Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Pilihan 4

PILIHAN 4:PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
4 4.6 Pengenalan Kepada
MINGGU Pemasaran
a. Pengertian pemasaran Aras 1
•Menerangkan maksud pemasaran Sumbangsaran atau simulasi cara manusia
memenuhi keperluan dan kehendak sehingga
mewujudkan pengeluaran dam pemasaran
produk
Aras 2
•Menghubungkait Permintaan
Perbincangan mengenai kaitan sesuatu
sesuatu produk dengan keperluan produk di pasaran dengan cara pemasaran
dan kehendak

Aras 3
•Membezakan jualan dengan Aktiviti menjual barang untuk mendapatkan Pemasaran ialah kegiatan
pemasaran untung menyalurkan barang-barang
atau perkhidmatan daripada
Aras 1 pengeluaran kepada pengguna
b. Fungsi Pemasaran •Menerangkan fungsi pemasaran Bahan bantu mengajar mengenai pemasaran:
- tayangan video mengenai pemasaran
- kajian kes
- bahan bercetak
c. Objektif dan aktiviti Aras 1
pemasaran • Menyenaraikan objektif dan Perbincanag objektif pemasaran
aktiviti pemasaran
Aktiviti pemasaran seperti mengadakan
promosi, penyetoran dan menyediakan
Aras 1 tempat
d. Masalah pemasaran • Menegenal pasti masalah
pemasaran Perbincangan masalah pemasaran seperti
persaingan dan keadaan ekonomi
Aras 1
e. Strategi pemasaran • Menyatakan maksud sasaran Perbincangan mengenai pengertian sasaran
pasaran pemasaran dan campuran pemasaran

• Menerangkan elemen campuran


pemasaran Perbincangan kumpulan setiap elemen
- produk campuran pemasaran
- harga
- tempat
- promosi

•Menerangkan kepentingan
campuran pemasaran

1
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Pilihan 4
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
•Menerangkan ciri tempat yang
sesuaiuntuk memasarkan sesuatu
produk

• Memilih cara promosi yang


sesuai untuk tujuan pemasaran

Aras 2
• Menghubungkait sasaran Menyediakan folio dan mengaitkan konsep
pasaran dengan kepentingan pemasaran denag projek Kemahiran Hidup
campuran pasaran Bersepadu

Aras 3
Latihan mengira harga jualan seunit
•Mengaitkan antara kos pengeluaran
berdasarkan kos pengeluaran dan jangkaan
dengan penentuan harga
untung
2 4.7 Konsumerisme
MINGGU
a. Pengguna dan Aras 1
konsumerisme • Menerangkan maksud pengguna Perbincanagn maksud pengguna dan
dan konsumerisme konsumerisme

b. Hak dan tanggungjawab Aras 1


pengguna • Mengenal pasti hak dan Perbincangan mengenai kepentingan
tanggungjawab pengguna menjaga hak pengguna dan cara
menghadappi penyelewengan pengeluar

• Mengenal pasti tujuan dan Kuiz pengguna


kepentingan menjaga hak sebgai
pengguna Ceramah konsumerisme dan lawatan

c. Tanggungjawab pengeluar Aras 1


kepada pengguna Mencari maklumat tanggungjawab pengeluar
• Menyatakan tanggungjawab
kepada pengguna berkaitan:
pengeluar kepada pengguna
- harga berpatutan
- kuantiti yang tepat
- produk berkualiti
- selamat digunakan
- maklumat tepat
- mesra alam

Mengumpul maklumat berkaitan dengan


• Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan pengeluar kepada pengguna
penyelewengan yang sering
dilakukan oleh pengeluar

2
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Pilihan 4
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
Perbincangan mengenai pengalaman pelajar
yang pernah menghadapi penyelewengan
pengeluar dan peniaga

• Menerangkan cara membuat Simulasi


aduan

d. Peranan persatuan Aras 1


pengguna • Menerangkan peranan persatuan Perbincangan mengenai peranan persatuan
pengguna pengguna dan kerajaan dalam melindung
pengguna berpandukan:
- bahan sumber
- buletin
- majalah pengguna

Menjalankan aktiviti minggu kesedaran


pengguna

Aktiviti ceramah konsumerisme


10 4.8 Simpan kira
MINGGU
c. Imbangan duga

i. Maksud dan tujuan Aras 1


• Menerangkan maksud imbangan Perbincangan mengenai maksud, tujuan dan
duga format,imbangan duga

• Menerangkan tujuan
menyediakan imbangan duga

• Mengenal pasti format imbangan


duga

ii. Menyedia dan Aras 1


mengimbang
• Mengenal pasti kedudukan
akaun aset, liabiliti, belanja dan
fasil dalam imbangan duga
Latihan menyediakan imbangan duga dalam
• Menyediakan imbangan duga bentuk T
dalam bentuk T
Latihan menyediakan imbangan duga dalam
Aras 2 bentuk penyata
•Menyediakan imbangan duga dalam
bentuk penyata

3
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Pilihan 4
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
d. Akaun Penamat Aras 1
• Menerangkan maksud akaun Perbincangan maksud dan tujuan akaun
penamat penamat

• Mengenal pasti tujuan akaun Tunjuk cara penyediaan Akaun Perdagangan


penamat dan Akaun Untung Rugi
- Akaun Perdagangan
- Akaun Untung Rugi

• Menerangkan pengertian stok Perbincangan tentang kewujudan stok dalam


Akaun Perdagangan
i. Akaun Perdagangan Aras 1
Latihan merekod akaun Perdagangan yang
• Menyediakan Akaun
mudah
Perdagangan
Latihan mengimbangkan Akaun Perdagangan
Aras 2
Latihan mengira kos jualan
• Mengira kos jualan
ii. Akaun Untung Rugi
Aras 1 Perbincangan menetukan kedudukan hasil
• Menyediakan Akaun Untung Rugi dan belanja dalam Akaun Untung Rugi

Latihan merekod dan menimbangkan Akaun


Untung Rugi
Aras 2
• Menggabungkan Akaun Latihan
Perdagangan dan Akaun Untung Nota:
Rugi dalam bentuk T dan Bentuk T
penyata Akaun Perdangan dan Untung
Rugi bagi Tahun Berakhir……..

Bentuk Penyata
Penyata Pendapatan Bagi Tahun
Berakhir…………

e. Kunci Kira-Kira (Lembaran


Imbangan)
Aras 1
i. Maksud dan tujuan Menerangkan maksud Kunci Kira-Kira Perbincangan maksud dan tujuan Kunci Kira-
Kira disediakan
Menerangkan tujuan penyediaan
kKunci Kira-Kira

4
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Pilihan 4
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
Aras 2
Mengelaskan aset tetap, aset Permainan suai padan
semasa, ekuiti pemilik, liabiliti jangka
panjang,dan liabiliti semasa

ii. Menyediakan Kunci Kira-kira Aras 1


Menyediakan Kunci Kira-Kira dalam Menunjukan cara dan membuat latihan Kunci Nota:
bentuk T Kira-Kira - Kunci Kira-Kira bukan akaun
- Liabiliti jangka anjang hanya
melibatkan pinjaman sahaja
- Kedudukan aset dan liabiliti
dalam kunci Kira-KIra