.4.2 Membuat pengukuhan dan pengayaan.
10.4.3 Membuat penilaian pencapaian dan
perkembangan peserta kem dari masa ke
semasa.
10.4.4 Memaklumkan kepada penyelaras kem
sebarang masalah yang timbul.

11. JAWATANKUASA PELAKSANA

11.1. Pengerusi.
11.2. Setiausaha.

7
11.3. Bendahari.
11.4. AJK Pendaftaran.
11.5. AJK Seranta.
11.6. AJK Jamuan
11.7. AJK Keselamatan, Kebajikan Dan Disiplin.
11.8. AJK Dokumentasi
11.9 AJK Siaraya dan Publisiti
11.10 AJK Persiapan Tempat dan Peralatan
11.11 AJK Cenderahati dan persijilan

12. KEWANGAN

12.1 Sumber Kewangan :

12.1.1 Peruntukan KPM


12.1.2 Sumbangan daripada PIBG sekolah.
12.1.3 Derma daripada jabatan, organisasi atau
tokoh-tokoh korporat
12.1.4 Peruntukan wang kokurikulum sekolah.
12.1.5 Peruntukan wang suwa sekolah

12.2 Perbelanjaan

12.2.1 Pembayaran Sewa Dewan dan PA sistem.


12.2.2 Penyediaan bahan (kertas kerja, bahan
edaran, fail dan lain- lain).
12.2.3 Perbelanjaan cenderahati, bayaran
penceramah, sijil dan lain-lain.
12.2.4 Perbelanjaan jamuan makan dan minum
peserta, AJK dan Fasilitator

8
12.2 Anggaran Perbelanjaan

( Rujuk lampiran A )

13. FASILITATOR

13.1 Guru j-QAF


13.2 Guru-guru Pendidikan Islam.
13.3 Guru-guru lain yang berkebolehan.
13.5 Guru-guru KAFA.
13.6 Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh
pihak sekolah (Imam, penceramah jemputan).

14. TENTATIF KEM BINA JUARA

( Rujuk lampiran B )

15. PENUTUP

Diharapkan pelaksanaan kem ini akan mendapat kerjasama,


sokongan, idea dan sumbangan kewangan serta tenaga bagi
mencapai objektif yang dirancang. Semoga kem ini nanti
dapat melahirkan juara dalam bidang tilawah al-Quran, jawi,
perbualan bahasa Arab akan tercapai dengan jayanya.

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA


KEM BINA JUARA j-QAF

1. PENGERUSI

9
1.1 Membentuk jawatankuasa pelaksana.
1.2 Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksana.

2. SETIAUSAHA

2.1 Mengurus surat-menyurat.


2.2 Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa
program.
2.3 Membentuk jawatankuasa kecil, mencatat dan
menyediakan minit
mesyuarat.
2.4 Memastikan surat kebenaran ibu bapa dikeluarkan
oleh pihak sekolah.
2.5 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program.

3. BENDAHARI

3.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan.


3.2 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada
jawatankuasa.
3.3 Mengurus dan menyelia pendapatan dan perbelanjaan
kewangan.
3.4 Menyediakan laporan kewangan.

4. AJK SERANTA

4.1 Membentuk jawatankuasa kecil


4.2 Menentukan perkataan ‘backdrop’
4.3 Menentukan pengerusi majlis.

10
4.4 Mengagihkan kumpulan peserta.

5. AJK PENDAFTARAN
5.1 Menyediakan keperluan pendaftaran.
5.2 Mengedarkan buku program.

6. AJK JAMUAN
6.1 Membentuk jawatankuasa kecil.
6.2 Menyediakan menu kepada peserta, fasilitator dan
tetamu.
6.3 Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan
minum.
6.4 Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
6.5 Memastikan bekalan makanan dan minuman
mencukupi sepanjang program.
6.6 Mengurus bil pembayaran tempahan makanan dan
minuman melalui bendahari.

7. FASILITATOR
7.1 Menyediakan bahan untuk aktiviti dan latihan dalam
bengkel.
7.2 Membimbing dan memudah cara peserta
melaksanakan aktiviti dan latihan dalam bengkel.

8. AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN


8.1 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti
bermula.
8.2 Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan.

11
8.3 Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.

9. AJK DOKUMENTASI
9.1 Menguruskan fotografi dan rakaman audio-video.
9.2 Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti.
9.3 Menyelaras agenda post mortem program.

