Anda di halaman 1dari 7

GURU DAN CABARAN SEMASA ( EDU 3109 ) Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Isu dan cabaran 1.

1 pendidikan semasa 1.2 Integrasi nasional Pendemokrasian pendidikan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 Jam) Tutorial (1 Jam) Penjelasan sesi tutorial & ISL. Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial (mula minggu 2) Amali ISL (1 Jam) Cari dan bahan-bahan berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa di perpustakaan/ laman web. Simpan bahan ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Persediaan untuk tutorial minggu ke-2: Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan soalan berikut: -Bincangkan bagaimana pendemokrasian dalam pendidikan dapat mewujudkan integrasi nasional? Pembentangan tutorial berdasarkan soalan yang diberi Bincangkan bagaimana pendemokrasian dalam pendidikan dapat mewujudkan integrasi nasional? Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio. Persediaan untuk tutorial: Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan soalan berikut: - Apakah implikasi globalisasi pendidikan kepada para pendidik? Mittelman,J.(2001).Capturing globalisasi. London: Routledge. http://www.unesco.org/delors/fo urpil.htm Universiti Kebangsaan Malaysia. (2000).Globalisasi:Implikasi dan cabaran.Bangi:Fakulti Sains Pembangunan. Catatan Altricher,H. & Elliot,J. (2000).Images of educational change. Buckingham:Open University Press. Fullan,M.(2001) The meaning of educational change.(3rd ed.). New York:Teacher College Press.

Mengenal pasti isu-isu dan Penjelasan tentang: cabaran semasa(1.1) Menghuraikan dengan Isu dan cabaran contoh-contoh tentang pendidikan semasa integrasi nasional (1.1) Integrasi nasional Pendemokra 1.3 Menerangkan sian pendidikan pendemokrasian pendidikan (1.1) 1.4 Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu integrasi nasional dan pendemokrasian pendidikan(7.2)

M2 GRP1

Isu dan cabaran pendidikan semasa Tonggak pendidikan UNESCO Globalisasi dalam pendidikan

1.5 Mengenal pasti tonggak Penjelasan tentang: pendidikan UNESCO (1.1) Isu dan cabaran 1.6 Membincangkan pendidikan semasa ciri-ciri dalam Tonggak tonggak pendidikan pendidikan UNESCO UNESCO(5.1) Globalisasi dalam pendidikan 1.7 Menghuraikan faedah, kesan dan cabaran globalisasi dalam pendidikan(1.1)

Minggu/ Tarikh M3 GRP2

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 Jam)

Tutorial (1 Jam) Pembentangan tutorial berdasarkan soalan yang diberi - Apakah implikasi globalisasi pendidikan kepada para pendidik?

Amali

ISL (1 Jam) Persediaan untuk tutorial: Melayai laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya dan pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bincang isu dan cabaran tersebut dalam bentuk forum.

Catatan Liz Ozman Wan Oman. (2000).Mengurus agenda abad 21: Cabaran dan persiapan diri dalam era globalisasi.Kuala Lumpur:Golden Books Centre.

Isu dan cabaran 1.8 Mengenal pasti ciri dalam Penjelasan tentang: pendidikan semasa kepelbagaian budaya(1.1) Isu dan cabaran Kepelbagaian 1.9 Menganalisis pengaruh dan pendidikan semasa budaza kesan perkembangan Kepelbagaia Pengaruh teknologi maklumat dan n perkembangan komunikasi dalam budaya Teknologi pendidikan(6.3) Pengaruh Maklumat dan Komunikasi perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

M4 M5 M6 M7 M8 GRP3 Isu dan cabaran pendidikan semasa Gejala sosial 1.10 Mengenal pasti jenis-jenis gejala sosial dalam masyarakat Malaysia(1.1) 1.11 Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu gejala sosial dalam masyarakat(6.3) 1.12 Menerangkan peranan guru Dalam menangani gejala sosial(4.6)