10. AJK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN


10.1 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
10.2 Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat
aktiviti.
10.3 Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika
ada gangguan.
11. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI
11.1 Menyediakan keperluan dan alat siaraya untuk
semua slot.
11.2 Memastikan alat siaraya boleh digunakan
semasa program dijalankan.
11.3 Menyediakan banner, back drop dan sepanduk
publisiti.
11.4 Menentukan isi kandungan , bentuk dan saiz
buku program .
11.5 Mendapatkan senarai nama jawatankuasa
kerja. Lampiran A
11.6 Mendapatkan senarai nama fasilitator.

( CONTOH )
TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

12
1. al-Quran Tahun 4

HARI PERTAMA

MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
08.30 –10.30 am LDK 1 ( Pengenalan Tarannum Bayati )
10.30 – 11.00 am Rehat dan Kudapan
11.00 – 01.00 pm LDK 2 ( Latih tubi Tarannum Bayati )
01.00 – 02.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari
02.00 – 04.30 pm LDK 3 ( Penilaian Tarannum Bayati )

HARI KEDUA
MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
08.30 –10.30 am LDK 4 ( Pengenalan Tarannum Soba )
10.30 – 11.00 am Rehat dan Kudapan
11.00 – 01.00 pm LDK 5 ( Latih tubi Tarannum Soba )
01.00 – 02.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari
02.00 – 04.00 pm LDK 6 ( Penilaian Tarannum Soba )
04.00 – 04.30 pm Pengumpulan hasil penilaian peserta
04.30 – 05.00 pm Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

Lampiran A

( CONTOH )
TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

13
2. Jawi Tahun 4

HARI PERTAMA

MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
08.30 –10.30 am LDK 1 ( Pengenalan Khat Nasakh )
10.30 – 11.00 am Rehat dan Kudapan
11.00 – 01.00 pm LDK 2 ( Latih tubi Khat Nasakh )
01.00 – 02.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari
02.00 – 04.30 pm LDK 3 ( latih tubi Khat Nasakh )

HARI KEDUA
MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
08.30 –10.30 am LDK 4 ( Latih Tubi Khat Nasakh )
10.30 – 11.00 am Rehat dan Kudapan
11.00 – 01.00 pm LDK 5 ( Latih Tubi Khat Nasakh )
01.00 – 02.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari
02.00 – 04.00 pm LDK 6 ( Penilaian Khat Nasakh )
04.00 – 04.30 pm Pengumpulan hasil penilaian peserta
04.30 – 05.00 pm Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

Lampiran A

( CONTOH )
TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

14
3. Bahasa Arab Tahun 4

HARI PERTAMA

MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
08.30 –10.30 am LDK 1 ( Pengenalan Hadithulyaum )
10.30 – 11.00 am Rehat dan Kudapan
LDK 2 (Latih tubi membaca teks
11.00 – 01.00 pm
hadithulyaum )
01.00 – 02.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari
LDK 3 (Latih tubi menyampaikan teks
02.00 – 04.30 pm
hadithulyaum )

HARI KEDUA
MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
LDK 4 ( Latih tubi menyampaikan teks
08.30 –10.30 am
hadithulyaum )
10.30 – 11.00 am Rehat dan Kudapan
LDK 5 (Latih tubi menyampaikan teks
11.00 – 01.00 pm
hadithulyaum)
01.00 – 02.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari
02.00 – 04.00 pm LDK 6 ( Penilaian hadithulyaum )
04.00 – 04.30 pm Pengumpulan hasil penilaian peserta
04.30 – 05.00 pm Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian


Lampiran B

( CONTOH )

ANGGARAN PERBELANJAAN

15
KEM BINA JUARA j-QAF*

BIL PERKARA RM
1 Sewaan Dewan 1000.00
2 PA Sistem 900.00
3 Jamuan ( RM 10.00 x 90 peserta x 2 hari ) 2,200.00
4 Jamuan (RM 15.00 x 20 fasilitator x 2 hari) 600.00
5 Saguhati penceramah ( RM 100 x 9 Orang ) 900.00
6 Sijil Penyertaan ( RM 1.50 x 90 peserta ) 135.00
7 Sijil Penghargaan ( RM 1.50 x 20 fasilitator ) 30.00
8 Cenderahati ( RM 20.00 x 20 orang ) 400.00
9 Runcit ( RM 3.00 x 90 peserta ) 270.00
Tuntutan perjalanan pegawai (20) / guru
10 1,740.00
pengiring (18) / AJK (20)
Jumlah keseluruhan 8,175.00

* Contoh anggaran Perbelanjaan pelaksanaan kem peringkat


daerah.

16
MODUL
TARANUM

MODUL TARANUM

17
1. Pendahuluan

Modul ini merangkumi aspek kemahiran pembacaan al-


Quran secara bertajwid dan pendedahan kepada kaedah
bertaranum dalam pembacaan al-Quran.

2. Objektif

2.1 Peserta dapat membaca al-Quran dengan lancar


dan fasih mengikut makhraj huruf yang betul dan
sempurna.
2.2 Peserta dapat mengenal asas-asas hukum tajwid
dan lagu-lagu al-Quran serta kaedah membaca
secara bertajwid .
2.3 Peserta dapat membaca al-Quran secara
bertaranum dengan baik.
2.4 Membaca dan menyebut ayat-ayat al-Quran dengan
makhraj huruf yang betul, fasih dan mengikut lahjah
Arab.

3. Aspek Latihan

3.1 Tahun 4
- Membaca Surah al-Baqarah ayat 1-5 dengan
bacaan Bayati
- Membaca Surah al-Baqarah ayat 6-10 dengan
bacaan Soba

3.2 Tahun 5

18
- Membaca Surah al-Baqarah ayat 11-15 dengan
bacaan Nahwand
- Membaca Surah al-Baqarah ayat 16-20 dengan
bacaan Rast.

3.3 Tahun 6

- Membaca Surah al-Mukminun ayat 1-15 dengan


bacaan Bayati, Soba, Nahwand dan Rast.
- Membaca Surah al-Jumaah ayat 1-15 dengan
bacaan Bayati, Soba, Nahwand dan Rast.

4. Peruntukan Masa

12 Jam (mengandungi 6 LDK).

5. Langkah-langkah pelaksanaan

Rujuk Contoh Panduan Perlaksanaan LDK Kem Bina Juara (


lampiran 2 )

Peserta mendengar bacaan ayat al-


Langkah
Quran yang bertaranum dari guru, pita
1
rakaman atau cakera padat.
Fasilitator memperkenalkan jenis-jenis
Langkah
lagu yang biasa digunakan dalam
2
pembacaan al-Quran
Fasilitator menerangkan cara bacaan
Langkah
Bayati dan memperdengarkan contoh
3
bacaan.

19
Peserta membaca ayat 1-5 dari surah al-
Langkah
Baqarah secara bertaranum mengikut
4
fasilitator dalam kumpulan dan individu.
Fasilitator membimbing peserta membaca
Langkah
ayat 1-5 dari surah al-Baqarah dengan
5
taranum Bayati secara individu.
Peserta membaca ayat 1-5 dari surah al-
Langkah
Baqarah dengan taranum Bayati secara
6
individu.

6. Peralatan

6.1 Al-Quran
6.2 Kaset
6.3 Pita rakaman
6.4 Komputer
6.5 LCD
6.6 Kertas mahjong
6.7 Marker pen

20
21
BORANG PENGESANAN PESERTA
Kem Bina Juara j-QAF
TARANNUM AL-QURAN
Sekolah : ____________________________________
Nama Guru : ____________________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah

TARANNUM
FASAHAH
TAJWID

SUARA
BIL NAMA MURID JUMLAH

Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke
peringkat PPD/PPG/JPN

22
23
MODUL
JAWI

24
MODUL KHAT JAWI

1. Pendahuluan

Modul ini mendedahkan murid dengan kaedah-kaedah seni


penulisan khat nasakh, riqa’ah dan thuluth.

2. Objektif:

2.1 Melahirkan generasi yang mahir jawi dari segi penulisan


khat.
2.2 Membina keyakinan untuk menguasai jawi.

3. Peruntukan Masa :

12 jam (mengandungi 6 LDK)

4. Aspek Latihan:

4.1 Tahun 4
Khat Nasakh

4.2 Tahun 5
Khat Riqa’ah

4.3 Tahun 6
Khat Thuluth

5. Tempat .

Dewan orang ramai/ Surau /Dewan Sekolah/ Luar

25
6. Langkah-langkah

Fasilitator mendedahkan kaedah memegang


Langkah
dan menggunakan peralatan berkaitan
1
penulisan khat .
Langkah Fasilitator menerangkan kaedah-kaedah
2 penulisan khat yang betul.
Langkah Peserta menulis semula mengikut kaedah
3 yang ditunjukkan oleh fasilitator.
Langkah Peserta latih tubi menulis khat dengan
4 kaedah yang betul.
Langkah Fasilitator membuat penilaian dan komentar
5 hasil kerja peserta.