INTERNSHIP INTERNSHIP INTERNSHIP INTERNSHIP Penjelasan tentang: Isu dan cabaran pendidikan semasa Gejala sosial Penbentangan hasil rumusan dalam bentuk forum. Pelajar-pelajar diberi peranan yang berlainan seperti ibu bapa, guru, ahli politik, pentadbir sekolah, NGO. Persediaan untuk tutorial: Perbincangan kumpulan: Bincang dan senaraikan tingkah laku-tingkah laku yang tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) Shahril@Charil Marenki. (1999).Isu pendidikan di Malaysia: Sorotan dan cabaran.Kuala Lumpur:Utusan. Universiti Kebangsaan Malaysia.(1999). Isu-isu pendidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan , UKM.

Minggu/ Tarikh M9 GRP4

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 Jam) Penjelasan tentang: Guru dan Perundangan Peraturanperaturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)

Tutorial (1 Jam) Pembentangan Tutorial: Bentang hasil perbincangan kumpulan.

Amali

ISL (1 Jam) Persediaan untuk tutorial: Merujuk buku atau melayari laman web untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan implikasi pendidikan wajib di Malaysia.

Catatan

Guru dan 2.1 Menghuraikan Perundangan peraturanperaturan Peraturanpegawai awam peraturan dalam aspek pegawai kelakuan dan awam(kelakuan tatatertib(1.1) dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2.2 Mengamalkan 2002) peraturanperaturan sebagai pegawai awam(3.3;4.5) Guru dan 2.3 Menjelaskan Perundangan perkara-perkara penting dalam Akta Pendidikan Akta Pendidikan (2 jam) (1.1) Tekanan emosi dalam 3.1 Mengenal pasti kalangan murid tanda-tanda awal Tanda-tanda gangguan emosi awal gangguan murid (1.1) emosi (1 jam)

M10

Penjelasan tentang: Guru dan Perundangan Akta Pendidikan Tekanan emosi dalam kalangan murid Tanda-tanda awal gangguan emosi

Pembentangan Tutorial: Bentang hasil perbincangan kumpulan.

GRP5

Persediaan untuk tutorial: Melayari laman web http://www.twu.edu/in spire/Fact_Sheets/em otional.htm untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pendekatan guru dalam menangani masalah gangguan emosi kanak-kanak dalam bilik darjah.

Council for children with bahavioral disorders (CCBD) http://www.twu.edu/inspire/Fact _Sheets/emotional.htm Emotional Disturbances.http://specialchild ren.about.com/od/mentalhealthi ssues/a/ED.htm

M11 GRP5

Tekanan emosi dalam kalangan murid Langkahlangkah menangani gangguan emosi (3 jam)

3.2 Menganalisis langkah langkah menangani masalah gangguan emosi(6.1)

Penjelasan tentang:

Pembentangan Tutorial: Pelajar Tekanan emosi dalam membentang hasil kalangan murid rumusan berkaitan dengan pendekatan Langkahguru dalam langkah menangani masalah menangani gangguan emosi gangguan emosi dalam bilik darjah.

Persediaan untuk tutorial: . Melayari laman web http://www.unicef.org/ crc/files/Rights_overvi ew.pdf berkaitan dengan Convention on the Rights of the Child dan buat rumusan dalam bentuk pengurusan grafik.

Minggu/ Tarikh M12

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 Jam) Penjelasan tentang:

Tutorial (1 Jam)

Amali

ISL (1 Jam) Persediaan untuk tutorial: Melayari laman web http://www.mindtools. com/courses/SMMC/B ur dan melengkapi Burnout Self-Check List. Simpan bahan ini dalam folio.

Catatan Council for children with bahavioral disorders (CCBD) http://www.twu.edu/inspire/Fact _Sheets/emotional.htm Childrens Right http://www.unicef.org/crc/files/R ights_overview.pdf Stress http://www.mindtools.com/stres s/UnderstandStress/StressMan agement.htm Burnout Self-Check List http://www.mindtools.com/cour ses/SMMC/Bur...