7. Peralatan

7.1 Kertas Lukisan


7.2 Pen Khat
7.3 Pensel
7.4 Pemadam
7.5 Dakwat hitam/biru.
7.6 Buku panduan kaedah penulisan jawi KBSR edisi 2007
(beserta CD)
7.7 Modul penulisan khat Nasakh Raqa’ah
7.8 Papan putih
7.9 Papan layer
7.10 LCD
7.11 Komputer

Kaedah Penulisan Khat Nasakh


26
- Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan menggunakan
peralatan yang berkaitan di dalam penulisan khat .
- Peserta juga didedahkan dengan pelbagai bentuk khat-khat yang
sering diguna pakai.
- Fasilitator menunjukkan kepada peserta kaedah penulisan khat
yang betul.
- Peserta perlu menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan
oleh fasilitator.
- ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 4-42 )
-

‫ص ع غ ج خ ق‬
‫ف طد ب ثي‬
‫ل‬
‫ماكن بر سام ايبو‬
‫باف‬

27
Kaedah Penulisan Khat Raka’ah

- Menulis latihan khat raka’ah secara individu


- ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 53-90 )
- Latihan dan bimbingan seni penulisan khat Raka’ah secara
individu .

‫ابتسشهصض‬
‫رزم ن‬

28
PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: KHAT JAWI

Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara – Khat Jawi

CADANGAN
LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
BBB
1
1. Penulisan 1. Peserta dapat menulis seni • Fasilitator mendedahkan kaedah • Lembaran kerja
khat : khat nasakh, riqa’ah dan memegang dan menggunakan
• Kertas lukisan
thuluth dengan betul. peralatan berkaitan penulisan
- Nasakh khat . • Pen khat
- Riqa’ah 2. Peserta dapat • Fasilitator menerangkan kaedah-
• Modul Khat
- Thuluth menghasilkan tulisan seni kaedah penulisan khat yang
khat yang baik dan betul.
bermutu. • Peserta menulis semula mengikut
kaedah yang ditunjukkan oleh
fasilitator.
• Peserta latih tubi menulis khat
dengan kaedah yang betul.
• Fasilitator membuat penilaian dan
komentar hasil kerja peserta.

29
CADANGAN
LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
BBB

BORANG PENGESANAN PESERTA


KEM BINA JUARA j-QAF
JAWI

Sekolah : ____________________________________
Nama Guru : ____________________________________
Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah

KhatMenepati penulisan
Kekemasan tulisan
Bacaan Jawi

Tulisan Jawi
BIL NAMA MURID JUMLAH

30
PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: KHAT JAWI

Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke
peringkat PPD/PPG/JPN

Borang Penilaian Kem Bina Juara

Tahun : __________________________
Nama Guru : __________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah

Tulisan Khat Nasakh/Riqa’ah/Thuluth


Bil Nama Murid Nama Sekolah Menepati Cantik / Jumlah
Kekemasan
Kaedah Menarik

31
32
MODUL
PENGUCAPAN AWAM
BAHASA ARAB

33
MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB

1. Pendahuluan

Modul ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan latihan


pengucapan awam Bahasa Arab di kalangan murid yang terpilih
menyertai Kem Bina Juara.

2. Objektif

2.1 Melahirkan generasi yang cintakan Bahasa Arab.


2.2 Memantapkan kemahiran bertutur murid.
2.3 Membina keyakinan diri murid untuk berucap di khalayak
ramai.
2.4 Meningkatkan kefasihan murid menyebut kalimah Bahasa
Arab.
2.5 Melatih murid menyebut huruf-huruf dan perkataan-perkataan
Bahasa Arab dengan betul.

3. Peruntukan masa

12 jam (mengandungi 6 LDK).