GRP1

Tekanan emosi dalam 3.3Menganlisis contoh dan keskalangan murid kes tekanan emosi dalam Hak asasi kanakkonteks sekolah di kanak Malaysia(6.4) 3.4Menerangkan hak-hak asasi (1 jam) kanak-kanak dalam Malaysia(1.1) 4.1Mengenal pasti tanda-tanda tekanan emosi yang dihadapi Tekanan Emosi dalam guru(1.1) kalangan guru Stres Burn out (2 jam)

Pembentangan Tutorial: Tekanan emosi dalam Membentang hasil kalangan murid rumusan berkaitan dengan Convention Hak asasi on the Rights of the kanak- kanak Child. Tekanan Emosi dalam kalangan guru Stres Burn out

M13 GRP1

Tekanan Emosi dalam 4.2 Membincangkan kalangan guru kes-kes tekanan Langkahemosi dalam langkah kalangan guru (5.1) pengurusan tekanan emosi 4.3 Menghuraikan langkah-langkah (3 jam) untuk menangani dan mengurus tekanan emosi yang dihadapi guru(6.3) Inovasi dan perubahan 5.1 Menerangkan dalam pendidikan inovsi dan perubahan Strategi dalam pengajaran pendidikan(1.1) inovatif 5.2 Mengenal pasti pelbagai strategi (3 jam) pengajaran inovatif dalam pendidikan (1.1;8.1) 5.3 Mengaplikasi

Penjelasan tentang:

Pembentangan Tutorial: Tekanan Emosi dalam Bentang hasil kalangan guru pentaksiran Langkahberdasarkan langkah Burnout Self-Check pengurusan List. Cadangkan tekanan emosi langkah-langkah menangani dan menguruskan tekanan emosi yang dihadapi. Penjelasan tentang: Inovsi dan perubahan dalam pendidikan Strategi pengajaran inovatif Pembentangan Tutorial: Banding beza stres dan burnout dan cadangkan caracara pengurusan stres dan emosi, khasnya dalam kalangan guru.

Persediaan untuk Stress vs burnout tutorial: http://www.helpguide.org/menta Banding beza stres l/burnout_signs_symtoms.htm dan burnout dan cadangkan cara-cara pengurusan stres dan emosi, khasnya dalam kalangan guru. (http://www.helpguide. org/mental/burnout_si gns_symtoms.htm)

M14 GRP2

Persediaan tutorial: Buat rujukan/ carian lanjutan berkaitan Strategi Pengajaran yang Inovatif. Aplikasikan strategi tersebut dalam mata pelajaran major dan sediakan RPH yang berkaitan.

Hoban,G.J.(2002).Teaching learning for educational change. Buckingham:Open University Press. Fullan,M.(2003).Managing change:With a vengeance.London: Falmer Press/Routledge. Fullan.M.(2005).Fundamental

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran strategi inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran(2.2)

Kuliah (1 Jam)

Tutorial (1 Jam)

Amali

ISL (1 Jam)

Catatan change:International handbook of educational change. Springer. Innovative teaching strategies http://www.edu.pe.ca/montague high/teachstr/lessons/lessons.h tm http://www.edu.pe.ca.montague high/teachstr/links/links.htm

M15 GRP3

Inovasi dan perubahan dalam 5.4Menghuraikan pendidikan pelbagai cara penggunaan Penggunaan teknologi teknologi dalam dalam pengajaran pengajaran(1.1;2.2 Perkembangan persekitaran ) pembelajaran 5.5Mengenal pasti ciri ciri dalam (3 jam) perkembangan persekitaran pembelajaran(1.1) 5.6Menyesuaikan dan menyediakan diri dengan perubahan(7.3)

Penjelasan tentang: Innovis dan perubahan dalam pendidikan Penggunaan teknologi dalam pengajaran Perkembang an persekitaran pembelajaran

Pembentangan tutorial: Aplikasikan strategi pengajaran yang inovatif dalam mata pelajaran major. Sediakan RPH yang berkaitan dan mempersembahkan dalam kelas.