4. Langkah-langkah:

Fasilitator memberi taklimat mengenai


Langkah 1
kaedah-kaedah pengucapan awam.
Fasilitator mengedarkan teks ucapan/
perbualan kepada para peserta. Teks akan
Langkah 2
disediakan oleh urus setia sama ada dalam
bentuk perbualan, karangan dll.
34
Fasilitator meminta peserta membaca teks
ucapan/perbualan secara berkumpulan dan
Langkah 3
individu. Fasilitator membimbing bacaan dan
sebutan peserta.
Peserta mengulangi bacaan teks/perbualan
Langkah 4 secara latih tubi dengan bimbingan
Fasilitator.
Peserta menyampaikan ucapan dari
Langkah 6 teks/perbualan dengan menggunakan
intonasi dan gaya pengucapan awam

5. Peralatan

3.1 Petikan.
3.2 Kaset.
3.3 CD/VCD.
3.4 Radio.
3.5 Komputer.
3.6 LCD.
3.7 Kertas mahjong.
3.8 Marker pen.

35
Lampiran 1e

Contoh aktiviti:

1. Boleh menceritakan hal berkaitan dengan dirinya kepada


rakan-rakan dalam Bahasa Arab.

- Teks perlu dibuat pelajar dengan bantuan guru


( tentang diri – taaruf )

- Murid perlu melancarkan bacaan dan


mempersembahkan kepada rakan dengan yakin.

2. Buat satu dialog ringkas yang membolehkan murid


‘berhiwar’ dengan pasangan berkaitan kelakuan harian.
Murid akan mempraktikkan dialog bersama rakan dengan
lebih yakin.

3. Murid diberi gambar sesuatu situasi kemudian sediakan


teks yang dikosongkan sebahagiannya. Murid mengisikan
tempat kosong dengan kalimah yang sedia ada pada murid
menjadi petikan menarik. Kemudian murid
mempersembahkan / menceritakan teks pada rakan-rakan
dengan yakin.

4. Sediakan perkataan-perkataan yang murid boleh


sambungkan menjadi satu rencana atau cerita menarik
menggunakan pembedaharaankata yang telah diketahui
murid. Setelah itu guru memperbetulkan. Murid melancar
bacaan sebagai persediaan. Hafal. Ucapkan di hadapan
rakan dengan yakin.

36
5. Sediakan gambar, murid mereka sesuatu cerita berkaitan
dengan gambar menggunakan pembedaharaankata yang
sedia ada. Guru memberikan pandangan. Murid melancar,
seteusnya membuat pengucapan di hadapan rakan / guru.

6. Murid menulis surat rasmi atau tidak rasmi. Bentangkan.

7. Murid dibawa berjalan-jalan (bersiar-siar), guru bertanya


apa yang mereka nampak dan murid menceritakan. Murid
menulis apa yang mereka nampak (pengalaman semasa
bersiar-siar ) bentangkan di hadapan rakan.

37
‫‪CONTOH HIWAR.‬‬

‫لمُ عََليْ ُكمْ ؟‬ ‫محمد ‪ :‬السّ َ‬


‫ل وَ َبرَكَاتُهُ ‪.‬‬
‫حمَةُ ا ِ‬ ‫ل ُم وَرَ ْ‬ ‫علَيْ ُكمُ السّ َ‬
‫سفُ ‪ :‬وَ َ‬ ‫ُي ْو ُ‬
‫محمد ‪ :‬صَبَاحَ الخَ ْيرِ ‪.‬‬
‫سفُ ‪ :‬صَبَاحَ ال ّنوْرِ ‪.‬‬ ‫ُي ْو ُ‬
‫خيْ ؟‬ ‫محمد ‪َ :‬ك ْيفَ حَاُلكَ يَا َأ ِ‬
‫ت؟‬ ‫ح ْمدُلِ ‪ ,‬أَنَا ِبخَيْ ٍر ‪َ ,‬وكَ ْيفَ أَنْ َ‬ ‫سفُ ‪ :‬ال َ‬ ‫ُي ْو ُ‬
‫خيْ ؟‬ ‫س ُمكَ يَا َأ ِ‬‫ح ْمدُلِ ‪ ,‬مَا ا ْ‬ ‫محمد ‪ :‬ال َ‬
‫ت؟‬ ‫ف ‪ ,‬وَأَنْ َ‬ ‫س ُ‬ ‫سفُ ‪ِ :‬اسْ ِميْ يُو ُ‬ ‫ُي ْو ُ‬
‫محمد ‪ِ :‬اسْمِيْ محمد ‪ .‬هَلْ َأنْتَ طَالِبٌ جَدِيْدٌ فِيْ هٰذِهِ‬
‫ال َم ْدرَسَةِ ‪.‬‬
‫سةِ ‪.‬‬
‫يُ ْوسُفُ ‪َ :‬نعَمْ ‪ ,‬أَنَا طَالِبٌ جَدِيْدٌ فِيْ هٰذِهِ المَدْرَ َ‬
‫سهْلً ‪ ,‬أَيْنَ تَسْ ُكنُ ؟‬ ‫ل وَ َ‬ ‫‪ :‬أَه ً‬ ‫محمد‬
‫سفُ ‪َ :‬أسْكُنُ ِفيْ فوترا جاي ‪ ,‬وَأَ ْنتَ ؟‬ ‫ُي ْو ُ‬
‫ب؟‬‫محمد ‪َ :‬أسْكُنُ ِفيْ سايبر جاي ‪ .‬إِلى أَ ْينَ سَ َتذْهَ ُ‬
‫سفُ ‪َ :‬أذْهَبُ إِلى المَكْ َتبَ ِة ‪ ,‬وََأنْتَ ؟‬ ‫ُي ْو ُ‬
‫محمد ‪َ :‬أذْهَبُ إِلى المَكْ َتبَةِ َأ ْيضًا‪ .‬هَيّا َنذْهَبُ مَعًا ‪.‬‬
‫خيْ ‪.‬‬
‫سفُ ‪ :‬هَيّأ بِنَا ‪ .‬شُ ْكرًا يَا َأ ِ‬ ‫ُي ْو ُ‬