Persediaan untuk tutorial: Pelajar menyepadukan ilmu dan kemahiran yang dipelajari dan membentuk persekitaran pembelajaran yang inovatif dan kondusif.

Kozma,R.B.(2003). Technology,innovation and educational change: A global perspective.USA:ISTE. Blanchard,J.S.& Marshall,J. (2004). Web-based learning in K-12 classrooms: Opportunities and challenges,Vol,21. (3/4)USA: The Haworth Press,Inc.

M16 GRP4

Inovasi dan perubahan dalam pendidikan Rekabentuk resos Rekabentuk pentaksiran dan penilaian

5.7 Menjelaskan perkembangan ciri-ciri rekabentuk resos dalam pendidikan(1.1) 5.8 Merancang dan (2 jam) merangka rekabentuk resos Pengurusan inovasi dan yang inovatif(2.1) perubahan pendidikan 5.9 Mengemukakan Pengurusan inovatif dan rekabentuk strategi perubahan pentaksiran dan penilaian yang

Penjelasan tentang: Inovsi dan perubahan dalam pendidikan Rekabentuk resos Rekabentuk pentaksiran dan penilaian Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan 5

Pembentangan Tutorial: Pelajar membentang hasil perbincangan tentang pembentukan persekitaran pembelajaran yang inovatif dan kondusif.

Persediaan untuk tutorial: Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang ciriciri pengurusan inovatif dan strategi perubahan. Buat rumusan dalam bentuk pengurusan grafik.

Rekabentuk resos http://www.smartdesks.com/cla ssroom-design-floorplanresource.asp Evaluation design checklist http://www.wmich.edu/evalctr/c hecklists/evadesign.pdf

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan (1 jam)

Hasil Pembelajaran inovatif (2.4) 6.1 Menerangkan maksud pengurusan inovatif dan strategi perubahan(1.1)

Kuliah (1 Jam) Strategi pengurusan inovasi dan perubahan

Tutorial (1 Jam)

Amali

ISL (1 Jam)

Catatan

M17 GRP4

Pengurusan inovasi dan 6.2Menganalisis perubahan pendidikan ciriciri pengurusan Pengurusan inovatif dan inovatif dan strategi perubahan strategi (3 jam) perubahan(6.4) 6.3Memberikan contoh-contoh pengurusan inovatif dan strategi perubahan(1.1)

Penjelasan tentang: Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan Strategi pengurusan inovasi dan perubahan

Pembentangan Tutorial: Membentang ciri-ciri pengurusan inovatif dan strategi perubahan dalam bentuk pengurusan grafik.

Persediaan untuk tutorial: Perbincangan dalam kumpulan Cara-cara mengadaptasikan pelbagai innovsi dan perubahan dalam pendidikan.

M18 GRP5

Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan (3 jam)

6.4 Membincangkan cara cara mengadaptasikan pelbagai inovasi (5.1;8.3) 6.5 Mengemukakan pelbagai cara untuk mengadaptasi perubahan dalam pendidikan(1.1; 8.5)

Penjelasan tentang: Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan

Pembentangan tutorial: Membentang tentang cara-cara mengadaptasikan pelbagai inovsi dan perubahan dalam pendidikan.

Persediaan untuk tutorial: Tugasan kumpulan menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan.

M19

Pengurusan inovasi dan

6.6Membincangkan

Penjelasan tentang: 6

Pembentangan

Mengemaskinikan

Minggu/ Tarikh GRP5

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran cara-cara menyediakan pelan tindakan (5.1;8.3) 6.7Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan(2.2; 8.5)

Kuliah (1 Jam) Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan

Tutorial (1 Jam) tutorial: Membentang pelan tindakan untuk mengurus perubahan.

Amali

ISL (1 Jam) folio secara sistematik.

Catatan

perubahan pendidikan Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan (3 jam)

M20 ULANGKAJI M21 PEPERIKSAAN

PENILAIAN : 1. 2. KERJA KURSUS: PEPERIKSAAN 50% 50%