‫‪38‬‬
‫‪CONTOH TEKS TAARUF‬‬

‫‪ -‬السّلَمُ عََليْكُمْ َورَحْمَةُ الِ وَ َبرَكَاتُهُ‬


‫‪ِ -‬إسْ ِميْ محمد ‪.‬‬
‫حسَنُ وَ ِإسْمُ ُأ ّميْ لَطِيفَةُ‪.‬‬ ‫‪ِ -‬إسْمُ َأ ِبيْ َ‬
‫‪ -‬أَبِي مُ َد ّرسٌ َنشِ ْيطٌ ‪ ,‬وَُأ ّميْ مُوَظّفَةٌ أَ ِميْنَةٌ ‪.‬‬
‫‪َ -‬أسْكُنُ ِفيْ شاه عالم ‪,‬سلنجور‪.‬‬
‫عشَ َر سَنَوَاتٍ ‪.‬‬ ‫‪ -‬عُ ْم ِريْ َ‬
‫‪ -‬أَ ْد ُرسُ ِفيْ سكوله كبغساءن شاه عالم‬
‫سلنجور ‪.‬‬
‫صبَاحًا‪.‬‬ ‫‪َ -‬أسْتَيْ ِقظُ مِن النّوْ ِم فِى السّاعَةِ السَا ِدسَةِ َ‬
‫‪ -‬ثُمّ أَ َتهَمّمُ َوُأصَلّى الصّبْحَ وَأَخَذُ ال ُفطُ ْورَ‪.‬‬
‫‪ -‬أَذْ َهبُ إِلَى المَ ْد َرسَةِ بِال ّدرّاجَةِ مَعَ َأصْ ِدقَائِي صَبَاحًا‪.‬‬
‫حبّ الُلغَةَ ال َعرَبِيّةَ حُبّا شَدِيْدًا‪.‬‬ ‫‪ -‬أُ ِ‬
‫‪ -‬أَتَ َعلّمُ اللّغَةَ ال َعرَ ِبيّ َة ِفيْ مَ ْدرَسَ ِتيْ ‪.‬‬
‫طبِ ْيبًا لُِعَالِجُ ال َم ْرضَى‪ُ/ .‬أرِيْدُ أَنْ‬ ‫‪ -‬أَمَِليْ أَنْ أَكُوْنَ َ‬
‫طبِ ْيبًا لُِعَالِجُ ال َم ْرضَى‬ ‫أَكُوْنَ َ‬
‫‪ -‬وَأَخِ ْيرًا ‪ ,‬أَدْعُوْ الَ َلكُمْ بِالتّ ْوفِيْقِ‪ ,‬وَالسّلَمُ عَلَ ْيكُمْ‬
‫َورَحْمَةُ الِ وَ َب َركَاتُهُ ‪.‬‬

‫‪39‬‬
BORANG PENGESANAN PESERTA
Kem Bina Juara j-QAF
Bahasa Arab
Tahun : ____________________________________
Nama Guru : ____________________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah

BAHASA ARAB

Kemahiran komunikasi asas

Menulis perkataan Bahasa

Berkeyakinan dan minat


Sebutan/ bacaan

Bahasa Arab

yang tinggi.
Bil Nama Murid

Arab
JUMLAH

40
Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat saringan
Kem Bina Juara

41

Anda mungkin juga menyukai